Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2093(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0374/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0374/2013

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 11/12/2013 - 4.29
CRE 11/12/2013 - 4.29
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0580

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 316kWORD 91k
Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για το λιανικό εμπόριο προς όφελος όλων των παραγόντων
P7_TA(2013)0580A7-0374/2013

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για το λιανικό εμπόριο προς όφελος όλων των παραγόντων (2013/2093(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 31ης Ιανουαρίου 2013, με τίτλο «Χάραξη ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης για το λιανικό εμπόριο» (COM(2013)0036),

–  έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής, της 31ης Ιανουαρίου 2013, «Για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού από επιχείρηση σε επιχείρηση τροφίμων και άλλων καταναλωτικών προϊόντων στην Ευρώπη» (COM(2013)0037),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 5ης Ιουλίου 2010, με τίτλο «Παρακολούθηση της αγοράς εμπορίου και διανομής – “Προς μια πιο αποτελεσματική και πιο δίκαιη εσωτερική αγορά εμπορίου και διανομής για το 2020”» (COM(2010)0355),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 5ης Ιουλίου 2011, σχετικά με μια πιο αποτελεσματική και πιο δίκαιη λιανική αγορά(1),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 22ας Μαΐου 2012, με τίτλο «Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τους καταναλωτές – Προώθηση της εμπιστοσύνης και της ανάπτυξης» (COM(2012)0225),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Ιουνίου 2013, σχετικά με ένα νέο θεματολόγιο για την ευρωπαϊκή πολιτική καταναλωτών(2),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής, της 29ης Μαΐου 2012, με τίτλο «Αποτελέσματα για τους καταναλωτές – Καταναλωτές στο σπίτι στην ενιαία αγορά: Παρακολούθηση της ολοκλήρωσης της λιανικής εσωτερικής αγοράς και των συνθηκών που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές στα κράτη μέλη» (SWD(2012)0165),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 27ης Νοεμβρίου 2012, με τίτλο «Για την προστασία των επιχειρήσεων από τις παραπλανητικές πρακτικές μάρκετινγκ και την εξασφάλιση αποτελεσματικής εφαρμογής του νόμου: Αναθεώρηση της οδηγίας 2006/114/ΕΚ για την παραπλανητική και τη συγκριτική διαφήμιση» (COM(2012)0702),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Οκτωβρίου 2013 σχετικά με τις παραπλανητικές διαφημιστικές πρακτικές(3),

–  έχοντας υπόψη τις εργασίες του φόρουμ υψηλού επιπέδου για τη βελτίωση της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και τις εργασίες της ομάδας εμπειρογνωμόνων για τις συμβατικές πρακτικές B2B,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο διαβούλευσης της Επιτροπής, της 4ης Ιουλίου 2013, με τίτλο «Διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους σύμφωνα με το άρθρο 154 της ΣΛΕΕ σχετικά με την ενίσχυση της συνεργασίας της ΕΕ για την πρόληψη και την αποτροπή της λαθραίας εργασίας» (C(2013)4145),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Οκτωβρίου 2009, με τίτλο «Βελτίωση της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων στην Ευρώπη» (COM(2009)0591),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 7ης Σεπτεμβρίου 2010, με θέμα «Δίκαια εισοδήματα για τους γεωργούς: βελτίωση της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων στην Ευρώπη»(4),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωσή του της 19ης Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με «τη διερεύνηση και την αντιμετώπιση κατάχρησης εξουσίας μεγάλων σουπερμάρκετ που αναπτύσσουν δραστηριότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση»(5),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Ιανουαρίου 2012, με τίτλο «Ένα συνεκτικό πλαίσιο για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην ενιαία ψηφιακή αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου και διαδικτυακών υπηρεσιών» (COM(2011)0942),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του, της 11ης Δεκεμβρίου 2012(6) και της 4ης Ιουλίου 2013(7), σχετικά με την ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 10ης Ιουλίου 2013, σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής για τη «Χάραξη ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης για το λιανικό εμπόριο»(8),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 2013, σχετικά με την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής «Για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού από επιχείρηση σε επιχείρηση τροφίμων και άλλων καταναλωτικών προϊόντων στην Ευρώπη»(9),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/83/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, για τα δικαιώματα των καταναλωτών(10),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/13/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2000, για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων(11), και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές(12),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/114/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, για την παραπλανητική και τη συγκριτική διαφήμιση(13),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές(14),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2007/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2007, για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά(15),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A7-0374/2013),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι δικαιολογημένη η έμφαση στη σημασία της λιανικής αγοράς, δεδομένου ότι αντιπροσωπεύει το 11% του ΑΕγχΠ της ΕΕ, αναλογεί σε περισσότερο από το 15% του συνόλου των θέσεων εργασίας στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου τόσο του εξειδικευμένου όσο και του ανειδίκευτου εργατικού δυναμικού, και συμβάλλει στη διαμόρφωση του κοινωνικού ιστού·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική σημασία του λιανικού εμπορίου πρέπει να αναγνωριστεί πλήρως ως κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, καθώς και για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε μια κοινωνία που χαρακτηρίζεται ολοένα και περισσότερο από την εικονική επαφή μέσω του διαδικτύου, τα καταστήματα εξακολουθούν να είναι ο χώρος όπου οι άνθρωποι συναντιούνται με άλλους ανθρώπους, καθώς και ότι, ιδιαίτερα οι κεντρικοί δρόμοι και τα κέντρα των πόλεων, αλλά και η άμεση πώληση από παραγωγούς, λειτουργούν ως πλαίσιο για κοινές εμπειρίες και ως κομβικό σημείο της τοπικής ταυτότητας, της υπερηφάνειας των τοπικών κοινοτήτων, της κοινής κληρονομιάς και των κοινών αξιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ωστόσο, το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα παραδοσιακά καταστήματα δεν αποκλείουν το ένα το άλλο και είναι, στην ουσία, συμπληρωματικά·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα οικονομική κρίση έχει βαρύ τίμημα στο λιανικό εμπόριο, επηρεάζοντας κυρίως τα μικρότερα, ανεξάρτητα καταστήματα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υφίστανται αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (ΑθΕΠ) που επηρεάζουν αρνητικά ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των γεωργών και των ΜΜΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΑθΕΠ επιδρούν αρνητικά στα συμφέροντα των καταναλωτών, καθώς και στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας·

1.  επικροτεί τη χάραξη ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης για το λιανικό εμπόριο από την Επιτροπή·

2.  επισημαίνει ότι το σχέδιο δράσης θα έπρεπε να έχει επιστήσει μεγαλύτερη προσοχή στις επιπτώσεις της τρέχουσας οικονομικής κρίσης στο λιανικό εμπόριο και ιδίως στα μικρότερα, ανεξάρτητα καταστήματα·

3.  επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να συστήσει μόνιμη ομάδα για την ανταγωνιστικότητα στο λιανικό εμπόριο, τονίζει όμως τη σημασία της ισόρροπης εκπροσώπησης με τη συμπερίληψη, μεταξύ των άλλων, και των μεγάλων και των μικρών εμπόρων λιανικής πώλησης, των προμηθευτών, των συνεταιρισμών, καθώς και των φορέων εκπροσώπησης καταναλωτικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών ομάδων συμφερόντων· καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει μια ολιστική προσέγγιση στο λιανικό εμπόριο, με την αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων και πρόσθετης γραφειοκρατίας, και να διασφαλίσει τη συνοχή και τη στενή συνεργασία με άλλα υφιστάμενα φόρα, όπως η ετήσια Στρογγυλή Τράπεζα για το λιανικό εμπόριο·

4.  χαιρετίζει τη σύσταση από την Επιτροπή της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για την καινοτομία στο λιανικό εμπόριο και ζητεί από την Επιτροπή να επανεξετάσει άμεσα τις επικείμενες συστάσεις της ομάδας, με σκοπό την περαιτέρω προώθηση της επιχειρηματικότητας, την τόνωση της καινοτομίας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική μεγέθυνση στην Ευρώπη·

5.  στηρίζει τη Στρογγυλή Τράπεζα για το λιανικό εμπόριο, που διοργανώνεται από την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, ως το θεσμικό φόρουμ που στοχεύει στη διατήρηση του λιανικού εμπορίου ως σημαντικής προτεραιότητας στην πολιτική ατζέντα της ΕΕ, για την επανεξέταση της προόδου όσον αφορά την εφαρμογή των σχετικών πτυχών του σχεδίου δράσης για το λιανικό εμπόριο, για την υποβολή έκθεσης σχετικά με τις εργασίες της μόνιμης ομάδας για την ανταγωνιστικότητα στο λιανικό εμπόριο, και για την ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο σε άλλες υπάρχουσες πλατφόρμες και μηχανισμούς άτυπου διαλόγου· ζητεί από τη μόνιμη ομάδα για την ανταγωνιστικότητα στο λιανικό εμπόριο να συνεργαστεί στενά με το Κοινοβούλιο για τη διοργάνωση της ετήσιας Στρογγυλής Τράπεζας για το λιανικό εμπόριο·

6.  καλεί τα κράτη μέλη να μην λαμβάνουν μέτρα, στο πλαίσιο των πολιτικών λιτότητας, τα οποία υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και βλάπτουν άμεσα τα συμφέροντα του λιανικού εμπορίου, όπως η αύξηση του ΦΠΑ, η αναταξινόμηση των προϊόντων και των συντελεστών τους ή η αύξηση των τελών των καταστημάτων· επαναλαμβάνει τη σημασία που έχει η βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις χονδρικού και λιανικού εμπορίου· εκφράζει ικανοποίηση, από την άποψη αυτή, για το σχέδιο δράσης της Επιτροπής, του 2011, καθώς και για τις πρόσφατες νομοθετικές προτάσεις που στοχεύουν στη διατήρηση των ροών χρηματοδότησης προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τη βελτίωση της πρόσβασής τους στις κεφαλαιαγορές·

7.  τονίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να αποφύγουν την εφαρμογή μεροληπτικών μέτρων όπως οι νόμοι για το εμπόριο και τη φορολογία που επηρεάζουν ορισμένους μόνο τομείς ή επιχειρηματικά μοντέλα, στρεβλώνοντας έτσι τον ανταγωνισμό·

8.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη εισάγουν διακρίσεις έναντι ξένων επιχειρήσεων με τη δημιουργία νέων φραγμών, καθιστώντας δύσκολο για τις επιχειρήσεις αυτές να εγκατασταθούν στα εν λόγω κράτη μέλη, γεγονός που αποτελεί σαφή παραβίαση των αρχών της εσωτερικής αγοράς·

9.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιφυλάξουν την υψηλότερη πολιτική προβολή στον τομέα του λιανικού εμπορίου, ως δομικού στοιχείου της ενιαίας αγοράς, περιλαμβανομένης της ενιαίας ψηφιακής αγοράς, και να άρουν ρυθμιστικά, διοικητικά και πρακτικά εμπόδια που παρεμποδίζουν την έναρξη, την ανάπτυξη και τη διατήρηση επιχειρήσεων και αποτελούν πηγή δυσχερειών για τους εμπόρους λιανικής πώλησης στην προσπάθειά τους να επωφελούνται πλήρως από την εσωτερική αγορά· θεωρεί ότι η νομοθεσία που αφορά τη λιανική αγορά θα πρέπει να είναι τεκμηριωμένη, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες του τομέα, και να βασίζεται ιδίως στην εξέταση και την κατανόηση των συνεπειών της για τις μικρές επιχειρήσεις·

10.  καλεί τα κράτη μέλη να μεταφέρουν τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς με συνεκτικό και συνεπή τρόπο και να υλοποιήσουν πλήρως και ορθά τους κανόνες και τη νομοθεσία της εσωτερικής αγοράς· υπογραμμίζει ότι οι απαιτήσεις για συμπληρωματικές δοκιμές και καταχωρήσεις, η μη αναγνώριση πιστοποιητικών και προτύπων, οι εδαφικοί περιορισμοί εφοδιασμού και άλλα παρόμοια μέτρα δημιουργούν πρόσθετες δαπάνες για τους καταναλωτές και για τους εμπόρους λιανικής, κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στερώντας έτσι από τους ευρωπαίους πολίτες τα πλήρη οφέλη της ενιαίας αγοράς· καλεί επίσης την Επιτροπή να ασκεί, με σκοπό την επίτευξη καλύτερης διακυβέρνησης, πολιτική μηδενικής ανοχής έναντι των κρατών μελών τα οποία δεν εφαρμόζουν ορθά τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς, με την κίνηση, εφόσον χρειάζεται, διαδικασίας επί παραβάσει και την επιτάχυνση της διαδικασίας αυτής με τη χρήση μιας προσέγγισης «ταχείας διεκπεραίωσης»·

11.  ζητεί τη διεύρυνση του πίνακα αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς, ώστε να καλύπτεται η εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες·

12.  ενθαρρύνει τις ομοσπονδίες επιχειρήσεων και τις ενώσεις καταναλωτών να παρέχουν περισσότερες πληροφορίες, εκπαίδευση και νομικές συμβουλές στους εμπλεκόμενους σχετικά με τα δικαιώματά τους και τα όργανα επίλυσης προβλημάτων που βρίσκονται στη διάθεσή τους, όπως το SOLVIT, και να προωθήσουν μεταξύ τους την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών·

13.  επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να αναπτύξει μέσα που θα διευκολύνουν την πρόσβαση των καταναλωτών σε διαφανείς, ευνόητες, συγκρίσιμες και αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τις τιμές, την ποιότητα και τη βιωσιμότητα προϊόντων και υπηρεσιών· ενθαρρύνει την Επιτροπή να συστήσει μια εύκολα προσβάσιμη βάση δεδομένων που θα περιλαμβάνει όλες τις ευρωπαϊκές και εθνικές απαιτήσεις επισήμανσης· ταυτόχρονα προειδοποιεί ενάντια στον πολλαπλασιασμό των απαιτήσεων που αφορούν τα σήματα και την επισήμανση και ζητεί την απλοποίηση, μεταξύ άλλων με τη συγκέντρωση των διαφόρων πτυχών της βιωσιμότητας σε μία ετικέτα και, ταυτόχρονα, με τη μείωση των διαφορών στις εθνικές υποχρεωτικές απαιτήσεις επισήμανσης και τη θέσπιση κοινών σημείων αναφοράς/κριτηρίων σε επίπεδο ΕΕ, ανάλογα με την περίπτωση·

14.  ζητεί από την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή, κατά την παρακολούθηση της εφαρμογής του σχεδίου δράσης της, στις ενέργειες που αποσκοπούν στη στήριξη της ανεξάρτητης λιανικής πώλησης· ενθαρρύνει τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να προωθήσουν δράσεις που θα αποσκοπούν στη διευκόλυνση της ισότιμης πρόσβασης και στη διαμόρφωση ίσων όρων ανταγωνισμού για την ανεξάρτητη λιανική πώληση, με πλήρη σεβασμό του ελεύθερου και θεμιτού ανταγωνισμού, όπως: την ενθάρρυνση της αρχής της «υιοθεσίας καταστήματος», σύμφωνα με την οποία οι μεγαλύτεροι έμποροι λιανικής λειτουργούν ως «μέντορες» σε μικρότερα καταστήματα στον ίδιο τόπο, ιδίως όσον αφορά τις νεοεισερχόμενες εταιρείες στην αγορά· την προώθηση ομάδων ανεξάρτητων εμπόρων λιανικής πώλησης, συμπεριλαμβανομένων των συνεταιρισμών, οι οποίες θα επωφελούνται από την αμοιβαία συνδρομή και από ορισμένες οικονομίες κλίμακας, διατηρώντας πλήρως την ανεξαρτησία τους, και τον σεβασμό του δικαιώματος των τοπικών και περιφερειακών αρχών να ενισχύσουν ένα κλίμα που θα ευνοεί τα μικρά, ανεξάρτητα καταστήματα τα οποία βρίσκονται συνήθως στο κέντρο των πόλεων, μειώνοντας τους συντελεστές για την ενέργεια - μεταξύ άλλων και για τις φωτεινές επιγραφές που λειτουργούν τη νύχτα - και τα ενοίκια, μέσω συμπράξεων μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και θεσπίζοντας μειωμένο συντελεστή στα τοπικά τέλη για τις μικρές επιχειρήσεις και τους ανεξάρτητους εμπόρους λιανικής, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες κρατικών ενισχύσεων, ανταγωνισμού και δημοσίων συμβάσεων της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ, καθώς και προωθώντας τη συνεργασία μεταξύ διαφόρων καταστημάτων στις εν λόγω περιοχές·

15.  υπενθυμίζει ότι, ενώ η συγκέντρωση καταστημάτων εκτός αστικών κέντρων μπορεί να εξυπηρετεί ορισμένους καταναλωτές, μπορεί επίσης να έχει αρνητικές περιβαλλοντικές συνέπειες και να δημιουργεί προβλήματα σε άλλους καταναλωτές, ιδίως στους ηλικιωμένους, σε ανθρώπους με μειωμένη κινητικότητα ή σε όσους δεν διαθέτουν αυτοκίνητο· καλεί, συνεπώς, τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να υιοθετήσουν μια ισορροπημένη προσέγγιση, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι πολλές περιοχές, ιδίως με δεδομένο την οικονομική κρίση, βρίσκονται ήδη στο σημείο κορεσμού· τονίζει ότι η κτηματαγορά λιανικής θα πρέπει να συνεχίσει να αναλαμβάνει το μερίδιο ευθύνης που της αναλογεί όσον αφορά την προώθηση της βιωσιμότητας, την πραγματική ελευθερία επιλογής για τους καταναλωτές και την προσβασιμότητα των μικρών καταστημάτων στην αγορά· σημειώνει ότι τα ενοίκια σε εμπορικά κέντρα έξω από τα κέντρα των πόλεων μπορούν να φτάσουν σε απαγορευτικά επίπεδα για τα μικρά ανεξάρτητα καταστήματα και τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί ένα πεδίο ισότιμου ανταγωνισμού για τα καταστήματα αυτά, για παράδειγμα βασίζοντας το ενοίκιο σε ένα ποσοστό του κύκλου εργασιών, όπου αυτό δεν αποτελεί ήδη εφαρμοζόμενη πρακτική·

16.  αναγνωρίζει την αρμοδιότητα των τοπικών αρχών όσον αφορά τον πολεοδομικό σχεδιασμό· τονίζει, ωστόσο, ότι ο πολεοδομικός σχεδιασμός δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για την καταστρατήγηση του δικαιώματος της ελεύθερης εγκατάστασης· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της ορθής εφαρμογής της οδηγίας για τις υπηρεσίες· καλεί τα κράτη μέλη να άρουν τους φραγμούς ενάντια στην ελεύθερη κυκλοφορία και να ανοίξουν τις αγορές τους, προκειμένου να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα και να υπάρχει ποικιλία καταστημάτων, η οποία είναι απαραίτητη για τις εμπορικές περιοχές, ιδίως στα κέντρα των πόλεων, προκειμένου να παραμείνουν ελκυστικές·

17.  τονίζει τον σημαντικό ρόλο των συμπράξεων μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για τη διασφάλιση καθαρών, ασφαλών και προσβάσιμων εμπορικών περιοχών στα κέντρα των πόλεων, καθώς προσφέρονται, μεταξύ άλλων, για να αντιμετωπιστούν οι αρνητικές επιπτώσεις από τα κενά κτήρια σε εμπορικές περιοχές, π.χ. θέτοντας αυτούς τους χώρους στη διάθεση νεοσύστατων επιχειρήσεων με χαμηλότερο μίσθωμα από το συνηθισμένο, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις και τις δημόσιες συμβάσεις·

18.  επισημαίνει ότι η ταχεία ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου έχει επιφέρει σημαντικά οφέλη στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις όσον αφορά την καινοτομία, τις νέες ευκαιρίες στην αγορά και την οικονομική μεγέθυνση, τη βελτίωση των επιλογών, την ενίσχυση του ανταγωνισμού και τη μείωση των τιμών· επισημαίνει, ωστόσο, ότι τα καταστήματα αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις που καθιστούν ακόμα πιο σημαντικές τις πολυκαναλικές στρατηγικές στο λιανικό εμπόριο· ενθαρρύνει τους εμπόρους λιανικής πώλησης, δεδομένου του κοινωνικού και πολιτιστικού ρόλου που διαδραματίζει το λιανικό εμπόριο, να εκμεταλλευτούν όσο το δυνατόν περισσότερο τις καινοτόμες τεχνολογίες και να αναπτύξουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα για την επιγραμμική (on-line) πελατειακή τους βάση, καθώς και για την διεύρυνση της αγοραστικής εμπειρίας στο παραδοσιακό κατάστημα, μεταξύ άλλων βελτιώνοντας το επίπεδο των υπηρεσιών τόσο πριν όσο και μετά την πώληση·

19.  χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να ενθαρρύνει το ηλεκτρονικό εμπόριο· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για την απουσία ενός στόχου για να γίνουν προσβάσιμες οι επιγραμμικές υπηρεσίες και αγαθά στους καταναλωτές από όλα τα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή να προτείνει μια στρατηγική δια της οποίας θα αποτρέπονται οι έμποροι από το να εφαρμόζουν μεροληπτικές πολιτικές στο ηλεκτρονικό εμπόριό τους, διασφαλίζοντας έτσι ότι όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες θα έχουν ανεμπόδιστη πρόσβαση στο διασυνοριακό επιγραμμικό εμπόριο·

20.  τονίζει ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι σημαντικό για τη διασφάλιση των επιλογών του καταναλωτή και της πρόσβασής του σε αγαθά και υπηρεσίες, ιδίως σε απομακρυσμένες περιοχές· τονίζει πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για να αναπτυχθεί πλήρως το δυναμικό του, περιλαμβανομένης της βελτίωσης των προσβάσεων στο Διαδίκτυο και στις πλέον απομακρυσμένες περιοχές της ΕΕ· στηρίζει τα μέτρα που ζητούνται στην ανακοίνωση της Επιτροπής για το ηλεκτρονικό εμπόριο, της 11ης Ιανουαρίου 2012, με στόχο την ενίσχυση της εμπιστοσύνης, την απλοποίηση της διασυνοριακής καταχώρισης ονομάτων περιοχής, τη βελτίωση των ασφαλών ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληρωμών και παράδοσης, τη διευκόλυνση της διασυνοριακής είσπραξης απαιτήσεων και τη βελτίωση της ενημέρωσης των καταναλωτών σχετικά με τα δικαιώματά τους, ειδικά σε ό,τι αφορά τις αποσύρσεις και τις δυνατότητες προσφυγής·

21.  επαναλαμβάνει τη σημασία της εξάλειψης των φραγμών (περιλαμβανομένων των γλωσσικών, των διοικητικών και εκείνων που σχετίζονται με την έλλειψη ενημέρωσης) που περιορίζουν τις επιχειρηματικές δυνατότητες στο διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο και υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην ενιαία αγορά·

22.  εκφράζει ικανοποίηση για την πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά το θέμα των πολυμερών διατραπεζικών προμηθειών (ΠΔΠ) και τονίζει ότι είναι σημαντικό να καταργηθούν οι κανόνες των εταιρειών πιστωτικών καρτών που ενισχύουν τις αντιανταγωνιστικές επιπτώσεις των ΠΔΠ· καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει τα κράτη μέλη που διαθέτουν ήδη διαφανή, ανταγωνιστικά και καινοτόμα συστήματα πληρωμών, και να χρησιμοποιήσει τα εν λόγω συστήματα ως βέλτιστες πρακτικές για την περαιτέρω ανάπτυξη μιας οικονομικότερης και πιο δίκαιης αγοράς πληρωμών στην Ευρώπη·

23.  τονίζει την ευθύνη του τομέα λιανικού εμπορίου σε ό,τι αφορά τη βιωσιμότητα· εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι οι έμποροι λιανικής πώλησης και οι προμηθευτές βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή όσον αφορά την οικολογική ευθύνη, ιδίως όσον αφορά τα απόβλητα, την κατανάλωση ενέργειας, τις μεταφορές και τη μείωση των εκπομπών CO2· πιστεύει ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες στον τομέα αυτόν·

24.  επιδοκιμάζει ιδιαίτερα τις εθελοντικές πρωτοβουλίες και δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει οι έμποροι λιανικής πώλησης και οι προμηθευτές για τη μείωση των απορριμμάτων τροφών·

25.  τονίζει τη σημασία διαφύλαξης του λιανικού εμπορίου σε υπαίθριες και στεγασμένες αγορές, το οποίο απαρτίζεται κυρίως από χιλιάδες οικογενειακές μικροεπιχειρήσεις και αποτελεί παράλληλα μια ιδιομορφία της ευρωπαϊκής οικονομίας·

26.  επισημαίνει ότι οι έμποροι λιανικής πώλησης προσφέρουν διαφοροποιημένους και σύγχρονους τρόπους αγοράς και πώλησης αγαθών και υπηρεσιών, οι οποίοι συμβάλλουν στη διεύρυνση των επιλογών του καταναλωτή και σε ευέλικτες ευκαιρίες απασχόλησης, ειδικότερα για τους νέους και τους μακροχρόνια ανέργους·

27.  ζητεί να αυξηθεί η υποστήριξη και η ενθάρρυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των συνεταιρισμών, και ιδιαίτερα εκείνων που επιδεικνύουν καινοτομία και συμβάλλουν στην κοινωνική οικονομία της αγοράς, που εξυπηρετούν νέες ανάγκες της αγοράς και συμμετέχουν σε φιλικές προς το περιβάλλον και κοινωνικά υπεύθυνες δραστηριότητες, με σκοπό να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα στον τομέα του λιανικού εμπορίου της ΕΕ, να μειωθούν οι τιμές για τους καταναλωτές, να βελτιωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών και να δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες απασχόλησης·

28.  υπενθυμίζει τη σημασία της σωστής εφαρμογής της υφιστάμενης κοινωνικής και εργατικής νομοθεσίας· ζητεί την ίση μεταχείριση των εμπορικών επιχειρήσεων εντός της εσωτερικής αγοράς με σκοπό την καταπολέμηση της αδήλωτης απασχόλησης, της φοροδιαφυγής και της κοινωνικής απάτης·

29.  επιδοκιμάζει την πρακτική της δικαιόχρησης, ως ένα επιχειρηματικό μοντέλο που υποστηρίζει τις νέες επιχειρήσεις και την ιδιοκτησία μικρών επιχειρήσεων· διαπιστώνει, ωστόσο, την ύπαρξη, σε ορισμένες περιπτώσεις, καταχρηστικών ρητρών στις συμβάσεις και ζητεί να συνάπτονται διαφανείς και δίκαιες συμβάσεις δικαιόχρησης· εφιστά, ειδικότερα, την προσοχή της Επιτροπής και των κρατών μελών στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δικαιοδόχοι που επιθυμούν να πουλήσουν την επιχείρησή τους ή να μεταβάλουν την επιχειρησιακή τους μέθοδο, εξακολουθώντας να δραστηριοποιούνται στον ίδιο τομέα· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει την απαγόρευση των μηχανισμών καθορισμού των τιμών στο πλαίσιο συστημάτων δικαιόχρησης, καθώς και τις επιπτώσεις των μακροχρόνιων ρητρών ανταγωνισμού, των επιλογών αγοράς και της απαγόρευσης της πολλαπλής δικαιόχρησης (multi-franchising), καθώς και να επανεξετάσει, στο πλαίσιο αυτό, την ισχύουσα εξαίρεση από τους κανόνες ανταγωνισμού για τα συμβαλλόμενα μέρη που κατέχουν μερίδιο αγοράς μικρότερο του 30%·

30.  εκφράζει την ανησυχία του για την ταχεία ανάπτυξη των ιδιωτικών σημάτων· τονίζει ότι τα ιδιωτικά σήματα πρέπει να αναπτυχθούν κατά τρόπο που να προσφέρουν βελτιωμένες επιλογές στον καταναλωτή, ιδίως από πλευράς διαφάνειας, ποιότητας πληροφοριών και ποικιλίας, και να δίνουν σαφείς ευκαιρίες στις ΜΜΕ να καινοτομούν και να επεκτείνονται·

31.  στηρίζει τις εργασίες του φόρουμ υψηλού επιπέδου για τη βελτίωση της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, καθώς και το έργο της ομάδας εμπειρογνωμόνων που ανήκει στο φόρουμ αυτό, σχετικά με τις συμβατικές πρακτικές B2B· θεωρεί ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να επιλύσει επειγόντως τα εκκρεμή ζητήματα που σχετίζονται με τη συμμετοχή του στις εργασίες του φόρουμ· τονίζει ότι οι ΑθΕΠ εμφανίζονται και στην αλυσίδα εφοδιασμού καταναλωτικών προϊόντων εκτός τροφίμων· ζητεί, συνεπώς, από την Επιτροπή και από τις επιχειρηματικές ομοσπονδίες, να επιδιώξουν έναν εποικοδομητικό και διατομεακό διάλογο στα υφιστάμενα φόρα, περιλαμβανομένης και της ετήσιας Στρογγυλής Τράπεζας για το λιανικό εμπόριο και της υπό σύσταση ομάδας της Επιτροπής για την ανταγωνιστικότητα στο λιανικό εμπόριο·

32.  επικροτεί τις αρχές της ορθής πρακτικής και τον κατάλογο παραδειγμάτων θεμιτών και αθέμιτων πρακτικών στις κάθετες εμπορικές σχέσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, καθώς και το πλαίσιο για την εφαρμογή και την επιβολή των εν λόγω αρχών· εκφράζει την ικανοποίησή του όσον αφορά την αναγνώριση από τις εμπορικές ενώσεις της ανάγκης επιβολής του νόμου, και τονίζει ότι, προκειμένου ένας μηχανισμός να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα, είναι απαραίτητος ο σεβασμός του και η συμμετοχή όλων των φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, περιλαμβανομένων των οργανώσεων των αγροτών, καθώς και των μεταποιητικών βιομηχανιών και των βιομηχανιών χονδρικής διανομής· καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει τα πρακτικά αποτελέσματα της εθελοντικής πρωτοβουλίας, περιλαμβανομένης και της επιβολής των αρχών της ορθής πρακτικής, εντός ενός έτους από την έναρξη ισχύος της·

33.  επισημαίνει ότι τα θέματα που αφορούν τις κάθετες εμπορικές σχέσεις προκύπτουν επίσης σε σχέση με τις συμφωνίες επιλεκτικής και αποκλειστικής διανομής στον τομέα της λιανικής πώλησης αγαθών συγκεκριμένου σήματος· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν τα δικαιώματα των εμπόρων λιανικής και των ιδιοκτητών καταστημάτων με πιο περιορισμένη διαπραγματευτική ισχύ·

34.  κρίνει ότι οι ασθενέστεροι παράγοντες της αγοράς, ιδιαίτερα οι αγρότες και άλλοι προμηθευτές, θεωρούν συχνά δύσκολο να υποβάλουν καταγγελίες σχετικά με τις ΑθΕΠ και τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τον σημαντικό ρόλο των ενώσεων, οι οποίες πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλλουν τέτοιες καταγγελίες εξ ονόματός τους· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την αναγκαιότητα και τη δυνατότητα ορισμού ενός διαμεσολαβητή ή κριτή, καθώς και τη σκοπιμότητα να έχει ο φορέας αυτός την εξουσία να αναλαμβάνει αυτεπάγγελτη δράση στην περίπτωση τεκμηριωμένων αθέμιτων εμπορικών πρακτικών·

35.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει το δικαίωμα των μικρών προμηθευτών να συστήνουν ομάδες παραγωγών χωρίς το φόβο κυρώσεων από τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού, οι οποίες αξιολογούν τη σημασία των εν λόγω ομάδων μόνο βάσει εθνικής παραγωγής·

36.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την ισχύουσα νομοθεσία για τους εδαφικούς περιορισμούς εφοδιασμού που επιβλήθηκαν από τους προμηθευτές στους πελάτες τους·

37.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 33 E της 5.2.2013, σ. 9.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0239.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0436.
(4) ΕΕ C 308 E της 20.10.2011, σ. 22.
(5) ΕΕ C 184 Ε της 6.8.2009, σ. 23.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0468.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0327.
(8) http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.int-opinions.26063.
(9) http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.int-opinions.26065.
(10) ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 64.
(11) ΕΕ L 109 της 6.5.2000, σ. 29.
(12) ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 18.
(13) ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 21.
(14) ΕΕ L 48 της 23.2.2011, σ. 1.
(15) ΕΕ L 319 της 5.12.2007, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου