Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/0189(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0414/2013

Esitatud tekstid :

A7-0414/2013

Arutelud :

Hääletused :

PV 12/12/2013 - 12.3
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0583

Vastuvõetud tekstid
PDF 204kWORD 48k
Neljapäev, 12. detsember 2013 - Strasbourg
Nõukogu direktiivi 2010/18/EL muutmine Mayotte'i staatuse muutumise tõttu *
P7_TA(2013)0583A7-0414/2013

Euroopa Parlamendi 12. detsembri 2013. aasta seadusandlik resolutsioon nõukogu direktiivi eelnõu kohta, millega muudetakse nõukogu direktiivi 2010/18/EL seoses Mayotte’i staatuse muutmisega (14220/2013 – C7-0355/2013 – 2013/0189(NLE))

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2013)0413) ja nõukogu eelnõu (14220/2013),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 349, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7‑0355/2013),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 155 lõiget 2, mis on komisjoni ettepanekuks valitud õiguslik alus,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni arvamust esitatud õigusliku aluse kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artikleid 55 ja 37,

–  võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit (A7‑0414/2013),

1.  kiidab nõukogu eelnõu muudetud kujul heaks;

2.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Nõukogu eelnõu   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Direktiivi eelnõu
Pealkiri
Ettepanek: nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 2010/18/EL seoses Mayotte’i staatuse muutmisega
Ettepanek: nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu direktiivi 2010/18/EL seoses Mayotte’i staatuse muutmisega
Muudatusettepanek 2
Direktiivi eelnõu
Volitus 1
võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 349,
võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 155 lõiget 2 ja artiklit 349,
Muudatusettepanek 4
Direktiivi eelnõu
Põhjendus 1
(1)   Euroopa Ülemkogu muutis otsusega 2012/419/EL1 Mayotte’i staatust Euroopa Liidu suhtes alates 1. jaanuarist 2014. Sellest tulenevalt ei ole Mayotte alates kõnealusest kuupäevast enam ülemereterritoorium, vaid temast saab ELi toimimise lepingu artikli 349 ja artikli 355 lõike 1 tähenduses äärepoolseim piirkond. Tulenevalt Mayotte’i õigusliku staatuse sellisest muutmisest kohaldatakse Mayotte’i suhtes liidu õigust alates 1. jaanuarist 2014. Siiski on vaja kehtestada teatavad liidu õiguse kohaldamise eritingimusi käsitlevad erimeetmed, mis on põhjendatud Mayotte’i kui uue äärepoolseima piirkonna struktuurse sotsiaalse ja majandusliku eriolukorraga.
(1)   Euroopa Ülemkogu muutis otsusega 2012/419/EL1 Mayotte’i staatust Euroopa Liidu suhtes alates 1. jaanuarist 2014. Sellest tulenevalt ei ole Mayotte alates kõnealusest kuupäevast enam ülemereterritoorium, vaid temast saab ELi toimimise lepingu artikli 349 ja artikli 355 lõike 1 tähenduses äärepoolseim piirkond. Tulenevalt Mayotte’i õigusliku staatuse sellisest muutmisest kohaldatakse Mayotte’i suhtes liidu õigust alates 1. jaanuarist 2014. Siiski on vaja kehtestada erimeetmed, mis on põhjendatud Mayotte’i kui uue äärepoolseima piirkonna struktuurse sotsiaalse ja majandusliku eriolukorraga.
__________________
__________________
1 ELT L 204, 31.7.2012, lk 131.
1 ELT L 204, 31.7.2012, lk 131
Muudatusettepanek 5
Direktiivi eelnõu
Pidulik kinnitus
ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:
ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:
Muudatusettepanek 6
Direktiivi eelnõu
Artikkel 1
Direktiiv 2010/18/EL
Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 2
Direktiivi 20101/18/EL artikli 3 lõikesse 2 lisatakse järgmine lõik:
Direktiivi 2010/18/EL artikli 3 lõikesse 2 lisatakse järgmine lõik:
Erandina esimesest lõigust kestab Mayotte’i kui äärepoolseima piirkonna (ELi toimimise lepingu artikli 349 tähenduses) suhtes kohaldatav esimeses lõigus osutatud lisaaeg kuni 31. detsembrini 2018.”
Prantsuse äärepoolseima piirkonna Mayotte’i puhul kestab esimeses lõigus osutatud lisaaeg 31. detsembrini 2018.”
Muudatusettepanek 7
Direktiivi eelnõu
Artikkel 2
Käesolev direktiiv on adresseeritud Prantsuse Vabariigile.
Käesolev otsus on adresseeritud Prantsuse Vabariigile.
Muudatusettepanek 8
Direktiivi eelnõu
Artikkel 3
Käesolev direktiiv jõustub 1. jaanuaril 2014.
Käesolev otsus jõustub 1. jaanuaril 2014.
Õigusteave - Privaatsuspoliitika