Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2011/0901B(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0252/2013

Előterjesztett szövegek :

A7-0252/2013

Viták :

Szavazatok :

PV 12/12/2013 - 12.1
CRE 12/12/2013 - 12.1
A szavazatok indokolása
PV 15/04/2014 - 8.18
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0581
P7_TA(2014)0358

Elfogadott szövegek
PDF 374kWORD 49k
2013. december 12., Csütörtök - Strasbourg
Az Európai Unió Bírósága: a bírák száma a Törvényszéken ***I
P7_TA(2013)0581A7-0252/2013
Szöveg
 Egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Az Európai Parlament 2013. december 12-én elfogadott módosításai az Európai Unió Bírósága alapokmányáról szóló jegyzőkönyvnek a Törvényszék bírái számának növelésével történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezethez (02074/2011 – C7-0126/2012 – 2011/0901B(COD))(1)
AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI(2)
a Bíróság tervezetéhez
---------------------------------------------------------

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Módosítás 1

(1) Az ügyet az 57. cikk (2) bekezdésének második albekezdése alapján visszautalták az illetékes bizottsághoz újratárgyalásra. (A7-0252/2013).
(2) Módosítások: az új vagy módosított szöveget félkövér dőlt betűtípus, a törléseket pedig a ▌jel mutatja.


Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Unió Bírósága alapokmányáról szóló jegyzőkönyvnek a Törvényszék bírái számának növelésével történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 19. cikke (2) bekezdésének második albekezdésére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 254. cikke első bekezdésére és 281. cikkének második bekezdésére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 106a. cikkének első bekezdésére,

tekintettel a Bíróság kérelmére,

tekintettel a Bizottság véleményére,

rendes jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(5)  A Törvényszék előtt indított eljárások száma, hatáskörének a létrehozása óta történő fokozatos bővítése miatt, jelenleg folyamatosan növekszik.

(6)  Az ezen igazságszolgáltatási fórumhoz érkező ügyek száma évről évre egyre nő, aminek következtében az előtte folyamatban lévő ügyek mennyisége tartósan megnőtt, az eljárások időtartama pedig meghosszabbodott.

(7)  Az eljárások időtartamának meghosszabbodása a peres felek szempontjából nem tűnik elfogadhatónak, különösen az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkében és az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény 6. cikkében meghatározott követelmények fényében.

(8)  A Törvényszék jelen helyzete olyan strukturális okokkal magyarázható, hogy az Európai Unió intézményeinek, szerveinek, hivatalainak és ügynökségeinek jogalkotási és szabályozási tevékenysége intenzívebbé és változatosabbá vált, valamint a Törvényszékhez érkező ügyek száma és összetettsége nőtt, különösen a versenyjog és az állami támogatások ellenőrzése terén.

(9)  Következésképpen el kell fogadni azokat az intézkedéseket, amelyekkel ez a helyzet orvosolható, és a Szerződések által biztosított azon lehetőség, hogy a Törvényszéket alkotó bírák száma növelhető, biztosítja, hogy rövid időn belül csökkenjen mind a folyamatban lévő ügyek mennyisége, mind az ezen igazságszolgáltatási fórum előtti eljárások túl hosszú időtartama.

(9a)  Ezeknek az intézkedéseknek olyan szabályozást is tartalmazniuk kell, amely tartós megoldást nyújt a bírák származásának kérdésére, mivel a bírói álláshelyek tagállamok közötti jelenlegi felosztása nem alkalmazható analóg módon arra a helyzetre, amelyben a bírák száma meghaladja a tagállamok számát.

(9b)  Az Európai Unióról szóló szerződés 19. cikkének (2) bekezdése szerint a Törvényszék tagállamonként legalább egy bíróból áll. Mivel ez már szavatolja a megfelelő földrajzi egyensúlyt és a nemzeti jogrendszerek képviseletét, a további bírákat kizárólag szakmai és személyes alkalmasságuk alapján kell kinevezni, figyelembe véve az Európai Unió és az egyes tagállamok jogrendszerével kapcsolatos ismereteiket. Ugyanakkor tagállamonként két bírónál többet nem lehet kinevezni.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló 3. jegyzőkönyv a következőképpen módosul:

(6a)  A 47. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:"

„A 9a. cikket, a 14. és 15. cikket, a 17. cikk első, második, negyedik és ötödik bekezdését, valamint 18. cikket a Törvényszékre és annak tagjaira is alkalmazni kell.”

"

(7)  ▌A 48. cikk helyébe a következő szöveg lép:"

„A Törvényszék bírói kara tagállamonként egy bíróból és tizenkét további bíróból áll. Tagállamonként nem lehet több mint két bírót kinevezni.

Minden bírónak azonos a jogállása, valamint azonosak a jogaik és a kötelezettségeik.

A bírói kar részleges megújítása, amelyre háromévente kerül sor, páros számú bíró esetén felváltva mindig a bírák felét érinti, páratlan számú bíró esetén pedig felváltva páros számú bírót vagy eggyel kisebb páratlan számú bírót érint.”

"

(7a)   A szöveg az alábbi cikkel egészül ki:"

„48a. cikk

A tagállamonkénti bírói álláshelyek tekintetében a javaslattétel joga az adott tagállam kormányát illeti meg.”

"

(7b)  A szöveg az alábbi cikkel egészül ki:"

„48b. cikk

(1)  A további bírói álláshelyeket a pályázók meghatározott tagállamból való származásától függetlenül töltik be.

(2)  A tizenkét további bírói álláshely közül egy vagy több betöltésére irányuló eljárás keretében valamennyi tagállam kormánya javasolhat jelölteket. Emellett a Törvényszék távozó bírái személyesen, írásban jelentkezhetnek jelöltként az Európai Unió működéséről szóló szerződés 255. cikke szerinti bizottság elnökénél.

(3)  A tizenkét további bírói álláshely közül egy vagy több betöltésére irányuló eljárás keretében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 255. cikke szerinti bizottság véleményt ad ki a jelölteknek törvényszéki bíróként a hivatal betöltésére való alkalmasságáról. A bizottság a pályázók alkalmasságára vonatkozó ezen véleményéhez csatolja a legmagasabb szintű tapasztalattal rendelkező pályázók rangsorolt listáját. Ez a lista legalább kétszer annyi pályázót tartalmaz, mint amennyi a tagállami kormányok által kölcsönös egyetértésben kinevezendő bírók száma, amennyiben elegendő olyan pályázó van, aki megfelel a kritériumoknak.”

"

3. cikk

(1)  Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

(2)  Az e rendelet alapján annak hatálybalépését követően kinevezett tizenkét bíró eskütétele után azonnal hivatalba lép.

Hat, sorsolással kiválasztott bíró megbízatása a Törvényszék e rendelet hatálybalépését követő első részleges megújítása után hat évvel jár le. A másik hat bíró megbízatása a Törvényszék e rendelet hatálybalépését követő második részleges megújítása után hat évvel jár le.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt …,…

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat