Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2097(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0383/2013

Внесени текстове :

A7-0383/2013

Разисквания :

Гласувания :

PV 11/12/2013 - 4.26
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0577

Приети текстове
PDF 306kWORD 108k
Сряда, 11 декември 2013 г. - Страсбург
Производство на мляко в планинските райони, необлагодетелстваните райони и най-отдалечените региони
P7_TA(2013)0577A7-0383/2013

Резолюция на Европейския парламент от 11 декември 2013 г. относно поддържането на производството на мляко в планинските региони, необлагодетелстваните региони и най-отдалечените региони след изтичането на срока на млечните квоти (2013/2097(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид дял III от Договора за функционирането на Европейския съюз, по‑специално относно селското стопанство,

—  като взе предвид член 174, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз, по-специално относно планинските региони, и член 349 относно най-отдалечените региони,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 247/2006 за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените райони на Съюза(1),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 261/2012(2) относно договорните отношения в сектора на млякото и млечните продукти,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007(3),

—  като взе предвид Протокола за прилагане на Алпийската конвенция от 1991 година в областта на планинското земеделие (Протокол за планинското земеделие), публикуван в Официален вестник на Европейския съюз на 30 септември 2006 г.(4),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 30 май 2013 г. относно „Пазарна динамика и съответните условия за плавно, постепенно премахване на квотната система за мляко — втори доклад за плавно премахване на квотната система“ (NAT-V-028),

—  като взе предвид доклада на Комисията до Европейския парламент и Съвета „Пазарна динамика и съответните условия за плавно, постепенно премахване на квотната система за мляко — втори доклад за плавно премахване на квотната система“ (COM(2012)0741 окончателен),

—  като взе предвид проучването на тема „Етикетиране на селскостопанските и хранителните продукти от планинско земеделие“, възложено от Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ (административно споразумение AGRI-2011-0460 / JRC-IPTS № 32349-2011-10),

—  като взе предвид проучването, направено от Комисията, на тема „Икономическо въздействие на премахването на квотната система за мляко – регионален анализ на производството на мляко в ЕС“ от февруари 2009 г.,

—  като взе предвид проучването, направено от Тематичен отдел Б (структурни политики и политика на сближаване), на тема „Бъдещето на квотите за мляко – различни сценарии“ от януари 2008 г.,

—  като взе предвид член 48 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A7-0383/2013),

А.  като има предвид, че постепенното премахване на квотите за мляко ще се отрази на целия европейски пазар на мляко, и особено на млекопроизводителите в планинските региони и най-отдалечените региони, където няма да бъде възможно да се използват възможностите за растеж, произтичащи от либерализацията, поради постоянните неблагоприятни природни условия в тези региони;

Б.  като има предвид, че съгласно член 32 от Регламент (ЕС) №1305/2013 регионите на север от 62-ия паралел и някои съседни региони се считат за планински региони, и като има предвид, че определението и статусът на най-отдалечените региони са предвидени в член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

В.  като има предвид, че решенията, които младите селскостопански производители в тези региони вземат за бъдещето, ще зависят от големината на стопанствата и техните финансови ресурси, като се отчита фактът, че стопанствата, които наскоро са инвестирали в квотната система, след изтичането на срока на квотите ще трябва да се изправят пред сериозна криза, свързана с ликвидността, и да понесат по-голяма финансова тежест;

Г.  като има предвид, че съществуват сериозни неблагоприятни условия, свързани с разходите, по отношение на млекопроизводството в планинските и в най-отдалечените региони в резултат на местонахождението, и че предвид допълнителните ограничения, и по-специално ограниченията върху земеползването, на селскостопанските производители трябва да се гарантира икономически жизнеспособна и доходоносна работа след изтичането на срока на квотите;

Д.  като има предвид, че поради изтичане на срока на квотите е възможно части от останалите необлагодетелствани региони също да изпаднат в неблагоприятно положение от гледна точка на конкуренцията, което застрашава устойчивостта на производството в тези региони, отчасти тъй като гъстотата на производството е толкова ниска, че изкупвателните и преработвателните предприятия биха могли да преместят дейността си в по-конкурентни региони, особено където разходите за изкупуване на млякото или за транспорт на продуктите до пазара са по-ниски;

Е.  като има предвид, че една от основните цели на новата ОСП е да поддържа продуктивно селско стопанство в планински и необлагодетелствани региони или в най-отдалечените региони;

Ж.  като има предвид, че разходите за производство, събиране, транспорт и предлагане на пазара на мляко и млечни продукти извън региона на производство са значително по-високи в тези региони, отколкото в региони с по-изгодно местоположение;

З.  като има предвид, че учредяването на сдружения на производителите може да спомогне за намаляването на производствените разходи и за засилване на позицията на млекопроизводителите при договаряне, особено по отношение на определянето на цените на млякото;

И.  като има предвид, че при съществуващите рамкови условия в много случаи млечните продукти могат да не са преработени в близост до мястото, където са произведени; отбелязва необходимостта да се вземе предвид инфраструктурата и да се позволи на специфичните обозначения, като например „продукт от планината“, да се използват за продукти, преработени в границите на определено разстояние от съответния планински регион; счита, че е особено важно тази мярка да се прилага за всички продукти, произведени от мляко от планински региони;

Й.  като има предвид, че в много от тези региони млекопроизводството е най-важният и най-разпространеният селскостопански сектор, както и че то има основно значение за производството на висококачествени млечни продукти с признати от ЕС наименования; като има предвид, че е важно да се поддържат производствени бази във всички територии на Съюза, за да бъдат възможни доставки до всеки потребителски регион, без това да създава неоснователни транспортни разходи и разходи, свързани с околната среда;

К.  като има предвид, че в много държави членки и региони млекопроизводството е основен стълб на регионалната икономика и основен фактор за добавена стойност на селското стопанство;

Л.  като има предвид, че развитието и насърчаването на висококачествените млечни продукти е един от възможните начини за справяне с повишаването на млекопроизводството;

М.  като има предвид, че в много региони млекопроизводството в основаната си част се осигурява от малките и средните по големина семейни стопанства;

Н.  като има предвид, че 59 % от земеделската земя в планинските региони се използва за постоянни ливади и пасища във връзка с млечния сектор, като в повечето случаи земеделското ползване на тази земя е невъзможно или нецелесъобразно; като има предвид, че 9,5 % от млякото в ЕС се произвежда в планинските региони; като има предвид, че орографията и климатът ограничават алтернативите за селскостопанска дейност и че разнообразието на селскостопанската дейност е много ограничено;

О.  като има предвид, че в някои най-отдалечени региони е невъзможно млекопроизводството да бъде заместено в качеството му на един от основните двигатели на икономиката, социалната стабилност, качеството на околната среда и земеползването; като има предвид, че в тези региони програмите POSEI представляват най-добрите инструменти за насочване на по-голяма помощ с цел поддържане на равнищата на производство;

П.  като има предвид, че животновъдството в тези региони не е само икономически отрасъл и поминък за населението им, а е определящ елемент на традиционната им култура и социалните им структури, дълбоко свързан с бита и традициите на местното население;

Р.  като има предвид, че в планинските и най-отдалечените региони, както и в някои части на останалите необлагодетелствани региони, изоставянето на дейностите, свързани с животновъдството и свързаната с него млечна промишленост, често води до изоставяне на селското стопанство, незаинтересованост към добрата земеделска земя и последващо обезлюдяване и миграция от селото към града;

С.  като има предвид, че селското стопанство в тези региони често спомага за съхраняването и поддържането на ландшафта и биологичното разнообразие и за ограничаването на природните бедствия, което го превръща в крайъгълен камък за успешно регионално развитие, без който другите сектори, като например туризмът, не биха могли да се развиват; като има предвид, че изоставянето на селскостопанската дейност в тези региони може да нанесе сериозни вреди на тези сектори;

Т.  като има предвид, че в много необлагодетелствани региони млекопроизводството гарантира икономическо и социално сближаване и това не трябва да бъде излагано на риск с изтичането на срока на квотите; като има предвид, че опазването на селскостопанския ландшафт, на туристическата индустрия, на местните мрежи за производство, преработка и пазарна реализация, на работните места и на дългосрочните перспективи за младите хора трябва да се запази и насърчава;

У.  като има предвид, че премахването на квотите за мляко ще доведе до конкуренция между регионите производители в цяла Европа; като има предвид, че продуктовата диференциация е особено важна за поддържане на достъпа до пазара за планинските региони и за тези най-отдалечени региони, които произвеждат мляко или млечни продукти;

1.  Отбелязва, че директните плащания от първия стълб на селскостопанската политика в много държави членки, дори и в рамките на текущата реформа на ОСП, се основават на исторически справки, които могат да доведат до значителни неблагоприятни условия за пасищата и млекопроизводството в тези региони; призовава държавите членки, засегнати от такива ситуации, съответно да въведат незабавно система за коригиране на неравностойното положение, в което се намират тези региони, като част от прилагането на селскостопанските реформи на национално равнище;

2.  Отбелязва, че млякото от планината възлиза на 10 % от млякото, произвеждано в ЕС–27, но представлява две трети от млекопроизводството, включващо три четвърти от производителите в Австрия, Словения и Финландия, и че съответните цифри остават също така значителни и в още десетина държави; отбелязва също така, че в по-голямата част от тези влажни планински региони, както и в най-отдалечените региони, пасищата основно се ползват за изхранването на млечните стада, като се запазва достъпен и населен ландшафт и така се създават благоприятни условия за туризма, биологичното разнообразие и околната среда;

3.  Счита, че постоянните ливади и пасища, чиито възможности за оползотворяване в тези региони най-често се изчерпват с изхранването на говеда, овце и кози, никога не трябва да се третират като по-неравностойни от другите видове земеделска земя при изчисляването на директните плащания от първия стълб;

4.  Счита за наложително предвиждането на премия, насочена към тревопасния добитък, в рамките на първия стълб на ОСП и в рамките на програма POSEI в най-отдалечените региони по отношение на стопанства с пасищни и фуражни площи, използвани за животни; отхвърля всякакви нови изисквания относно изхранването на преживни животни, които могат да доведат до нарушаване на съществуващите селскостопански практики;

5.  Подчертава важната роля на обвързаните с производството плащания в рамките на първия стълб на селскостопанската политика; отбелязва, че на държавите членки в тези региони следва да се дадат допълнителни възможности за обвързани с производството плащания, независимо дали са национални или финансирани от ЕС, съгласно приетото в текущата реформа на ОСП;

6.  Подчертава необходимостта от това, в разпоредбите на ОСП да се обърне надлежно внимание на малките стопанства в тези региони, като се има предвид тяхната структурна необходимост от по-висок интензитет на пряка човешка работа и по-високите им разходи за закупуване на суровини, както и на факта, че те са от особено значение за запазването на работни места и развитието на селските райони;

7.  Отбелязва, че трябва да се направи отделна оценка на изтичането на срока на млечните квоти в планинските и в най-отдалечените региони поради характерните особености на тези региони, ако се разработват целенасочени мерки за подпомагане и поддържане на производството;

8.  Предвид незаменимото естество на млекопроизводството в някои най-отдалечени региони, Комисията и държавите членки следва да използват в тези региони програмите POSEI с цел засилване на помощта в областта на преките плащания и пазарните мерки и програмите за развитие на селските райони с цел засилване на помощта в рамките на втория стълб на ОСП;

9.  Призовава за предприемане на допълнителни мерки като част от разработването на Общата стратегическа рамка с участието на програмата за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд; счита, че целта на Общата стратегическа рамка следва да бъде насърчаване на концепциите за регионално развитие и на структурните програми за опазване, насочени към опазване на селското стопанство и укрепване на дейностите нагоре и надолу по веригата на стойността;

10.  Призовава държавите членки и регионите да разработят, където е приложимо, специална програма за развитие на селските райони по отношение на млекопроизводството в тези области;

11.  Подчертава в тази връзка необходимостта от подпомагане на консолидирането или създаването на проекти, които създават добавена стойност, диференцират продуктите по територия и предлагат нови стратегии за насърчаване на планинските области и най-отдалечените региони; призовава Комисията да предложи широкообхватни мерки в подкрепа на създаването и реализирането на тези проекти и на свързаното с тях колективно инвестиране;

12.  Призовава държавите членки да предприемат действия срещу изчезването на пасищата и да вземат това предвид в законодателството относно планирането на земеползването;

13.  Подчертава, че мерките от втория стълб, като например компенсаторно обезщетение, агроекологична премия, индивидуална или колективна инвестиционна помощ за производството, преработвателни дейности – без да се забравя в случая на най-отдалечените региони (които са обхванати от системата POSEI) възможността за считането на продукти за особено важни за трансформацията на регионално селскостопанско производство, особено на млечни продукти, включени в доставките със специален режим, с цел поддържане на конкурентоспособността, пазарна реализация, помощ за започване на дейност за младите селскостопански производители и помощ за насърчаване на качеството, диверсификацията, иновациите и сътрудничеството (включително с местните органи), са от голямо значение за устойчивото млекопроизводство в тези региони; призовава поради това за предоставяне на държавите членки и на регионите на правната рамка, степента на финансиране и необходимите възможности с цел осигуряване на плащането на подходящи и силно диференцирани компенсаторни обезщетения и насърчаване на екологосъобразни и устойчиви форми на земеделие и на биологично земеделие; призовава за подходящи компенсации в рамките на втория стълб на ОСП във връзка с повишените инвестиционни разходи за млекопроизводство в планинските и най-отдалечените региони, произтичащи от специфичния характер на терена, голямото разстояние, на което се намират тези региони, изключителната разпокъсаност на парцелите и географската откъснатост на тези острови;

14.  Призовава също така за целенасочена инвестиционна помощ, например във връзка с амортизацията и лихвите за селскостопански сгради и технологии, която да се предостави на млекопроизводителните стопанства с потенциал за развитие, с цел намаляване на производствените разходи и подобряване на конкурентоспособността на стопанствата;

15.  Призовава държавите членки да насърчават по-конкретно мерките от втория стълб, като например кооперативните предприятия, с цел икономически изгодно използване на селскостопански машини или сгради;

16.  Призовава Комисията да подготви нова последователна програма за развитие на селските райони и на млечния сектор за планинските и най-отдалечените региони, за необлагодетелстваните региони, в които се произвежда мляко, и за държавите членки, в които основната част от млякото се добива от много малки стопанства;

17.  Посочва, че поради големите логистични проблеми, свързани с транспорта, и предимно малките количества мляко от отделните стопанства, разходите по събирането на млякото и транспортните разходи на крайния продукт в планинските области и най-отдалечените региони са особено високи, което води до значителни неблагоприятни условия във връзка с местоположението и конкурентоспособността; призовава за помощи за преработвателните предприятия, особено онези от тях, които са собственост на кооперации, така че да компенсират по-високите разходи по събиране и производство в тези области в сравнение с по-облагодетелстваните региони;

18.  Подчертава, че е необходим инструмент за наблюдение на пазара във връзка с производството на мляко (Млечна обсерватория) с цел събиране и разпространение на данни и информация относно производството и доставките, за да се осигурява ранно предупреждение за рисковете от пазарни дисбаланси, като се вземе под внимание разнообразието на млечни продукти, и за да се извършва прогнозен краткосрочен анализ в контекста на нестабилността на цените с оглед на фина настройка на приспособяването на обема на млякото към търсенето на пазара;

19.  Посочва, че в планинските и най-отдалечените региони и други по-необлагодетелствани региони преработката и продажбата в стопанството или на пасищата дават възможност на малките стопанства и микростопанствата да постигнат по-висока добавена стойност и да увеличат туристическия потенциал на тези региони; подчертава, че подобни инициативи следва да бъдат финансирани в рамките на втория стълб на ОСП;

20.  Подчертава, че значителното разстояние между най-отдалечените региони и потребителските пазари създава необходимост от двойно складиране в съответствие със съвременната организация на логистиката; поради това настоятелно призовава Комисията да приеме тези складови съоръжения, които се намират извън територията на най-отдалечените региони, за допустими в рамките на разпоредбите относно инвестициите в тези региони;

21.  Отбелязва, че високопланинските пасища и мандри и тези области от най-отдалечените региони, които произвеждат мляко, се нуждаят от специално внимание по отношение на инвестициите и мерките, насочени към поддържане и/или възстановяване на условията, необходими за отглеждането, преработката и продажбата на мляко;

22.  Подчертава, че следва да се въведат мерки, така че да се предостави възможност за занаятчийско производство на традиционни продукти;

23.  Призовава Комисията и държавите членки при изготвянето на всички законодателни актове да отчитат необходимостта от избягване на прекомерна бюрокрация и да поставят изискванията за хигиеничност, етикетиране и задължително предоставяне на информация в разумни граници, за да се гарантира, че те са изпълними за малките производители и преработватели;

24.  Посочва, че малките селскостопански производители в планинските и необлагодетелстваните региони, като например тези области от най-отдалечените региони, които произвеждат мляко или млечни продукти, следва да бъдат подпомагани при учредяването на организации на производителите, които засилват позициите им в процеса на договаряне, тъй като за дребните селскостопански производители в тези региони е важно да се поддържат и развиват повече пазари с регионален и местен характер;

25.  Подчертава, че правилата относно хигиената и предлагането на пазара трябва да съответстват на размера и нуждите на пазарите и че следователно хигиенните норми следва да бъдат подходящи и приложими спрямо селскостопанските производители и млекопреработвателите в планинските, необлагодетелстваните и най-отдалечените региони;

26.  Посочва, че методите за отглеждане на добитък, насочени към ефикасно производство на мляко, са свързана с особено високи разходи за малките стопанства; поради това призовава за насърчаване на отглеждането на добитък, за да се предостави възможност на млекопроизводителните стопанства в тези региони да отглеждат собствен висококачествен добитък въпреки това;

27.  Счита, че следва да се насърчава учредяването на организации на млекопроизводителите, за да се гарантира подходящ достъп до пазара на всички стопанства и да се създават партньорства за насърчаване на агроекологичния туризъм;

28.  Посочва, че в съответствие с договореностите в рамките на ООП за плодове и зеленчуци организациите на производителите следва да получат възможност за създаване на оперативни програми, финансирани от бюджета на ЕС; в този контекст на организациите на производителите следва да се даде възможност за насърчаване на достъпа до нови пазари, развитие на пазара, осигуряване на качество, продуктови иновации и реклама, по-специално във връзка с новосъздаденото обозначение „продукт от планината“ или други възможни запазени наименования, защитените наименования за произход и други обозначения за качество, както и за укрепване на изграждането на капацитет и мерки за управление на кризи;

29.  Призовава Комисията и държавите членки да включат в общи изследователски програми областите на пасищата и млекопроизводство впланинските и най-отдалечените региони и други необлагодетелствани региони и да им отделят специално внимание в рамките на общите изследователски проекти с цел насърчаване на иновативни решения в тези региони, като вземат предвид необходимостта да се предприемат мерки относно предизвикателствата във връзка с производителността и изменението на климата; счита, че тези научни изследвания следва също да имат за цел да откриват преимуществата за здравето на потребителите;

30.  Призовава Комисията да наблюдава внимателно развитието на млекопроизводството в тези региони и да направи преглед на икономическото въздействие на изтичането на срока действие на квотите за производство на мляко спрямо млекопроизводителните стопанства, които се намират в тези региони; изисква от Комисията да представи на Европейския парламент и на Съвета доклад по този въпрос до 2017 г., придружен от законодателно предложение, ако е налице значително намаляване на производството на мляко в тези региони;

31.  Призовава Комисията да разработи програми в сътрудничество с производителите, техните сдружения и търговските обединения – въз основа например на модела за набиране на финансови средства – с цел да се намали въздействието на очаквания рязък спад на цените на млякото;

32.  Призовава Комисията и държавите членки да прилагат по-ефикасно програмата на ЕС за мляко в училищата, и по-специално да дадат възможност на поканите за участие в търговете изрично да избират мляко от планински региони с обозначение „продукт от планината“; призовава също така държавите членки да използват къси вериги на доставки в програмата за мляко в училищата, за да насърчат местното производство на мляко и да ограничат емисиите на въглероден диоксид във връзка с транспортирането;

33.  Призовава Комисията да вземе предвид при изготвянето и прилагането на законодателни актове във връзка с обозначението „продукт от планината“ специфичните особености на продуктите със защитени наименования за произход, които са уредени от конкретни относно произхода, като разгледа възможността за въвеждане на гъвкави договорености по отношение на планинските региони, които – поради специфичните условия на неравностойно положение, като например трудности във връзка с производството на фуражни култури – биха могли да изключени от схемите, предвидени съгласно Регламент (ЕС) № 1151/2012, в противоречие с целта на регламента;

34.  Призовава Комисията и държавите членки да насърчават и подкрепят включването на изоставените пасища в производствения цикъл, като се увеличават добивите от пасищата и рационалното им използване;

35.  Обръща внимание на значението на мерките за подпомагане на установяването на млади селскостопански производители в планинските и най-отдалечените региони, като се има предвид степента на застаряване на населението в тях, която надвишава средното равнище;

36.  Призовава държавите членки да създадат необходимата рамка за осигуряване на достъп до курсове за обучение и кредити на производителите и преработвателите от планинските и необлагодетелстваните региони;

37.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) OВ L 42, 12.2.2006 г., стр. 1.
(2) OВ L 94, 30.3.2012 г., стр. 38.
(3) OВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.
(4) OВ L 271, 30.9.2006 г., стр. 63.

Правна информация - Политика за поверителност