Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/0225(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0385/2013

Teksty złożone :

A7-0385/2013

Debaty :

Głosowanie :

PV 11/12/2013 - 4.23
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0574

Teksty przyjęte
PDF 490kWORD 155k
Środa, 11 grudnia 2013 r. - Strasburg
System rejestracji przewoźników materiałów promieniotwórczych ***I
P7_TA(2013)0574A7-0385/2013
Rezolucja
 Tekst skonsolidowany

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego wspólnotowy system rejestracji przewoźników materiałów promieniotwórczych (COM(2012)0561 – C7-0320/2012 – 2011/0225(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2012)0561),

–  uwzględniając art. 31 i 32 traktatu Euratom, na którego mocy Rada skonsultowała się z Parlamentem (C7–0320/2012),

–  uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej,

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 oraz art. 91 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 22 lutego 2012 r.(1)

–  uwzględniając art. 55 i art. 37 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A7-0385/2013),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę opracowanego przez nią wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. C 143 z 22.5.2012, s. 110.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 grudnia 2013 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2014 ustanawiającego wspólnotowy system rejestracji przewoźników materiałów promieniotwórczych [Popr. 1]
P7_TC1-COD(2011)0225

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 31 akapit drugi i art. 32 91, [Popr. 2]

uwzględniając wniosek Komisji sporządzony po uzyskaniu opinii grupy osób powołanej przez Komitet Naukowo-TechnicznyEuropejskiej, [Popr. 3]

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom krajowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(1),

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą(2), [Popr. 4]

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  Artykuł 33 Traktatu wymaga, aby państwa członkowskie ustanowiły odpowiednie przepisy w celu zapewnienia zgodności z podstawowymi normami bezpieczeństwa w zakresie ochrony zdrowia pracowników i ogółu społeczeństwa przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującego.

(2)  Podstawowe normy bezpieczeństwa w zakresie ochrony zdrowia pracowników i ogółu społeczeństwa przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującego określone są w dyrektywie Rady 96/29/Euratom(3). Wspomniana dyrektywa ma zastosowanie do wszystkich rodzajów działalności, które wiążą się z ryzykiem promieniowania jonizującego emanującego ze sztucznego lub z naturalnego źródła promieniowania, w tym transportu.

(3)  W celu zapewnienia zgodności z podstawowymi normami bezpieczeństwa osoby, organizacje lub przedsiębiorstwa podlegają kontroli regulacyjnej przez organy państw członkowskich. W tym celu dyrektywa 96/29/Euratom zobowiązuje państwa członkowskie do objęcia niektórych rodzajów działalności związanych z zagrożeniem promieniowaniem jonizującym systemem sprawozdawczości oraz wcześniejszymi zezwoleniami lub do zakazania pewnych rodzajów działalności.

(4)  Ponieważ transport jest jedynym rodzajem działalności związanym z częstym przekraczaniem granic, przewoźnicy materiałów promieniotwórczych mogą być zobowiązani do przestrzegania wymagań w zakresie sprawozdawczości i wydawania zezwoleń w kilku państwach członkowskich. Niniejsze rozporządzenie zastępuje wspomniane systemy sprawozdawczości i wydawania zezwoleń w państwach członkowskich jednym systemem rejestracji ważnym dla całej Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (zwanej dalej „Wspólnotą”).

(4a)  Konieczne jest zapewnienie wydajnego i jednolitego wdrażania niniejszego rozporządzenia poprzez określenie wspólnych kryteriów, jakie państwa członkowskie powinny stosować przy wydawaniu certyfikatów rejestracji oraz poprzez ustanowienie mechanizmu możliwej i obowiązkowej wymiany informacji z innymi państwami członkowskimi w celu zapewnienia kontroli przewoźników, sprawdzenia przestrzegania przepisów, a także skutecznego reagowania na sytuacje nadzwyczajne. [Popr. 5]

(5)  Dla przewoźników lotniczych i morskich takie systemy rejestracji i certyfikacji już istnieją. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91(4) stanowi, że przewoźnicy lotniczy muszą posiadać specjalne certyfikaty przewoźnika lotniczego do celów transportu towarów niebezpiecznych. Do celów transportu drogą morską dyrektywa 2002/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawia wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków(5). Uznaje się, że certyfikaty wydawane przez urzędy lotnictwa cywilnego oraz system monitorowania i informacji o ruchu statków w zadowalający sposób wdrażają wymagania w zakresie sprawozdawczości i wydawania zezwoleń określone w dyrektywie 96/29/Euratom. Rejestracja przewoźników lotniczych i morskich na mocy niniejszego rozporządzenia nie jest zatem konieczna, aby umożliwić państwom członkowskim zagwarantowanie zgodności z podstawowymi normami bezpieczeństwa dla tych rodzajów transportu.

(6)  Przewoźnicy materiałów promieniotwórczych podlegają wielu wymogom zawartym w przepisach Unii i Euratomu, jak również w międzynarodowych instrumentach prawnych. Przepisy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) dotyczące bezpiecznego transportu materiałów promieniotwórczych, seria norm bezpieczeństwa MAEA nr TS-R-1 oraz rozporządzenia modalne dotyczące transportu towarów niebezpiecznych nadal stosuje się bezpośrednio lub są one wdrażane przez państwa członkowskie na mocy dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady(6) w odniesieniu do transportu drogowego, kolejowego i transportu wodnego śródlądowego. Przepisy tej dyrektywy pozostają bez uszczerbku dla stosowania innych przepisów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska naturalnego.

(6a)  W celu uwzględnienia możliwego, związanego z normami bezpieczeństwa ryzyka dla ochrony środowiska oraz zdrowia pracowników i ogółu społeczeństwa należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 TFUE w odniesieniu do ustanowienia wspólnych kryteriów, które będą musieli spełnić przewoźnicy materiałów promieniotwórczych w celu uzyskania certyfikatu rejestracji. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. [Popr. 6]

(7)  W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania niniejszego rozporządzenia należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem (UE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 182/2011(7).

(7a)  Z uwagi na ogólny cel, jakim jest zmniejszenie obciążenia regulacyjnego przemysłu, Komisja powinna dalej monitorować wpływ gospodarczy niniejszego rozporządzenia na wiele małych przedsiębiorstw, które dokonują transportu materiałów promieniotwórczych w obrębie terytorium jednego państwa członkowskiego, [Popr. 7]

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE

Artykuł 1

Przedmiot i zakres stosowania

1.  Niniejsze rozporządzenie ustanawia wspólnotowy system zezwoleń i rejestracji przewoźników materiałów promieniotwórczych, co ułatwia państwom członkowskim spełnienie obowiązku zapewnienia przestrzegania podstawowych norm bezpieczeństwa dla ochrony zdrowia pracowników i ogółu społeczeństwa przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującego, ustanowionych w dyrektywie w oparciu o dyrektywę 2008/68/WE i dyrektywę 96/29/Euratom. [Popr. 8]

2.  Niniejsze rozporządzenie stosuje się do wszystkich przewoźników przewożących materiały promieniotwórcze w transporcie drogowym, kolejowym i wodnym śródlądowym na terytorium Wspólnoty, z państw trzecich do Wspólnoty oraz ze Wspólnoty do państw trzecich. Niniejszego rozporządzenia nie stosuje się do przewoźników przewożących materiały promieniotwórcze drogą powietrzną i morską. [Popr. 9]

2a.  Niniejsze rozporządzenie stosuje się bez uszczerbku dla przepisów krajowych dotyczących ochrony transportu materiałów promieniotwórczych przed kradzieżą, sabotażem lub innymi czynami dokonanymi w złym zamiarze. [Popr. 10]

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia:

a)  „przewoźnik” oznacza osobę, organizację lub przedsiębiorstwo państwowe prowadzące działalność w zakresie transportu materiałów promieniotwórczych za pomocą wszelkich środków transportu we Wspólnocie. Obejmuje to przewoźników prowadzących działalność na podstawie umów wynajmu lub za wynagrodzeniem i przewoźników pracujących na własny rachunek; [Popr. 11]

b)  „właściwy organ” oznacza wszelki organ wyznaczony przez państwo członkowskie do wykonywania zadań przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu;

ba)  „wspólne kryteria” oznaczają zbiór norm bezpieczeństwa oparty na regulacjach modalnych dotyczących transportu towarów niebezpiecznych (Europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID) oraz Europejskie porozumienie w sprawie międzynarodowych przewozów materiałów niebezpiecznych śródlądowymi drogami wodnymi (ADN)), na dyrektywie 96/29/Euratom i dyrektywie 2008/68/WE, których przepisów muszą przestrzegać przewoźnicy materiałów promieniotwórczych, aby otrzymać certyfikat rejestracji; [Popr. 12]

c)  „transport” oznacza wszelkie czynności podejmowane przez przewoźnika związane z transportem z miejsca pochodzenia do miejsca przeznaczenia wraz z załadunkiem, przechowywaniem podczas transportu i rozładunkiem materiałów promieniotwórczych; [Popr. 13]

d)  „materiał promieniotwórczy” oznacza każdy materiał zawierający pierwiastki promieniotwórcze, w których zarówno stężenie aktywności oraz aktywność całkowita w przesyłce przekracza wartości podane w pkt 402–407 przepisów MAEA dotyczących bezpiecznego transportu materiałów promieniotwórczych, wymagania bezpieczeństwa MAEA nr TS-R-1, 2009, Wiedeń ma takie samo znaczenie jak w regulacjach modalnych dotyczących transportu towarów niebezpiecznych (ADR, RID i ADN) wdrażanych przez państwa członkowskie na mocy dyrektywy 2008/68/WE; [Popr. 14]

e)  „towary niebezpieczne dużego ryzyka – materiały promieniotwórcze” oznaczają materiały promieniotwórcze, które mogą być przypadkowo uwolnione do środowiska lub użyte niezgodnie z przeznaczeniem w akcie terrorystycznym, co może w rezultacie spowodować poważne konsekwencje, takie jak masowe ofiary wśród ludności lub masowe zniszczenia określone w załączniku A.9. do dokumentu MAEA z serii ochrona fizyczna materiałów jądrowych nr 9 pt. „Ochrona fizyczna w transporcie materiałów promieniotwórczych” (IAEA Nuclear Security Series, Security in the Transport of Radioactive Material), Wiedeń, 2008; [Popr. 15]

f)  „przesyłka wyłączona” oznacza dowolną przesyłkę w której dozwolona aktywność promieniotwórcza zawartości nie przekracza poziomów aktywności określonych w tabeli V sekcji IV przepisów MAEA dotyczących bezpiecznego zawierającą materiał promieniotwórczy, która spełnia wymogi przesyłki sklasyfikowanej jako „przesyłka wyłączona” zgodnie z regulacjami modalnymi dotyczącymi transportu materiałów promieniotwórczych, wymagania bezpieczeństwa MAEA nr TS-R-1, 2009, Wiedeń lub jednej dziesiątej tych limitów w przypadku transportu drogą pocztową przesyłek oznakowanych jako UN nr 2908, 2909, 2910 lub 2911 towarów niebezpiecznych (ADR, RID i ADN) wdrażanymi przez państwa członkowskie na mocy dyrektywy 2008/68/WE; [Popr. 16]

g)  „materiał rozszczepialny” oznacza uran-233, uran-235, pluton -239 i pluton -241 lub dowolną kombinację tych pierwiastków promieniotwórczych.

Artykuł 3

Przepisy ogólne

1.  Przewoźnicy materiałów promieniotwórczych powinni mieć ważny certyfikat rejestracji uzyskany zgodnie z art. 5. Rejestracja umożliwia przewoźnikowi prowadzenie działalności transportowej w całej Unii.

2.  Poszczególnym operacjom transportowym musi towarzyszyć kopia certyfikatu rejestracji przewoźnika lub zezwolenie lub rejestracja uzyskane zgodnie z obowiązującymi krajowymi procedurami w przypadku transportu, o którym mowa w ust. 3. [Popr. 17]

3.  Posiadacz ważnych zezwoleń lub rejestracji wydanych zgodnie z dyrektywą 96/29/Euratom w odniesieniu do przewozu materiałów promieniotwórczych lub stosowania sprzętu zawierającego materiały promieniotwórcze lub źródła może transportować te materiały lub źródła bez rejestracji na mocy niniejszego rozporządzenia, jeżeli transport jest objęty zezwoleniami lub rejestracjami dla wszystkich państw członkowskich, w których odbywa się transport. [Popr. 18]

4.  Krajowe wymagania w zakresie sprawozdawczości i wydawania zezwoleń, które są dodatkowe w stosunku do wymagań przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu mają, mogą mieć zastosowanie jedynie w odniesieniu, choć nie tylko, do przewoźników następujących materiałów:

a)  materiałów rozszczepialnych, z wyjątkiem naturalnego lub zubożonego uranu, który został napromieniony jedynie w reaktorach termicznych; [Popr. 52]

b)  towarów niebezpiecznych dużego ryzyka – materiałów promieniotwórczych.

5.  Rejestracja nie jest wymagana w przypadku przewoźników przewożących wyłącznie przesyłki wyłączone.

5a.  Wszelki transport materiałów promieniotwórczych musi być zgodny z ustanowionymi przez UNECE międzynarodowymi zasadami i normami dotyczącymi niebezpiecznych i zanieczyszczających ładunków, jak również z odpowiednimi ADR, RID oraz ADN, jak określono w dyrektywie 2008/68/WE. [Popr. 19]

5b.  Przy składaniu wniosku o rejestrację wnioskodawca musi udowodnić, że posiada finansowe możliwości wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia w razie wypadku z udziałem konwoju, za który ponosi on odpowiedzialność, zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci”. [Popr. 53]

5c.  Transport materiałów promieniotwórczych w konwoju przewożącym materiały wybuchowe jest zabroniony. [Popr. 54]

Artykuł 4

Elektroniczny system rejestracji przewoźników (ESCReg)

1.  Do celów nadzoru i kontroli transportu rejestracji przewoźników materiałów promieniotwórczych Komisja powinna ustanowić i utrzymywać, utrzymywaćzabezpieczać elektroniczny system rejestracji przewoźników (ESCReg). Komisja określa informacje, które mają zostać zawarte w systemie, specyfikacje techniczne i wymagania ESCReg. W celu uniknięcia błędów w interpretacji specyfikacje te muszą być kompletne i jednoznaczne. [Popr. 20]

1a.  ESCReg musi być zabezpieczony, sprawny i w pełni operacyjny przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia. Ponadto należy stworzyć mechanizm wymiany informacji między właściwymi organami a ESCReg, aby ułatwić przynajmniej transport transgraniczny. [Popr. 21]

2.  ESCReg umożliwia ograniczony i bezpieczny dostęp do właściwych organów państw członkowskich, zarejestrowanych przewoźników oraz do wnioskodawców, z zastrzeżeniem przestrzegania odpowiednich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, ustanowionych w dyrektywie 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady(8). Właściwe organy mają dostęp do wszystkich dostępnych danych. ESCReg zapewnia publiczny dostęp do wykazu zarejestrowanych przewoźników. [Popr. 22]

3.  Komisja nie ponosi odpowiedzialnościOdpowiedzialność za treść i prawdziwość informacji przekazywanych za pomocą ESCReg, które muszą być dokładne, dostarczane na czas i przejrzyste, ponoszą właściwe organy państw członkowskich. [Popr. 23]

Artykuł 5

Procedura rejestracji

1.  Przewoźnik składaPrzewoźnik kieruje wniosek o rejestrację za pomocą ESCReg do właściwego organu, o którym mowa w ust. 3. [Popr. 24]

Przewoźnik składający wniosek jest zobowiązany do złożenia wypełnionego elektronicznego formularza wniosku określonego w załączniku I. Jako pomoc służą wnioskodawcy dostępne cały czas w internecie wytyczne zawierające dane kontaktowe i informacje dotyczące sposobów skontaktowania się z punktem kontaktowym lub właściwym organem. [Popr. 25]

Aby wszyscy przewoźnicy wystąpili o certyfikat rejestracji na mocy niniejszego rozporządzenia i uzyskali go, przez rok od dnia ...(9) będzie obowiązywał okres przejściowy. W trakcie tego okresu mają zastosowanie przepisy dyrektywy 96/29/Euratom i dyrektywy 2008/68/WE. [Popr. 26]

2.  Po wypełnieniu i złożeniu wniosku, wnioskodawca otrzyma automatyczne potwierdzenie odbioru wraz z numerem wniosku. Właściwy organ otrzymuje to samo potwierdzenie. Komisja ponosi odpowiedzialność za zapewnienie przestrzegania postanowień ust. 3 niniejszego artykułu. W przypadku odrzucenia wniosku do wnioskodawcy wysyłana jest wiadomość zwrotna z podaniem powodów odrzucenia wniosku. [Popr. 27]

3.  Jeżeli wnioskodawca ma siedzibę w jednym lub większej liczbie państw członkowskich, wniosek rozpatruje właściwy organ państwa członkowskiego, w którym wnioskodawca ma siedzibę zarządu.

Jeżeli wnioskodawca ma siedzibę w państwie trzecim, wniosek rozpatruje właściwy organ państwa członkowskiego, w którym przewoźnik zamierza po raz pierwszy wjechać na terytorium Unii.

Właściwy organ państwa członkowskiego, który wydał pierwszy certyfikat rejestracji przewoźnika, wydaje również nowy certyfikat w przypadku zmiany danych zgodnie z art. 6.

4.  W ciągu ośmiu tygodni od wydania potwierdzenia odbioru, właściwy organ wydaje certyfikat rejestracji przewoźnika, jeżeli uzna, że przedstawione informacje są kompletne i zgodne z niniejszym rozporządzeniem, dyrektywą 96/29/Euratom i dyrektywą 2008/68/WE oraz że wnioskodawca spełnia wymogi wspólnych kryteriów. [Popr. 28]

5.  Certyfikat rejestracji przewoźnika zawiera informacje określone w załączniku II i jest on wydawany w formie znormalizowanego certyfikatu rejestracji za pomocą ESCReg.

Kopia certyfikatu rejestracji przewoźnika jest automatycznie dostarczana za pomocą ESCReg wszystkim właściwym organom wszystkich państw członkowskich, w których przewoźnik zamierza prowadzić działalność. [Popr. 29]

6.  Właściwy organ zwraca się do wnioskodawcy, aby w razie potrzeby w ciągu trzech tygodni od wpłynięcia tego wniosku naniósł niezbędne poprawki lub przedstawił informacje uzupełniające. Jeżeli właściwy organ odmawia wydania certyfikatu rejestracji przewoźnika, ze względu na to, że wniosek nie jest kompletny lub zgodny z obowiązującymi wymogami, powiadamia o tym wnioskodawcę na piśmie w terminie ośmiu tygodni od wydania potwierdzenia odbioru. Przed podjęciem decyzji o odmowie właściwy organ wzywa wnioskodawcę do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie trzech tygodni od daty otrzymania tego wniosku. Właściwy organ przedstawia uzasadnienie przyczyn odmowy. [Popr. 30]

Kopia odmowy i uzasadnienie przyczyn odmowy rejestracji przewoźnika są automatycznie dostarczane za pomocą ESCReg wszystkim właściwym organom wszystkich państw członkowskich, w których przewoźnik zamierza prowadzić działalność. [Popr. 31]

7.  W przypadku odmowy wydania certyfikatu rejestracji przewoźnika, wnioskodawca może złożyć odwołanie zgodnie z obowiązującymi krajowymi wymogami prawnymi.

8.  Ważny certyfikat rejestracji jest uznawany przez wszystkie państwa członkowskie.

9.  Certyfikat rejestracji przewoźnika jest ważny pięć lat i może być odnowiony na wniosek przewoźnika.

9a.  Właściwy organ przechowuje wszystkie dane historyczne dotyczące wszystkich wnioskodawców, aby zapewnić ich identyfikowanie, ułatwiać lepsze monitorowanie i zapobiegać fałszowaniu. [Popr. 32]

Artykuł 6

Zmiana danych

1.  Przewoźnik jest odpowiedzialny za zapewnienie ciągłej aktualności danych podanych w formularzu wniosku wspólnotowego systemu rejestracji przewoźników złożonego za pomocą ESCReg. Wnioskodawca jest zatem upoważniony do łatwego aktualizowania własnych danych przy niewielkim obciążeniu administracyjnym. [Popr. 33]

1a.  Właściwy organ, który wydał certyfikat, jest odpowiedzialny za monitorowanie, w drodze inspekcji, ciągłego przestrzegania przez zarejestrowanego przewoźnika wymogów niniejszego rozporządzenia przez okres ważności certyfikatu. [Popr. 34]

2.  Przewoźnik występuje o nowy certyfikat w przypadku zmiany danych zawartych w części A formularza wniosku wspólnotowego systemu rejestracji przewoźników.

2a.  W celu zapewnienia równego traktowania wszystkich wnioskodawców właściwe organy dopilnowują, by kryteria przedkładania certyfikatu rejestracji były identyczne i zgodne z definicjami MAEA oraz by proces rejestracji został zharmonizowany. [Popr. 35]

Artykuł 7

Zapewnienie zgodności

1.  Jeżeli przewoźnik nie spełnia wymogów niniejszego rozporządzenia, właściwy organ państwa członkowskiego, w którym niezgodność została ujawniona, stosuje środki egzekucyjne wchodzące w zakres ram prawnych danego państwa członkowskiego, takie jak pisemne upomnienia, szkolenia i środki edukacyjne, zawieszenie, cofnięcie lub zmiana rejestracji lub ściganie sądowe, w zależności od wagi niezgodności z przepisami dla bezpieczeństwa oraz udokumentowanego dotychczasowego przestrzegania przepisów przez przewoźnika.

Państwo członkowskie, które wydało certyfikat, jest niezwłocznie powiadamiane o środkach egzekucyjnych. Najpóźniej w ciągu czterech tygodni powiadomione państwo członkowskie modyfikuje, odnawia lub cofa rejestrację. Decyzja o tym jest wydawana za pośrednictwem ESCReg właściwym organom wszystkich państw członkowskich. [Popr. 36]

1a.  W zależności od znaczenia niezgodności dla bezpieczeństwa oraz od dotychczasowego przestrzegania przepisów przez przewoźnika państwo członkowskie, w którym ujawniono niezgodność, może zawiesić rejestrację przewoźnika.

Państwo członkowskie, które wydało certyfikat, jest niezwłocznie powiadamiane o zawieszeniu rejestracji. Najpóźniej w ciągu czterech tygodni powiadomione państwo członkowskie modyfikuje, odnawia lub cofa rejestrację. Decyzja o tym jest wydawana za pośrednictwem ESCReg właściwym organom wszystkich państw członkowskich. [Popr. 37]

2.  Wspomniany właściwy organ państwa członkowskiego, w którym wykryto brak zgodności powiadamia przewoźnika i właściwe organy zainteresowanych wszystkich państw członkowskich, na których terytorium miał odbywać się transport materiałów promieniotwórczych, i Komisję o planowanych działaniach egzekucyjnych oraz uzasadnieniu ich zastosowania. Jeżeli przewoźnik nie podporządkuje się działaniom egzekucyjnym zastosowanym zgodnie z ust. 1, właściwy organ państwa członkowskiego, w którym wnioskodawca ma siedzibę zarządu lub, jeśli przewoźnik ma siedzibę w państwie trzecim, właściwy organ państwa członkowskiego, w którym przewoźnik zamierza po raz pierwszy wjechać na terytorium Unii, cofają rejestrację. [Popr. 38]

3.  Właściwy organ przekazuje przewoźnikowi oraz pozostałym zainteresowanym właściwym organom decyzję o cofnięciu rejestracji wraz z jej uzasadnieniem. [Popr. 39]

3a.  O wszystich przypadkach niezgodności informuje się Komisję i rejestruje się je w ESCReg. [Popr. 40]

Artykuł 8

Właściwe organy i krajowy punkt kontaktowy

1.  Państwa członkowskie wyznaczają właściwy organ i krajowy punkt kontaktowy do celów transportu rejestracji przewoźników materiałów promieniotwórczych. Informacje te są udostępniane na rejestracyjnej stronie wnioskodawcy. [Popr. 41]

Państwa członkowskie przekazują Komisji, nie później niż miesiąc po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, nazwy, adresy oraz wszelkie inne dane niezbędne do szybkiej wymiany informacji z właściwymi organami i z krajowym punktem kontaktowym do celów transportu materiałów promieniotwórczych, a także wszelkie kolejne zmiany tych danych.

Komisja przekazuje te dane oraz wszelkie kolejne ich zmiany wszystkim właściwym organom we Wspólnocie za pomocą ESCReg oraz udostępnia je publicznie w internecie. [Popr. 42]

2.  Przewoźnicy powinni mieć za pomocą punktów kontaktowych łatwy dostęp do informacji Informacje na temat krajowych zasad dotyczących ochrony przed promieniowaniem mających zastosowanie do transportu materiałów promieniotwórczych powinny być łatwo dostępne za pośrednictwem punktów kontaktowych. [Popr. 43]

3.  Na wniosek przewoźnika punkt kontaktowy i właściwy organ odpowiedniego państwa członkowskiego przekazują pełne informacje na temat wymogów dotyczących transportu materiałów promieniotwórczych na terytorium danego państwa członkowskiego.

Informacje te są łatwo dostępne na odległość i drogą elektroniczną oraz uaktualniane.

Punkty kontaktowe oraz właściwe organy odpowiadają tak szybko jak to możliwie na wszelkie wnioski dotyczące podania informacji, a w przypadkach gdy wniosek jest nieprawidłowy lub nieuzasadniony niezwłocznie informują o tym wnioskodawcę w ciągu dwóch tygodni. [Popr. 44]

Artykuł 9

Współpraca między właściwymi organami

Właściwe organy państw członkowskich współpracują ze sobą w celu zharmonizowania swoich wymogów w zakresie rejestracji oraz w celu zapewnienia jednolitego stosowania i egzekwowania niniejszego rozporządzenia.

W przypadku, gdy w danym państwie członkowskim istnieje kilka właściwych organów, kontaktują się one ze sobą i ściśle współpracują na podstawie zawartych porozumień prawnych lub formalnych, obejmujących zakres odpowiedzialności każdego z tych organów. Komunikują się one ze sobą i przekazują informacje sobie nawzajem, krajowemu punktowi kontaktowemu oraz innym organizacjom rządowym i pozarządowym, które mają powiązany zakres odpowiedzialności.

Artykuł 9a

Akty delegowane

Komisja przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 9b ustanawiające wspólne kryteria, o których mowa w art. 2 lit. ba). [Popr. 58]

Artykuł 9b

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 9a, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia 1 stycznia 2014 r.

3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 9a, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

4.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

5.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 9a wchodzi w życie tylko wtedy, kiedy Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub kiedy przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady. [Popr. 59]

Artykuł 10

Wykonanie

Komisja przyjmuje akty wykonawcze ustanawiające elektroniczny system rejestracji przewoźników (ESCReg), określony w art. 4.

Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 11 ust. 2.

Artykuł 11

Komitet Doradczy

1.  Komisję wspomaga komitet. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

2.  W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 4 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

3.  Wspomniany komitet doradza Komisji i wspiera ją przy wykonywaniu zadań przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu.

4.  Komitet składa się z ekspertów wyznaczonych przez państwa członkowskie i ekspertów powołanych przez Komisję, a przewodniczy mu przedstawiciel Komisji.

Artykuł 11a

Przegląd

Komisja dokonuje przeglądu niniejszego rozporządzenia do dnia ...(10), aby ocenić jego skuteczność, a w razie konieczności zaproponować dalsze środki w celu zapewnienia bezpiecznego transportu materiałów promieniotwórczych na terytorium Wspólnoty i z państw trzecich. [Popr. 47]

Artykuł 12

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Stosowanie niniejszego rozporządzenia uwzględnia dostępność zatwierdzonego i sprawnego systemu rejestracji. [Popr. 49]

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady

Przewodniczący Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK I

FORMULARZ WNIOSKU WSPÓLNOTOWEGO SYSTEMU REJESTRACJI PRZEWOŹNIKÓW

NINIEJSZY WNIOSEK NALEŻY PRZESŁAĆ WYŁĄCZNIE PRZY UŻYCIU BEZPIECZNEGO ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REJESTRACJI PRZEWOŹNIKÓW (ESCReg) KOMISJI EUROPEJSKIEJ

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ZMIAN W INFORMACJACH PODANYCH W CZĘŚCI A, WYMAGANA JEST NOWA REJESTRACJA. Przewoźnik jest odpowiedzialny za zapewnienie prawidłowości danych podanych w formularzu wniosku wspólnotowego systemu rejestracji przewoźników złożonego za pośrednictwem tego systemu.

Informacje podane w niniejszym formularzu wniosku będą przetwarzane przez Komisję Europejską zgodnie z dyrektywą 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

 NOWY CERTYFIKAT REJESTRACJI

 ZMIANA ISTNIEJĄCEJ REJESTRACJI

 ODNOWIENIE ISTNIEJĄCEJ REJESTRACJI

Numer/y certyfikatu rejestracji:

Proszę uzasadnić wniosek o zmianę istniejącej rejestracji.

1.  IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY:

CZĘŚĆ A

CZĘŚĆ B

NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA:

PEŁNY ADRES:

KRAJOWY NUMER EWIDENCYJNY:

1.  Nazwisko, stanowisko, pełny adres, numer telefonu komórkowegostacjonarnego oraz i adres poczty elektronicznej odpowiedzialnego przedstawiciela organizacji przewoźnika (osoby upoważnionej do podejmowania zobowiązań w imieniu organizacji przewoźnika):

2.  Nazwisko, stanowisko, pełny adres, numer telefonu komórkowegostacjonarnego oraz i adres poczty elektronicznej osoby reprezentującej organ, z którym należy się kontaktować w kwestiach technicznych/administracyjnych (która jest odpowiedzialna za zgodność z przepisami w odniesieniu do działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwo przewoźnika):

3.  Nazwisko, stanowisko oraz, pełny adres, numer telefonu komórkowego i stacjonarnego oraz adres poczty elektronicznej doradcy ds. bezpieczeństwa (wyłącznie w odniesieniu do transportu śródlądowego oraz jeżeli różni się od podanych w pkt 1 lub 2):

4.  Nazwisko, stanowisko oraz, pełny adres, numer telefonu komórkowego i stacjonarnego oraz adres poczty elektronicznej osoby odpowiedzialnej za wdrożenie programu ochrony przed promieniowaniem, jeśli różni się od podanych w pkt 1 lub 2 lub 3: [Popr. 50]

2.  RODZAJ TRANSPORTU:

CZĘŚĆ A

CZĘŚĆ B

 DROGOWY

 KOLEJOWY

 WODNY ŚRÓDLĄDOWY

1 Personel zaangażowany i przeszkolony do celów transportu (informacja)

 1 do 5

 5 do 10

 10 do 20

 >20

2 Przeznaczenie transportowych przesyłek: ogólny opis charakteru czynności transportowych, które będą podejmowane (informacja)

 do użytku medycznego

 do użytku przemysłowego, badania nieniszczące, badania naukowe

 do zastosowania w jądrowym cyklu paliwowym

 odpady

 towary niebezpieczne dużego ryzyka – materiały promieniotwórcze

3.  ZASIĘG GEOGRAFICZNY

Proszę zaznaczyć na poniższej liście państwa członkowskie, do których planowany jest przewóz materiałów promieniotwórczych i wybrać rodzaj działalności.

Jeżeli działania prowadzone są również w państwach członkowskich innych niż państwo członkowskie, w którym został złożony wniosek o rejestrację, należy podać bardziej szczegółowe informacje dla każdego kraju, tj. jedynie tranzyt lub główne miejsca załadunku/rozładunku na terytorium danego kraju, częstotliwość:

CZĘŚĆ A

CZĘŚĆ B

Austria

Belgia

Bułgaria

Cypr

Republika Czeska

Dania

Estonia

Finlandia

Francja

Niemcy

Grecja

Węgry

Irlandia

Włochy

Łotwa

Litwa

Luksemburg

Malta

Niderlandy

Polska

Portugalia

Rumunia

Słowacja

Słowenia

Hiszpania

Szwecja

Zjednoczone Królestwo

 tranzyt

 rozładunek

 załadunek

główne miejsca załadunku:

główne miejsca rozładunku:

częstotliwość:

 dziennie

 tygodniowo

 miesięcznie

 rzadziej

4.  RODZAJ PRZESYŁEK

Wniosek o rejestrację w odniesieniu do:

CZĘŚĆ A

RODZAJ PRZESYŁKI – klasyfikacja według TS-R-1

CZĘŚĆ B: Szacunkowa liczba przesyłek/rok

UN 2908 MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY, SZTUKA PRZESYŁKI WYŁĄCZONA – PRÓŻNE OPAKOWANIE

UN 2909 MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY, SZTUKA PRZESYŁKI WYŁĄCZONA – PRZEDMIOTY WYKONANE Z URANU NATURALNEGO lub URANU ZUBOŻONEGO lub TORU NATURALNEGO

UN 2910 MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY, SZTUKA PRZESYŁKI WYŁĄCZONA – ILOŚĆ MATERIAŁU OGRANICZONA

UN 2911 MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY, SZTUKA PRZESYŁKI WYŁĄCZONA – PRZYRZĄDY lub PRZEDMIOTY

UN 2912 MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY O NISKIEJ AKTYWNOŚCI WŁAŚCIWEJ (LSA-I), nierozszczepialny lub rozszczepialny-wyłączony

UN 2913 MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY PRZEDMIOT SKAŻONY POWIERZCHNIOWO (SCO-I lub SCO-II), nierozszczepialny lub rozszczepialny wyłączony

UN 2915 MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY, SZTUKA PRZESYŁKI TYPU A, w postaci innej niż specjalna, nierozszczepialny lub rozszczepialny wyłączony

UN 2916 MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY, SZTUKA PRZESYŁKI TYPU B(U), nierozszczepialny lub rozszczepialny wyłączony

UN 2917 MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY, SZTUKA PRZESYŁKI TYPU B(M), nierozszczepialny lub rozszczepialny wyłączony

UN 2919 MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY, PRZEWOŻONY NA WARUNKACH SPECJALNYCH, nierozszczepialny lub rozszczepialny wyłączony

UN 2977 MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY, SZEŚCIOFLUOREK URANU, ROZSZCZEPIALNY

UN 2978 MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY, SZEŚCIOFLUOREK URANU, nierozszczepialny lub rozszczepialny wyłączony

UN 3321 MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY O NISKIEJ AKTYWNOŚCI WŁAŚCIWEJ (LSA-II), nierozszczepialny lub rozszczepialny-wyłączony

UN 3322 MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY O NISKIEJ AKTYWNOŚCI WŁAŚCIWEJ (LSA-III), nierozszczepialny lub rozszczepialny-wyłączony

UN 3323 MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY, SZTUKA PRZESYŁKI TYPU C, nierozszczepialny lub rozszczepialny-wyłączony

UN 3324 MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY, O NISKIEJ AKTYWNOŚCI WŁAŚCIWEJ (LSA-II) ROZSZCZEPIALNY

UN 3325 MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY, O NISKIEJ AKTYWNOŚCI WŁAŚCIWEJ (LSA-III) ROZSZCZEPIALNY

UN 3326 MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY, PRZEDMIOT SKAŻONY POWIERZCHNIOWO (SCO-I LUB SCO-II), ROZSZCZEPIALNY

UN 3327 MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY, SZTUKA PRZESYŁKI TYPU A, ROZSZCZEPIALNY, w postaci innej niż specjalna

UN 3328 MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY, SZTUKA PRZESYŁKI TYPU B(U), ROZSZCZEPIALNY

UN 3329 MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY, SZTUKA PRZESYŁKI TYPU B(M), ROZSZCZEPIALNY

UN 3330 MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY, SZTUKA PRZESYŁKI TYPU C, ROZSZCZEPIALNY

UN 3331 MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY, PRZEWOŻONY NA WARUNKACH SPECJALNYCH, ROZSZCZEPIALNY

UN 3332 MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY, SZTUKA PRZESYŁKI TYPU A, W POSTACI SPECJALNEJ, nierozszczepialny lub rozszczepialny-wyłączony

UN 3333 MATERIAŁ PROMIENIOTWÓRCZY, SZTUKA PRZESYŁKI TYPU A, W POSTACI SPECJALNEJ, ROZSZCZEPIALNY

5.  PROGRAM OCHRONY PRZED PROMIENIOWANIEM (RPP)

CZĘŚĆ A:

 Zaznaczając tę rubrykę:

Oświadczam, że posiadamy program ochrony przed promieniowaniem, który jest w pełni wdrożony i ściśle stosowany.

CZĘŚĆ B:

odniesienia do dokumentu opisującego program ochrony przed promieniowaniem i data

Załadowanie programu ochrony przed promieniowaniem

6.  PROGRAM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI (QAP)

Wspomniany program zapewniania jakości musi być udostępniony do kontroli prowadzonej przez właściwy organ (zgodnie z art. 1 ust. 7 pkt 3 Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych).

CZĘŚĆ A:

 Zaznaczając tę rubrykę:

Oświadczam, że posiadamy program zapewniania jakości, który jest w pełni wdrożony i ściśle stosowany.

CZĘŚĆ B:

Odniesienia do dokumentu i data

7.  Oświadczenie

 Ja niżej podpisany, przewoźnik, niniejszym oświadczam, że spełniam wymogi wszystkich stosownych międzynarodowych, wspólnotowych i krajowych przepisów dotyczących transportu materiałów promieniotwórczych.

 Ja niżej podpisany, przewoźnik, niniejszym oświadczam, że informacje podane w niniejszym formularzu są prawdziwe.

Data ……….. Nazwisko ………..…….. Podpis………

ZAŁĄCZNIK II

ELEKTRONICZNY CERTYFIKAT REJESTRACJI PRZEWOŹNIKA DO CELÓW TRANSPORTU MATERIAŁÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH

UWAGA:

KOPIA NINIEJSZEGO CERTYFIKATU REJESTRACJI TOWARZYSZY KAŻDEMU PRZEWOZOWI OBJĘTEMU ZAKRESEM NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA.

Niniejszy certyfikat rejestracji został wydany zgodnie z rozporządzeniem Rady (Euratom) xxxxx

Niniejszy certyfikat nie zwalnia przewoźnika z obowiązku zgodności z innymi obowiązującymi przepisami transportowymi.

1)  NUMER REFERENCYJNY REJESTRACJI BE/xxxx/dd-mm-rrrr

2)  NAZWA ORGANU / PAŃSTWA:

3)  NAZWA I ADRES PRZEDSIĘBIORSTWA

4)  RODZAJ TRANSPORTU

 DROGOWY

 KOLEJOWY

 WODNY ŚRÓDLĄDOWY

7)  PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE, w których certyfikat ma zastosowanie

8)  RODZAJ OPAKOWANIA – NUMER UN (zob. załącznik 1 – ten sam formularz)

9)  DATA

PODPIS ELEKTRONICZNY

OKRES WAŻNOŚCI: DATA + 5 lat

(1)Dz.U. L 143 z 22.5.2012, s. 110.
(2)Stanowisko Parlamentu europejskiego z dnia 11 grudnia 2013 r.
(3)Dyrektywa Rady 96/29/Euratom z dnia 13 maja 1996 r. ustanawiająca podstawowe normy bezpieczeństwa w zakresie ochrony zdrowia pracowników i ogółu społeczeństwa przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującego (Dz.U. L 159 z 29.6.1996, s. 1.)
(4)Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie harmonizacji wymagań technicznych i procedur administracyjnych w dziedzinie lotnictwa cywilnego (Dz.U. L 373 z 31.12.1991, s. 4).
(5)Dyrektywa 2002/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiająca wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków i uchylająca dyrektywę Rady 93/75/EWG (Dz.U. L 208 z 5.8.2002, s. 10).
(6)Dyrektywa 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 września 2008 r. w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (Dz.U. L 260 z 30.9.2008, s. 13).
(7)Rozporządzenie (UE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).
(8)Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31.
(9) Data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
(10) Dwa lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności