Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2011/0225(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0385/2013

Iesniegtie teksti :

A7-0385/2013

Debates :

Balsojumi :

PV 11/12/2013 - 4.23
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2013)0574

Pieņemtie teksti
PDF 489kWORD 158k
Trešdiena, 2013. gada 11. decembris - Strasbūra
Sistēma radioaktīvo materiālu pārvadātāju reģistrācijai ***I
P7_TA(2013)0574A7-0385/2013
Rezolūcija
 Konsolidētais teksts

Eiropas Parlamenta 2013. gada 11. decembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai par radioaktīvo materiālu pārvadātāju reģistrācijas Kopienas sistēmas izveidošanu (COM(2012)0561 – C7-0320/2012 – 2011/0225(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2012)0561),

–  ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 31. un 32. pantu, saskaņā ar kuriem Padome ar to ir apspriedusies (C7‑0320/2012),

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas atzinumu par ierosināto juridisko pamatu,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu un 91. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2012. gada 22. februāra atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reglamenta 55. un 37. pantu,

–  ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A7-0385/2013),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  aicina Komisiju grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 293. panta 2. punktu un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

(1) OV C 143, 22.5.2012., 110. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2013. gada 11. decembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. ../2014 par radioaktīvo materiālu pārvadātāju reģistrācijas Kopienas sistēmas izveidošanu [Gr. 1]
P7_TC1-COD(2011)0225

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu Savienības darbību un jo īpaši tā 31. panta otro daļu un 32. pantu, 91. pantu, [Gr. 2]

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu. , kas sagatavots pēc Zinātnes un tehnikas komitejas ieceltu personu grupas atzinuma saņemšanas, [Gr. 3]

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu(1),

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu, saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru(2), [Gr. 4]

tā kā:

(1)  Līguma 33. pantā paredzēts, ka dalībvalstīm jānosaka attiecīgi noteikumi, ar kuriem nodrošina drošības pamatstandartu ievērošanu strādājošo un iedzīvotāju veselības aizsardzībai pret jonizējošā starojuma bīstamajām sekām.

(2)  Drošības pamatstandarti strādājošo un iedzīvotāju veselības aizsardzībai pret jonizējošā starojuma radītajām briesmām ir noteikti Padomes Direktīvā 96/29/Euratom(3). Minētā direktīva attiecas uz visām darbībām, kas ir saistītas ar mākslīgu un dabīgu starojuma avotu emitētā jonizējošā starojuma radīto risku, ieskaitot transportu.

(3)  Lai nodrošinātu drošības pamatstandartu ievērošanu, personas, organizācijas vai uzņēmumus regulatīvi kontrolē dalībvalstu iestādes. Tālab Direktīvā 96/29/Euratom paredzēts, ka dalībvalstīm ir jāievieš ziņošanas un iepriekšēju atļauju sistēma vai jāaizliedz dažu veidu darbības, kas saistītas ar jonizējošā starojuma bīstamību.

(4)  Transports ir vienīgā darbība, kam bieži vien ir pārrobežu raksturs, tāpēc radioaktīvo materiālu pārvadātājiem var būt jāievēro vairāku dalībvalstu noteiktās prasības, kas saistītas ar to ziņošanas un atļauju sistēmu. Ar šo regulu visas minētās dalībvalstu ziņošanas un atļauju sistēmas aizstāj ar visā Eiropas Atomenerģijas kopienā (turpmāk "Kopiena") vienotu reģistrācijas sistēmu.

(4a)  Ir jānodrošina efektīva un saskaņota šīs regulas īstenošana, nosakot vienotus kritērijus, kurus dalībvalstīm būtu jāpiemēro, izsniedzot reģistrācijas sertifikātus un izveidojot mehānismu iespējamai un obligātai informācijas apmaiņai ar citām dalībvalstīm nolūkā nodrošināt pārvadātāju uzraudzību, pārbaudot atbilstību, kā arī efektīvi reaģējot ārkārtas situācijās. [Gr. 5]

(5)  Šāda reģistrācijas un sertifikācijas sistēma jau ir pārvadātājiem ar aviotransportu un jūras transportu. Padomes Regulā (EEK) Nr. 3922/91(4) noteikts, ka pārvadātājiem, kas izmanto aviotransportu, bīstamo kravu pārvadāšanai jāsaņem īpašs operatora sertifikāts. Uz jūras transportu attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/59/EK(5), ar ko izveido Kopienas kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas sistēmu. Uzskatāms, ka ar civilās aviācijas iestāžu izdotajiem sertifikātiem un jūras kuģiem paredzēto ziņošanas sistēmu ir pietiekami izpildītas Direktīvā 96/29/Euratom noteiktās prasības par ziņošanu un atļaujām. Tāpēc, lai nodrošinātu šo transporta veidu atbilstību drošības pamatstandartiem, aviotransporta un jūras transporta pārvadātāju reģistrācija saskaņā ar šo regulu nav nepieciešama.

(6)  Radioaktīvo materiālu pārvadātājiem jāievēro vairākas Savienības un Euratom tiesību aktos, kā arī starptautiskajos juridiskajos dokumentos noteiktās prasības. Autotransportam, dzelzceļa transportam un iekšzemes ūdensceļu transportam saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/68/EK(6) joprojām ir tieši piemērojami Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras (SAEA) Radioaktīvo materiālu drošas pārvadāšanas noteikumi (TS-R-1) un noteikumi par bīstamo kravu pārvadājumiem ar dažādiem transporta veidiem. Minētās direktīvas noteikumi neskar citu Kopienas noteikumu piemērošanu darba drošības, veselības un vides aizsardzības jomā.

(6a)  Lai ņemtu vērā iespējamos riskus, kas saistīti ar drošības standartiem vides aizsardzības un darba ņēmēju un sabiedrības veselības aizsardzības jomā, Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz to, kā nosakāmi vienoti kritēriji, kuri radioaktīvo materiālu pārvadātājiem jāievēro reģistrācijas apliecības saņemšanai. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei. [Gr. 60]

(7)  Lai nodrošinātu vienotus šās regulas īstenošanas nosacījumus, īstenošanas pilnvaras jāuztic Komisijai. Šīs pilnvaras īstenojamas atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regulai (ES) Nr. 182/2011(7).

(7a)  Tā kā plašākais mērķis ir samazināt nozares regulatīvo slogu, Komisijai vajadzētu turpināt uzraudzīt šīs regulas ekonomisko ietekmi uz daudziem mazajiem uzņēmumiem, kas pārvadā radioaktīvus materiālus vienas atsevišķas dalībvalsts teritorijā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

1.  Ar šo regulu izveido radioaktīvo materiālu pārvadātāju apstiprināšanas un reģistrācijas Kopienas sistēmu, kura dalībvalstīm atvieglo uzdevumu nodrošināt drošības pamatstandartu ievērošanu attiecībā uz strādājošo un iedzīvotāju veselības aizsardzību pret jonizējošā starojuma bīstamajām sekām saskaņā ar pamatojoties uz Direktīvu 2008/68/EK un Direktīvu 96/29/Euratom. [Gr. 8]

2.  Šī regula attiecas uz visiem pārvadātājiem, kas veic radioaktīvo materiālu transportu pārvadāšanu pa autoceļiem, dzelzceļu un iekšzemes ūdensceļiem Kopienā, no trešām valstīm uz Kopienu un no Kopienas uz trešām valstīm. Šī regula neattiecas uz pārvadātājiem, kuri radioaktīvo materiālu transportam izmanto aviotransportu un jūras transportu. [Gr. 9]

2.a  Šo regulu piemēro, neskarot dalībvalstu noteikumus par radioaktīvo materiālu pārvadājumu aizsardzību pret zādzību, sabotāžu vai citām ļaunprātīgām darbībām. [Gr. 10]

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā

a)  "pārvadātājs" ir persona, organizācija vai publisks uzņēmums, kas Kopienā veic radioaktīvo materiālu pārvadājumu darbības ar visu veidu transporta līdzekļiem. Tas ietver komercpārvadājumu un pašpārvadājumu veicējus; [Gr. 11]

b)  "kompetentā iestāde" ir iestāde, ko dalībvalsts izraudzījusies šajā regulā paredzēto uzdevumu veikšanai;

ba)  "vienoti kritēriji" ir drošības standartu kopums, kuru pamatā ir noteikumi par bīstamo kravu pārvadājumiem ar dažādiem transporta veidiem ( ADR, RID un ADN), Direktīva 96/29/Euratom un Direktīva 2008/68/EK, kuru standarti radioaktīvo materiālu pārvadātājiem ir jāievēro, lai saņemtu reģistrācijas apliecību; [Gr. 12]

c)  "transports" ir visas radioaktīvā materiāla transporta operācijas, ko pārvadātājs veic no izcelsmes vietas līdz pārvadājuma galapunktam, ieskaitot iekraušanu, glabāšanu tranzītā un izkraušanu; [Gr. 13]

d)  "radioaktīvais materiāls" ir materiāls, kas satur radionuklīdus, kuru aktivitātes koncentrācija un kopējā aktivitāte sūtījumā ir lielāka par robežvērtībām, kas norādītas 402.–407. punktā SAEA noteikumos par radioaktīvo materiālu drošu transportu, "Safety Requirements No. TS-R-1", Vīne, 2009.; ar tādu pašu nozīmi kā noteikumos par bīstamo kravu pārvadājumiem ar dažādiem transporta veidiem (ADR, RID un ADN), kurus dalībvalstis piemēro saskaņā ar Direktīvu 2008/68/EK; [Gr. 14]

e)  "augstas bīstamības bīstamā krava - radioaktīvais materiāls" ir radioaktīvie materiāli, kurus var nejauši nopludināt vai kurus iespējams izmantot terora aktu veikšanai un kuri to rezultātā var radīt tādas nopietnas sekas kā masveida nāves gadījumi vai masu iznīcināšana saskaņā ar definīciju A.9 pielikumā SAEA noteikumos par radioaktīvo materiālu drošu transportu. Kodoldrošības prasības Nr. 9 “Security in the Transport of Radioactive Material”, Vīne, 2008.; [Gr. 15]

f)  "izņēmuma paka" ir iepakojums, kurā atļautais ir radioaktīvais saturs ir ne lielāks par aktivitātes līmeņiem, kas noteikti V tabulā SAEA dokumentā „Regulations for Safe Transport of Radioactive Material No. TS-R-1, Section IV”, Vīne, 2009., vai ne lielāks par vienu desmitdaļu no šiem līmeņiem gadījumos, kad izmanto pasta sūtījumus, un kuri ir marķēti ar ANO (UN) Nr. 2908, 2909, 2910 vai 2911; materiāls un kurš atbilst prasībām, kas izvirzītas kā "izņēmuma pakām" klasificētajām pakām un paredzētas noteikumos par bīstamo kravu pārvadājumiem ar dažādiem transporta veidiem (ADR, RID un ADN), kurus dalībvalstis piemēro saskaņā ar Direktīvu 2008/68/EK; [Gr. 16]

g)  "skaldmateriāls" ir urāns-233, urāns-235, plutonijs-239 un plutonijs-241 vai jebkura šo radionuklīdu kombinācija.

3. pants

Vispārīgi nosacījumi

1.  Radioaktīvo materiālu pārvadātājiem ir derīga reģistrācija, kas saņemta saskaņā ar 5. panta noteikumiem. Reģistrācija pārvadātājiem ļauj veikt transporta operācijas visā Eiropas Savienībā.

2.  Katras transporta operācijas pavaddokuments ir pārvadātāja reģistrācijas apliecības eksemplārs, bet gadījumos, kad tiek veiktas 3. punktā minētās transporta operācijas, saskaņā ar attiecīgajām valsts procedūrām saņemtās licences vai reģistrācijas eksemplārs. [Gr. 17]

3.  Tādu derīgu atļauju vai reģistrāciju turētājs, kas darbam ar radioaktīvajiem materiāliem vai radioaktīvus materiālus vai avotus saturošu iekārtu lietošanai izdotas saskaņā ar Direktīvu 96/29/Euratom, šos materiālus vai avotus var transportēt, neveicot reģistrāciju saskaņā ar šo regulu, ja transports ir iekļauts visu to dalībvalstu licencēs vai reģistrācijās, kurās notiek transporta operācija. [Gr. 18]

4.  Valstu prasības par ziņošanu un atļaujām, kuras pārsniedz šajā regulā noteiktās prasības, drīkst attiecināt tikai uz šādu materiālu pārvadātājiem, bet ne tikai uz tiem:

a)  skaldmateriāli, izņemot dabīgo urānu vai vājinātu urānu, kas apstarots tikai termiskajā reaktorā; [Gr. 52]

b)  augstas bīstamības bīstamās kravas - radioaktīvie materiāli.

5.  Pārvadātājiem, kuri transportē tikai "izņēmuma pakas”, nav jāreģistrējas.

5.a  Radioaktīvo materiālu pārvadājumus veic saskaņā ar starptautiskajiem noteikumiem un standartiem, ko paredzējusi ANO Eiropas Ekonomikas komisija, par bīstamām un piesārņojošām kravām, kā arī saskaņā ar attiecīgo ADR, RID un ADN, kā noteikts Direktīvā 2008/68/EK. [Gr. 19]

5.b  Iesniedzot reģistrācijas pieteikumu, pieteikuma iesniedzējs iesniedz pierādījumus, ka tā finanšu līdzekļi ir pietiekami, lai saskaņā ar principu, ka maksā piesārņotājs, kompensētu zaudējumus gadījumā, ja tā transportlīdzekļu grupa ir atbildīga par negadījumu. [Gr. 53]

5.c  Ir aizliegts radioaktīvos materiālus pārvadāt, izmantojot transportlīdzekļu grupu, ar ko pārvadā sprāgstvielas. [Gr. 54]

4. pants

Pārvadātāju reģistrācijas elektroniskā sistēma (ESCReg)

1.  Radioaktīvo materiālu transporta pārvadātāju reģistrācijas uzraudzībai un kontrolei Komisija izveido un uztur Pārvadātāju reģistrācijas elektronisko sistēmu (Electronic System for Carrier Registration, ESCReg) un garantē tās drošību. Komisija nosaka sistēmā iekļaujamo informāciju, kā arī ESCReg tehniskās specifikācijas un prasības. Lai novērstu šo specifikāciju nepareizu interpretāciju, tām jābūt pilnīgām un nepārprotamām. [Gr. 20]

1.a  ESCReg sistēma ir droša, noturīga un pilnībā funkcionējoša pirms šīs regulas stāšanās spēkā. Turklāt pārrobežu pārvadājumu sekmēšanas nolūkā izveido kompetento iestāžu un ESCReg informācijas apmaiņas mehānismu. [Gr. 21]

2.  Ievērojot attiecīgos noteikumus par personas datu aizsardzību Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 95/46/EK(8), dalībvalstu kompetentajām iestādēm ESCReg piešķir ierobežotu un drošu pieeju datiem par reģistrētajiem pārvadātājiem un reģistrācijas pieteikumu iesniedzējiem. Kompetentajām iestādēm ir piekļuve visiem pieejamajiem datiem. ESCRg sistēma nodrošina reģistrēto pārvadātāju saraksta publisku pieejamību. [Gr. 22]

3.  Komisija nav atbildīga Dalībvalstu kompetentās iestādes ir atbildīgas par informācijas saturu un pareizību, kas sniegta ar ESCReg starpniecību, un tā ir precīza, savlaicīga un pārredzama. [Gr. 23]

5. pants

Reģistrācijas procedūra

1.  Pārvadātājs ar ESCReg starpniecību iesniedz kompetentajai iestādei reģistrācijas pieteikumu saskaņā ar 3. punktu. [Gr. 24]

Pieteikumu iesniegušais pārvadātājs iesniedz elektroniski aizpildītu veidlapu, kuras paraugs ir I pielikumā. Pieteikumu iesniedzēju vajadzībām pastāvīgi ir pieejamas tiešsaistes instrukcijas, kurās norādīta kontaktinformācija un informācija par to, kā sazināties ar valsts kontaktpunktu vai kompetento iestādi. [Gr. 25]

Piemēros viena gada pārejas periodu pēc ...(9), lai visi pārvadātāji varētu pieteikties un saņemt reģistrācijas apliecību saskaņā ar šo regulu. Minētajā pārejas periodā piemēro Direktīvas 96/29/Euratom un Direktīvas 2008/68/EK noteikumus. [Gr. 26]

2.  Pēc pieteikuma veidlapas aizpildīšanas un iesniegšanas pieteikuma iesniedzējs automātiski saņem apstiprinājumu par tās saņemšanu un pieteikuma numuru. Tādu pašu apstiprinājumu saņem arī attiecīgā kompetentā iestāde. Komisija ir atbildīga par šī panta 3. punkta noteikumu ievērošanu Ja sistēma pieteikumu nav reģistrējusi, pieteikuma iesniedzējam tiek nosūtīts paziņojums par kļūdu, kurā norādīti iemesli, kādēļ pieteikums nav reģistrēts. [Gr. 27]

3.  Ja pieteikuma iesniedzējs veic uzņēmējdarbību vienā vai vairākās dalībvalstīs, pieteikumu izskata tās dalībvalsts attiecīgā kompetentā iestāde, kurā atrodas pieteikuma iesniedzēja galvenais birojs.

Ja pieteikuma iesniedzējs veic uzņēmējdarbību trešā valstī, pieteikumu izskata tās dalībvalsts attiecīgā kompetentā iestāde, kurā pirmajā pārvadātājs paredzējis ievedumu Savienības teritorijā.

Tās dalībvalsts attiecīgā kompetentā iestāde, kura izdod pārvadātāja pirmo reģistrācijas apliecību, izdod arī jauno apliecību gadījumos, kad dati tiek mainīti saskaņā ar 6. pantu.

4.  Astoņu nedēļu laikā no pieteikuma saņemšanas apstiprinājuma saņemšanas kompetentā iestāde izdod pārvadātāja reģistrācijas apliecību, ja tā uzskata, ka iesniegtā informācija ir pilnīga un atbilst šai regulai, Direktīvai 96/29/Euratom un Direktīvai 2008/68/EK. un ka pieteikuma iesniedzējs atbilst vienoto kritēriju prasībām. [Gr. 28]

5.  Pārvadātāja reģistrācijas apliecībā ir II pielikumā noteiktā informācija, un to ar ESCReg starpniecību izdod standartizētas reģistrācijas apliecības veidā.

Pārvadātāja reģistrācijas apliecības eksemplāru ar ESCReg starpniecību automātiski nosūta visu to dalībvalstu kompetentajām iestādēm., kurās pārvadātājs paredzējis veikt darbību. [Gr. 29]

6.  Kompetentā iestāde vajadzības gadījumā prasa pieteikumam iesniedzējam triju nedēļu laikā no tā pieprasījuma saņemšanas sniegt vajadzīgās korekcijas vai papildu informāciju. Ja kompetentā iestāde atsaka izdot pārvadātāja reģistrācijas apliecību, atteikumu pamatojot ar pieteikuma nepilnībām vai neatbilstību spēkā esošajām prasībām, tā par to pieteikuma iesniedzējam paziņo rakstiski astoņu nedēļu laikā pēc pieteikuma saņemšanas apstiprinājuma izdošanas. Pirms atteikuma kompetentā iestāde pieprasa, lai pieteikuma iesniedzējs izlabo vai papildina pieteikumu trīs nedēļu laikā no pieprasījuma saņemšanas. Kompetentā iestāde izdod paziņojumu par atteikuma iemesliem. [Gr. 30]

Atteikumu un paziņojumu par atteikuma iemesliem ar ESCReg starpniecību automātiski nosūta visu to dalībvalstu kompetentajām iestādēm., kurās pārvadātājs paredzējis veikt darbību. [Gr. 31]

7.  Ja atteikts izdot pārvadātāja reģistrācijas apliecību, reģistrācijas pieteikuma iesniedzējs var iesniegt apelāciju saskaņā ar piemērojamajām valsts juridiskajām prasībām.

8.  Derīgu reģistrācijas apliecību atzīst visas dalībvalstis.

9.  Pārvadātāja reģistrācijas apliecība ir derīga piecus gadus, un to var atjaunot pēc pārvadātāja pieteikuma.

9.a  Kompetentā iestāde saglabā visu pieteikuma iesniedzēju darbību vēsturi, lai nodrošinātu to izsekojamību, sekmētu labāku pārraudzību un novērstu datu viltošanu. [Gr. 32]

6. pants

Datu izmaiņas

1.  Pārvadātājs atbild par pieteikuma veidlapā, kas iesniegta ESCReg pārvadātāja Kopienas reģistrācijai, norādīto datu pareizības pastāvīgu nodrošināšanu. Šā iemesla dēļ pieteikuma iesniedzējs ir tiesīgs vienkārši atjaunināt datus par sevi, tā samazinot administratīvo slogu. [Gr. 33]

1.a  Kompetentā iestāde, kas izsniegusi apliecību, ir atbildīga par reģistrētā pārvadātāja atbilstības šīs regulas prasībām uzraudzību, izmantojot pārbaudes, visā apliecības derīguma laikā. [Gr. 34]

2.  Pārvadātājs iesniedz pieteikumu jaunas apliecības saņemšanai gadījumos, kad rodas izmaiņas datos, kas minēti pārvadātāja Kopienas reģistrācijas pieteikuma veidlapas A daļā.

2.a  Lai garantētu vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pieteikumu iesniedzējiem, kompetentās iestādes nodrošina, ka reģistrācijas apliecības izsniegšanas kritēriji ir identiski un atbilst SAEA definīcijām un ka reģistrācijas process ir saskaņots. [Gr. 35]

7. pants

Atbilstības nodrošināšana

1.  Ja pārvadātājs neatbilst šajā regulā noteiktajām prasībām, tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā neatbilstība konstatēta, atbilstoši šīs dalībvalsts tiesību noteikumiem veic tādus izpildes pasākumus kā rakstiski paziņojumi, apmācību un izglītošanas pasākumi, reģistrācijas apturēšana, atsaukšana vai grozīšana, vai paredz sankcijas atkarībā no neatbilstības būtiskuma drošībai un tā, kā pārvadātājs nodrošinājis atbilstību līdz šim.

Par izpildes pasākumiem nekavējoties ziņo dalībvalstij, kas izdevusi apliecību. Informētā dalībvalsts ne vēlāk kā četrās nedēļās groza, atjauno vai atsauc reģistrāciju. Lēmumu ar ESCReg starpniecību nosūta visu dalībvalstu kompetentajām iestādēm. [Gr. 36]

1.a  Atkarībā no neatbilstības būtiskuma drošībai un tā, kā pārvadātājs nodrošinājis atbilstību līdz šim, dalībvalsts, kurā konstatēta neatbilstība, var apturēt pārvadātāja reģistrāciju.

Par šādu apturēšanu nekavējoties paziņo dalībvalstij, kas izdevusi apliecību. Informētā dalībvalsts ne vēlāk kā četrās nedēļās groza, atjauno vai atsauc reģistrāciju. Lēmumu ar ESCReg starpniecību nosūta visu dalībvalstu kompetentajām iestādēm. [Gr. 37]

2.  Tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā neatbilstība konstatēta, pārvadātājam un to visu dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kurās pārvadātājs plāno radioaktīvo materiālu transportu, kā arī Komisijai sniedz informāciju par piemēroto izpildes pasākumu un paziņojumu par šāda pasākuma piemērošanas iemesliem. Ja pārvadātājs neievēro saskaņā ar 1. punktu piemērojamo izpildes pasākumu, reģistrāciju atsauc tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā atrodas pārvadātāja galvenais birojs, bet gadījumos, kad pārvadātājs veic uzņēmējdarbību trešās valstīs, tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā pirmajā pārvadātājs paredzējis ievedumu Kopienas teritorijā. [Gr. 38]

3.  Kompetentā iestāde pārvadātājam un citām attiecīgajām kompetentajām iestādēm paziņo par atsaukumu, pievienojot paziņojumu par iemesliem. [Gr. 39]

3.a  Par visiem neatbilstības gadījumiem ziņo Komisijai un ESCReg. [Gr. 40]

8. pants

Kompetentās iestādes un valstu kontaktpunkti

1.  Saistībā ar radioaktīvo materiālu transportu pārvadātāju reģistrāciju dalībvalstis izraugās kompetento iestādi un valsts kontaktpunktu. Šo informāciju dara pieejamu pieteikuma iesniedzēja reģistrācijas lapā. [Gr. 41]

Ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā dalībvalstis paziņo Komisijai nosaukumus, adreses un visu vajadzīgo informāciju ātrai saziņai ar kompetentajām iestādēm un radioaktīvo materiālu transporta valsts kontaktpunktu, kā arī par visām šo datu vēlākām izmaiņām.

Komisija šo informāciju, kā arī visas tās izmaiņas ar ESCReg starpniecību paziņo visām kompetentajām iestādēm Kopienā un dara to publiski pieejamu internetā. [Gr. 42]

2.  Informācija par valsts pretradiācijas aizsardzības noteikumiem, kas piemērojami radioaktīvo materiālu transportam, pārvadātājiem ir viegli pieejama ar kontaktpunktu starpniecību. [Gr. 43]

3.  Pēc pārvadātāja pieprasījuma kontaktpunkts un attiecīgās dalībvalsts kompetentā iestāde sniedz pilnīgu informāciju par prasībām attiecībā uz radioaktīvo materiālu transportu attiecīgās dalībvalsts teritorijā.

Informācijai ir viegli piekļūt attālināti un ar elektroniskiem līdzekļiem, un informācija tiek atjaunināta.

Kontaktpunkti un kompetentās iestādes pēc iespējas ātrāk atbild uz visiem informācijas pieprasījumiem un gadījumos, kad pieprasījums ir kļūdains vai nepamatots, par to bez kavēšanās divu nedēļu laikā informē pieteikuma iesniedzēju. [Gr. 44]

9. pants

Kompetento iestāžu sadarbība

Dalībvalstu kompetentās iestādes sadarbojas reģistrācijas izdošanas prasību harmonizācijas jautājumos un lai nodrošinātu šīs regulas harmonizētu piemērošanu un izpildi.

Ja vienā dalībvalstī ir vairākas kompetentās iestādes, tās cieši sadarbojas uz savstarpēju juridisku vai oficiālu nolīgumu pamata, kuros noteikta katras iestādes atbildība. Tās sazinās un apmainās ar informāciju savā starpā, ar valsts kontaktpunktu un ar citām valsts un nevalstiskajām organizācijām, kurām ir līdzīgi uzdevumi.

9.a pants

Deleģētie akti

Komisija saskaņā ar 9.b pantu pieņem deleģētos aktus, nosakot vienotus kritērijus, kas paredzēti 2. pantā. [Gr. 58]

9.b pants

Deleģēšanas īstenošana

1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2.  Pilnvaras pieņemt 9.a pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no 2014. gada 1. janvāra.

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 9.a pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4.  Tiklīdz tā pieņem deleģētu aktu, Komisija par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

5.  Saskaņā ar 9.a pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem. [Gr. 59]

10. pants.

Īstenošana

Komisija pieņem īstenošanas aktus, ar kuriem izveido 4. pantā aprakstīto Pārvadātāju reģistrācijas elektronisko sistēmu (ESCReg).

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 11. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru.

11. pants

Padomdevēja komiteja

1.  Komisijai palīdz komiteja. Minētā komiteja ir komiteja atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regulai (ES) Nr. 182/2011.

2.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 4. pantu.

3.  Komiteja Komisijai dod padomus un sniedz atbalstu šajā regulā noteikto uzdevumu veikšanai.

4.  Komitejas sastāvā ir dalībvalstu izvirzītie eksperti un Komisijas izvirzītie eksperti, un tās priekšsēdētājs ir Komisijas pārstāvis.

11.a pants

Pārskatīšana

Līdz ...(10) Komisija pārskata šo regulu, lai novērtētu regulas efektivitāti un vajadzības gadījumā ierosinātu papildu pasākumus ar mērķi nodrošināt radioaktīvo materiālu drošus pārvadājumus Kopienā un no trešām valstīm. [Gr. 47]

12. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Piemērojot šo regulu, ņem vērā apstiprinātas un funkcionējošas reģistrācijas sistēmas pieejamību. [Gr. 49]

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

...,

Eiropas Parlamenta vārdā – Padomes vārdā –

priekšsēdētājs priekšsēdētājs

I PIELIKUMS

KOPIENAS TRANSPORTA REĢISTRĀCIJAS PIETEIKUMA VEIDLAPA

ŠĀ PIETEIKUMA NOSŪTĪŠANAI IZMANTOT TIKAI EIROPAS KOMISIJAS PĀRVADĀTĀJU REĢISTRĀCIJAS (ESCReg) DROŠO ELEKTRONISKO SISTĒMU

JA IR MAINĪJUSIES A DAĻĀ NORĀDĪTĀ INFORMĀCIJA, JĀPIEPRASA JAUNA REĢISTRĀCIJA. Pārvadātājs atbild par pieteikuma veidlapā, kas ar šīs sistēmas starpniecību iesniegta pārvadātāja Kopienas reģistrācijai, norādīto datu pareizības pastāvīgu nodrošināšanu.

Šajā pieteikumā sniegto informāciju apstrādās Eiropas Komisija saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK.

 JAUNA REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBA

 ESOŠĀS REĢISTRĀCIJAS GROZĪJUMI

 ESOŠĀS REĢISTRĀCIJAS ATJAUNOŠANA

Reģistrācijas apliecības numurs/i:

Sniegt ziņas par iemesliem, kāpēc pieprasa izdarīt esošas reģistrācijas grozījumus

1.  PIETEIKUMA IESNIEDZĒJA IDENTIFIKĀCIJA:

A DAĻA

B DAĻA

UZŅĒMUMA NOSAUKUMS:

PILNA ADRESE:

VALSTS REĢISTRĀCIJAS NUMURS:

1.  Pārvadātāja organizācijas atbildīgā pārstāvja (pārvadājuma organizēšanai pilnvarotā persona) uzvārds, amats, pilna adrese, mobilā un fiksētā tālruņa numurs un e-pasta adrese:

2.  Iestāžu kontaktpersonas tehniskos/administratīvos jautājumos (persona, kas atbildīga par uzraudzību par pārvadātāja veikto darbību atbilstību noteikumiem) uzvārds, amats, pilna adrese, mobilā un fiksētā tālruņa numurs un e-pasta adrese:

3.  Drošības konsultanta (tikai attiecībā uz iekšzemes transporta veidiem un tikai tad, ja atšķiras no 1. vai 2. punktā norādītā) uzvārds un pilna adrese, mobilā un fiksētā tālruņa numurs un e-pasta adrese:

4.  Par pretradiācijas programmas izpildi atbildīgās personas (ja atšķiras no 1., 2. vai 3. punktā norādītā) uzvārds un pilna adrese, mobilā un fiksētā tālruņa numurs un e-pasta adrese: [Gr. 50]

2.  TRANSPORTA VEIDS:

A DAĻA

B DAĻA

 AUTOTRANSPORTS

 DZELZCEĻŠ

 IEKŠZEMES ŪDENSCEĻI 

1.  Transportā iesaistītā un apmācītā personāla skaits (informācija)

 1 līdz 5

 5 līdz 10

 10 līdz 20

 >20

2.  Transporta darbības nozare: veicamo transporta darbību vispārīgs apraksts (informācija)

 izmantošana medicīnā

 lietojums ražošanā, nesagraujošajai testēšanai, pētniecībai

 kodoldegvielas cikla lietojums

 atkritumi

 augstas bīstamības bīstamās kravas - radioaktīvie materiāli.

3.  ĢEOGRĀFISKAIS APTVĒRUMS

Sarakstā atzīmēt dalībvalstis, kurās plānots radioaktīvo materiālu transports, un norādīt darbības raksturu

Ja darbības veic arī dalībvalstīs, kas nav dalībvalsts, kurā iesniegts reģistrācijas pieteikums, sīkākas ziņas par katru šādu valsti; piemēram, tikai tranzīts, vai galvenās iekraušanas/izkraušanas vietas attiecīgajā valstī; periodiskums:

A DAĻA

B DAĻA

Austrija

Beļģija

Bulgārija

Kipra

Čehija

Dānija

Igaunija

Somija

Francija

Vācija

Grieķija

Ungārija

Īrija

Itālija

Latvija

Lietuva

Luksemburga

Malta

Nīderlande

Polija

Portugāle

Rumānija

Slovākija

Slovēnija

Spānija

Zviedrija

Apvienotā Karaliste

 tranzīts

 izkraušana

 iekraušana

galvenās iekraušanas vietas:

galvenās izkraušanas vietas:

periodiskums:

 katru dienu

 katru nedēļu

 katru mēnesi

 retāk

4.  SŪTĪJUMU VEIDS

Reģistrācija pieprasīta:

A DAĻA

IEPAKOJUMA VEIDS – Klasifikācija pēc TS-R-1

B DAĻA: Aptuvenais paku skaits gadā

UN 2908 RADIOAKTĪVAIS MATERIĀLS, IZŅĒMUMA PAKA — TUKŠS IEPAKOJUMS

UN 2909 RADIOAKTĪVAIS MATERIĀLS, IZŅĒMUMA PAKA — PRIEKŠMETI, KAS IZGATAVOTI NO DABISKĀ URĀNA, VĀJINĀTĀ URĀNA vai DABISKĀ TORIJA

UN 2910 RADIOAKTĪVAIS MATERIĀLS, IZŅĒMUMA PAKA — IEROBEŽOTS MATERIĀLU DAUDZUMS

UN 2911 RADIOAKTĪVAIS MATERIĀLS, IZŅĒMUMA PAKA — INSTRUMENTI vai PRIEKŠMETI

UN 2912 RADIOAKTĪVAIS MATERIĀLS, ZEMA ĪPATNĒJĀ RADIOAKTIVITĀTE (LSA-I), nesatur skaldmateriālu vai to satur daudzumā, kuram pakai prasības nav piemērojamas

UN 2913 RADIOAKTĪVAIS MATERIĀLS, OBJEKTI AR VIRSMAS NOSMĒRĒTĪBU (SCO-I vai SCO-II), nesatur skaldmateriālu vai to satur daudzumā, kuram pakai prasības nav piemērojamas

UN 2915 RADIOAKTĪVAIS MATERIĀLS, A TIPA PAKA, nesatur īpašas formas radioaktīvo materiālu, skaldmateriālu vai skaldmateriālu satur daudzumā, kuram pakai prasības nav piemērojamas

UN 2916 RADIOAKTĪVAIS MATERIĀLS, B(U) TIPA PAKA, nesatur skaldmateriālu vai to satur daudzumā, kuram pakai prasības nav piemērojamas

UN 2917 RADIOAKTĪVAIS MATERIĀLS, B(M) TIPA PAKA, nesatur skaldmateriālu vai to satur daudzumā, kuram pakai prasības nav piemērojamas

UN 2919 RADIOAKTĪVAIS MATERIĀLS, TRANSPORTĒŠANA ĪPAŠĀ KĀRTĪBĀ, nesatur skaldmateriālu vai to satur daudzumā, kuram pakai prasības nav piemērojamas

UN 2977 RADIOAKTĪVAIS MATERIĀLS, URĀNA HEKSAFLUORĪDS, SKALDMATERIĀLS

UN 2978 RADIOAKTĪVAIS MATERIĀLS, URĀNA HEKSAFLUORĪDS, nesatur skaldmateriālu vai to satur daudzumā, kuram pakai prasības nav piemērojamas

UN 3321 RADIOAKTĪVAIS MATERIĀLS, ZEMA ĪPATNĒJĀ RADIOAKTIVITĀTE (LSA-II), nesatur skaldmateriālu vai to satur daudzumā, kuram pakai prasības nav piemērojamas

UN 3322 RADIOAKTĪVAIS MATERIĀLS, ZEMA ĪPATNĒJĀ RADIOAKTIVITĀTE (LSA-III), nesatur skaldmateriālu vai to satur daudzumā, kuram pakai prasības nav piemērojamas

UN 3323 RADIOAKTĪVAIS MATERIĀLS, C TIPA PAKA, nesatur skaldmateriālu vai to satur daudzumā, kuram pakai prasības nav piemērojamas

UN 3324 RADIOAKTĪVAIS MATERIĀLS, ZEMA ĪPATNĒJĀ RADIOAKTIVITĀTE (LSA-II), SKALDMATERIĀLS

UN 3325 RADIOAKTĪVAIS MATERIĀLS, ZEMA ĪPATNĒJĀ RADIOAKTIVITĀTE (LSA-III), SKALDMATERIĀLS

UN 3326 RADIOAKTĪVAIS MATERIĀLS, OBJEKTI AR VIRSMAS NOSMĒRĒTĪBU, (SCO-I vai SCO-II), SKALDMATERIĀLS

UN 3327 RADIOAKTĪVAIS MATERIĀLS, A TIPA PAKA, SKALDMATERIĀLS, nav īpašas formas

UN 3328 RADIOAKTĪVAIS MATERIĀLS, B(U) TIPA PAKA, SKALDMATERIĀLS

UN 3329 RADIOAKTĪVAIS MATERIĀLS, B(M) TIPA PAKA, SKALDMATERIĀLS

UN 3330 RADIOAKTĪVAIS MATERIĀLS, C TIPA PAKA, SKALDMATERIĀLS

UN 3331 RADIOAKTĪVAIS MATERIĀLS, TRANSPORTĒTS ĪPAŠĀ KĀRTĪBĀ, SKALDMATERIĀLS

UN 3332 RADIOAKTĪVAIS MATERIĀLS, A TIPA PAKA, SPECIĀLA FORMA, nesatur skaldmateriālu vai to satur daudzumā, kuram pakai prasības nav piemērojamas

UN 3333 RADIOAKTĪVAIS MATERIĀLS, A TIPA PAKA, SPECIĀLA FORMA, SKALDMATERIĀLS

5.  PRETRADIĀCIJAS AIZSARDZĪBAS PROGRAMMA (PAP)

A DAĻA:

 Atzīmējot šo rūtiņu,

paziņoju, ka mums ir PAP, tā ir pilnībā ieviesta un tiek precīzi izpildīta

B DAĻA:

PAP aprakstošā dokumenta numurs un datums

Augšupielādē PAP

6.  KVALITĀTES NODROŠINĀŠANAS PROGRAMMA (KNP)

Šai KNP jābūt pieejamai kompetentās iestādes inspekcijai (saskaņā ar ADR 1.7.3 punktu)

A DAĻA:

 Atzīmējot šo rūtiņu,

paziņoju, ka mums ir KNP, tā ir pilnībā ieviesta un tiek precīzi izpildīta

B DAĻA:

Dokumenta numurs un datums

7.  DEKLARĀCIJA

 Es, pārvadātājs, ar šo apliecinu, ka es atbilstu visiem attiecīgajiem starptautiskajiem, Kopienas un valstu noteikumiem par radioaktīvo materiālu transportu.

 Es, pārvadātājs, ar šo apliecinu, ka šajā standarta dokumentā sniegtā informācija ir pareiza.

Datums ……….. Uzvārds ………..…….. Paraksts………

II PIELIKUMS

RADIOAKTĪVO MATERIĀLU PĀRVADĀTĀJA ELEKTRONISKĀ REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBA

PIEZĪME.

ŠĪS REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS EKSEMPLĀRS JĀPIEVIENO KATRA ŠĪS REGULAS JOMĀ IETILPSTOŠĀ TRANSPORTA PAVADDOKUMENTIEM

Šī reģistrācijas apliecība izdota saskaņā ar Padomes Regulu (Euratom) xxxxx

Šī apliecība pārvadātāju neatbrīvo no pienākuma ievērot citus piemērojamos noteikumus par transportu.

1)  REĢISTRĀCIJAS NUMURS: BE/ xxxx / dd-mm-gggg

2)  IESTĀDES NOSAUKUMS / VALSTS:

3)  UZŅĒMUMA NOSAUKUMS UN ADRESE

4)  TRANSPORTA VEIDS:

 AUTOTRANSPORTS

 DZELZCEĻŠ

 IEKŠZEMES ŪDENSCEĻI

7)  DALĪBVALSTIS, uz kurām apliecība attiecas

8)  IEPAKOJUMA VEIDS – ANO (UN) NUMURS (sk. 1. pielikumu – tāds pats formāts)

9)  DATUMS

ELEKTRONISKAIS PARAKSTS

DERĪGUMA TERMIŅŠ: DATUMS + 5 gadi

(1)OV C 143, 22.5.2012., 110. lpp.
(2)Eiropas Parlamenta 2013. gada 11. decembra nostāja.
(3)Padomes 1996. gada 13. maija Direktīva 96/29/Euratom par drošības pamatstandartiem strādājošo un iedzīvotāju veselības aizsardzībai pret jonizējošā starojuma radītajām briesmām (OV L 159, 29.6.1996., 1. lpp.).
(4)Padomes 1991. gada 16. decembra Regula (EEK) Nr. 3922/91 par tehnisko prasību un administratīvo procedūru saskaņošanu civilās aviācijas jomā (OV L 373, 31.12.1991., 4. lpp.).
(5)Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 27. jūnija Direktīva 2002/59/EK, ar ko izveido Kopienas kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas sistēmu un atceļ Padomes Direktīvu 93/75/EEK (OV L 208, 5.8.2002., 10. lpp.).
(6)Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 24. septembra Direktīva 2008/68/EK par bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumiem (OV L 260, 30.9.2008., 13. lpp.).
(7) Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regula (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).
(8)OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.
(9) Šīs regulas spēkā stāšanās diena.
(10) Divus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika