Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/0189(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0414/2013

Předložené texty :

A7-0414/2013

Rozpravy :

Hlasování :

PV 12/12/2013 - 12.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0583

Přijaté texty
PDF 376kWORD 54k
Čtvrtek, 12. prosince 2013 - Štrasburk
Změna směrnice Rady 2010/18/EU z důvodu změny statusu Mayotte *
P7_TA(2013)0583A7-0414/2013

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 2013 o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice Rady 2010/18/EU z důvodu změny statusu Mayotte (14220/2013 – C7-0355/2013– 2013/0189(NLE))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

—  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2013)0413) a návrh Rady (14220/2013),

—  s ohledem na článek 349 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C7-0355/2013),

—  s ohledem na čl. 155 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, který je právním základem, jenž Komise pro tento návrh zvolila,

—  s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrhovanému právnímu základu,

—  s ohledem na články 55 a 37 jednacího řádu,

—  s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A7-0414/2013),

1.  schvaluje pozměněný návrh Rady;

2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit svůj návrh;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Návrh Rady   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh směrnice
Název
Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice Rady 2010/18/EU z důvodu změny statusu Mayotte
Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se mění směrnice Rady 2010/18/EU z důvodu změny statusu Mayotte
Pozměňovací návrh 2
Návrh směrnice
Právní východisko 1
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 349 této smlouvy,
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 155 odst. 2 a článek 349 této smlouvy,
Pozměňovací návrh 4
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1
(1)  Evropská rada rozhodnutím 2012/419/EU1 změnila status ostrova Mayotte vůči Evropské unii s účinností od 1. ledna 2014. Od tohoto data tak Mayotte přestane být zámořským územím a stane se nejvzdálenějším regionem Unie ve smyslu článku 349 a čl. 355 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie. V důsledku této změny právního statusu Mayotte se na tento ostrov ode dne 1. ledna 2014 vztahuje právo Unie. Měla by však být zavedena některá konkrétní opatření ohledně zvláštních podmínek uplatňování práva Unie odůvodněná zvláštní strukturální sociální a hospodářskou situací ostrova Mayotte jakožto nového nejvzdálenějšího regionu.
(1)  Evropská rada rozhodnutím 2012/419/EU1 změnila status ostrova Mayotte vůči Evropské unii s účinností od 1. ledna 2014. Od tohoto data tak Mayotte přestane být zámořským územím a stane se nejvzdálenějším regionem Unie ve smyslu článku 349 a čl. 355 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie. V důsledku této změny právního statusu Mayotte se na tento ostrov ode dne 1. ledna 2014 vztahuje právo Unie. Měla by však být zavedena některá konkrétní opatření odůvodněná zvláštní strukturální sociální a hospodářskou situací ostrova Mayotte jakožto nového nejvzdálenějšího regionu.
__________________
__________________
1 Úř. věst. L 204, 31.7.2012, s. 131.
1 Úř. věst. L 204, 31.7.2012, s. 131.
Pozměňovací návrh 5
Návrh směrnice
Přijímací formule
PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
Pozměňovací návrh 6
Návrh směrnice
Článek 1
Směrnice 2010/18/EU
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 2
V čl. 3 odst. 2 směrnice 2010/18/EU se doplňuje nový pododstavec, který zní:
V čl. 3 odst. 2 směrnice 2010/18/EU se doplňuje nový pododstavec, který zní:
„Odchylně od prvního pododstavce se uvedená dodatečná lhůta pro Mayotte jakožto nejvzdálenější region ve smyslu odstavce 349 SFEU prodlužuje do 31. prosince 2018.“
„U francouzského nejvzdálenějšího regionu Mayotte se dodatečná lhůta podle prvního pododstavce prodlužuje do 31. prosince 2018.“
Pozměňovací návrh 7
Návrh směrnice
Článek 2
Tato směrnice je určena Francouzské republice.
Toto rozhodnutí je určeno Francouzské republice.
Pozměňovací návrh 8
Návrh směrnice
Článek 3
Tato směrnice vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2014.
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2014.
Právní upozornění - Ochrana soukromí