Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/0901B(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0252/2013

Předložené texty :

A7-0252/2013

Rozpravy :

Hlasování :

PV 12/12/2013 - 12.1
CRE 12/12/2013 - 12.1
Vysvětlení hlasování
PV 15/04/2014 - 8.18
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0581
P7_TA(2014)0358

Přijaté texty
PDF 376kWORD 55k
Čtvrtek, 12. prosince 2013 - Štrasburk
Soudní dvůr Evropské unie: počet soudců Tribunálu ***I
P7_TA(2013)0581A7-0252/2013
Text
 Úplné znění

Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 12. prosince 2013 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění statut Soudního dvora Evropské unie na základě zvýšení počtu soudců Tribunálu (02074/2011 – C7-0126/2012 – 2011/0901B(COD))(1)
POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY EVROPSKÉHO PARLAMENTU(2)
k návrhu Soudního dvora
---------------------------------------------------------

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Pozměňovací návrh 1

(1) Věc byla vrácena příslušnému výboru k opětovnému projednání podle čl. 57 odst.2) druhého pododstavce (A7-0252/2013).
(2) Pozměňovací návrhy: nový text či text nahrazující původní znění je označen tučně a kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem ▌.


Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění Protokol o statutu Soudního dvora Evropské unie s cílem zvýšit počet soudců Tribunálu

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména čl. 19 odst. 2 druhý pododstavec této Smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména čl. 254 odst. 1 a čl. 281 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména čl. 106a odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na žádost Soudního dvora,

s ohledem na stanovisko Komise,

v souladu s řádným legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(5)  Tribunálu je v současnosti předkládán neustále narůstající počet věcí, protože od okamžiku jeho vytvoření se postupně rozšiřují oblasti, v nichž je příslušný rozhodovat.

(6)  Počet věcí předložených Tribunálu v průběhu let stále stoupá, což postupně vedlo k nárůstu počtu věcí, v nichž řízení nebylo ukončeno, a k prodloužení délky řízení.

(7)  Je zřejmé, že toto prodloužení délky řízení je pro strany stěží přijatelné, zejména s ohledem na požadavky stanovené jak v článku 47 Listiny základních svobod Evropské unie, tak v článku 6 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

(8)  Situace, v níž se nachází Tribunál, má strukturální příčiny související jak s nárůstem intenzity a různorodosti normotvorné činnosti orgánů, institucí a jiných subjektů Unie, tak s objemem a složitostí věcí předkládaných Tribunálu, zejména v oblastech hospodářské soutěže a státních podpor.

(9)  V důsledku toho je třeba přijmout opatření nutná k tomu, aby bylo možné této situaci čelit, s tím, že využitím možnosti stanovené ve Smlouvách zvýšit počet soudců Tribunálu lze v krátké době snížit objem dosud neprojednaných věcí i omezit případy nepřiměřené délky řízení u tohoto soudu.

(9a)  Tato opatření by měla rovněž přinést trvalé řešení otázky členského státu původu jednotlivých soudců, neboť ve stávajícím systému, v jehož rámci každý členský stát jmenuje jednoho soudce, nebude možné pokračovat v situaci, kdy počet soudců přesáhne počet členských států.

(9b)  Podle čl. 19 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii je členem Tribunálu nejméně jeden soudce z každého členského státu. Jelikož je tímto již dostatečně zajištěna zeměpisná vyváženost a zohlednění právních řádů jednotlivých států, bylo by vhodné dodatečné soudce jmenovat výlučně na základě jejich odborné a osobnostní vhodnosti a při zohlednění jejich znalosti právních řádů Evropské unie a členských států. Počet soudců za každý členský stát by nicméně neměl překročit dva.

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Protokol (č. 3) o statutu Soudního dvora Evropské unie se mění takto:

6a.  V článku 47 se první pododstavec nahrazuje tímto:"

„Článek 9a, články 14 a 15, čl. 17 odst. 1, 2, 4 a 5 a článek 18 se použijí na Tribunál a jeho členy.

"

7.  ▌Článek 48 se nahrazuje tímto:"

„Počet soudců Tribunálu je dán výsledkem součtu jednoho soudce z každého členského státu a dvanácti dodatečných soudců. Počet soudců za každý členský stát nepřekročí dva.

Všichni soudci mají stejné postavení, stejná práva a stejné povinnosti.

Částečná obměna, k níž dochází každé tři roky, se střídavě týká vždy jedné poloviny soudců; při lichém počtu soudců se tato obměna střídavě týká sudého počtu soudců a lichého počtu soudců, který je o jednu nižší, než je uvedený sudý počet soudců.“

"

7a.  Vkládá se nový článek, který zní:"

„Článek 48a

V případě soudcovských míst obsazovaných podle počtu členských států mají právo nominovat soudce příslušné členské státy.“

"

7b.  Vkládá se nový článek, který zní:"

„Článek 48b

1.  Místa dodatečných soudců se obsazují nezávisle na členském státě původu kandidáta.

2.  V rámci postupu k obsazení jednoho nebo více z dvanácti dodatečných soudcovských míst mohou navrhovat kandidáty vlády všech členských států. Kromě toho se mohou jako kandidáti písemně u předsedy výboru podle článku 255 Smlouvy o fungování Evropské unie přihlásit soudci, jejichž mandát u Tribunálu končí.

3.  V rámci postupu k obsazení jednoho nebo více z dvanácti dodatečných soudcovských míst vydá výbor podle článku 255 Smlouvy o fungování Evropské unie stanovisko o vhodnosti kandidátů pro výkon funkce soudce Tribunálu. Výbor připojí k tomuto stanovisku o vhodnosti kandidátů seznam kandidátů, kteří mají nejvhodnější zkušenosti na vysoké úrovni, seřazených podle zásluh. Je-li počet vhodných kandidátů dostatečný, uvádí tento seznam jména nejméně dvojnásobného počtu kandidátů, než je počet soudců, které mají vlády členských států jmenovat vzájemnou dohodou.“

"

Článek 3

1.  Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem měsíce následujícího po jeho vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2.  Dvanáct dodatečných soudců jmenovaných na základě tohoto nařízení po jeho vstupu v platnost nastoupí do funkce neprodleně po složení přísahy.

Funkční období šesti z těchto soudců, které určí los, skončí šest let po první částečné obměně Tribunálu po vstupu tohoto nařízení v platnost. Funkční období zbývajících šesti soudců skončí šest let po druhé částečné obměně Tribunálu po vstupu tohoto nařízení v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V … dne …

Za Evropský parlament Za Radu

předseda nebo předsedkyně předseda nebo předsedkyně

Právní upozornění - Ochrana soukromí