Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/0225(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0385/2013

Texte depuse :

A7-0385/2013

Dezbateri :

Voturi :

PV 11/12/2013 - 4.23
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0574

Texte adoptate
PDF 539kWORD 182k
Miercuri, 11 decembrie 2013 - Strasbourg
Sistemul de înregistrare a transportatorilor de materiale radioactive ***I
P7_TA(2013)0574A7-0385/2013
Rezoluţie
 Text consolidat

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 11 decembrie 2013 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de instituire a unui sistem comunitar de înregistrare a transportatorilor de materiale radioactive (COM(2012)0561 – C7-0320/2012 – 2011/0225(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2012)0561),

–  având în vedere articolele 31 și 32 din Tratatul Euratom, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C7‑0320/2012),

–  având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus,

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) și articolul 91 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 22 februarie 2012(1),

–  având în vedere articolele 55 și 37 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A7-0385/2013),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei.

(1) JO C 143, 22.5.2012, p. 110.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 decembrie 2013 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui sistem comunitar de înregistrare a transportatorilor de materiale radioactive [AM 1]
P7_TC1-COD(2011)0225

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității privind funcționarea Uniunii Europene a Energiei Atomice, în special articolul 31 al doilea paragraf și articolul 32 articolul 91, [AM 2]

având în vedere propunerea Comisiei Europene, elaborată după obținerea avizului unui grup de persoane numite de către Comitetul Științific și Tehnic, [AM 3]

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1),

având în vedere avizul Parlamentului European hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(2), [AM 4]

întrucât:

(1)  Articolul 33 din tratat solicită statelor membre să stabilească dispozițiile adecvate pentru a asigura respectarea normelor de securitate de bază privind protecția sănătății lucrătorilor și a populației împotriva pericolelor prezentate de radiațiile ionizante.

(2)  Normele de securitate de bază privind protecția sănătății lucrătorilor și a populației împotriva pericolelor prezentate de radiațiile ionizante sunt stabilite de Directiva 96/29/Euratom a Consiliului(3). Directiva respectivă se aplică tuturor practicilor care implică un risc datorat radiațiilor ionizante emise de o sursă artificială sau naturală de radiații, inclusiv transportului.

(3)  Pentru a asigura respectarea normelor de securitate de bază, persoanele, organizațiile sau întreprinderile sunt supuse unui control reglementar de către autoritățile statelor membre. Din acest motiv, Directiva 96/29/Euratom solicită statelor membre să supună anumite practici care implică un risc datorat radiațiilor ionizante unui sistem de raportare și autorizare prealabilă sau să interzică anumite practici.

(4)  Deoarece transportul este singura practică având un caracter frecvent transfrontalier, transportatorilor de materiale radioactive li se poate cere să se conformeze cerințelor legate de sistemele de raportare și autorizare din mai multe state membre. Prezentul regulament înlocuiește aceste sisteme de raportare și autorizare din statele membre cu un sistem unic de înregistrare valabil în întreaga Comunitate Europeană a Energiei Atomice (denumită în continuare „Comunitatea”).

(4a)  Este nevoie să se asigure punerea în aplicare eficientă și armonizată a prezentului regulament prin definirea de criterii comune, care să fie aplicate de statele membre la eliberarea certificatelor de înregistrare și prin stabilirea unui mecanism pentru schimburi de informații fezabile și obligatorii cu alte state membre în scopul de a asigura controlul transportatorilor, verificarea conformității, precum și reacționarea eficientă în situații de urgență. [AM 5]

(5)  Pentru transportatorii aerieni și maritimi există deja astfel de sisteme de înregistrare și certificare. Regulamentul (CEE) nr. 3922/91 al Consiliului(4) prevede că transportatorii aerieni au nevoie de un certificat specific de operator aerian pentru a putea transporta mărfuri periculoase. Pentru transporturile pe mare, Directiva 2002/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului(5) instituie un sistem comunitar de monitorizare și informare privind traficul navelor maritime. Se consideră că certificatele eliberate de autoritățile aeronautice civile și sistemul de raportare pentru navele maritime pun în aplicare în mod satisfăcător cerințele de raportare și autorizare prevăzute de Directiva 96/29/Euratom. În consecință, nu este necesară o înregistrare a transportatorilor aerieni și maritimi în temeiul prezentului regulament pentru ca statele membre să poată asigura respectarea normelor de securitate de bază în aceste moduri de transport.

(6)  Transportatorii de materiale radioactive sunt supuși unui număr de cerințe ale legislației Uniunii și legislației Euratom, precum și unor instrumente juridice internaționale. Regulamentul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) privind transportul în siguranță al materialelor radioactive nr. TS-R-1 și Regulamentele modale privind transportul mărfurilor periculoase continuă să se aplice direct sau sunt implementate de statele membre în temeiul Directivei 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului(6) în transporturile rutiere, feroviare și pe căile navigabile interioare. Dispozițiile directivei respective nu aduc însă atingere aplicării altor dispoziții în domeniile securității și sănătății la locul de muncă și protecției mediului.

(6a)  Pentru a lua în considerare riscurile posibile legate de standardele de siguranță aplicabile pentru protecția mediului și a sănătății lucrătorilor și a populației, ar trebui conferită Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE în ceea ce privește stabilirea unor criterii comune ce trebuie respectate de transportatorii de materiale radioactive pentru a obține un certificat de înregistrare. Este deosebit de important ca, pe parcursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să desfășoare consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure o transmitere simultană, în timp util și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu. [AM 6]

(7)  Pentru a se asigura condiții uniforme de punere în aplicare a prezentului regulament, trebuie să i se confere Comisiei competențe de executare. Aceste competențe trebuie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului(7),

(7a)  Având în vedere obiectivul general de a reduce povara normativă asupra industriei, ar trebui monitorizat în continuare de către Comisie impactul economic al prezentului regulament asupra numeroaselor întreprinderi mici care transportă materiale radioactive pe teritoriul unui singur stat membru, [AM 7]

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

(1)  Prezentul regulament instituie un sistem comunitar de autorizare și înregistrare a transportatorilor de materiale radioactive , care facilitează sarcina statelor membre de a asigura respectarea normelor de securitate de bază privind protecția sănătății lucrătorilor și a populației împotriva pericolelor generate de radiațiile ionizante, stabilite de Directiva 96/29/Euratom bazat pe Directiva 2008/68/CE și Directiva 96/29/Euratom. [AM 8]

(2)  Prezentul regulament se aplică oricărui transportator care transportă materiale radioactive, pe drumuri, căi ferate și căi navigabile interioare, în interiorul Comunității, din țări terțe către Comunitate și din Comunitate către țări terțe. Prezentul regulament nu se aplică transportatorilor care transportă materiale radioactive pe calea aerului sau pe mare. [AM 9]

(2a)  Prezentul regulament se aplică fără a aduce atingere dispozițiilor naționale care privesc protecția transportului de materiale radioactive împotriva furtului, a sabotajului sau a altor acte malițioase. [AM 10]

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament:

(a)  „transportator” înseamnă orice persoană, organizație sau întreprindere publică ce transportă materiale radioactive prin orice mijloc de transport în interiorul Comunităţii. În această definiţie sunt incluşi atât transportatorii care îşi închiriază serviciile sau îşi exercită activitatea contra cost, cât şi cei care transportă în nume propriu; [AM 11]

(b)  „autoritate competentă” înseamnă orice autoritate desemnată de statul membru pentru a îndeplini sarcinile prevăzute de prezentul regulament;

(ba)  „criterii comune” înseamnă un set de norme de securitate bazate pe reglementările model privind transportul de mărfuri periculoase ( Acordul european privind Transportul Rutier Internațional al Produselor Periculoase (ADR), regulamentele referitoare la transportul feroviar internațional de mărfuri periculoase (RID) și Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căi navigabile interioare (ADN)), Directiva 96/29/Euratom și Directiva 2008/68/CE, pe care transportatorii de materiale radioactive trebuie le respecte pentru a obține un certificat de înregistrare; [AM 12]

(c)  „transport” înseamnă toate operațiunile de transport desfășurate de transportator de la locul de origine la locul de destinație, inclusiv încărcarea, depozitarea în tranzit și descărcarea materialelor radioactive [AM 13];

(d)  „materiale radioactive” înseamnă orice material care conține radionuclizi și la care atât concentrația de activitate, cât și activitatea totală în lot depășesc valorile specificate la paragrafele 402 – 407 din Regulamentul AIEA privind transportul în siguranță al materialelor radioactive, Cerințe de securitate nr. TS-R-1, Viena, 2009 au același înțeles ca cel din reglementările model privind transportul de mărfuri periculoase (ADR, RID și ADN), care sunt puse în aplicare de statele membre în temeiul Directivei 2008/68/CE; [AM 14]

(e)  „mărfuri periculoase - materiale radioactive cu risc înalt” înseamnă materiale radioactive care pot fi eliberate în mod accidental sau deturnate de la utilizările prevăzute pentru a fi folosite în acte teroriste şi care pot produce, ca urmare, consecințe grave, precum pierderi de vieți omenești în masă sau distrugeri în masă, astfel cum sunt definite în apendicele A.9. la IAEA Nuclear Security Series No.9 „Security in the Transport of Radioactive Material” (AIEA, Securitate Nucleară, Seria nr. 9, „Securitatea în transportul materialelor radioactive”) Viena, 2008; [AM 15]

(f)  „colet exceptat” înseamnă orice colet al cărui conținut radioactiv permis nu depășește nivelurile de activitate prevăzute în secțiunea IV tabelul V din Regulamentul AIEA privind transportul în siguranță al materialelor radioactive, Cerințe de securitate nr. TS-R-1, Viena, 2009, sau o zecime din aceste limite, în cazul transportului prin poștă, și care este clasificat ONU 2908, 2909, 2910 sau 2911 care conține materiale radioactive care îndeplinește cerințele privind pachetele clasificate drept „colete exceptate”, astfel cum se specifică în reglementările model privind transportul de mărfuri periculoase (ADR, RID și ADN), care sunt puse în aplicare de statele membre în temeiul Directivei 2008/68/CE; [AM 16]

(g)  „materiale fisile” înseamnă uraniu-233, uraniu-235, plutoniu-239 și plutoniu-241 sau orice combinație a acestor radionuclizi.

Articolul 3

Dispoziții generale

(1)  Transportatorii de materiale radioactive trebuie să dispună de o înregistrare valabilă, obținută în conformitate cu articolul 5. Înregistrarea permite transportatorului să efectueze transporturi în întreaga Uniune.

(2)  Fiecare operațiune de transport trebuie să fie este însoțită de o copie a certificatului de înregistrare a transportatorului sau de licența sau înregistrarea obținută în conformitate cu procedura națională aplicabilă în cazul transporturilor menționate la alineatul (3). [AM 17]

(3)  Un titular al unor licențe sau al unor înregistrări valabile eliberate în conformitate cu Directiva 96/29/Euratom pentru manipularea materialelor radioactive sau pentru utilizarea echipamentelor care conțin materiale sau surse radioactive poate să transporte aceste materiale sau surse fără a dispune de înregistrare în temeiul prezentului regulament, dacă transportul este inclus în licențele sau înregistrările valabile în toate statele membre pe teritoriul cărora se desfășoară transportul. [AM 18]

(4)  Cerințele naționale de raportare și autorizare care sunt suplimentare faţă de cerințele prevăzute de prezentul regulament se pot aplica, dar nu numai pentru transportatorii următoarelor materiale:

(a)  materiale fisile , cu excepția uraniului natural sau a uraniului sărăcit care a fost iradiat exclusiv într-un reactor termic;

(b)  mărfuri periculoase - materiale radioactive cu risc înalt. [AM 52]

(5)  Înregistrarea nu este necesară în cazul transportatorilor care transportă exclusiv colete exceptate.

(5a)  Transportul de materiale radioactive se desfășoară în conformitate cu normele și standardele internaționale privind mărfurile periculoase și poluante stabilite de UNECE, precum și cu ADR, RID și ADN, astfel cum sunt definite în Directiva 2008/68/CE. [AM 19]

(5b)  La solicitarea înregistrării, solicitantul demonstrează că dispune de mijloacele financiare necesare pentru a acorda despăgubiri pentru orice daune în cazul în care are loc un accident în care este implicat convoiul de care este responsabil, în conformitate cu principiul „poluatorul plătește”. [AM 53]

(5c)  Este interzis transportul de materiale radioactive într-un convoi care transportă materiale explozive. [AM 54]

Articolul 4

Sistemul electronic de înregistrare a transportatorilor (ESCReg)

(1)  Comisia instituie și , menține și securizează un Sistem electronic de înregistrare a transportatorilor (ESCReg) pentru supravegherea și controlul transportului înregistrării transportatorilor de materiale radioactive. Comisia definește informațiile care trebuie introduse în sistem, specificațiile tehnice și cerințele ESCReg. Pentru a evita interpretările greșite, aceste specificații trebuie să fie complete și lipsite de ambiguități. [AM 20]

(1a)  ESCReg trebuie să fie sigur, robust și pe deplin operațional înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament. În plus, se instituie un mecanism pentru schimbul de informații între autoritățile competente și ESCReg, cu scopul de a se facilita cel puțin transportul transfrontalier. [AM 21]

(2)  ESCReg acordă acces restrâns și securizat autorităților competente ale statelor membre, transportatorilor înregistrați și solicitanților, sub rezerva dispozițiilor relevante privind protecția datelor cu caracter personal, prevăzute de Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului(8). Autoritățile competente au acces la toate datele disponibile. ESCReg asigură accesul publicului la lista transportatorilor înregistrați. [AM 22]

(3)  Comisia nu este responsabilă Autoritățile competente ale statelor membre sunt responsabile pentru conținutul și acuratețea informațiilor transmise prin ESCReg, iar acestea trebuie să fie corecte, transparente și furnizate în timp util. [AM 23]

Articolul 5

Procedura de înregistrare

(1)  Transportatorul solicită înregistrarea prin ESCReg, la autoritatea competentă, menționate la alineatul (3). [AM 24]

Transportatorul solicitant completează şi transmite formularul de cerere electronic prevăzut în anexa I. În permanență sunt disponibile orientări online conținând date de contact și informații despre modul în care se poate ajunge la punctul de contact sau la autoritatea competentă, în vederea furnizării de asistență solicitantului. [AM 25]

Începând de la ...(9), se aplică o perioadă de tranziție de un an pentru ca toți transportatorii să solicite și să obțină un certificat de înregistrare în temeiul prezentului regulament. Pe parcursul acestei perioade de tranziție, se aplică dispozițiile Directivei 96/29/Euratom și ale Directivei 2008/68/CE. [AM 26]

(2)  După completarea și transmiterea formularului de cerere, solicitantul primește o confirmare de primire automată, împreună cu un număr de cerere. Autoritatea competentă primește aceeași confirmare. Comisia este responsabilă să asigure respectarea dispozițiilor de la alineatul (3) al prezentului articol. În cazul respingerii cererii, solicitantului îi este transmis un mesaj de eroare în care se specifică motivele pentru care a fost respinsă cererea. [AM 27]

(3)  Dacă solicitantul este stabilit în mai multe state membre, cererea este prelucrată de autoritatea competentă a statului membru în care solicitantul și-a stabilit sediul social.

Dacă solicitantul este stabilit într-o țară terță, cererea este prelucrată de autoritatea competentă a statului membru prin care transportatorul intenționează să intre pentru prima dată pe teritoriul Uniunii.

Autoritatea competentă a statului membru care eliberează primul certificat de înregistrare a transportatorului este cea care eliberează și noul certificat în cazul modificării datelor în conformitate cu articolul 6.

(4)  În termen de opt săptămâni de la emiterea confirmării de primire, dacă consideră că informațiile prezentate sunt complete și conforme cu dispoziţiile prezentului regulament , ale Directivei 96/29/Euratom și ale Directivei 2008/68/CE și că solicitantul îndeplinește cerințele din criteriile comune, autoritatea competentă eliberează un certificat de înregistrare a transportatorului. [AM 28]

(5)  Certificatul de înregistrare a transportatorului conține informațiile prevăzute în anexa II și se eliberează sub formă de certificat de înregistrare standardizat, prin ESCReg.

O copie a certificatului de înregistrare a transportatorului este furnizată în mod automat prin ESCReg tuturor autorităților competente ale statelor din toate statele membre în care transportatorul intenționează să opereze. [AM 29]

(6)  Autoritatea competentă cere solicitantului să furnizeze, în termen de trei săptămâni de la primirea cererii, corecturile necesare sau informații suplimentare, dacă este necesar. Dacă autoritatea competentă refuză să elibereze certificatul de înregistrare a transportatorului pe motiv că cererea este incompletă sau nu respectă cerințele aplicabile, aceasta răspunde în scris solicitantului în termen de opt săptămâni de la emiterea confirmării de primire. Înaintea refuzului, autoritatea competentă îi cere solicitantului să-şi corecteze sau să-şi completeze cererea în termen de trei săptămâni de la primirea acestei solicitări. Autoritatea competentă furnizează o declarație privind motivele refuzului. [AM 30]

O copie a refuzului și a declarației privind motivele acestuia sunt furnizate în mod automat prin ESCReg tuturor autorităților competente ale statelor din toate statele membre în care transportatorul intenționează să opereze. [AM 31]

(7)  Dacă cererea sa de eliberare a unui certificat de înregistrare este respinsă, solicitantul poate depune o contestație în conformitate cu dispozițiile legale naționale aplicabile.

(8)  Un certificat de înregistrare valabil este recunoscut de toate statele membre.

(9)  Certificatul de înregistrare a transportatorului este valabil pentru o perioadă de cinci ani și poate fi reînnoit în urma depunerii unei cereri de către transportator.

(9a)  Autoritatea competentă păstrează toate datele istorice ale tuturor solicitanților cu scopul de a asigura trasabilitatea acestora, de a facilita o mai bună monitorizare și de a preveni falsificarea. [AM 32]

Articolul 6

Modificarea datelor

(1)  Transportatorul este responsabil pentru asigurarea acurateței permanente a datelor conținute în formularul de cerere de înregistrare comunitară a transportatorului, transmis prin ESCReg. Prin urmare, un solicitant este autorizat să își actualizeze cu ușurință propriile date cu o sarcină administrativă limitată. [AM 33]

(1a)  Autoritatea competentă care a emis certificatul este responsabilă cu monitorizarea, prin intermediul inspecțiilor, a respectării continue de către transportatorul înregistrat a cerințelor din prezentul regulament, pe parcursul perioadei de valabilitate a certificatului. [AM 34]

(2)  Transportatorul trebuie să solicite un nou certificat în cazul modificării datelor conținute în partea A a formularului de cerere de înregistrare comunitară a transportatorului.

(2a)  Pentru a asigura că toți solicitanții sunt tratați la fel, autoritățile competente se asigură că criteriile de eliberare a certificatului de înregistrare sunt identice și coerente cu definițiile AIEA și că procesul de înregistrare este armonizat. [AM 35]

Articolul 7

Asigurarea conformității

(1)  Dacă un transportator nu se conformează cerințelor prezentului regulament, autoritatea competentă a statului membru în care a fost depistată neconformitatea aplică măsurile de impunere a respectării legislaţiei care se înscriu în cadrul juridic al statului membru respectiv, precum notificări scrise, măsuri de formare și instruire , suspendarea, revocarea sau modificarea înregistrării sau urmărirea penală, în funcție de impactul neconformității asupra securității și de antecedentele în materie de conformitate ale transportatorului.

Măsurile de impunere a respectării legislației sunt imediat notificate statului membru care a emis certificatul. În termen de maximum patru ore, statul membru notificat modifică, reînnoiește sau revocă înregistrarea. Decizia este transmisă prin ESCReg autorităților competente din toate statele membre. [AM 36]

(1a)  În funcție de impactul neconformității asupra securității și de antecedentele în materie de conformitate ale transportatorului, statul membru în care a fost depistată neconformitatea poate suspenda înregistrarea transportatorului.

Suspendarea este imediat notificată statului membru care a emis certificatul. În termen de maximum patru ore, statul membru notificat modifică, reînnoiește sau revocă înregistrarea. Decizia este transmisă prin ESCReg autorităților competente din toate statele membre. [AM 37]

(2)  Autoritatea competentă a statului membru în care a fost constatată neconformitatea comunică transportatorului și autorităților competente ale tuturor statelor membre, în care transportatorul intenționa să transporte materiale radioactive precum și Comisiei, informații cu privire la măsura de impunere a respectării legislaţiei aplicată și o declarație privind motivele aplicării acestei măsuri. Dacă transportatorul nu se conformează măsurii de impunere a respectării legislaţiei aplicată în temeiul alineatului (1), autoritatea competentă a statului membru în care transportatorul și-a stabilit sediul social sau, dacă transportatorul este stabilit într-o țară terță, autoritatea competentă a statului membru prin care transportatorul intenționa să intre pentru prima dată pe teritoriul Comunității revocă înregistrarea. [AM 38]

(3)  Autoritatea competentă comunică transportatorului și celorlalte autorități competente interesate revocarea, împreună cu o declarație privind motivele acesteia. [AM 39]

(3a)  Toate cazurile de neconformitate sunt raportate Comisiei și către ESCReg. [AM 40]

Articolul 8

Autoritățile competente și punctul național de contact

(1)  Statele membre desemnează o autoritate competentă și un punct național de contact pentru transportul înregistrarea transportatorilor de materiale radioactive. Informațiile respective se pun la dispoziție pe pagina de înregistrare a solicitantului. [AM 41]

Statele membre transmit Comisiei, în termen de cel mult o lună de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, numele, adresa (adresele) și toate informațiile necesare pentru o comunicare rapidă cu autoritățile competente și cu punctul național de contact pentru transportul de materiale radioactive, precum și orice modificare ulterioară a acestor date.

Comisia comunică informațiile respective și orice modificări ale acestora tuturor autorităților competente din Comunitate prin ESCReg și le pune la dispoziția publicului pe internet. [AM 42]

(2)  Informațiile privind normele naționale de radioprotecție care se aplică transportului de materiale radioactive sunt ușor accesibile transportatorilor prin intermediul punctelor de contact. [AM 43]

(3)  La cererea transportatorilor, punctul de contact și autoritatea competentă dintr-un stat membru furnizează informații complete cu privire la cerințele aplicabile transportului de materiale radioactive pe teritoriul statului membru respectiv.

Informațiile trebuie să fie actualizate şi ușor accesibile de la distanță şi pe cale electronică.

Punctele de contact și autoritățile competente răspund în cel mai scurt timp posibil unei solicitări de informații și, în cazurile în care aceasta conţine erori sau este nefondată, informează solicitantul în consecință, fără întârziere în termen de două săptămâni. [AM 44]

Articolul 9

Cooperarea dintre autoritățile competente

Autoritățile competente ale statelor membre cooperează în vederea armonizării cerințelor lor de eliberare a unei înregistrări și pentru a asigura aplicarea armonizată și controlul armonizat al aplicării prezentului regulament.

În cazul în care într-un stat membru există mai multe autorități competente, acestea mențin legătura și cooperează strâns pe baza unor acorduri juridice sau formale care stabilesc responsabilitățile fiecărei autorități. Autoritățile competente respective comunică și își furnizează informații reciproc, precum și punctului național de contact și altor organizații guvernamentale sau neguvernamentale care au responsabilități în domeniu.

Articolul 9a

Acte delegate

Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 9b pentru a stabili criteriile comune menționate la articolul 2 litera(ba). [AM 58]

Articolul 9b

Exercitarea delegării de competențe

(1)  Se conferă Comisiei competența de a adopta acte delegate, sub rezerva respectării condițiilor prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 9a se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani, începând cu 1 ianuarie 2014.

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 9a poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(5)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 9a intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European, nici Consiliul nu a formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului. [AM 59]

Articolul 10

Punere în aplicare

Comisia adoptă acte de punere în aplicare care instituie Sistemul electronic de înregistrare a transportatorilor (ESCReg) descris la articolul 4.

Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 11 alineatul (2).

Articolul 11

Comitetul consultativ

(1)  Comisia este asistată de un comitet. Acesta este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului.

(2)  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

(3)  Comitetul consiliază și asistă Comisia în îndeplinirea sarcinilor sale prevăzute de prezentul regulament.

(4)  Comitetul este format din experți numiți de statele membre și experți numiți de Comisie și este prezidat de un reprezentant al Comisiei.

Articolul 11a

Revizuirea

Comisia revizuiește prezentul regulament la ...(10) pentru a evalua eficacitatea sa și propune, dacă este necesar, măsuri suplimentare cu scopul de a asigura o transportare sigură a materialelor radioactive în interiorul Comunității și din țări terțe. [AM 47]

Articolul 12

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

La punerea în aplicare a prezentului regulament se ține seama de disponibilitatea unui sistem de înregistrare validat și operațional. [AM 49]

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la ...,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu,

Preşedintele Preşedintele

ANEXA I

FORMULAR DE CERERE DE ÎNREGISTRARE COMUNITARĂ A TRANSPORTATORULUI

VĂ RUGĂM SĂ TRANSMITEŢI ACEASTĂ CERERE NUMAI PRIN INTERMEDIUL SISTEMULUI ELECTRONIC SECURIZAT DE ÎNREGISTRARE A TRANSPORTATORILOR (ESCReg) AL COMISIEI EUROPENE

DACĂ APAR MODIFICĂRI ALE INFORMAŢIILOR CONŢINUTE ÎN PARTEA A, TREBUIE SOLICITATĂ O NOUĂ ÎNREGISTRARE. Transportatorul este responsabil de asigurarea acurateței permanente a datelor furnizate în formularul de cerere de înregistrare comunitară transmis prin acest sistem.

Informațiile furnizate în prezentul formular de cerere vor fi prelucrate de Comisia Europeană în conformitate cu Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

 CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE NOU

 MODIFICAREA UNEI ÎNREGISTRĂRI EXISTENTE

 REÎNNOIREA UNEI ÎNREGISTRĂRI EXISTENTE

Numărul certificatului de înregistrare:

Vă rugăm să precizați motivele pentru care se solicită modificarea unei înregistrări existente.

1.  IDENTIFICAREA SOLICITANTULUI:

PARTEA A

PARTEA B

DENUMIREA ÎNTREPRINDERII:

ADRESA COMPLETĂ:

NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE NAȚIONALĂ:

1.  Numele, funcția, adresa completă, numărul de telefon fix și mobil și adresa de e-mail a reprezentantului organizației transportatorului (persoana împuternicită să angajeze organizația transportatorului):

2.  Numele, funcția, adresa completă, numărul de telefon fix și mobil și adresa de e-mail a persoanei de contact cu autoritățile pentru probleme tehnice/administrative (care este responsabilă pentru conformitatea cu reglementările în vigoare a activităților desfășurate de transportator):

3.  Numele, funcția, și adresa completă, numărul de telefon fix și mobil și adresa de e-mail a consilierului de securitate (numai pentru modurile de transport interior și numai dacă este vorba de o altă persoană decât cele menționate la punctele 1 sau 2):

4.  Numele, funcția, și adresa completă, numărul de telefon fix și mobil și adresa de e-mail a responsabilului cu implementarea Programului de radioprotecție, dacă este vorba de o altă persoană decât cele menționate la punctele 1, 2 sau 3:

2.  TIPUL TRANSPORTULUI:

PARTEA A

PARTEA B

 RUTIER

 FEROVIAR

 PE CĂILE NAVIGABILE INTERIOARE

1 Personalul implicat în transport și instruit în acest scop (informații)

 1 - 5

 5 - 10

 10 - 20

 >20

2 Sectorul activității de transport: descriere generală a tipului activităților de transport care urmează să fie întreprinse (informații)

 utilizare medicală

 utilizare industrială, utilizare în încercări nedistructive, cercetare

 utilizare în ciclul combustibilului nuclear

 deșeuri

 mărfuri periculoase - materiale radioactive cu risc înalt

3.  ACOPERIRE GEOGRAFICĂ

Vă rugăm să bifați în lista de mai jos statele membre în care este prevăzut să se desfășoare transportul de materiale radioactive și să selectați tipul de activitate

Dacă activitățile se desfășoară și în alte state membre decât cel în care este depusă cererea de înregistrare, vă rugăm să furnizați informații mai detaliate privind fiecare țară, și anume numai tranzit sau locuri de încărcare/descărcare principale din țara respectivă, frecvență:

PARTEA A

PARTEA B

 Austria

 Belgia

 Bulgaria

 Cipru

 Republica Cehă

 Danemarca

 Estonia

 Finlanda

 Franța

 Germania

 Grecia

 Ungaria

 Irlanda

 Italia

 Letonia

 Lituania

 Luxemburg

 Malta

 Țările de Jos

 Polonia

 Portugalia

 România

 Slovacia

 Slovenia

 Spania

 Suedia

 Regatul Unit

 tranzit

 descărcare

 încărcare

locuri de încărcare principale:

locuri de descărcare principale:

frecvență:

 zilnic

 săptămânal

 lunar

 mai puțin frecvent

4.  TIPUL EXPEDIERILOR

Înregistrarea este solicitată pentru:

PARTEA A

TIPUL COLETULUI – Clasificare conform TS-R-1

PARTEA B: Număr estimat de colete/an

ONU 2908 MATERIALE RADIOACTIVE, COLET EXCEPTAT — AMBALAJ GOL

ONU 2909 MATERIALE RADIOACTIVE, COLET EXCEPTAT — ARTICOLE FABRICATE DIN URANIU NATURAL sau URANIU SĂRĂCIT sau TORIU NATURAL

ONU 2910 MATERIALE RADIOACTIVE, COLET EXCEPTAT — CANTITATE LIMITATĂ DE MATERIAL

ONU 2911 MATERIALE RADIOACTIVE, COLET EXCEPTAT — INSTRUMENTE sau ARTICOLE

ONU 2912 MATERIALE RADIOACTIVE, ACTIVITATE SPECIFICĂ JOASĂ (LSA-I), nefisile sau fisile exceptate

ONU 2913 MATERIALE RADIOACTIVE, OBIECTE CONTAMINATE LA SUPRAFAȚĂ (SCO-I sau SCO-II), nefisile sau fisile exceptate

ONU 2915 MATERIALE RADIOACTIVE, COLET TIP A, altele decât cu formă specială, nefisile sau fisile exceptate

ONU 2916 MATERIALE RADIOACTIVE, COLET TIP B(U), nefisile sau fisile exceptate

ONU 2917 MATERIALE RADIOACTIVE, COLET TIP B(M), nefisile sau fisile exceptate

ONU 2919 MATERIALE RADIOACTIVE, TRANSPORTATE SUB ACORD SPECIAL, nefisile sau fisile exceptate

ONU 2977 MATERIALE RADIOACTIVE, HEXAFLUORURĂ DE URANIU, FISILE

ONU 2978, MATERIALE RADIOACTIVE, HEXAFLUORURĂ DE URANIU, nefisile sau fisile exceptate

ONU 3321 MATERIALE RADIOACTIVE, ACTIVITATE SPECIFICĂ JOASĂ (LSA-II), nefisile sau fisile exceptate

ONU 3322 MATERIALE RADIOACTIVE, ACTIVITATE SPECIFICĂ JOASĂ (LSA-III), nefisile sau fisile exceptate

ONU 3323, MATERIALE RADIOACTIVE, COLET TIP C, nefisile sau fisile exceptate

ONU 3324 MATERIALE RADIOACTIVE, ACTIVITATE SPECIFICĂ JOASĂ (LSA-II), FISILE

ONU 3325 MATERIALE RADIOACTIVE, ACTIVITATE SPECIFICĂ JOASĂ (LSA-III), FISILE

ONU 3326 MATERIALE RADIOACTIVE, OBIECTE CONTAMINATE LA SUPRAFAȚĂ (SCO-I sau SCO-II), FISILE

ONU 3327 MATERIALE RADIOACTIVE, COLET TIP A, FISILE, altele decât cu formă specială

ONU 3328 MATERIALE RADIOACTIVE, COLET TIP B(U), FISILE

ONU 3329 MATERIALE RADIOACTIVE, COLET TIP B(M), FISILE

ONU 3330 MATERIALE RADIOACTIVE, COLET TIP C, FISILE

ONU 3331 MATERIALE RADIOACTIVE, TRANSPORTATE SUB ACORD SPECIAL, FISILE

ONU 3332 MATERIALE RADIOACTIVE, COLET TIP A, CU FORMĂ SPECIALĂ, nefisile sau fisile exceptate

ONU 3333, MATERIALE RADIOACTIVE, COLET TIP A, CU FORMĂ SPECIALĂ, FISILE

5.  PROGRAMUL DE RADIOPROTECȚIE (PRP)

PARTEA A:

 Bifând această căsuță:

declar că întreprinderea are un PRP implementat complet și aplicat cu strictețe

PARTEA B:

Referința și data documentului care descrie PRP

Încărcare PRP

6.  PROGRAMUL DE ASIGURARE A CALITĂȚII (PAC)

PAC trebuie să fie disponibil pentru inspecție de către autoritatea competentă (în conformitate cu articolul 1.7.3 din ADR)

PARTEA A:

 Bifând această căsuță:

declar că întreprinderea are un PAC implementat complet și aplicat cu strictețe

PARTEA B:

Referința și data documentului

7.  Declarație

 Subsemnatul, transportator, certific prin prezenta că respect toate reglementările internaționale, comunitare și naționale pertinente, referitoare la transportul materialelor radioactive.

 Subsemnatul, transportator, certific prin prezenta că informațiile conținute în acest formular sunt corecte.

Data ….. Numele …..….. Semnătura…

ANEXA II

CERTIFICAT ELECTRONIC DE ÎNREGISTRARE A TRANSPORTATORULUI PENTRU TRANSPORTUL DE MATERIALE RADIOACTIVE

NOTĂ:

O COPIE A ACESTUI CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE TREBUIE SĂ ÎNSOȚEASCĂ FIECARE TRANSPORT CARE INTRĂ SUB INCIDENŢA PREZENTULUI REGULAMENT.

Prezentul certificat de înregistrare se eliberează în conformitate cu Regulamentul (Euratom) nr. xxxxx al Consiliului.

Prezentul certificat nu exonerează transportatorul de obligaţia respectării celorlalte reglementări privind transportul aplicabile.

1)  NUMĂRUL DE REFERINȚĂ AL ÎNREGISTRĂRII: BE/ xxxx / zz-ll-aaaa

2)  DENUMIREA AUTORITĂȚII / ȚARA:

3)  DENUMIREA ȘI ADRESA ÎNTREPRINDERII

4)  MODUL DE TRANSPORT:

 RUTIER

 FEROVIAR

 PE CĂILE NAVIGABILE INTERIOARE

7)  STATELE MEMBRE în care certificatul este aplicabil

8)  TIPUL COLETULUI – NUMĂRUL ONU (a se vedea anexa 1 – același format)

9)  DATA

SEMNĂTURA ELECTRONICĂ

PERIOADA DE VALABILITATE:: DATA + 5 ani

(1)JO C 143, 22.5.2012, p. 110.
(2)Poziţia Parlamentului European din 11 decembrie 2013.
(3)Directiva 96/29/Euratom a Consiliului din 13 mai 1996 de stabilire a normelor de securitate de bază privind protecția sănătății lucrătorilor și a populației împotriva pericolelor prezentate de radiațiile ionizante (JO L 159, 29.6.1996, p. 1).
(4)Regulamentul (CEE) nr. 3922/91 al Consiliului din 16 decembrie 1991 privind armonizarea cerințelor tehnice și a procedurilor administrative în domeniul aviației civile (JO L 373, 31.12.1991, p. 4).
(5)Directiva 2002/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 iunie 2002 de instituire a unui sistem comunitar de monitorizare și informare privind traficul navelor maritime și de abrogare a Directivei 93/75/CEE a Consiliului (JO L 208, 5. 8.2002, p. 10).
(6)Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 septembrie 2008 privind transportul interior de mărfuri periculoase (JO L 260, 30. 9.2008, p. 13).
(7) Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).
(8)JO L 281, 23. 11.1995, p. 31.
(9) Data intrării în vigoare a prezentului regulament.
(10) Doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate