Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/0225(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0385/2013

Pateikti tekstai :

A7-0385/2013

Debatai :

Balsavimas :

PV 11/12/2013 - 4.23
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0574

Priimti tekstai
PDF 468kWORD 125k
Trečiadienis, 2013 m. gruodžio 11 d. - Strasbūras
Radioaktyviųjų medžiagų vežėjų registracijos sistema ***I
P7_TA(2013)0574A7-0385/2013
Rezoliucija
 Jungtinis tekstas

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma Bendrijos radioaktyviųjų medžiagų vežėjų registracijos sistema (COM(2012)0561 – C7-0320/2012 – 2011/0225(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2012)0561),

–  atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 31 ir 32 straipsnius, pagal kuriuos Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7‑0320/2012),

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto nuomonę dėl siūlomo teisinio pagrindo,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį ir 91 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. vasario 22  d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 ir 37 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A7‑0385/2013),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

(1) OL C 143, 2012 5 22, p. 110.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2013 m. gruodžio 11 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2014, kuriuo nustatoma Bendrijos radioaktyviųjų medžiagų vežėjų registracijos sistema [1 pakeit.]
P7_TC1-COD(2011)0225

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 31 straipsnio antrą pastraipą ir 32 91 straipsnį, [2 pakeit.]

atsižvelgdama atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą, parengtą gavus Mokslo ir technikos komiteto paskirtos asmenų grupės išvadą, [3 pakeit.]

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros(2), [4 pakeit.]

kadangi:

(1)  Sutarties 33 straipsnyje reikalaujama, kad valstybės narės nustatytų atitinkamas nuostatas ir jomis užtikrintų, kad būtų laikomasi darbuotojų ir gyventojų sveikatos apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės pagrindinių saugos standartų;

(2)  pagrindiniai darbuotojų ir gyventojų sveikatos apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės saugos standartai nustatyti Tarybos direktyva 96/29/Euratomas(3). Minėta direktyva taikoma bet kokioms praktinės veiklos rūšims, susijusioms su rizika, kurią lemia jonizuojančioji spinduliuotė, atsirandanti iš dirbtinio ar gamtinio spinduliuotės šaltinio, įskaitant transportą;

(3)  siekiant užtikrinti pagrindinių saugos standartų laikymąsi, asmenims, organizacijoms ar įmonėms taikoma valstybių narių institucijų kontrolė. Tuo tikslu Direktyva 96/29/Euratomas reikalaujama, kad valstybės narės informaciją apie tam tikras praktinės veiklos, susijusios su jonizuojančiosios spinduliuotės pavojumi, rūšis pateiktų pranešimo ir išankstinių leidimų sistemai arba uždraustų tam tikrų rūšių praktinę veiklą;

(4)  kadangi vežimas yra vienintelė dažnai vykdomos tarpvalstybinės veiklos rūšis, gali būti reikalaujama, kad radioaktyviųjų medžiagų vežėjai laikytųsi keliose valstybėse narėse taikomų pranešimų ir leidimų sistemų reikalavimų; Šiuo reglamentu valstybių narių pranešimo ir leidimų sistemos pakeičiamos bendra registracijos sistema, galiojančia visoje Europos atominės energijos bendrijoje (toliau – Bendrija);

(4a)  būtina užtikrinti, kad šis reglamentas būtų įgyvendintas veiksmingai ir suderintai apibrėžiant bendruosius kriterijus, kuriuos valstybės narės turėtų taikyti išduodamos registracijos sertifikatus, ir nustatant mechanizmą, siekiant su kitomis valstybėmis narėmis keistis galima ir privaloma informacija, kad būtų užtikrinta vežėjų kontrolė, tikrinama, kaip laikomasi reikalavimų, ir veiksmingai imamasi atsakomųjų priemonių susidarius nepaprastajai padėčiai; [5 pakeit.]

(5)  tokios registracijos ir sertifikavimo sistemos jau nustatytos oro ir jūrų vežėjams. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 3922/91(4) nustatyta, kad pavojingus krovinius norintys vežti oro vežėjai turi turėti specialų oro vežėjo sertifikatą. Jūrų transporto srityje Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/59/EB įdiegiama Bendrijos laivų eismo stebėsenos ir informacijos sistema(5). Laikoma, kad civilinės aviacijos institucijų išduodamų sertifikatų ir jūrų laivams taikomos pranešimo sistemos pakanka, kad būtų įvykdyti Direktyva 96/29/Euratomas nustatyti pranešimo ir leidimų reikalavimai. Todėl oro ir jūrų vežėjų registracija pagal šį reglamentą nėra būtina, kad valstybės narės galėtų užtikrinti pagrindinių saugos standartų laikymąsi šių rūšių transporte;

(6)  radioaktyviųjų medžiagų vežėjams taikomi įvairūs Sąjungos ir Euratomo teisės aktų, taip pat tarptautinių teisės aktų reikalavimai. Valstybės narės kelių, geležinkelių ir vidaus vandenų transportui toliau tiesiogiai arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/68/EB(6) taiko Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) saugaus radioaktyviųjų medžiagų vežimo taisykles (TS-R-1) ir pavojingų krovinių vežimo įvairių rūšių transportu taisykles. Tačiau tos direktyvos nuostatos neprieštarauja kitų darbuotojų saugos ir sveikatos, taip pat aplinkosaugos srityse galiojančių nuostatų taikymui;

(6a)  siekiant atsižvelgti į galimą riziką, susijusią su aplinkos ir darbuotojų bei visuomenės sveikatos apsaugos saugos standartais, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl bendrų kriterijų, kurių turi laikytis radioaktyviųjų medžiagų vežėjai, kad gautų registracijos sertifikatą, nustatymo. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai; [60 pakeit.]

(7)  siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Šiais įgaliojimais Komisija turėtų naudotis pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/2011(7);

(7a)  atsižvelgiant į bendrą tikslą sumažinti pramonei tenkančią reguliavimo naštą, Komisija turėtų toliau stebėti šio reglamento ekonominį poveikį daugumai mažų įmonių, kurios veža radioaktyviąsias medžiagas vienos valstybės narės teritorijoje, [7 pakeit.]

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.  Šiuo reglamentu nustatoma Bendrijos radioaktyviųjų medžiagų vežėjų leidimų išdavimo ir registracijos sistema, palengvinanti valstybių narių užduotį užtikrinti, kad būtų laikomasi grindžiama Direktyva 2008/68/EB ir Direktyva 96/29/Euratomas nustatytų pagrindinių saugos standartų, skirtų darbuotojų ir gyventojų sveikatos apsaugai nuo jonizuojančiosios spinduliuotės keliamo pavojaus užtikrinti. [8 pakeit.]

2.  Šis reglamentas taikomas visiems vežėjams, vežantiems radioaktyviąsias medžiagas kelių, geležinkelių ir vidaus vandenų transportu Bendrijoje, iš trečiųjų šalių į Bendriją ir iš Bendrijos į trečiąsias šalis. Jis netaikomas vežėjams, vežantiems radioaktyviąsias medžiagas oru ir jūra. [9 pakeit.]

2a.  Šis reglamentas taikomas nedarant poveikio nacionalinėms nuostatoms dėl apsaugos nuo vagystės, sabotažo ir kitų piktavališkų veiksmų vežant radioaktyviąsias medžiagas. [10 pakeit.]

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente:

a)  vežėjas – asmuo, organizacija arba valstybinė įmonė, Bendrijoje vykdanti radioaktyviųjų medžiagų vežimo bet kokiomis transporto priemonėmis veiklą. Tai apima vežėjus samdos pagrindais ar už atlygį ir vežėjus savo sąskaita; [11 pakeit.]

b)  kompetentinga institucija – institucija, valstybės narės paskirta vykdyti šiame reglamente numatytas užduotis;

ba)  bendri kriterijai – saugos standartų, grindžiamų pavojingų krovinių vežimui taikomomis pavyzdinėmis taisyklėmis: Europos sutartimi dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR), Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklėmis (RID) ir Europos sutartimi dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo vidaus vandens keliais (ADN), Direktyva 96/29/Euratomas ir Direktyva 2008/68/EB – rinkinys, kurio radioaktyviųjų medžiagų vežėjai privalo laikytis, kad gautų registracijos sertifikatą; [12 pakeit.]

c)  vežimas – visos vežėjo vykdomos vežimo iš kilmės vietos į paskirties vietą operacijos, įskaitant radioaktyviosios medžiagos pakrovimą, saugojimą vežant ir iškrovimą; [13 pakeit.]

d)  radioaktyvioji medžiaga – medžiaga, kurios radionuklidų savitasis aktyvumas ir bendrasis aktyvumas krovinyje viršija Tatenos saugaus radioaktyviųjų medžiagų vežimo taisyklių (Saugos reikalavimai Nr. TS-R-1, 2009 m., Viena) 402–407 punktuose nustatytas vertes sąvoka apibrėžta pavojingų krovinių vežimui taikomose pavyzdinėse taisyklėse (ADR, RID ir ADN), kurias valstybės narės įgyvendina pagal Direktyvą 2008/68/EB; [14 pakeit.]

e)  sunkių pasekmių sukeliančios pavojingos radioaktyviosios medžiagos – radioaktyviosios medžiagos, kurios gali būti atsitiktinai išmestos ar netinkamai panaudotos teroristiniam aktui ir dėl kurių tokio panaudojimo galimos sunkios pasekmės, pvz., daug žmonių aukų arba dideli sugriovimai, kaip apibrėžta TATENA branduolinio saugumo srities leidinio Nr. 9 „Vežamų radioaktyviųjų medžiagų sauga“ A priedėlio 9 punkte (Viena, 2008 m.); [15 pakeit.]

f)  pakuotė, kuriai taikoma išlyga, – pakuotė, kurioje esantis radioaktyviosios medžiagos kiekis neviršija Tatenos saugaus radioaktyviųjų medžiagų vežimo taisyklių (Saugos reikalavimai Nr. TS-R-1, 2009 m., Viena) IV skirsnio V lentelėje nustatyto aktyvumo lygio arba vienos dešimtosios to lygio, jei radioaktyviosios medžiagos siunčiamos paštu ir yra pažymėtos žymenimis JT Nr. 2908, 2909, 2910 ar 2911 radioaktyviosios medžiagos pakuotė, atitinkanti pakuotėms, kurioms taikoma išlyga, priskiriamoms pakuotėms taikomus reikalavimus, apibrėžtus pavojingų krovinių vežimui taikomose pavyzdinėse taisyklėse(ADR, RID ir ADN), kurias valstybės narės įgyvendina pagal Direktyvą 2008/68/EB; [16 pakeit.]

g)  dalioji medžiaga – uranas-233, uranas-235, plutonis-239 ir plutonis-241 arba bet koks šių radionuklidų derinys.

3 straipsnis

Bendrosios nuostatos

1.  Radioaktyviųjų medžiagų vežėjai turi pagal 5 straipsnį išduotą registracijos sertifikatą. Registracija vežėjams suteikia galimybę krovinius vežti visoje Sąjungoje.

2.  Vykdant atskiras vežimo operacijas pateikiama vežėjo registracijos sertifikato kopija arba, jei vežami 3 dalyje nurodyti kroviniai, pagal taikomą nacionalinę tvarką išduota licencija arba registracijos dokumentas. [17 pakeit.]

3.  Pagal Direktyvą 96/29/Euratomas išduotos galiojančios radioaktyviosios medžiagos tvarkymo arba įrangos, kurioje yra radioaktyviosios medžiagos ar šaltinių, naudojimo licencijos arba registracijos sertifikato savininkas šias medžiagas arba šaltinius pagal šį reglamentą gali vežti neužsiregistravęs, jei pagal licencijas ar registracijos sertifikatus siuntas leidžiama vežti visose valstybėse narėse, kuriose jos vežamos. [18 pakeit.]

4.  Nacionaliniai pranešimo ir leidimų reikalavimai, kuriais papildomi šiame reglamente nustatyti reikalavimai, gali būti taikomi tik tiems vežėjams (bet ne tik jiems), kurie veža:

a)  daliąsias medžiagas, išskyrus gamtinį uraną arba nuskurdintąjį uraną, panaudotą tik šiluminiame reaktoriuje; [52 pakeit.]

b)  sunkių pasekmių sukeliančias pavojingas radioaktyviąsias medžiagas.

5.  Registracija nebūtina vežėjams, kurie išimties tvarka veža siuntas, kurioms taikoma išlyga.

5a.  Vežant radioaktyviąsias medžiagas turi būti laikomasi UNECE nustatytų tarptautinių pavojingų ir teršiančių krovinių vežimo taisyklių ir standartų, taip pat atitinkamos ADR, RID ir ADN, kaip apibrėžta Direktyvoje 2008/68/EB. [19 pakeit.]

5b.  Teikdamas registracijos paraišką pareiškėjas pateikia įrodymus, kad yra finansiškai pajėgus kompensuoti žalą įvykus eismo įvykiui, už kurį atsakingas jo konvojus, atveju laikantis principo „teršėjas moka“. [53 pakeit.]

5c.  Draudžiama vežti radioaktyviąsias medžiagas konvojuje, vežančiame sprogstamąsias medžiagas. [54 pakeit.]

4 straipsnis

Elektroninė vežėjų registracijos sistema (ESCReg)

1.  Radioaktyviųjų medžiagų vežimo vežėjų registracijos priežiūros ir kontrolės tikslais Komisija įdiegia, prižiūri ir prižiūri užtikrina elektroninę vežėjų registracijos sistemą (angl. ESCReg). Komisija apibrėžia į sistemą įtrauktiną informaciją, technines specifikacijas ir reikalavimus, susijusius su ESCReg. Siekiant išvengti klaidingo aiškinimo, šios specifikacijos turi būti išsamios ir nedviprasmiškos. [20 pakeit.]

1a.  ESCReg yra saugi ir patikima sistema, kuri pradeda visiškai veikti prieš įsigaliojant šiam reglamentui. Be to, siekiant supaprastinti bent tarpvalstybinį vežimą, sukuriamas keitimosi informacija tarp kompetentingų institucijų ir ESCReg mechanizmas. [21 pakeit.]

2.  ESCReg sistema valstybių narių kompetentingoms institucijoms, registruotiems vežėjams ir paraiškos teikėjams užtikrina ribotą saugią prieigą pagal atitinkamas nuostatas dėl asmens duomenų apsaugos, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB(8). Kompetentingoms institucijoms suteikiama prieiga prie visų turimų duomenų. ESCReg suteikia visuomenei galimybę susipažinti su registruotų vežėjų sąrašu. [22 pakeit.]

3.  Komisija nėra atsakinga Valstybių narių kompetentingos institucijos atsako už ESCReg sistemoje pateiktos informacijos turinį ir tikslumą. Informacija turi būti tiksli, skaidri ir pateikiama laiku. [23 pakeit.]

5 straipsnis

Registracijos tvarka

1.  Vežėjas teikia registracijos paraišką naudodamasis ESCReg sistema 3 dalyje nurodytai kompetentingai institucijai. [24 pakeit.]

Paraišką teikiantis vežėjas pateikia užpildytą I priede nustatytos formos elektroninę paraišką. Siekiant padėti paraiškos teikėjui, visada galima naudotis interneto gairėmis, kuriose nurodyti kontaktiniai duomenys ir informacija, kaip susisiekti su informacijos centru ar kompetentinga institucija. [25 pakeit.]

Po ...(9) taikomas vienerių metų pereinamasis laikotarpis, kad visi vežėjai pagal šį reglamentą pateiktų registracijos paraišką ir gautų registracijos sertifikatą. Šiuo pereinamuoju laikotarpiu taikomos Direktyvos 96/29/Euratomas ir Direktyvos 2008/68/EB nuostatos. [26 pakeit.]

2.  Užpildęs ir pateikęs paraiškos formą, paraiškos teikėjas gauna automatinį gavimo patvirtinimą, kuriame nurodomas paraiškos numeris. Kompetentinga institucija gauna tokį patį patvirtinimą. Komisija atsako už šio straipsnio 3 dalies nuostatų laikymąsi. Jei paraiška atmetama, paraiškos teikėjui nusiunčiamas pranešimas apie klaidą, kuriame nurodomos paraiškos atmetimo priežastys. [27 pakeit.]

3.  Jeigu paraiškos teikėjas yra įsisteigęs vienoje arba daugiau valstybių narių, paraišką nagrinėja valstybės narės, kurioje yra įsikūrusi paraiškos teikėjo pagrindinė buveinė, kompetentinga institucija.

Jeigu paraiškos teikėjas yra įsisteigęs trečiojoje šalyje, paraišką nagrinėja valstybės narės, per kurią vežėjas ketina pirmą kartą įvažiuoti į Sąjungos teritoriją, kompetentinga institucija.

Jeigu duomenys pakeičiami pagal 6 straipsnį, naują sertifikatą išduoda pirminį vežėjo registracijos sertifikatą išdavusios valstybės narės kompetentinga institucija.

4.  Jei kompetentinga institucija mano, kad pateikta informacija yra išsami ir atitinka šį reglamentą, Direktyvą 96/29/Euratomas ir Direktyvą 2008/68/EB, ir kad pareiškėjas atitinka bendrų kriterijų reikalavimus per aštuonias savaites nuo tada, kai pateikiamas gavimo patvirtinimas, ji išduoda vežėjo registracijos sertifikatą. [28 pakeit.]

5.  Vežėjo registracijos sertifikate pateikiama II priede nustatyta informacija; standartinės formos registracijos sertifikatas išduodamas per ESCReg sistemą.

Vežėjo registracijos sertifikato kopija per ESCReg sistemą automatiškai perduodama visoms visų valstybių narių, kuriose vežėjas ketina vykdyti veiklą, kompetentingoms institucijoms. [29 pakeit.]

6.  Iškilus būtinybei, kompetentinga institucija prašo pareiškėjo per tris savaites po šio prašymo gavimo dienos pateikti būtinus pataisymus arba papildomą informaciją. Jei kompetentinga institucija atsisako išduoti vežėjo registracijos sertifikatą dėl to, kad paraiška neišsami arba neatitinka taikomų reikalavimų, ji per aštuonias savaites nuo tada, kai pateikiamas gavimo patvirtinimas, raštu atsako paraiškos teikėjui. Prieš tokį atsisakymą kompetentinga institucija pareikalauja, kad paraiškos teikėjas per tris savaites nuo prašymo gavimo paraišką pataisytų arba papildytų. Kompetentinga institucija nurodo atsisakymo išduoti sertifikatą priežastis. [30 pakeit.]

Rašto, kuriuo atsisakoma išduoti sertifikatą ir kuriame nurodomos atsisakymo priežastys, kopija per ESCReg sistemą automatiškai perduodama visoms visų valstybių narių, kuriose vežėjas ketina vykdyti veiklą, kompetentingoms institucijoms. [31 pakeit.]

7.  Jei išduoti vežėjo registracijos sertifikatą atsisakoma, paraiškos teikėjas gali paduoti apeliacinį skundą pagal taikomus nacionalinės teisės reikalavimus.

8.  Galiojantį registracijos sertifikatą pripažįsta visos valstybės narės.

9.  Vežėjo registracijos sertifikatas galioja penkerius metus ir vežėjo prašymu gali būti atnaujintas.

9a.  Kompetentinga institucija saugo visus visų paraiškų teikėjų duomenis, kad užtikrintų jų atsekamumą, sudarytų palankesnes sąlygas geresnei stebėsenai ir užkirstų kelią bet kokiam klastojimui. [32 pakeit.]

6 straipsnis

Duomenų keitimas

1.  Vežėjas nuolat užtikrina duomenų, pateiktų ESCReg sistemai pateiktoje Bendrijos vežėjų registracijos paraiškos formoje, tikslumą. Todėl paraiškos teikėjui leidžiama nesudėtingai atnaujinti savo duomenis nepatiriant didelės administracinės naštos. [33 pakeit.]

1a.  Sertifikatą išdavusi kompetentinga institucija atsako už stebėseną atliekant tikrinimus ir nuolatinę kontrolę, ar registruotas vežėjas sertifikato galiojimo laikotarpiu laikosi šio reglamento reikalavimų. [34 pakeit.]

2.  Pasikeitus Bendrijos vežėjų registracijos paraiškos formos A dalyje nurodytiems duomenims, vežėjas prašo išduoti naują sertifikatą.

2a.  Siekiant užtikrinti, kad visiems paraiškų teikėjams būtų sudaromos vienodos sąlygos, kompetentingos institucijos užtikrina, kad registracijos sertifikato išdavimo kriterijai atitiktų Tarptautinės atominės energijos agentūros apibrėžtis ir būtų su jomis suderinti ir kad būtų suderintas registracijos procesas. [35 pakeit.]

7 straipsnis

Atitikties užtikrinimas

1.  Jei vežėjas nesilaiko šio reglamento reikalavimų, valstybės narės, kurioje nustatyta neatitiktis, kompetentinga institucija, atsižvelgdama į reikalavimų nesilaikymo svarbą saugos atžvilgiu ir į tai, kaip vežėjas anksčiau laikėsi reikalavimų, pagal tos valstybės narės teisės sistemą imasi vykdymo užtikrinimo priemonių, pvz., pateikia įspėjimą raštu, imasi mokymo ir švietimo priemonių, sustabdo registracijos galiojimą, registraciją panaikina ar pakeičia arba imasi baudžiamojo persekiojimo.

Apie vykdymo užtikrinimo priemones nedelsiant pranešama sertifikatą išdavusiai valstybei narei. Valstybė narė, kuriai apie tai pranešama, ne ilgiau kaip per keturias savaites pakeičia, atnaujina arba panaikina registraciją. Sprendimas pateikiamas naudojantis ESCReg visų valstybių narių kompetentingoms institucijoms. [36 pakeit.]

1a.  Valstybė narė, kurioje nustatyta neatitiktis, atsižvelgdama į reikalavimų nesilaikymo svarbą saugos atžvilgiu ir į tai, kaip vežėjas anksčiau laikėsi reikalavimų, gali sustabdyti registracijos galiojimą.

Apie registracijos galiojimo sustabdymą nedelsiant pranešama sertifikatą išdavusiai valstybei narei. Valstybė narė, kuriai apie tai pranešama, ne ilgiau kaip per keturias savaites pakeičia, atnaujina arba panaikina registraciją. Sprendimas pateikiamas naudojantis ESCReg visų valstybių narių kompetentingoms institucijoms. [37 pakeit.]

2.  Valstybės narės, kurioje nustatyta, kad vežėjas nesilaiko reikalavimų, kompetentinga institucija vežėjui ir atitinkamų visų valstybių narių, į kurių teritoriją vežėjas ketino įvežti radioaktyviąsias medžiagas, kompetentingoms institucijoms bei Komisijai praneša apie taikomus vykdymo užtikrinimo veiksmus ir nurodo tų veiksmų priežastis. Jei vežėjas neatsižvelgia į vykdymo užtikrinimo veiksmus, taikomus pagal 1 dalį, tai valstybės narės, kurioje yra įsikūrusi vežėjo pagrindinė buveinė, kompetentinga institucija arba, jei vežėjas yra įsisteigęs trečiojoje šalyje, valstybės narės, per kurią vežėjas ketino pirmą kartą įvažiuoti į Bendrijos teritoriją, kompetentinga institucija panaikina registraciją. [38 pakeit.]

3.  Kompetentinga institucija praneša vežėjui ir kitoms susijusioms kompetentingoms institucijoms apie registracijos panaikinimą ir nurodo priežastis.

3a.  Informacija apie visus reikalavimų nesilaikymo atvejus perduodama Komisijai ir ESCReg. [40 pakeit.]

8 straipsnis

Kompetentingos institucijos ir nacionalinis informacijos centras

1.  Valstybės narės paskiria už radioaktyviųjų medžiagų vežėjų registracijos klausimus atsakingą kompetentingą instituciją ir nacionalinį informacijos centrą. Ta informacija pateikiama paraiškos teikėjo registracijos puslapyje. [41 pakeit.]

Valstybės narės ne vėliau kaip per mėnesį nuo šio reglamento įsigaliojimo Komisijai praneša atsakingo (-ų) asmens (-ų) vardą (-us) ir pavardę (-es), adresą (-us) ir visą būtiną informaciją, kad būtų galima greitai susisiekti su kompetentingomis institucijomis ir nacionaliniu informacijos centru, atsakingais už radioaktyviųjų medžiagų vežimo klausimus, taip pat praneša apie tų duomenų pakeitimą.

Komisija per ESCReg sistemą visoms Bendrijos kompetentingoms institucijoms perduoda šią informaciją ir praneša apie jos pakeitimus bei skelbia ją viešai internete. [42 pakeit.]

2.  Informaciją apie radiacinės saugos nacionalines taisykles, taikomas radioaktyviųjų medžiagų vežimui, vežėjai gali galima lengvai gauti informacijose centruose.

3.  Vežėjų prašymu atitinkamos valstybės narės informacijos centras ir kompetentinga institucija pateikia išsamią informaciją apie tos valstybės narės teritorijoje radioaktyviųjų medžiagų vežimui taikomus reikalavimus.

Informacija yra lengvai prieinama per atstumą elektroninėmis priemonėmis ir nuolat atnaujinama.

Informacijos centrai ir kompetentingos institucijos kuo greičiau atsako į bet kokį prašymą pateikti informaciją, o kai prašymas netinkamas ar nepagrįstas, neatidėliodami per dvi savaites apie tai praneša pateikėjui. [44 pakeit.]

9 straipsnis

Kompetentingų institucijų bendradarbiavimas

Kompetentingos institucijos bendradarbiauja, siekdamos suderinti registracijos sertifikato išdavimo reikalavimus ir užtikrinti darnų šio reglamento taikymą ir jo reikalavimų vykdymą.

Jei valstybėje narėje yra keletas kompetentingų institucijų, jos palaiko ryšį ir glaudžiai bendradarbiauja remdamosi dvišaliais teisiškai įpareigojančiais arba oficialiais susitarimais, kuriais nustatoma kiekvienos institucijos atsakomybė. Jos bendradarbiauja ir teikia informaciją viena kitai, taip pat nacionaliniam informacijos centrui ir kitoms panašias funkcijas vykdančioms vyriausybinėms ir nevyriausybinėms organizacijoms.

9a straipsnis

Deleguotieji aktai

Komisija pagal 9b straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi 2 straipsnio ba punkte nurodyti bendri kriterijai. [58 pakeit.]

9b straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  9a straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 2014 m. sausio 1 d.

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 9a straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

5.  Pagal 9a straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais. [59 pakeit.]

10 straipsnis

Įgyvendinimas

Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais įdiegiama 4 straipsnyje apibūdinta elektroninė vežėjų registracijos sistema.

Tie įgyvendinimo aktai priimami pagal 11 straipsnio 2 dalyje nurodytą patariamąją procedūrą.

11 straipsnis

Patariamasis komitetas

1.  Komisijai padeda komitetas. Tas komitetas – komitetas, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 182/2011(10).

2.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 4 straipsnis.

3.  Komitetas konsultuoja Komisiją ir padeda jai vykdyti šiuo reglamentu jai pavestas užduotis.

4.  Komitetą sudaro valstybių narių ir Komisijos paskirti ekspertai, o jai pirmininkauja Komisijos atstovas.

11 straipsnis

Peržiūra

Ne vėliau kaip ...(11) Komisija peržiūri šį reglamentą siekdama įvertinti jo veiksmingumą ir, jeigu būtina, pasiūlyti papildomas priemones saugiam radioaktyviųjų medžiagų vežimui Bendrijoje ir iš trečiųjų šalių užtikrinti. [47 pakeit.]

12 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Taikant šį reglamentą atsižvelgiama į galimybes naudotis patvirtinta ir veikiančia registracijos sistema. [49 pakeit.]

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

I PRIEDAS

BENDRIJOS VEŽĖJŲ REGISTRACIJOS PARAIŠKOS FORMA

ŠIĄ PARAIŠKĄ TEIKITE TIK NAUDODAMIESI SAUGIA EUROPOS KOMISIJOS ELEKTRONINE VEŽĖJŲ REGISTRACIJOS SISTEMA (ESCReg).

JEI PASIKEIČIA A DALYJE NURODYTA INFORMACIJA, BŪTINA PATEIKTI NAUJĄ REGISTRACIJOS PARAIŠKĄ. Vežėjas privalo užtikrinti, kad per šią sistemą teikiamos Bendrijos vežėjo registracijos paraiškos formos duomenys būtų tikslūs.

Šioje paraiškos formoje pateiktą informaciją Europos Komisija apdoros pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB.

 NAUJAS REGISTRACIJOS SERTIFIKATAS

 TURIMO REGISTRACIJOS SERTIFIKATO PAKEITIMAS

 TURIMO REGISTRACIJOS SERTIFIKATO ATNAUJINIMAS

Registracijos sertifikato numeris (-iai):

Paaiškinkite, kodėl norima pakeisti turimą registracijos sertifikatą.

1.  INFORMACIJA APIE PARAIŠKOS TEIKĖJĄ

A DALIS

B DALIS

ĮMONĖS PAVADINIMAS

ADRESAS

NACIONALINIO REGISTRACIJOS SERTIFIKATO NUMERIS

1.  Vežėjo organizacijos atsakingo atstovo (asmens, įgalioto atstovauti vežėjo organizacijai) vardas ir pavardė, pareigos, adresas, mobilusis ir fiksuotojo ryšio telefono numeris ir elektroninio pašto adresas.

2.  Asmens, įgalioto bendrauti su institucijomis techniniais ir (arba) administraciniais klausimais (atsakingo už vežėjo įmonės vykdomai veiklai taikomų taisyklių laikymąsi), vardas ir pavardė, pareigos, adresas, mobilusis ir fiksuotojo ryšio telefono numeris ir elektroninio pašto adresas.

3.  Patarėjo saugos klausimais vardas ir pavardė, pareigos, adresas, mobilusis ir fiksuotojo ryšio telefono numeris ir elektroninio pašto adresas (tik vidaus transporto rūšims ir jei šis asmuo nėra 1 arba 2 punkte nurodytas asmuo).

4.  Už radiacinės saugos programą atsakingo asmens vardas ir pavardė, pareigos, adresas, mobilusis ir fiksuotojo ryšio telefono numeris ir elektroninio pašto adresas, jei šis asmuo nėra 1, 2 arba ir 3 punkte nurodytas asmuo. [50 pakeit.]

2.  VEŽIMO POBŪDIS

A DALIS

B DALIS

 KELIŲ TRANSPORTAS

 GELEŽINKELIŲ TRANSPORTAS

 VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTAS

Susijusių transporto srityje parengtų darbuotojų skaičius (informacijai)

 1–5

 5–10

 10–20

 >20

Transporto sektorius – bendras numatytos vežimo pobūdžio aprašas (informacijai)

 skirta medicinai

 skirta pramonei, neardomiesiems bandymams, moksliniams tyrimams

 skirta branduolinio kuro ciklui

 atliekos

 sunkių pasekmių sukeliančios pavojingos radioaktyviosios medžiagos

3.  GEOGRAFINĖ TAIKYMO SRITIS

Toliau pateiktame sąraše pažymėkite valstybes nares, kuriose ketinama vežti radioaktyviąsias medžiagas ir pasirinkite veiklos pobūdį.

Jei veikla vykdoma ne tik valstybėje narėje, kurioje teikiama registracijos paraiška, pateikite išsamesnės informacijos apie kiekvieną šalį, t. y. nurodykite, ar bus tik vežama per tą valstybę narę, arba išvardykite pagrindines pakrovimo ir (arba) iškrovimo joje vietas ir nurodykite dažnumą.

A DALIS

B DALIS

Austrija

Belgija

Bulgarija

Kipras

Čekija

Danija

Estija

Suomija

Prancūzija

Vokietija

Graikija

Vengrija

Airija

Italija

Latvija

Lietuva

Liuksemburgas

Malta

Nyderlandai

Lenkija

Portugalija

Rumunija

Slovakija

Slovėnija

Ispanija

Švedija

Jungtinė Karalystė

 pervežimas

 iškrovimas

 pakrovimas

Pagrindinės pakrovimo vietos

Pagrindinės iškrovimo vietos

Dažnumas

 kasdien

 kartą per savaitę

 kartą per mėnesį

 rečiau

4.  KROVINIŲ RŪŠYS

Dėl ko prašoma registracijos

A DALIS

PAKUOTĖS TIPAS – Klasifikacija pagal TS-R-1

B DALIS Apytikslis pakuočių skaičius per metus

JT 2908 RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, PAKUOTĖ, KURIAI TAIKOMA IŠLYGA (TUŠČIA TARA)

JT 2909 RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, PAKUOTĖ, KURIAI TAIKOMA IŠLYGA (GAMINIAI, PAGAMINTI IŠ GAMTINIO URANO, NUSKURDINTOJO URANO arba GAMTINIO TORIO)

JT 2910 RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, PAKUOTĖ, KURIAI TAIKOMA IŠLYGA (RIBOTAS MEDŽIAGOS KIEKIS)

JT 2911 RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, PAKUOTĖ, KURIAI TAIKOMA IŠLYGA (PRIETAISAI arba GAMINIAI)

JT 2912 RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, MAŽAS SAVITASIS AKTYVUMAS (MSA-I), nedalioji arba dalioji, taikoma išlyga

JT 2913 RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, DAIKTAI UŽTERŠTU PAVIRŠIUMI (DUP-I arba DUP-II), nedalioji arba dalioji, taikoma išlyga

JT 2915 RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, A TIPO PAKUOTĖ, ne specialiosios formos, nedalioji arba dalioji, taikoma išlyga

JT 2916 RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, B(U) TIPO PAKUOTĖ, nedalioji arba dalioji, taikoma išlyga

JT 2917 RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, B(M) TIPO PAKUOTĖ, nedalioji arba dalioji, taikoma išlyga

JT 2919 RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, VEŽAMA PAGAL SPECIALŲJĮ SUSITARIMĄ, nedalioji arba dalioji, taikoma išlyga

JT 2977 RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, URANO HEKSAFLUORIDAS, DALUSIS

JT 2978 RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, URANO HEKSAFLUORIDAS, nedalusis arba dalusis, taikoma išlyga

JT 3321 RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, MAŽAS SAVITASIS AKTYVUMAS (MSA-II), nedalioji arba dalioji, taikoma išlyga

JT 3322 RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, MAŽAS SAVITASIS AKTYVUMAS (MSA-III), nedalioji arba dalioji, taikoma išlyga

JT 3323 RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, C TIPO PAKUOTĖ, nedalioji arba dalioji, taikoma išlyga

JT 3324 RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, MAŽAS SAVITASIS AKTYVUMAS (MSA-II), DALIOJI

JT 3325 RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, MAŽAS SAVITASIS AKTYVUMAS (MSA-III), DALIOJI

JT 3326 RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, DAIKTAI UŽTERŠTU PAVIRŠIUMI (DUP-I arba DUP-II), DALIOJI

JT 3327 RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, A TIPO PAKUOTĖ, DALIOJI, ne specialiosios formos

JT 3328 RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, B(U) TIPO PAKUOTĖ, DALIOJI

JT 3329 RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, B(M) TIPO PAKUOTĖ, DALIOJI

JT 3330 RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, C TIPO PAKUOTĖ, DALIOJI

JT 3331 RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, VEŽAMA PAGAL SPECIALŲJĮ SUSITARIMĄ, DALIOJI

JT 3332 RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, A TIPO PAKUOTĖ, SPECIALIOSIOS FORMOS, nedalioji arba dalioji, taikoma išlyga

JT 3333 RADIOAKTYVIOJI MEDŽIAGA, A TIPO PAKUOTĖ, SPECIALIOSIOS FORMOS, DALIOJI

5.  RADIACINĖS SAUGOS PROGRAMA (RSP)

A DALIS.

Pažymėdamas šį langelį,

pareiškiu, kad RSP visiškai įdiegta ir jos griežtai laikomasi.

B DALIS

Dokumento, kuriame aprašoma RSP, numeris ir data

RSP įkėlimas

6.  KOKYBĖS UŽTIKRINIMO PROGRAMA (KUP)

Ši KUP turi būti pateikiama patikrinti kompetentingai institucijai (pagal Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (angl. ADR) 1 straipsnio 7 dalies 3 punktą).

A DALIS.

Pažymėdamas šį langelį,

pareiškiu, kad KUP visiškai įdiegta ir jos griežtai laikomasi.

B DALIS

Dokumento numeris ir data

7.  Pareiškimas

 Aš, vežėjas, patvirtinu, kad laikausi visų atitinkamų tarptautinių, Bendrijos ir nacionalinių taisyklių, susijusių su radioaktyviųjų medžiagų vežimu.

 Aš, vežėjas, patvirtinu, kad šioje formoje pateikta informacija yra teisinga.

Data ….. Vardas, pavardė …..….. Parašas…

II PRIEDAS

ELEKTRONINIS RADIOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ VEŽĖJO REGISTRACIJOS SERTIFIKATAS

PASTABA

ŠIO REGISTRACIJOS SERTIFIKATO KOPIJA PATEIKIAMA SU KIEKVIENA SIUNTA, KURIAI TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS.

Šis registracijos sertifikatas išduotas pagal Tarybos reglamentą (Euratomas) xxxxx.

Šiuo sertifikatu vežėjas neatleidžiamas nuo pareigos laikytis kitų taikomų vežimo taisyklių.

1)  REGISTRACIJOS SERTIFIKATO NUMERIS: BE/ xxxx / mmmm-mm-dd

2)  VALDŽIOS INSTITUCIJOS PAVADINIMAS, VALSTYBĖ

3)  ĮMONĖS PAVADINIMAS IR ADRESAS

4)  TRANSPORTO RŪŠIS:

 KELIŲ TRANSPORTAS

 GELEŽINKELIŲ TRANSPORTAS

 VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTAS

7)  VALSTYBĖS NARĖS, kuriose galioja sertifikatas

8)  PAKUOTĖS TIPAS – JT NUMERIS (žr. 1 priedą – toks pat formatas)

9)  DATA

ELEKTRONINIS PARAŠAS

GALIOJIMO LAIKOTARPIS: DATA + 5 metai

(1)OL C 143, 2012 5 22, p. 110.
(2)2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento pozicija.
(3)1996 m. gegužės 13 d. Tarybos direktyva 96/29/Euratomas, nustatanti pagrindinius darbuotojų ir gyventojų sveikatos apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės saugos standartus (OL L 159, 1996 6 29, p. 1).
(4)1991 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3922/91 dėl techninių reikalavimų ir administracinės tvarkos suderinimo civilinės aviacijos srityje (OL L 373, 1991 12 31, p. 4).
(5)2002 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/59/EB įdiegiama Bendrijos laivų eismo stebėsenos ir informacijos sistema (OL L 208, 2002 8 5, p. 10).
(6)2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/68/EB dėl pavojingų krovinių vežimo vidaus keliais (OL L 260, 2008 9 30, p. 13).
(7) 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OJ L 260, 30.9.2008, p. 13).
(8)OL L 281, 1995 11 23, p. 31.
(9) Šio reglamento įsigaliojimo data.
(10)OL L 55, 2011 2 28, p. 13.
(11) Dveji metai po šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Teisinė informacija - Privatumo politika