Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0225(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0385/2013

Ingivna texter :

A7-0385/2013

Debatter :

Omröstningar :

PV 11/12/2013 - 4.23
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0574

Antagna texter
PDF 542kWORD 101k
Onsdagen den 11 december 2013 - Strasbourg
System för registrering av transportörer av radioaktivt material *** I
P7_TA(2013)0574A7-0385/2013
Resolution
 Konsoliderad text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 december 2013 om förslaget till rådets förordning om ett gemenskapssystem för registrering av transportörer av radioaktivt material (COM(2012)0561 – C7-0320/2012 – 2011/0225(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2012)0561),

–  med beaktande av artiklarna 31 och 32 i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, i enlighet med vilka Europaparlamentet har hörts av rådet (C7‑0320/2012),

–  med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor över den föreslagna rättsliga grunden,

–  med beaktande av artikel 294.3 och artikel 91 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 22 februari 2012(1),

–  med beaktande av artiklarna 55 och 37 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A7-0385/2013).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen.

(1) EUT C 143, 22.5.2012, s. 110.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 december 2013 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2014 om ett gemenskapssystem för registrering av transportörer av radioaktivt material [Ändr. 1]
P7_TC1-COD(2011)0225

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapenunionens funktionssätt, särskilt artikel 31 andra stycket och artikel 3291, [Ändr. 2]

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, som utarbetats efter erhållande av yttrandet från en grupp personer som utsetts av vetenskapliga och tekniska kommittén, [Ändr. 3]

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande,(1)

med beaktande av Europaparlamentets yttrandei enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet(2), och [Ändr. 4]

av följande skäl:

(1)  Enligt artikel 33 i fördraget ska medlemsstaterna fastställa lämpliga bestämmelser för att säkerställa efterlevnad av de grundläggande säkerhetsnormerna för skyddet av arbetstagares och allmänhetens hälsa mot faror som uppstår till följd av joniserande strålning.

(2)  I rådets direktiv 96/29/Euratom(3) fastställs grundläggande säkerhetsnormer för skydd av arbetstagarnas och allmänhetens hälsa mot de faror som uppstår till följd av joniserande strålning. Det direktivet är tillämpligt på alla verksamheter, inbegripet transport, som medför risk för joniserande strålning från en artificiell källa eller en naturlig strålkälla.

(3)  För att säkerställa efterlevnad av de grundläggande säkerhetsnormerna är personer, organisationer eller företag föremål för regelbunden kontroll av medlemsstaternas myndigheter. Enligt direktiv 96/29/Euratom är medlemsstaterna därför skyldiga att underkasta vissa förfaranden som medför risk för joniserande strålning ett system för rapportering och förhandstillstånd eller att förbjuda vissa verksamheter.

(4)  Transport är den enda verksamhet som ofta är gränsöverskridande, vilket innebär att transportörer av radioaktivt material kan tvingas att följa krav enligt olika rapporterings- och tillståndssystem i flera medlemsstater. Denna förordning ersätter medlemsstaternas rapporterings- och tillståndssystem med ett enda registreringssystem som gäller i hela Europeiska atomenergigemenskapen (nedan kallad gemenskapen).

(4a)  Det är nödvändigt att säkerställa ett effektivt och harmoniserat genomförande av denna förordning genom att fastställa gemensamma kriterier som medlemsstaterna bör tillämpa vid utfärdandet av registreringsintyg och genom att inrätta en mekanism för ett genomförbart och obligatoriskt informationsutbyte med andra medlemsstater för att säkerställa kontroll av transportörer, kontrollera efterlevnaden och reagera effektivt vid nödsituationer. [Ändr. 5]

(5)  För transporter med luft- och sjöfart finns det redan sådana registrerings- och tillståndssystem. I rådets förordning (EEG) nr 3922/91(4) fastställs att lufttrafikföretag behöver ett särskilt drifttillstånd för transport av farligt gods. När det gäller sjötransporter fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/59/EG(5) att det ska inrättas ett övervaknings- och informationssystem för sjötrafik i gemenskapen. De intyg som utfärdas av myndigheterna för civil lufttrafik och det rapporteringssystem som används för fartyg i havssjöfart anses vara tillräckliga när det gäller att uppfylla rapporterings- och tillståndskraven i direktiv 96/29/Euratom. För transportörer som bedriver luft- och sjötrafik krävs därför inte registrering enligt denna förordning för att medlemsstaterna ska kunna säkerställa överensstämmelse med de grundläggande normer som gäller för dessa transportsätt.

(6)  Transportörer av radioaktivt material omfattas av ett antal krav i unions- och Euratomlagstiftning och i internationella rättsinstrument. Internationella atomenergiorganet IAEA:s föreskrifter om säker transport av radioaktiva ämnen (TS-R-1) och reglerna per transportslag om transport av farligt gods fortsätter att gälla direkt eller genomförs av medlemsstaterna enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG(6), järnväg och inre vattenvägar för transport på väg, järnväg och inre vattenvägar. Bestämmelserna i det direktivet påverkar dock inte tillämpningen av andra bestämmelser inom områdena för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen samt miljöskydd.

(6a)  I syfte att beakta eventuella risker med avseende på säkerhetsnormerna för miljöskyddet och skyddet av arbetstagares och allmänhetens hälsa bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på fastställandet av vilka gemensamma kriterier som transportörer av radioaktivt material ska följa för att få ett registreringsintyg. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. När kommissionen förbereder och utarbetar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt. [Ändr. 60]

(7)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011(7).

(7a)  Mot bakgrund av att det övergripande målet är att minska regelbördan för näringslivet bör de ekonomiska konsekvenserna av denna förordning för de många små företag som transporterar radioaktivt material inom en enskild medlemsstats territorium övervakas ytterligare av kommissionen. [Ändr. 7]

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.  Genom denna förordning inrättas ett system för tillstånd för och registrering av transportörer av radioaktivt material i gemenskapen som gör det enklare för medlemsstaterna att säkerställa efterlevnaden av de grundläggande normer som fastställs i, utgående från bestämmelserna i direktiv 2008/68/EG och direktiv 96/29/Euratom för skyddet av arbetstagares och allmänhetens hälsa mot de faror som uppstår till följd av joniserande strålning. [Ändr. 8]

2.  Denna förordning ska gälla för alla transportörer som transporterar radioaktivt material på väg, järnväg och inre vattenvägar inom gemenskapen, från tredjeländer till gemenskapen och från gemenskapen till tredjeländer. Den ska inte gälla för transportörer som transporterar radioaktivt material med luft- och sjöfart. [Ändr. 9]

2a.  Denna förordning ska gälla utan att det påverkar tillämpningen av nationella bestämmelser om skydd av transporter av radioaktivt material mot stöld, sabotage eller andra fientliga handlingar. [Ändr. 10]

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning avses med

(a)  transportör: varje person, organisation eller offentligt företag som bedriver verksamhet inom transport av radioaktivt material inom gemenskapen. Detta inbegriper transportörer som bedriver verksamhet på grundval av hyres- eller ersättningsavtal och transportörer som bedriver verksamhet för egen del, [Ändr. 11]

(b)  behörig myndighet: varje myndighet som medlemsstaten har utsett för att utföra uppdrag i enlighet med denna förordning,

(ba)  gemensamma kriterier: en uppsättning säkerhetsnormer baserade på reglerna per transportslag om transport av farligt gods (europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR), bestämmelserna om internationella järnvägstransporter av farligt gods (RID) och den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar (ADN)), direktiv 96/29/Euratom och direktiv 2008/68/EG som transportörer av radioaktivt material ska följa för att få ett registreringsintyg, [Ändr. 12]

(c)  transport: all verksamhet som transportören utför inom transport av radioaktivt material från ursprungsplatsen till destinationsplatsen, inbegripet lastning, förvaring under transit och lossning, [Ändr. 13]

(d)  radioaktivt material: material som innehåller radionuklider där både aktivitetskoncentrationen och totalaktiviteten per sändning överstiger de värden som anges i punkterna 402–407 i IAEA:s föreskrifter för säker samma innebörd som i reglerna per transportslag om transport av radioaktivt material, säkerhetskrav nr TS-R-1, 2009, Wien farligt gods (ADR, RID och ADN) vilka genomförs av medlemsstaterna enligt direktiv 2008/68/EG, [Ändr. 14]

(e)  farligt gods med hög riskpotential – radioaktivt material: radioaktivt material där det finns risk för oavsiktligt utsläpp eller missbruk genom terrorbrott och därmed risk för allvarliga konsekvenser såsom förlust av många människoliv eller storskalig förstörelse enligt definitionen i bilaga A.9. till IAEA:s kärnsäkerhetsserie (NSSC) nr 9 ”Security in the Transport of Radioactive Material”, Wien, 2008, [Ändr. 15]

(f)  kollin som omfattas av undantag: alla kollin där det tillåtna radioaktiva innehållet inte överskrider de aktivitetsnivåer som anges i tabell V i avsnitt IV i föreskrifterna för säker som innehåller radioaktivt material som uppfyller kraven för kollin som klassificerats som ”kollin som omfattas av undantag” i modellregelverket om transport av radioaktivt material nr TS-R-1 eller en tiondedel av dessa gränser för transport per post och som är märkta med UN-nr 2908, 2909, 2910 eller 2911 farligt gods (ADR, RID och ADN) som genomförs av medlemsstaterna genom direktiv 2008/68/EG, [Ändr. 16]

(g)  klyvbart material: klyvbart material: uran-233, uran-235, plutonium-239 och plutonium-241 eller alla kombinationer av dessa radionuklider.

Artikel 3

Allmänna bestämmelser

1.  Transportörer av radioaktivt material ska ha en giltig registrering som de har erhållit enligt artikel 5. Registreringen ska ge transportören tillstånd att bedriva transportverksamhet i hela Europeiska unionen.

2.  Varje enskild transport ska åtföljas av en kopia av transportörens registreringsintyg eller av den licens eller registrering som har erhållits enligt det tillämpliga nationella förfarandet när det gäller transporter som avses i punkt 3. [Ändr. 17]

3.  En innehavare av giltiga licenser eller registreringar som har utfärdats enligt direktiv 96/29/Euratom för hantering av radioaktivt material eller för användning av utrustning som innehåller radioaktivt material eller radioaktiva källor får transportera dessa material eller källor utan registrering enligt denna förordning, om transport ingår i licenserna eller registreringarna för alla medlemsstater där transporten äger rum. [Ändr. 18]

4.  Nationella rapporterings- och tillståndskrav utöver de krav som anges i denna förordning får endast tillämpas på, utan att dock inskränka sig till, transportörer av följande material:

(a)  Klyvbart material, utom naturligt uran eller utarmat uran som endast har bestrålats i en termisk reaktor. [Ändr. 52]

(b)  Farligt gods med hög riskpotential – radioaktiva material.

5.  Det krävs ingen registrering för transportörer som enbart transporterar kollin som omfattas av undantag.

5a.  Vid all transport av radioaktivt material ska UNECE:s (FN:s ekonomiska kommission för Europa) internationella bestämmelser och normer om farligt och förorenande gods följas, liksom också den motsvarande ADR, RID och ADN, i enlighet med definitionen i direktiv 2008/68/EG. [Ändr. 19]

5b.  Vid ansökan om registrering ska den sökande styrka sin ekonomiska kapacitet att, i enlighet med principen om att ”förorenaren betalar”, betala ersättning och skadestånd om det inträffar en olycka med den transport för vilken den sökande är ansvarig. [Ändr. 53]

5c.  Radioaktivt material får inte transporteras tillsammans med explosiva ämnen. [Ändr. 54]

Artikel 4

Elektroniskt system för transportörsregistrering (ESCReg)

1.  Kommissionen ska inrätta, och upprätthålla och säkra ett elektroniskt system för transportörsregistrering (Electronic System for Carrier Registration, ESCReg) vars syfte är övervakning och kontroll av transporter registreringen av transportörer av radioaktivt material. Kommissionen ska fastställa den information som ska ingå i systemet samt tekniska specifikationer och krav för ESCReg. Till undvikande av feltolkningar ska specifikationerna vara fullständiga och otvetydiga. [Ändr. 20]

1a.  ESCReg ska vara säkrat, stabilt och fullt funktionsdugligt innan denna förordning träder i kraft. Dessutom ska det inrättas en mekanism för informationsutbyte mellan de behöriga myndigheterna och ESCReg för att underlätta åtminstone gränsöverskridande transport. [Ändr. 21]

2.  Medlemsstaternas behöriga myndigheter, registrerade transportörer och transportörer som anhåller om registrering ska ha begränsat och säkert tillträde till ESCReg enligt relevanta bestämmelser om skydd av personuppgifter, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG(8). De behöriga myndigheterna ska ha tillgång till alla tillgängliga uppgifter. ESCReg ska bereda allmänheten tillgång till förteckningen över registrerade transportörer. [Ändr. 22]

3.  KommissionenMedlemsstaternas behöriga myndigheter ska inte vara ansvarig ansvariga för innehållet i ESCReg eller för att de uppgifter som förmedlas genom registret är korrekta och detta innehåll ska vara korrekt och aktuellt och medge insyn. [Ändr. 23]

Artikel 5

Registreringsförfarande

1.  En transportör ska hos den behöriga myndigheten som avses i punkt 3 ansöka om registrering genom ESCReg. [Ändr. 24]

Den ansökande transportören ska fylla i och skicka in en elektronisk ansökningsblankett enligt bilaga I. Vägledning på internet med kontaktuppgifter och upplysningar om hur kontaktpunkten eller den behöriga myndigheten kan nås ska genomgående finnas att tillgå, till hjälp för den sökande. [Ändr. 25]

Efter den ...(9) ska en övergångsperiod på ett år tillämpas för att alla transportörer ska hinna ansöka om och utverka ett registreringsintyg enligt denna förordning. Under övergångsperioden ska bestämmelserna i direktiv 96/29/Euratom och direktiv 2008/68/EG gälla. [Ändr. 26]

2.  Efter det att den ifyllda ansökningsblanketten har skickats in ska den sökande få ett automatiskt mottagningsbevis tillsammans med ett ansökningsnummer. Den behöriga myndigheten ska få samma mottagningsbevis. Kommissionen ska ha ansvaret för att bestämmelserna i punkt 3 i denna artikel följs. Vid avslag ska ett felmeddelande sändas till den sökande med angivande av orsakerna till avslaget. [Ändr. 27]

3.  Om den sökande är etablerad i en eller flera medlemsstater ska ansökan hanteras av den behöriga myndigheten i den medlemsstat där den sökande har sitt huvudkontor.

Om den sökande är etablerad i ett tredjeland ska ansökan hanteras av den behöriga myndigheten i den medlemsstat där transportören först avser att resa in i unionen.

Den behöriga myndigheten i den medlemsstat som utfärdar det första intyget för transportörsregistrering ska också utfärda nytt intyg om uppgifter ändras enligt artikel 6.

4.  Inom åtta veckor från mottagningsbevisets utfärdande ska den behöriga myndigheten utfärda ett intyg över transportörsregistrering om den anser att de inlämnade uppgifterna är fullständiga och överensstämmer med denna förordning samt med direktiv 96/29/Euratom och direktiv 2008/68/EG och att den sökande uppfyller kraven i de gemensamma kriterierna. [Ändr. 28]

5.  Intyget över transportörsregistrering ska innehålla de uppgifter som anges i bilaga II och det ska utfärdas i form av ett standardiserat registreringsintyg via ESCReg.

En kopia av intyget för transportörsregistrering ska automatiskt skickas via ESCReg till alla de behöriga myndigheter myndigheterna i de alla medlemsstater där transportören har för avsikt att bedriva verksamhet. [Ändr. 29]

6.  Den behöriga myndigheten ska vid behov, anmoda den sökande att, inom tre veckor från och med mottagandet av anmodan, göra de korrigeringar eller tillhandahålla den kompletterande information som behövs. Om den behöriga myndigheten avslår ansökan om intyg för transportörsregistrering med hänvisning till att den är ofullständig eller inte överensstämmer med tillämpliga krav, ska myndigheten skriftligen underrätta den sökande inom åtta veckor från utfärdandet av mottagningsbevis för ansökan. Innan ett sådant avslag sker ska den behöriga myndigheten kräva att den sökande korrigerar och kompletterar ansökan inom tre veckor från och med mottagandet av denna begäran. Den behöriga myndigheten ska lämna en motivering till varför ansökan har avslagits. [Ändr. 30]

En kopia av beskedet om avslaget och motiveringen ska automatiskt skickas via ESCReg till alla de behöriga myndigheter myndigheterna i de alla medlemsstater där transportören har för avsikt att bedriva verksamhet. [Ändr. 31]

7.  En sökande som får avslag på ansökan om intyg för transportörsregistrering kan överklaga beslutet i enlighet med tillämpliga nationella rättsliga bestämmelser.

8.  Ett giltigt registreringsintyg ska erkännas i alla medlemsstater.

9.  Intyget för transportörsregistrering ska vara giltigt i fem år och kan förnyas på transportörens begäran.

9a.  Den behöriga myndigheten ska bevara alla historiska uppgifter om alla sökande för de säkert ska kunna spåras, för att underlätta en bättre övervakning och för att förhindra eventuella förfalskningar. [Ändr. 32]

Artikel 6

Ändring av uppgifter

1.  Transportören ska se till att uppgifterna enligt den ansökningsblankett för transportregistrering i gemenskapen som skickats in till ESCReg fortsätter att vara korrekta. Därför ska en sökande lätt och med begränsad administrativ börda få uppdatera sina egna uppgifter. [Ändr. 33]

1a.  Den behöriga myndighet som utfärdat intyget ska med hjälp av inspektioner övervaka att den registrerade transportören uppfyller kraven i denna förordning under intygets hela giltighetstid. [Ändr. 34]

2.  Transportören ska anhålla om ett nytt intyg om det sker ändringar av uppgifterna i del A i ansökningsblanketten för transportregistrering i gemenskapen.

2a.  För att alla sökande ska behandlas lika ska de behöriga myndigheterna se till att kriterierna för utfärdande av registreringsintyg är identiska och stämmer överens med IAEA:s definitioner och att registreringsförfarandet harmoniseras. [Ändr. 35]

Artikel 7

Försäkran om överensstämmelse

1.  Om en transportör inte uppfyller kraven enligt denna förordning ska den behöriga myndigheten i den medlemsstat där överträdelsen upptäcks tillämpa verkställighetsåtgärder inom ramen för den medlemsstatens rättsliga ram, t.ex. skriftlig anmärkning, utbildningsåtgärder, upphävande, återkallande eller ändring av registreringen eller åtal, beroende på överträdelsens säkerhetsrisk och transportörens tidigare efterlevnad.

Den medlemsstat som utfärdat intyget ska omedelbart underrättas om verkställighetsåtgärderna. Den underrättade medlemsstaten ska inom högst fyra veckor ändra, förnya eller återkalla registreringen. Beslutet ska utfärdas via ESCReg och tillställas de behöriga myndigheterna i alla medlemsstater. [Ändr. 36]

1a.  Beroende på överträdelsens säkerhetsrisk och transportörens tidigare efterlevnad får den medlemsstat där överträdelsen upptäcks upphäva transportörens registrering.

Den medlemsstat som utfärdat intyget ska omedelbart underrättas om upphävandet. Den underrättade medlemsstaten ska inom högst fyra veckor ändra, förnya eller återkalla registreringen. Beslutet ska utfärdas via ESCReg och tillställas de behöriga myndigheterna i alla medlemsstater. [Ändr. 37]

2.  Den behöriga myndigheten i den medlemsstat där överträdelsen upptäcks ska underrätta transportören och de berörda myndigheterna i de alla medlemsstater där transportören planerat att transportera radioaktivt material samt kommissionen om tillämpade verkställighetsåtgärder och bifoga ett uttalande om varför åtgärderna i fråga har tillämpats. Om transportören inte följer den verkställighetsåtgärd som har tillämpats enligt punkt 1 ska registreringen återkallas av den behöriga myndigheten i den medlemsstat där transportören har sitt huvudkontor eller, om transportören är etablerad i ett tredjeland, av den behöriga myndigheten i den medlemsstat som transportören först avsåg att resa in i. [Ändr. 38]

3.  Den behöriga myndigheten ska underrätta transportören och de övriga berörda myndigheterna om återkallandet och bifoga en motivering. [Ändr. 39]

3a.  Alla överträdelser ska rapporteras till kommissionen och ESCReg. [Ändr. 40]

Artikel 8

Behöriga myndigheter och nationell kontaktpunkt

1.  Medlemsstaterna ska utse en behörig myndighet och en nationell kontaktpunkt för transport registrering av transportörer av radioaktivt material. Dessa uppgifter ska göras tillgängliga på sökandens registreringssida. [Ändr. 41]

Medlemsstaterna ska senast inom en månad från det att denna förordning har trätt i kraft förse kommissionen med namn, adress(er) och all information som behövs för att snabbt kunna kontakta de behöriga myndigheterna och den nationella kontaktpunkten för transport av radioaktivt material, samt alla senare ändringar av sådana uppgifter.

Kommissionen ska meddela denna information och alla ändringar av den till alla behöriga myndigheter i gemenskapen via ESCReg och offentliggöra den via internet. [Ändr. 42]

2.  Informationen om de nationella regler om strålskydd som är tillämpliga för transport av radioaktivt material ska vara lätt tillgänglig för transportörerna genom kontaktpunkterna. [Ändr. 43]

3.  På transportörernas begäran ska kontaktpunkten och den behöriga myndigheten för respektive medlemsstat tillhandahålla fullständig information om bestämmelserna om transport av radioaktivt material på den medlemsstatens territorium.

Informationen ska vara lätt tillgänglig även på distans och på elektronisk väg och vara aktuell.

Kontaktpunkterna och de behöriga myndigheterna ska så fort som möjligt besvara varje sådan begäran om information och i de fall då begäran är felaktig eller ogrundad, utan dröjsmål underrätta sökanden om detta inom två veckor. [Ändr. 44]

Artikel 9

Samarbete mellan behöriga myndigheter

Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska samarbeta i syfte att harmonisera sina krav för att utfärda en registrering samt för att säkerställa att denna förordning tillämpas och verkställs på ett harmoniserat sätt.

Om det finns flera behöriga myndigheter inom en medlemsstat ska dessa etablera kontakt med varandra och ha ett nära samarbete på grundval av inbördes rättsliga eller formella avtal som täcker varje myndighets respektive ansvar. De ska kommunicera och utbyta information med varandra, den nationella kontaktpunkten och andra statliga organisationer och frivilligorganisationer som har relaterade ansvar.

Artikel 9a

Delegerade akter

Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 9b för att fastställa de gemensamma kriterier som avses i artikel 2 ba. [Ändr. 58]

Artikel 9b

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 9a ska ges till kommissionen för en period av fem år från och med den 1 januari 2014.

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 9a får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

5.  En delegerad akt som antas enligt artikel 9a ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ. [Ändr. 59]

Artikel 10

Genomförande

Kommissionen ska anta genomförandeakter om inrättandet av det elektroniska system för transportörsregistrering (ESCReg) som beskrivs i artikel 4.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 11.2.

Artikel 11

Rådgivande kommitté

1.  Kommissionen ska biträdas av en kommitté. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i (EU) nr 182/2011.

2.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 4 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

3.  Kommittén ska ge råd till och bistå kommissionen när denna genomför sitt uppdrag enligt denna förordning.

4.  Kommittén ska bestå av experter som har utsetts av medlemsstaterna och kommissionen och den ska ledas av en företrädare för kommissionen.

Artikel 11a

Översyn

Kommissionen ska senast den ...(10) se över denna förordning för att bedöma dess effektivitet och vid behov föreslå ytterligare åtgärder för att transporterna av radioaktivt material inom gemenskapen och från tredjeländer ska ske under betryggande former. [Ändr. 47]

Artikel 12

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Vid tillämpningen av denna förordning ska det beaktas att ett validerat och funktionsdugligt registreringssystem finns tillgängligt. [Ändr. 49]

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

BILAGA I

ANSÖKNINGSBLANKETT FÖR REGISTRERING AV TRANSPORTÖR I GEMENSKAPEN

ANSÖKAN SKA SKICKAS IN VIA EUROPEISKA KOMMISSIONENS SÄKRA ELEKTRONISKA TRANSPORTÖRSREGISTRERING (ESCReg).

OM DET SKER NÅGON FÖRÄNDRING I INFORMATIONEN I DEL A, MÅSTE EN NY REGISTRERING BEGÄRAS. Transportören ska se till att de uppgifter som tillhandahålls i ansökningsblanketten för transportregistrering i gemenskapen och som lämnas in genom detta system fortfarande är korrekta.

De uppgifter som anges i denna ansökningsblankett kommer att hanteras av Europeiska kommissionen i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG.

 NYTT REGISTRERINGSINTYG

 ÄNDRING AV EN TIDIGARE REGISTRERING

 FÖRNYELSE AV EN TIDIGARE REGISTRERING

Registreringsintygets nummer:

Ange skälen till att en ändring söks för en tidigare registrering.

1.  IDENTIFIERING AV DEN SÖKANDE

DEL A

DEL B

1.  Namn, befattning, fullständig adress, telefonnummer till mobiltelefon och markbunden telefon och e-postadress för ansvarig företrädare för transportörens organisation (person med behörighet att göra åtaganden för organisationens del):

2.  Namn, befattning, fullständig adress, telefonnummer till mobiltelefon och markbunden telefon och e-postadress för myndigheternas kontaktperson i tekniska/administrativa ärenden (person med ansvar för efterlevnaden av bestämmelserna för den verksamhet som transportörens företag bedriver):

3.  Namn, befattning och fullständig adress, telefonnummer till mobiltelefon och markbunden telefon och e-postadress för säkerhetsrådgivaren (endast för transportsätt längs inre vägar och om säkerhetsrådgivaren är annan än för 1 eller 2):

4.  Namn, befattning och fullständig adress, telefonnummer till mobiltelefon och markbunden telefon och e-postadress för person med ansvar att genomföra strålskyddsprogrammet, om annan än för 1, 2 eller 3: [Ändr. 50]

FÖRETAGETS NAMN:

FULLSTÄNDIG ADRESS:

NATIONELLT REGISTRERINGSNUMMER:

2.  TYP AV TRANSPORT:

DEL A

DEL B

 LANDSVÄG

 JÄRNVÄG

 INRE VATTENVÄG

1 Antal anställda som deltar i och utbildats för transportverksamhet (information)

 1 till 5

 5 till 10

 10 till 20

 >20

2 Transportsektor: allmän beskrivning av den typ av transportverksamhet som ska bedrivas (information)

 medicinsk användning

 industriell användning, icke-destruktiv testning, forskning

 användning inom kärnbränslecykeln

 avfall

 farligt gods med hög riskpotential – radioaktiva material

3.  GEOGRAFISK TÄCKNING

Kryssa för i listan nedan för att ange de medlemsstater i vilka transport av radioaktivt material planeras och ange vilken typ av verksamhet det gäller.

Om verksamhet också bedrivs i andra medlemsstater än den medlemsstat där ansökan om registrering har gjorts, ange närmare uppgifter för varje land, t.ex. endast transit eller platser för omfattande lastning/lossning inom det landet, frekvens,

DEL A

DEL B

Österrike

Belgien

Bulgarien

Cypern

Tjeckien

Danmark

Estland

Finland

Frankrike

Tyskland

Grekland

Ungern

Irland

Italien

Lettland

Litauen

Luxemburg

Malta

Nederländerna

Polen

Portugal

Rumänien

Slovakien

Slovenien

Spanien

Sverige

Förenade kungariket

 transit

 lossning

 lastning

platser för omfattande lastning:

platser för omfattande lossning:

frekvens:

 dagligen

 varje vecka

 varje månad

 mera sällan

4.  TYP AV SÄNDNING

Registrering söks för:

DEL A

TYP AV KOLLI – Klassificering enligt TS-R-1

DEL B: Uppskattat antal kollin per år

UN 2908 RADIOAKTIVT MATERIAL, KOLLI SOM OMFATTAS AV UNDANTAG – TOMT KOLLI

UN 2909 RADIOAKTIVT MATERIAL, KOLLI SOM OMFATTAS AV UNDANTAG – ARTIKLAR SOM TILLVERKATS AV NATURLIGT URAN eller UTARMAT URAN eller NATURLIGT TORIUM

UN 2910 RADIOAKTIVT MATERIAL, KOLLI SOM OMFATTAS AV UNDANTAG – BEGRÄNSAD MÄNGD MATERIAL

UN 2911 RADIOAKTIVT MATERIAL, KOLLI SOM OMFATTAS AV UNDANTAG – INSTRUMENT eller ARTIKLAR

UN 2912 RADIOAKTIVT MATERIAL, LÅG SPECIFIK AKTIVITET (LSA-I), icke-klyvbart eller undantaget klyvbart

UN 2913 RADIOAKTIVT MATERIAL, YTKONTAMINERADE FÖREMÅL (SCO-I eller SCO-II), icke-klyvbart eller undantaget klyvbart

UN 2915 RADIOAKTIVT MATERIAL, KOLLI AV TYP A, icke-speciell beskaffenhet, icke-klyvbart eller undantaget klyvbart

UN 2916 RADIOAKTIVT MATERIAL, KOLLI AV TYP B(U), icke-klyvbart eller undantaget klyvbart

UN 2917 RADIOAKTIVT MATERIAL, KOLLI AV TYP B(M), icke-klyvbart eller undantaget klyvbart

UN 2919 RADIOAKTIVT MATERIAL, TRANSPORTERAT ENLIGT SÄRSKILD ÖVERENSKOMMELSE, icke-klyvbart eller undantaget klyvbart

UN 2977 RADIOAKTIVT MATERIAL, URANHEXAFLUORID, KLYVBART

UN 2978 RADIOAKTIVT MATERIAL, URANHEXAFLUORID, icke-klyvbart eller undantaget klyvbart

UN 3321 RADIOAKTIVT MATERIAL, LÅG SPECIFIK AKTIVITET (LSA-II), icke-klyvbart eller undantaget klyvbart

UN 3322 RADIOAKTIVT MATERIAL, LÅG SPECIFIK AKTIVITET (LSA-III), icke-klyvbart eller undantaget klyvbart

UN 3323 RADIOAKTIVT MATERIAL, KOLLI AV TYP C, icke-klyvbart eller undantaget klyvbart

UN 3324 RADIOAKTIVT MATERIAL, LÅG SPECIFIK AKTIVITET (LSA-II), KLYVBART

UN 3325 RADIOAKTIVT MATERIAL, LÅG SPECIFIK AKTIVITET (LSA-III), KLYVBART

UN 3326 RADIOAKTIVT MATERIAL, YTKONTAMINERADE FÖREMÅL (SCO-I eller SCO-II), KLYVBART

UN 3327 RADIOAKTIVT MATERIAL, KOLLI AV TYP A, KLYVBART, icke-speciell beskaffenhet

UN 3328 RADIOAKTIVT MATERIAL, KOLLI AV TYP B(U), KLYVBART

UN 3329 RADIOAKTIVT MATERIAL, KOLLI AV TYP B(M), KLYVBART

UN 3330 RADIOAKTIVT MATERIAL, KOLLI AV TYP C, KLYVBART

UN 3331 RADIOAKTIVT MATERIAL, TRANSPORTERAT ENLIGT SÄRSKILD ÖVERENSKOMMELSE, KLYVBART

UN 3332 RADIOAKTIVT MATERIAL, KOLLI AV TYP A, SPECIELL BESKAFFENHET, icke-klyvbart eller undantaget klyvbart

UN 3333 RADIOAKTIVT MATERIAL, KOLLI AV TYP A, SPECIELL BESKAFFENHET, KLYVBART

5.  STRÅLSKYDDSPROGRAMMET (RADIATION PROTECTION PROGRAMME, RPP)

DEL A:

Genom att kryssa för denna ruta

intygar jag att vi har ett strålskyddsprogram som genomförs fullt ut och tillämpas strikt

DEL B:

Referens och datum för det dokument där strålskyddsprogrammet beskrivs

Uppladdning av strålskyddsprogrammet

6.  KVALITETSSÄKRINGSPROGRAM (QUALITY ASSURANCE PROGRAMME , QAP)

Kvalitetssäkringsprogrammet måste stå till den behöriga myndighetens förfogande för inspektion (enligt artikel 1.7.3 i ADR).

DEL A:

Genom att kryssa för denna ruta

intygar jag att vi har ett kvalitetssäkringsprogram som genomförs fullt ut och tillämpas strikt

DEL B:

Dokumentets referens och datum

7.  Förklaring

 Jag, transportören, intygar att jag uppfyller alla relevanta bestämmelser på internationell och nationell nivå samt på gemenskapsnivå rörande transport av radioaktiva material.

 Jag, transportören, intygar att de uppgifter som anges i denna blankett är korrekta.

Datum …..….. Namn …..….. Underskrift…

BILAGA II

ELEKTRONISKT REGISTRERINGSINTYG FÖR TRANSPORTÖR FÖR TRANSPORT AV RADIOAKTIVT MATERIAL

OBS:

EN KOPIA AV DETTA REGISTRERINGSINTYG SKA ÅTFÖLJA ALLA TRANSPORTER SOM OMFATTAS AV DENNA FÖRORDNING.

Detta registreringsintyg har utfärdats i överenskommelse med rådets förordning (Euratom) xxxxx

Detta intyg befriar inte transportören från skyldigheten att efterleva övriga tillämpliga transportbestämmelser.

REGISTRERINGENS REFERENSNUMMER: BE/ xxxx/dd-mm-åååå

2)  NAMN PÅ MYNDIGHET/LAND:

3)  FÖRETAGETS NAMN OCH ADRESS:

4)  TYP AV TRANSPORT:

 LANDSVÄG

 JÄRNVÄG

 INRE VATTENVÄG

7)  MEDLEMSSTATER där intyget gäller:

8)  TYP AV FÖRPACKNING – UN-NUMMER (se bilaga 1 – samma format):

9)  DATUM

ELEKTRONISK SIGNATUR:

GILTIGHETSPERIOD: DATUM + 5 år

(1)EUT C 143, 22.5.2012, s 110.
(2)Europaparlamentets ståndpunkt av den 11 december 2013.
(3)Rådets direktiv 96/29/Euratom av den 13 maj 1996 om fastställande av grundläggande säkerhetsnormer för skydd av arbetstagarnas och allmänhetens hälsa mot de faror som uppstår till följd av joniserande strålning (EGT L 159, 29.6.1996, s. 1).
(4)Rådets förordning (EEG) nr 3922/91 av den 16 december 1991 om harmonisering av tekniska krav och administrativa förfaranden inom området civil luftfart (EGT L 373, 31.12.1991, s. 4).
(5)Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/59/EG av den 27 juni 2002 om inrättande av ett övervaknings- och informationssystem för sjötrafik i gemenskapen och om upphävande av rådets direktiv 93/75/EEG (EGT L 208, 5.8.2002, s. 10).
(6)Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG av den 24 september 2008 om transport av farligt gods på väg (EUT L 260, 30.9.2008, s. 13).
(7) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).
(8)Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31).
(9) EUT: Datum då denna förordning träder i kraft.
(10) EUT: Två år efter det att denna förordning trätt i kraft.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy