Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0189(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0414/2013

Внесени текстове :

A7-0414/2013

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/12/2013 - 12.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0583

Приети текстове
PDF 369kWORD 55k
Четвъртък, 12 декември 2013 г. - Страсбург
Изменение на Директива 2010/18/ЕС на Съвета поради промяната на статута на Майот *
P7_TA(2013)0583A7-0414/2013

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 декември 2013 г. относно проекта на директива на Съвета за изменение на Директива 2010/18/ЕС на Съвета поради промяната на статута на Майот (14220/2013 — C7‑0355/2013 — 2013/0189(NLE))

(Специална законодателна процедура — консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2013)0413) и проекта на Съвета (14220/2013),

—  като взе предвид член 349 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C7‑0355/2013),

—  като взе предвид член 155, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, който е правното основание на Комисията за предложението ѝ,

—  като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

—  като взе предвид членове 55 и 37 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси (A7‑0414/2013),

1.  Одобрява проекта на Съвета, както е изменен;

2.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

3.  Призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своя проект;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Проект на Съвета   Изменение
Изменение 1
Проект на директива
Заглавие
Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2010/18/ЕС поради промяната на статута на Майот
Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2010/18/ЕС поради промяната на статута на Майот
Изменение 2
Проект на директива
Позоваване 1
като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 349 от него,
като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 155, параграф 2 и член 349 от него,
Изменение 4
Проект на директива
Съображение 1
(1)   С решение 2012/419/ЕС1 Европейският съвет реши да измени статута на Майот по отношение на Европейския съюз, считано от 1 януари 2014 г. В резултат на това от тази дата Майот ще престане да бъде отвъдморска територия и ще стане най-отдалечен регион на Съюза по смисъла на член 349 и член 355, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС. Вследствие на тази промяна в правния статут на Майот правото на Съюза ще се прилага спрямо Майот от 1 януари 2014 г. Следва обаче да се установят някои специални мерки, оправдани от особеното структурно социално и икономическо състояние на Майот като нов най-отдалечен регион, във връзка със специалните условия за прилагане на правото на Съюза.
(1)   С решение 2012/419/ЕС1 Европейският съвет реши да измени статута на Майот по отношение на Европейския съюз, считано от 1 януари 2014 г. В резултат на това от тази дата Майот ще престане да бъде отвъдморска територия и ще стане най-отдалечен регион на Съюза по смисъла на член 349 и член 355, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС. Вследствие на тази промяна в правния статут на Майот правото на Съюза ще се прилага спрямо Майот от 1 януари 2014 г. Следва обаче да се установят някои специални мерки, оправдани от особеното структурно социално и икономическо състояние на Майот като нов най-отдалечен регион.
__________________
__________________
1 ОВ L 204, 31.7.2012 г., стр. 131.
1 ОВ L 204, 31.7.2012 г., стр. 131
Изменение 5
Проект на директива
Тържествена формула
ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:
ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:
Изменение 6
Проект на директива
Член 1
Директива 2010/18/ЕС
Член 3 – параграф 2 – алинея 2
В член 3, параграф 2 от Директива 20101/18/ЕС се добавя следната алинея:
В член 3, параграф 2 от Директива 2010/18/ЕС се добавя следната алинея:
Чрез дерогация от първа алинея за Майот като най-отдалечен регион по смисъла на член 349 от ДФЕС посоченият в първа алинея допълнителен срок се удължава до 31 декември 2018 г.“.
По отношение на френския най-отдалечен регион Майот, срокът, посочен в предходната алинея, се удължава до 31 декември 2018 г.“
Изменение 7
Проект на директива
Член 2
Адресат на настоящата директива е Френската република.
Адресат на настоящото решение е Френската република.
Изменение 8
Проект на директива
Член 3
Настоящата директива влиза в сила на 1 януари 2014 г.
Настоящото решение влиза в сила на 1 януари 2014 г.
Правна информация - Политика за поверителност