Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2011/0225(NLE)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A7-0385/2013

Testi mressqa :

A7-0385/2013

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 11/12/2013 - 4.23
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P7_TA(2013)0574

Testi adottati
PDF 426kWORD 137k
L-Erbgħa, 11 ta' Diċembru 2013 - Strasburgu
Sistema Komunitarja għar-reġistrazzjoni tat-trasportaturi ta’ materjali radjuattivi ***I
P7_TA(2013)0574A7-0385/2013
Riżoluzzjoni
 Test konsolidat

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Diċembru 2013 dwar il-proposta għal Regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi sistema Komunitarja għar-reġistrazzjoni tat-trasportaturi ta’ materjali radjuattivi (COM(2012)0561 – C7-0320/2012 – 2011/0225(COD))

(Proċedura leġislattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2012)0561),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 31 u 32 tat-Trattat Euratom, skont liema artikoli ġie kkonsultat mill-Kunsill (C7-0320/2012),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali dwar il-bażi legali proposta,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) u l-Artikolu 91 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kunitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tat-22 ta' Frar 2012(1),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 55 u 37 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel (A7-0385/2013),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jistieden lill-Kummissjoni biex tibdel il-proposta tagħha konsegwentement, skont l-Artikolu 293(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

(1) ĠU C 143, 22.5.2012, p. 110.


Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-11 ta' Diċembru 2013 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tar-Regolament (UE) Nru .../2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi sistema Komunitarja għar-reġistrazzjoni tat-trasportaturi ta’ materjali radjuattivi [Em. 1]
P7_TC1-COD(2011)0225

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomikakkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari t-tieni paragrafu tal-Artikolu 31 u l-Artikolu 32 l-Artikolu 91 tiegħu, [Em. 2]

Wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni, imfassla wara li kisbet l-opinjoni ta’ grupp ta’ persuni maħtura mill-Kumitat Xjentifiku u Teknikukkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea, [Em. 3]

Wara li l-abbozz tal-att leġiżlattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew(1),

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament EwropewFilwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja(2), [Em. 4]

Billi:

(1)  L-Artikolu 33 tat-Trattat jesiġi li l-Istati Membri jistabbilixxu d-dispożizzjonijiet xierqa sabiex jiżguraw il-konformità mal-istandards bażiċi tas-sikurezza għall-protezzjoni tas-saħħa tal-ħaddiema u tal-pubbliku ġenerali minn perikli li jirriżultaw minn radjazzjoni jonizzanti.

(2)  L-istandards bażiċi ta’ sikurezza għall-protezzjoni tas-saħħa tal-ħaddiema u tal-pubbliku ġenerali minn perikli li jirriżultaw mir-radjazzjoni jonizzanti huma stabbiliti mid-Direttiva tal-Kunsill 96/29/Euratom(3). Dik id-Direttiva tapplika għall-prattiki kollha li jinvolvu riskju ta’ radjazzjoni jonizzanti li toriġina minn sors ta’ radjazzjoni artifiċjali jew naturali, inkluż it-trasport.

(3)  Sabiex tkun żgurata l-konformità mal-istandards bażiċi tas-sikurezza persuni, organizzazzjonijiet jew impriżi huma soġġetti għal kontroll regolatorju mill-awtoritajiet tal-Istati Membri. Għal dak il-għan, id-Direttiva 96/29/Euratom tesiġi li l-Istati Membri jissottomettu ċerti prattiki li jinvolvu periklu minn radjazzjoni jonizzanti għal sistema ta’ rapportar u awtorizzazzjoni minn qabel jew li jipprojbixxu ċerti prattiki.

(4)  Peress li t-trasport huwa l-unika prattika ta’ natura transfruntiera frekwenti, it-trasportaturi ta’ materjali radjuattivi jistgħu jkunu meħtieġa jikkonformaw mar-rekwiżiti relatati mas-sistemi ta’ rapportar u awtorizzazzjoni f’diversi Stati Membri. Dan ir-Regolament jissostitwixxi dawk is-sistemi ta’ rapportar u awtorizzazzjoni fl-Istati Membri b’sistema ta’ reġistrazzjoni unika valida fil-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika kollha (minn hawn il-quddiem ”il-Komunità”).

(4a)  Hemm il-ħtieġa li tiġi żgurata implimentazzjoni effiċjenti u armonizzata ta’ dan ir-Regolament billi jiġu definiti kriterji komuni li l-Istati Membri għandhom japplikaw biex joħorġu ċertifikati ta’ reġistrazzjonijiet u billi jitwaqqaf mekkaniżmu għall-iskambju fattibbli u obbligatorju ta’ informazzjoni ma’ Stati Membri oħrajn sabiex jiġi żgurat il-kontroll tat-trasportaturi, il-verifika tal-konformità, u r-reazzjoni effiċjenti f’sitwazzjonijiet ta’ emerġenza. [Em. 5]

(5)  Għat-trasportaturi bl-ajru u bil-baħar, diġà jeżistu tali sistemi ta’ reġistrazzjoni u ċertifikazzjoni. Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3922/91 (4) jistabbilixxi li t-trasportaturi tal-ajru jeħtieġu ċertifikat ta’ operatur tal-ajru speċifiku għat-trasportazzjoni ta’ oġġetti perikolużi. Għat-trasport bil-baħar, id-Direttiva 2002/59/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(5)tistabbilixxi sistema għall-monitoraġġ u l-informazzjoni dwar it-traffiku tal-bastimenti fil-Komunità. Iċ-ċertifikati maħruġa mill-awtoritajiet tal-avjazzjoni ċivili u s-sistema ta’ rapportar għal bastimenti marittimi huma meqjusa bħala li jimplimentaw b’mod sodisfaċenti r-rekwiżiti ta’ rapportar u awtorizzazzjoni tad-Direttiva 96/29/Euratom. Għaldaqstant, ir-reġistrazzjoni ta’ trasportaturi bl-ajru u bil-baħar taħt dan ir-Regolament mhijiex neċessarja biex tippermetti lill-Istati Membri jiżguraw il-konformità mal-istandards bażiċi tas-sikurezza f’dawn il-modi ta’ trasport.

(6)  Trasportaturi ta’ materjal radjuattiv huma soġġetti għal għadd ta’ rekwiżiti tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni u tal-Euratom kif ukoll strumenti legali internazzjonali. Ir-Regolamenti tal-Aġenzija Internazzjonali tal-Enerġija Atomika (IAEA) għat-Trasport Sikur ta’ Materjal Radjuattiv (TS-R-1) u r-Regolamenti Mudell għat-Trasport ta’ Oġġetti Perikolużi jibqgħu japplikaw direttament jew jiġu implimentati mill-Istati Membri taħt id-Direttiva 2008/68/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6) għat-trasport bit-triq, bil-ferrovija u fl-ilmijiet navigabbli interni. Id-dispożizzjonijiet ta’ dik id-Direttiva huma, madankollu, mingħajr ħsara għall-applikazzjoni ta’ dispożizzjonijiet oħra fl-oqsma tas-sikurezza u s-saħħa okkupazzjonali u l-protezzjoni ambjentali.

(6a)  Sabiex jitqiesu r-riskji possibbli relatati mal-istandards ta' sikurezza għall-ħarsien tal-ambjent u tas-saħħa tal-ħaddiema u l-pubbliku ġenerali, is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti skont l-Artikolu 290 tat-TFUE għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-istabbiliment ta' kriterji komuni li jridu jkunu osservati mit-trasportaturi ta’ materjali radjuattivi sabiex jiksbu ċertifikat ta' reġistrazzjoni. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol tagħha ta’ tħejjija, anke fil-livell tal-esperti. Il-Kummissjoni, meta tħejji u tfassal atti delegati, għandha tiżgura t-trażmissjoni simultanja, f’waqtha u xierqa tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. [Em. 60]

(7)  Sabiex tiżgura kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha tingħata setgħat ta' implimentazzjoni. Dawk is-setgħat għandhom ikunu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(7) .

(7a)  Fid-dawl tal-mira wiesgħa li jitnaqqas il-piż regolatorju minn fuq l-industrija, il-Kummissjoni għandha tkompli timmonitora l-impatt ekonomiku ta’ dan ir-Regolament fuq il-ħafna negozji żgħar li jittrasportaw materjal radjuattiv fit-territorju ta’ Stat Membru wieħed. [Em. 7]

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT

Artikolu 1

Suġġett u kamp ta' applikazzjoni

1.  Dan ir-Regolament jistabbilixxi sistema Komunitarja għar-reġistrazzjoni għall-awtorizzazzjoni u r-reġistrazzjoni ta’ trasportaturi ta’ materjali radjuattivi li tiffaċilita l-kompitu tal-Istati Membri li jiżguraw li l-istandards bażiċi tas-sikurezza għall-protezzjoni tas-saħħa tal-ħaddiema u tal-pubbliku ġenerali minn perikli li joriġinaw minn radjazzjonijiet jonizzanti stabbiliti bbażata fuq id-Direttiva 2008/68/KE u fid-Direttiva 96/29/Euratom qed jiġu osservati. [Em. 8]

2.  Dan ir-Regolament għandu japplika għal kwalunkwe trasportatur li jittrasporta materjali radjuattivi bit-triq, bil-ferrovija u fuq mogħdijiet tal-ilma interni, fi ħdan il-Komunità, minn pajjiżi terzi għall-Komunità u mill-Komunità għal pajjiżi terzi. Dan ma għandux japplika għal trasportaturi li jittrasportaw materjali radjuattivi bl-ajru u bil-baħar. [Em. 9]

2a.  Dan ir-Regolament għandu japplika mingħajr ħsara għad-dispożizzjonijiet nazzjonali li jittrattaw il-protezzjoni tat-trasport ta' materjali radjuattivi kontra s-serq, is-sabotaġġ jew atti malizzjużi oħrajn. [Em. 10]

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament

(a)  "trasportatur" tfisser kwalunkwe persuna, organizzazzjoni jew impriża pubblika li twettaq il-ġarr ta' materjal radjuattiv permezz ta' kwalunkwe mezz ta' trasport fil-Komunità. Dan jinkludi trasportaturi li joperaw f'isem ħaddieħor jew f'isimhom; [Em. 11]

(b)  "awtorità kompetenti" tfisser kwalunkwe awtorità deżinjata mill-Istat Membru sabiex twettaq kompiti previsti f'dan ir-Regolament;

(ba)  "kriterji komuni" tfisser sett ta' standards ta' sikurezza bbażati fuq ir-Regolamenti Mudell għat-Trasport ta' Oġġetti Perikolużi (il-Ftehim dwar it-Trasport Internazzjonali ta’ Oġġetti Perikolużi bit-Triq (ADR), ir-Regolamenti dwar it-Trasport Internazzjonali ta’ Oġġetti Perikolużi bil-Ferrovija (RID), u l-Ftehim Ewropew dwar it-Trasport Internazzjonali ta’ Oġġetti Perikolużi fuq Passaġġi tal-Ilma Interni (ADN)), id-Direttiva 96/29/Euratom u d-Direttiva 2008/68/KE li t-trasportaturi ta' materjali radjuattivi jkollhom jikkonformaw magħhom sabiex jakkwistaw ċertifikat ta' reġistrazzjoni; [Em. 12]

(c)  "trasport" tfisser l-operazzjonijiet kollha tat-trasport li jsiru mit-trasportatur mill-post tal-oriġini għall-post tad-destinazzjoni, inklużi t-tagħbien, il-ħżin waqt it-tranżitu u l-ħatt ta’ materjal radjuattiv; [Em. 13]

(a)  (d) "materjal radjuattiv" tfisser kwalunkwe materjal li fih radjunuklidi fejn kemm il-konċentrazzjoni tal-attività kif ukoll l-attività totali fil-kunsinna jaqbżu l-valuri speċifikati fil-paragrafi 402–407 tar-Regolamenti tal-IAEA għat-Trasport Sikur ta’ Materjal Radjuattiv, Rekwiżiti tas-Sikurezza Nru TS-R-1, Vjenna, 2009 ;għandu l-istess tifsira bħal dik fir-Regolamenti Mudell għat-Trasport ta’ Oġġetti Perikolużi (ADR, RID u ADN) li huma implimentati mill-Istati Membri skont id-Direttiva 2008/68/KE; [Em. 14]

(e)  "oġġetti perikolużi ta’ konsegwenzi għoljin - materjal radjuattiv" tfisser materjal radjuattiv li għandu l-potenzjal għal rilaxx aċċidentali jew li jintuża ħażin f’inċident terroristiku u li jista’, minħabba dan, jipproduċi konsegwenzi serji bħal korrimenti tal-massa jew qerda tal-massa kif iddefinit fl-Appendiċi A.9. tas-Sensiela dwar is-Sikurezza Nukleari tal-IAEA Nru 9 “Sikurezza fit-Trasport ta' Materjal Radjuattiv”, Vjenna, 2008; [Em. 15]

(f)  "pakkett ta’ eċċezzjoni" tfisser kwalunkwe pakkett li fih il-kontenut radjuattiv permess ma jaqbiżx il-livelli ta’ attività stabbiliti fit-Tabella V tat-Taqsima IV tar-Regolamenti tal-IAEA għat-Trasport Sikur ta’ Materjal Radjuattiv, Rekwiżiti tas-Sikurezza Nru TS-R-1, Vjenna, 2009, jew wieħed minn għaxra ta’ dawn il-limiti għat-trasport bil-posta u li huwa tikkettat bħala NU Nru 2908, 2909, 2910 jew 2911;materjal radjuattiv li jissodisfa r-rekwiżiti għall-pakketti kklassifikati bħala "pakketti ta' eċċezzjoni" kif speċifikat fir-Regolamenti Mudell għat-Trasport ta’ Oġġetti Perikolużi (ADR, RID u ADN) li huma implimentati mill-Istati Membri skont id-Direttiva 2008/68/KE; [Em. 16]

(g)  "materjal fissili" tfisser uranju-233, uranju-235, plutonju-239 u plutonju-241 jew kwalunkwe kombinazzjoni ta’ dawn ir-radjunuklidi.

Artikolu 3

Dispożizzjonjiet ġenerali

1.  It-trasportaturi ta’ materjali radjuattivi għandu jkollhom reġistrazzjoni valida miksuba skont l-Artikolu 5. Ir-reġistrazzjoni għandha tippermetti li trasportatur iwettaq it-trasport mal-Unjoni kollha kemm hi.

2.  Operazzjonijiet individwali tat-trasport għandhom ikunu akkumpanjati minn kopja taċ-ċertifikat tar-reġistrazzjoni tat-trasportatur jew mil-liċenzja jew ir-reġistrazzjoni miksuba skont il-proċedura nazzjonali applikabbli fil-każ tat-trasport imsemmi fil-paragrafu 3. [Em. 17]

3.  Detentur ta’ liċenzji jew reġistrazzjonijiet validi maħruġa skont id-Direttiva 96/29/Euratom għall-immaniġġar ta’ materjal radjuattiv jew għall-użu ta’ tagħmir li fih materjal jew sorsi radjuattivi jista’ jittrasporta dawn il-materjali jew sorsi mingħajr ir-reġistrazzjoni taħt dan ir-Regolament jekk it-trasportazzjoni hija inkluża fil-liċenzji jew ir-reġistrazzjonijiet għall-Istati Membri kollha fejn isir it-trasport. [Em. 18]

4.  Rekwiżiti ta’ rapportar u awtorizzazzjoni nazzjonali li huma addizzjonali għar-rekwiżiti stabbiliti b’dan ir-Regolament jistgħu japplikaw biss għat-trasportaturi tal-materjali li ġejjin, imma mhumiex limitati għalihom:

(a)  materjal fissili, minbarra uranju naturali jew uranju mfaqqar li ġie rradjat f’reattur termali biss;

(b)  oġġetti perikolużi ta’ konsegwenzi għoljin riskju għoli - materjal radjuattiv. [Em. 52]

5.  Mhijiex se tkun meħtieġa reġistrazzjoni għat-trasportaturi li jittrasportaw esklużivament pakketti ta' eċċezzjoni.

5a.  Kwalunkwe trasport ta’ materjali radjuattivi għandu jsir f’konformità mar-regoli u l-istandards internazzjonali stabbiliti mill-NU/KEE dwar l-oġġetti perikolużi u li jniġġsu, kif ukoll ADR, RID, u ADN, kif iddefinit fid-Direttiva 2008/68/KE. [Em. 19]

5b.  Fl-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni, l-applikant għandu jressaq evidenza tal-kapaċità finanzjarja tiegħu biex jipprovdi kumpens għal kwalunkwe dannu fil-każ ta’ inċident fejn il-konvoj tiegħu jkun responsabbli, b'konformità mal-prinċipju 'min iniġġes iħallas'. [Em. 53]

5c.  Il-ġarr ta' materjal radjuattiv fuq konvoj li jkun qed jittrasporta l-isplussivi għandu jiġi pprojbit. [Em. 54]

Artikolu 4

Sistema Elettronika għar-Reġistrazzjoni tat-Trasportaturi (ESCReg)

1.  Sistema Elettronika għar-Reġistrazzjoni tat-Trasportaturi (ESCReg) għandha tiġi stabbilita, mantnuta u magħmula sikura mill-Kummissjoni, li tkun responsabbli wkoll għall-manutenzjoni tagħha, għas-superviżjoni u l-kontroll tat-trasport tar-reġistrazzjoni tat-trasportaturi ta’ materjal radjuattiv. Il-Kummissjoni għandha tiddefinixxi l-informazzjoni li għandha tiġi inkluża fis-sistema, l-ispeċifikazzjonijiet u r-rekwiżiti tekniċi għall-ESCReg. Sabiex tiġi evitata interpretazzjoni ħażina, dawk l-ispeċifikazzjonijiet għandhom ikunu kompluti u mhux ambigwi. [Em. 20]

1a.  L-ESCReg għandha tkun sikura, soda u kompletament operazzjonali qabel id-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament. Barra minn hekk għandu jitfassal mekkaniżmu għall-iskambju tal-informazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti u l-ESCReg sabiex, tal-anqas, jiġi ffaċilitat it-trasport transkonfinali. [Em. 21]

2.  L-ESCReg għandha tagħti aċċess ristrett u sikur lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, lil trasportaturi rreġistrati u lil applikanti, soġġett għad-dispożizzjonijiet rilevanti dwar il-protezzjoni ta' dejta personali, kif stabbilit bid-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(8). L-awtoritajiet kompetenti għandu jkollhom aċċess għad-dejta kollha disponibbli. L-ESCReg għandha tipprovdi aċċess lill-pubbliku għal-lista ta' trasportaturi rreġistrati. [Em. 22]

3.  Il-Kummissjoni ma għandhiex tkun responsabbli L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom ikunu responsabbli għall-kontenut u l-eżattezza ta’ informazzjoni sottomessa permezz tal-ESCReg, li għandha tkun preċiża, f'waqtha u trasparenti. [Em. 23]

Artikolu 5

Proċedura ta’ reġistrazzjoni

1.  Trasportatur għandu japplika għar-reġistrazzjoni permezz tal-ESCReg mal-awtorità kompetenti msemmija fil-paragrafu 3. [Em. 24]

It-trasportatur applikant għandu jissottometti l-formola tal-applikazzjoni elettronika mimlija stabbilita fl-Anness I. Għandhom ikunu disponibbli fi kwalunkwe ħin sabiex jgħinu lill-applikant linji gwida onlajn li jkun fihom informazzjoni ta' kuntatt u informazzjoni dwar kif jista' jiġi kkuntattjat il-punt ta' kuntatt jew l-awtorità kompetenti. [Em. 25]

Għandu japplika perjodu tranżitorju ta' sena wara ..(9) , sabiex it-trasportaturi kollha japplikaw u jakkwistaw ċertifikat ta' reġistrazzjoni skont dan ir-Regolament. F'dan il-perjodu tranżitorju, għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 96/29/Euratom u d-Direttiva 2008/68/KE. [Em. 26]

2.  Mal-mili u s-sottomissjoni tal-formola tal-applikazzjoni, l-applikant għandu jirċievi konferma awtomatika li l-applikazzjoni tkun waslet, flimkien man-numru tal-applikazzjoni. L-awtorità kompetenti għandha tirċievi l-istess konferma. Il-Kummissjoni għandha tkun responsabbli biex tiżgura konformitá mal-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu. Fil-każ ta' rifjut għandu jintbagħat lura lill-applikant messaġġ ta' żball li jagħti r-raġunijiet għaliex l-applikazzjoni tkun ġiet irrifjutata. [Em. 27]

3.  Jekk l-applikant ikun stabbilit fi Stat Membru wieħed jew aktar, l-applikazzjoni għandha tiġi pproċessata mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru fejn ikun stabbilit l-uffiċċju prinċipali tal-applikant.

Jekk l-applikant ikun stabbilit f’pajjiż terz, l-applikazzjoni għandha tiġi pproċessata mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru fejn it-trasportatur biħsiebu jidħol għall-ewwel darba fit-territorju tal-Unjoni.

L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li toħroġ l-ewwel ċertifikat ta’ reġistrazzjoni ta’ trasportatur għandha toħroġ ukoll iċ-ċertifikat l-ġdid f’każ ta’ modifika tad-dejta skont l-Artikolu 6.

4.  Fi żmien tmien ġimgħat mill-ħruġ tal-konferma tal-wasla tal-applikazzjoni, l-awtorità kompetenti għandha toħroġ ċertifikat ta’ reġistrazzjoni ta’ trasportatur jekk tqis li l-informazzjoni sottomessa hija kompluta u f’konformità ma’ dan ir-Regolament, id-Direttiva 96/29/Euratom u d-Direttiva 2008/68/KE.u li l-applikant jissodisfa r-rekwiżiti tal-kriterji komuni. [Em. 28]

5.  Iċ-ċertifikat ta’ reġistrazzjoni ta’ trasportatur għandu jinkludi l-informazzjoni stabbilita fl-Anness II u għandu jinħareġ fil-forma ta’ ċertifikat ta’ reġistrazzjoni standardizzat permezz tal-ESCReg.

Kopja taċ-ċertifikat ta’ reġistrazzjoni ta’ trasportatur għandha tiġi pprovduta awtomatikament permezz tal-ESCReg lill-awtoritajiet kompetenti kollha tal-Istati Membri fejn it-trasportatur biħsiebu jopera.kollha. [Em. 29]

6.  L-awtorità kompetenti għandha titlob lill-applikant biex jipprovdi, fi żmien tliet ġimgħat minn meta jirċievi din it-talba, il-korrezzjonijiet jew l-informazzjoni supplimentari meħtieġa, jekk ikun meħtieġ. Jekk l-awtorità kompetenti tirrifjuta li toħroġ ċertifikat ta’ reġistrazzjoni ta’ trasportatur abbażi tal-fatt li l-applikazzjoni ma tkunx kompluta jew ma tkunx konformi mar-rekwiżiti applikabbli, għandha twieġeb lill-applikant bil-miktub fi żmien tmien ġimgħat minn meta tkun ħarġet il-konferma tal-wasla. Qabel tali ċaħda, l-awtorità kompetenti għandha tesiġi li l-applikant jikkoreġi jew jissupplimenta l-applikazzjoni fi żmien tliet ġimgħat mill-wasla ta' din it-talba. Qabel tali ċaħda, l-awtorità kompetenti għandha tesiġi li l-applikant jikkoreġi jew jissupplimenta l-applikazzjoni fi żmien tliet ġimgħat mill-wasla ta' din it-talba. L-awtorità kompetenti għandha tipprovdi dikjarazzjoni tar-raġunijiet taċ-ċaħda. [Em. 30]

Kopja taċ-ċaħda u dikjarazzjoni tar-raġunijiet għandhom jiġu pprovduti awtomatikament permezz tal-ESCReg lill-awtoritajiet kompetenti kollha tal-Istati Membri fejn it-trasportatur biħsiebu joperakollha. [Em. 31]

7.  Jekk it-talba għal ċertifikat ta' reġistrazzjoni ta' trasportatur tiġi rrifjutata, l-applikant jista' jappella skont ir-rekwiżiti legali nazzjonali applikabbli.

8.  Ċertifikat validu ta’ reġistrazzjoni għandu jiġi rikonoxxut mill-Istati Membri kollha.

9.  Iċ-ċertifikat ta’ reġistrazzjoni ta’ trasportatur għandu jkun validu għal perjodu ta’ ħames snin u jista’ jiġġedded wara applikazzjoni mit-trasportatur.

9a.  L-awtorità kompetenti għandha żżomm id-data storika kollha għall-applikanti kollha sabiex tiżgura t-traċċabbiltà tagħhom, biex jiġi ffaċilitat monitoraġġ aħjar u għall-prevenzjoni ta' kwalunkwe falsifikazzjoni. [Em. 32]

Artikolu 6

Modifika tad-dejta

1.  It-trasportatur għandu jkun responsabbli biex jiżgura l-eżattezza kontinwa tad-dejta pprovduta fil-formola tal-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni Komunitarja tat-trasportatur sottomessa lill-ESCReg. Għalhekk, applikant għandu jingħata l-awtorizzazzjoni biex jaġġorna faċilment id-data tiegħu b'piż amministrattiv limitat. [Em. 33]

1a.  L-awtorità kompetenti li ħarġet iċ-ċertifikat hija responsabbli biex timmonitorja, permezz ta' spezzjonijiet, il-konformità kontinwa tat-trasportatur irreġistrat mar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament għall-perjodu tal-validità taċ-ċertifikat. [Em. 34]

2.  It-trasportatur għandu japplika għal ċertifikat ġdid fil-każ ta’ modifika tad-dejta inkluża fil-parti A tal-formola tal-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni Komunitarja tat-trasportatur.

2a.  Sabiex ikun hemm trattament ugwali fost l-applikanti kollha, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jiżguraw li l-kriterji għall-għoti taċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni jkunu identiċi u konsistenti mad-definizzjonijiet tal-IAEA u li l-proċess ta' reġistrazzjoni jkun armonizzat. [Em. 35]

Artikolu 7

Assigurazzjoni tal-konformità

1.  Jekk trasportatur ma jikkonformax mar-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru fejn ikun ġie skopert in-nuqqas ta' konformità għandha tapplika l-miżuri ta’ infurzar fi ħdan il-qafas legali ta’ dak l-Istat Membru, bħal notifiki bil-miktub, miżuri ta’ taħriġ u edukazzjoni, sospensjoni, revoka jew modifika tar-reġistrazzjoni jew prosekuzzjoni, skont kemm ikun sinifikanti mil-lat ta' sikurezza n-nuqqas ta' konformità u r-rekord tal-konformità tat-trasportatur.

Il-miżuri ta’ infurzar għandhom jiġu immedjatament notifikati lill-Istat Membru li joħroġ iċ-ċertifikat. Fi żmien massimu ta' erba' ġimgħat, l-Istat Membru notifikat għandu jimmodifika, iġedded jew jirrevoka r-reġistrazzjoni. Id-deċiżjoni għandha tiġi pprovduta permezz tal-ESCReg lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri kollha. [Em. 36]

1a.  Skont kemm ikunu sinifikanti mil-lat ta' sikurezza n-nuqqas ta’ konformità u r-rekord tal-konformità tat-trasportatur, l-Istat Membru fejn ikun ġie skopert in-nuqqas ta' konformità jista' jissospendi r-reġistrazzjoni tat-trasportatur.

Is-sospensjoni għandha tiġi notifikata minnufih lill-Istat Membru li joħroġ iċ-ċertifikat. Fi żmien massimu ta' erba' ġimgħat, l-Istat Membru notifikat għandu jimmodifika, iġedded jew jirrevoka r-reġistrazzjoni. Id-deċiżjoni għandha tiġi pprovduta permezz tal-ESCReg lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri kollha. [Em. 37]

2.  L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru fejn ġie skopert in-nuqqas ta' konformità għandha tikkomunika lit-trasportatur u lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri fejn it-trasportatur kien biħsiebu jittrasporta materjali radjuattivi, kollha u lill-Kummissjoni informazzjoni dwar azzjoni ta' infurzar applikata u dikjarazzjoni tar-raġunijiet għall-applikazzjoni ta' dik l-azzjoni. Jekk it-trasportatur ma jikkonformax mal-azzjoni ta’ infurzar applikata skont il-paragrafu 1, l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru fejn ikun stabbilit l-uffiċċju prinċipali tat-trasportatur jew, jekk it-trasportatur ikun stabbilit f’pajjiż terz, l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru, fejn it-trasportatur kellu l-ħsieb li jidħol għall-ewwel darba fit-territorju tal-Komunità għandha tirrevoka r-reġistrazzjoni. [Em. 38]

3.  L-awtorità kompetenti għandha tikkomunika lit-trasportatur u lill-awtoritajiet kompetenti l-oħra konċernati r-revoka flimkien ma’ dikjarazzjoni tar-raġunijiet. [Em. 39]

3a.  Il-każijiet kollha ta’ nuqqas ta’ konformità għandhom jiġu rrappurtati lill-Kummissjoni u lill-ESCReg. [Em. 40]

Artikolu 8

Awtoritajiet kompetenti u punt tal-kuntatt nazzjonali

1.  L-Istati Membri għandhom jiddeżinjaw awtorità kompetenti u punt tal-kuntatt nazzjonali għat-trasport għar-reġistrazzjoni tat-trasportaturi ta’ materjali radjuattivi. Dik l-informazzjoni għandha tkun disponibbli fuq il-paġna ta' reġistrazzjoni tal-applikant. [Em. 41]

L-Istati Membri għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni mhux aktar tard minn xahar wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament l-isem/ismijiet, l-indirizz(i) u l-informazzjoni kollha neċessarja għal komunikazzjoni rapida mal-awtoritajiet kompetenti u mal-punt tal-kuntatt nazzjonali għat-trasport ta’ materjali radjuattivi, kif ukoll kwalunkwe bidla sussegwenti tat-tali dejta.

Il-Kummissjoni għandha tikkomunika din l-informazzjoni u kwalunkwe bidla fiha lill-awtoritajiet kompetenti kollha fil-Komunità permezz tal-ESCReg u tagħmilha disponibbli għall-pubbliku fuq l-internet. [Em. 42]

2.  L-informazzjoni dwar ir-regoli nazzjonali għall-protezzjoni mir-radjazzjoni applikabbli għat-trasport ta' materjali radjuattivi għandha tkun faċilment aċċessibbli permezz tal-punti ta' kuntatt.

3.  Mat-talba tat-trasportaturi, il-punti ta’ kuntatt u l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru rispettiv għandhom jipprovdu l-informazzjoni kompleta dwar ir-rekwiżiti għat-trasport tal-materjali radjuattivi fuq it-territorju ta' dak l-Istat Membru.

L-informazzjoni għandha tkun faċilment aċċessibbli mill-bogħod u b'mezzi elettroniċi u għandha tinżamm aġġornata.

Il-punti ta’ kuntatt u l-awtoritajiet kompetenti għandhom jirrispondu mill-aktar fis possibbli għal kwalunkwe talba ghall-informazzjoni u f'każijiet fejn it-talba tkun difettuża jew mhux ġustifikata, għandhom jinfurmaw lill-applikant kif xieraq mingħajr dewmien.fi żmien ġimagħtejn. [Em. 44]

Artikolu 9

Kooperazzjoni bejn awtoritajiet kompetenti

L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom jikkooperaw bil-għan li jiġu armonizzati r-rekwiżiti tagħhom għall-ħruġ ta’ reġistrazzjoni u biex jiżguraw l-applikazzjoni u l-infurzar armonizzati ta’ dan ir-Regolament.

Fejn hemm diversi awtoritajiet kompetenti fi ħdan Stat Membru, dawn għandhom jikkollaboraw u jikkooperaw mill-qrib abbażi ta’ ftehimiet legali jew formali bejniethom billi jkopru r-responsabbiltajiet ta’ kull awtorità. Dawn għandhom jikkomunikaw ma' xulxin u jipprovdu informazzjoni lil xulxin, lill-punt tal-kuntatt nazzjonali, u lill-organizzazzjonijiet governattivi u mhux governattivi oħra li għandhom responsabbiltajiet relatati.

Artikolu 9a

Atti delegati

Il-Kummissjoni għandha tadotta atti delegati skont l-Artikolu 9b li jistabbilixxi l-kriterji komuni msemmija fil-punt ba tal-Artikolu 2. [Em. 58]

Artikolu 9b

L-eżerċizzju tad-delega

1.  Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni suġġetta għall-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.

2.  Is-setgħa li jiġu adottati atti delegati msemmija fl-Artikolu 9a għandha tiġi konferita lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ ħames snin mill-1 ta’ Jannar 2014.

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 9a tista’ tiġi revokata fi kwalunkwe mument mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li tirrevoka għandha ttemm id-delega ta’ setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Għandha tidħol fis-seħħ fil-jum ta' wara l-pubblikazzjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata fih. Ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat li jkun diġà fis-seħħ.

4.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifika dan simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

5.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 9a għandu jidħol fis-seħħ biss jekk l-ebda oġġezzjoni ma tkun ġiet espressa jew min-naħa tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel tmiem dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu informaw lill-Kummissjoni li ma kinux sejrin joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill. [Em. 59]

Artikolu 10

Implimentazzjoni

Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta' implimentazzjoni li jistabbilixxu s-Sistema Elettronika għar-Reġistrazzjoni tat-Trasportaturi (ESCreg) deskritta fl-Artikolu 4.

Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 11(2).

Artikolu 11

Kumitat Konsultattiv

1.  Il-Kummissjoni għandha tkun assistita minn kumitat. Dak il-kumitat għandu jkun kumitat skont it-tifsira tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

2.  Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

3.  Il-kumitat għandu jagħti pariri u jassisti lill-Kummissjoni fit-twettiq tal-kompiti tagħha previsti f’dan ir-Regolament.

4.  Il-kumitat għandu jkun magħmul minn esperti nnominati mill-Istati Membri u esperti nnominati mill-Kummissjoni u għandu jkun ippresedut minn rappreżentant tal-Kummissjoni.

Artikolu 11a

Rieżami

Il-Kummissjoni għandha tagħmel rieżami ta' dan ir-Regolament sa ...(10) sabiex tiġi vvalutata l-effettività tiegħu u tipproponi, jekk ikun neċessarju, miżuri ulterjuri biex jiġi żgurat it-trasport sikur ta' materjali radjuattivi fil-Komunità u minn pajjiżi terzi. [Em. 47]

Artikolu 12

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

L-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament għandha tqis id-disponibilità ta' sistema ta' reġistrazzjoni valida u operazzjonali. [Em. 49]

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi ...,

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill

Il-President Il-President

ANNESS I

FORMOLA TAL-APPLIKAZZJONI GĦAR-REĠISTRAZZJONI KOMUNITARJA TAT-TRASPORTURI

JEKK JOGĦĠBOK IBGĦAT DIN L-APPLIKAZZJONI BILLI TUŻA BISS IS-SISTEMA ELETTRONIKA SIGURA TAL-KUMMISSJONI EWROPEA GĦAR-REĠISTRAZZJONI TAT-TRASPORTATURI (ESCReg)

JEKK IKUN HEMM XI TIBDIL FL-INFORMAZZJONI FIL-PARTI A, GĦANDHA TINTALAB REĠISTRAZZJONI ĠDIDA It-trasportatur huwa responsabbli biex jiżgura li d-dejta pprovduta fil-formola tal-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni Komunitarja ta’ trasportatur imressqa permezz ta' din is-sistema tibqa' eżatta.

L-informazzjoni pprovduta f’din il-formola tal-applikazzjoni se tiġi pproċessata mill-Kummissjoni Ewropea f'konformità mad-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

 ĊERTIFIKAT ĠDID TA’ REĠISTRAZZJONI

 MODIFIKA TA’ REĠISTRAZZJONI EŻISTENTI

 TIĠDID TA’ REĠISTRAZZJONI EŻISTENTI

Numru/i taċ-Ċertifikat tar-Reġistrazzjoni:

Jekk jogħġbok agħti dettalji għalfejn qed tintalab bidla f'reġistrazzjoni eżistenti

1.  IDENTIFIKAZZJONI TAL-APPLIKANT:

PARTI A

PARTI B

ISEM IL-KUMPANIJA:

INDIRIZZ SĦIĦ:

NUMRU TAR-REĠISTRAZZJONI NAZZJONALI:

1.  Isem, pożizzjoni, indirizz sħiħ, numru tat-telefown ċellulari u dak fiss u indirizz tal-posta elettronika tar-rappreżentant responsabbli tal-organizzazzjoni tat-trasportatur (persuna mogħtija s-setgħa li tikkommetti lill-organizzazzjoni tat-trasportatur):

2.  Isem, pożizzjoni, indirizz sħiħ, numru tat-telefown ċellulari u dak fiss u indirizz tal-posta elettronika tal-persuna tal-kuntatt għall-awtoritajiet dwar kwistjonijiet tekniċi/amministrattivi (li hija responsabbli għall-konformità mar-regolamenti għall-attivitajiet mobilizzati mill-kumpanija tat-trasportatur):

3.  Isem, pożizzjoni, indirizz sħiħ numru tat-telefown ċellulari u dak fiss u l-indirizz tal-posta elettronika tal-konsulent tas-sikurezza (għal modi tat-trasport intern biss u jekk huma differenti minn 1 jew 2):

4.  Isem, pożizzjoni u, indirizz sħiħ tal-persuna responsabbli għall-implimentazzjoni tal-numru tat-telefown ċellulari u dak fiss u indirizz tal-posta elettronika tal-Programm ta’ Protezzjoni mir-Radjazzjoni jekk tkun differenti minn 1 jew 2 jew 3. [Em. 50]

2.  NATURA TAT-TRASPORT:

PARTI A

PARTI B

 TRIQ

 FERROVIJA

 ILMIJIET NAVIGABBLI INTERNI

1 Persunal involut u mħarreġ għat-trasport (informazzjoni)

 1 sa 5

 5 sa 10

 10 sa 20

 >20

2 Settur tal-attività tat-trasport: deskrizzjoni ġenerali tan-natura tal-attivitajiet tat-trasport li għandhom jitwettqu (informazzjoni)

 użu mediku

 użu industrijali, użu f'ittestjar mhux distruttiv, riċerka

 użu f'ċiklu tal-fjuwil nukleari

 skart

 oġġetti perikolużi ta’ konsegwenzi għoljin - materjal radjuattiv.

3.  KOPERTURA ĠEOGRAFIKA

Jekk jogħġbok immarka fil-lista ta’ hawn taħt dawk l-Istati Membri li fihom huwa ppjanat li jiġi ttrasportat il-materjal radjuattiv u agħżel in-natura tal-attività

Jekk l-attivitajiet huma wkoll immobbilizzati fl-Istati Membri għajr l-Istati Membri fejn issir l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni, jekk jogħġbok ipprovdi dettalji aktar speċifiċi għal kull pajjiż, jiġifieri tranżitu biss, jew postijiet ewlenin ta' tagħbien/ħatt fil-pajjiż partikolari, frekwenza:

PARTI A

PARTI B

L-Awstrija

Il-Belġju

Il-Bulgarija

Ċipru

Ir-Repubblika Ċeka

Id-Danimarka

L-Estonja

Il-Finlandja

Franza

Il-Ġermanja

Il-Greċja

L-Ungerija

L-Irlanda

L-Italja

Il-Latvja

Il-Litwanja

Il-Lussemburgu

Malta

Il-Pajjiżi l-Baxxi

Il-Polanja

Il-Portugall

Ir-Rumanija

Is-Slovakkja

Is-Slovenja

Spanja

L-Isvezja

Ir-Renju Unit

 tranżitu

 ħatt

 tagħbien

postijiet ewlenin tat-tagħbien:

postijiet ewlenin tal-ħatt:

frekwenza:

 kuljum

 kull ġimgħa

 kull xahar

 inqas frekwenti

4.  TIP TA’ KUNSINNI

Reġistrazzjoni ntalbet għal:

PARTI A

TIP TA’ PAKKETT – Klassifikazzjoni skont it-TS-R-1

PARTI B: Għadd stmat ta’ pakketti /sena

NU 2908 MATERJAL RADJUATTIV, PAKKETT TA’ EĊĊEZZJONI — PAKKETT VOJT

NU 2909 MATERJAL RADJUATTIV, PAKKETT TA’ EĊĊEZZJONI — OĠĠETTI MANIFATTURATI MINN URANJU NATURALI jew URANJU MFAQQAR jew TORJU NATURALI

NU 2910 MATERJAL RADJUATTIV, PAKKETT TA’ EĊĊEZZJONI — KWANTITÀ LIMITATA TA’ MATERJAL

NU 2911 MATERJAL RADJUATTIV, PAKKETT TA’ EĊĊEZZJONI — STRUMENTI jew OĠĠETTI

NU 2912 MATERJAL RADJUATTIV, ATTIVITÀ SPEĊIFIKA BAXXA (LSA-I), mhux fissili jew fissili ta’ eċċezzjoni

NU 2913 MATERJAL RADJUATTIV, OĠĠETTI B’WIĊĊ KONTAMINAT (SCO-I jew SCO-II), mhux fissili jew fissili ta’ eċċezzjoni

NU 2915 MATERJAL RADJUATTIV, PAKKETT TAT-TIP A, mingħajr forma speċjali, mhux fissili jew fissili ta’ eċċezzjoni

NU 2916 MATERJAL RADJUATTIV, PAKKETT TAT-TIP B(U), mhux fissili jew fissili ta’ eċċezzjoni

NU 2917 MATERJAL RADJUATTIV, PAKKETT TAT-TIP B(M), mhux fissili jew fissili ta’ eċċezzjoni

NU 2919 MATERJAL RADJUATTIV, TRASPORTAT TAĦT FTEHIM SPEĊJALI, mhux fissili jew fissili ta’ eċċezzjoni

NU 2977 MATERJAL RADJUATTIV, EŻAFLUWORUR TAL-URANJU, FISSILI

NU 2978 MATERJAL RADJUATTIV, EŻAFLUWORUR TAL-URANJU, mhux fissili jew fissili ta’ eċċezzjoni

NU 3321 MATERJAL RADJUATTIV, ATTIVITÀ SPEĊIFIKA BAXXA (LSA-II), mhux fissili jew fissili ta’ eċċezzjoni

NU 3322 MATERJAL RADJUATTIV, ATTIVITÀ SPEĊIFIKA BAXXA (LSA-III), mhux fissili jew fissili ta’ eċċezzjoni

NU 3323 MATERJAL RADJUATTIV, PAKKETT TAT-TIP C, mhux fissili jew fissili ta’ eċċezzjoni

NU 3324 MATERJAL RADJUATTIV, ATTIVITÀ SPEĊIFIKA BAXXA (LSA-II), FISSILI

NU 3325 MATERJAL RADJUATTIV, ATTIVITÀ SPEĊIFIKA BAXXA (LSA-III), FISSILI

NU 3326 MATERJAL RADJUATTIV, OĠĠETTI B’WIĊĊ KONTAMINAT (SCO-I jew SCO-II), FISSILI

NU 3327 MATERJAL RADJUATTIV, PAKKETT TAT-TIP A, FISSILI, mingħajr forma speċjali

NU 3328 MATERJAL RADJUATTIV, PAKKETT TAT-TIP B(U), FISSILI

NU 3329 MATERJAL RADJUATTIV, PAKKETT TAT-TIP B(M), FISSILI

NU 3330 MATERJAL RADJUATTIV, PAKKETT TAT-TIP C, FISSILI

NU 3331 MATERJAL RADJUATTIV, TRASPORTAT TAĦT FTEHIM SPEĊJALI, FISSILI

NU 3332 MATERJAL RADJUATTIV, PAKKETT TAT-TIP A, B’FORMA SPEĊJALI, mhux fissili jew fissili ta’ eċċezzjoni

NU 3333 MATERJAL RADJUATTIV, PAKKETT TAT-TIP A, B’FORMA SPEĊJALI, FISSILI

5.  PROGRAMM TA’ PROTEZZJONI MIR-RADJAZZJONI (RPP)

PARTI A:

Meta nimmarka din il-kaxxa:

Jiena niddikjara li aħna għandna RPP li hu kompletament implimentat u applikat b'mod strett

PARTI B:

referenza u data tad-dokument li jiddeskrivi l-RPP

Upload tal-RPP

6.  PROGRAMM TA’ ASSIGURAZZJONI TAL-KWALITÀ (QAP)

Dan il-QAP għandu jkun disponibbli għal spezzjoni mill-awtorità kompetenti (skont l-Artikolu 1(7)(3) tal-ADR)

PARTI A:

Meta nimmarka din il-kaxxa:

Jiena niddikjara li aħna għandna QAP li hu implimentat kompletament u applikat b'mod strett

PARTI B:

Referenza u data tad-dokument

7.  Dikjarazzjoni

 Jiena, it-trasportatur, qiegħed hawnhekk niċċertifika li jiena nikkonforma mar-regolamenti internazzjonali, komunitarji u nazzjonali rilevanti kollha relatati mat-trasport ta’ materjali radjuattivi.

 Jiena, it-trasportatur, qiegħed hawnhekk niċċertifika li l-informazzjoni inkluża f’din il-formola hija korretta.

Data ……….. Isem ………..…….. Firma………

ANNESS II

ĊERTIFIKAT ELETTRONIKU TA’ REĠISTRAZZJONI TA’ TRASPORTATURI GĦAT-TRASPORT TA’ MATERJAL RADJUATTIV

NOTA:

KOPJA TA’ DAN IĊ-ĊERTIFIKAT TA’ REĠISTRAZZJONI GĦANDHA TAKKUMPANJA KULL TRASPORT LI JAQA’ TAĦT IL-KAMP TA’ APPLIKAZZJONI TA' DAN IR-REGOLAMENT.

Dan iċ-ċertifikat ta’ reġistrazzjoni qed jinħareġ skont ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom) xxxxx

Dan iċ-ċertifikat ma jeżonorax lit-trasportatur mill-konformità mar-regolamenti tat-trasport applikabbli l-oħra.

1)  NUMRU TAR-REFERENZA TAR-REĠISTRAZZJONI: BE/ xxxx / jj-xx-ssss

2)  ISEM L-AWTORITÀ / PAJJIŻ:

3)  ISEM IL-KUMPANIJA U INDIRIZZA

4)  MOD TAT-TRASPORT:

 TRIQ

 FERROVIJA

 ILMIJIET NAVIGABBLI INTERNI

7)  STATI MEMBRI fejn iċ-ċertifikat huwa applikabbli

8)  TIP TA’ PAKKETT– NUMRU NU (ara l-anness 1- l-istess format)

9)  DATA

FIRMA ELETTRONIKA

PERJODU TA’ VALIDITÀ : DATA + 5 snin

(1)ĠU C 143, 22.5.2012, p. 110.
(2)Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Diċembru 2013.
(3)Direttiva tal-Kunsill 96/29/Euratom tat-13 ta' Mejju 1996 li tistabbilixxi l-istandards bażiċi ta’ sikurezza għall-protezzjoni tas-saħħa tal-ħaddiema u tal-pubbliku ġenerali minn perikli li jirriżultaw mir-radjazzjoni jonizzanti (ĠU L 159, 29.6.1996, p. 1).
(4)Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3922/91 tas-16 ta' Diċembru 1991 dwar l-armonizzazzjoni ta’ rekwiżiti tekniċi u proċeduri amministrattivi fil-qasam tal-avjazzjoni ċivili (ĠU L 373, 31.12.1991, p. 4).
(5)Direttiva 2002/59/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' Ġunju 2002 li tistabbilixxi sistema għall-monitoraġġ u l-informazzjoni dwar it-traffiku tal-bastimenti fil-Komunità u li tirrevoka d-Direttiva tal-Kunsill 93/75/KEE (ĠU L 208, 5.8.2002, p. 10).
(6)Direttiva 2008/68/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Settembru 2008 dwar it-trasport intern ta’ oġġetti perikolużi (ĠU L 260, 30.9.2008, p. 13).
(7) Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (OJ L 55, 28.2.2011, p. 13).
(8)ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31.
(9) Data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.
(10) Sentejn wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

Avviż legali - Politika tal-privatezza