Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/0189(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0414/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0414/2013

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 12/12/2013 - 12.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0583

Hyväksytyt tekstit
PDF 199kWORD 55k
Torstai 12. joulukuuta 2013 - Strasbourg
Neuvoston direktiivin 2010/18/EU muuttaminen Mayotten aseman muuttumisen vuoksi *
P7_TA(2013)0583A7-0414/2013

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 12. joulukuuta 2013 esityksestä neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2010/18/EU muuttamisesta Mayotten aseman muuttumisen vuoksi (14220/2013 – C7-0355/2013 – 2013/0189(NLE))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2013)0413) ja neuvoston esityksen (14220/2013),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7‑0355/2013),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 155 artiklan 2 kohdan, jonka komissio on valinnut ehdotuksensa oikeusperustaksi,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon ehdotetusta oikeusperustasta,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 ja 37 artiklan,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön (A7‑0414/2013),

1.  hyväksyy neuvoston esityksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Neuvoston esitys   Tarkistus
Tarkistus 1
Esitys direktiiviksi
Otsikko
Ehdotus: NEUVOSTON DIREKTIIVI neuvoston direktiivin 2010/18/EU muuttamisesta Mayotten aseman muuttumisen vuoksi
Ehdotus neuvoston päätökseksi neuvoston direktiivin 2010/18/EU muuttamisesta Mayotten aseman muuttumisen vuoksi
Tarkistus 2
Esitys direktiiviksi
Johdanto-osan 1 viite
ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 349 artiklan,
ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 155 artiklan 2 kohdan ja 349 artiklan,
Tarkistus 4
Esitys direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale
(1)  Eurooppa-neuvosto muutti päätöksellään 2012/419/EU1 Mayotten aseman Euroopan unioniin nähden 1 päivästä tammikuuta 2014. Tämän vuoksi Mayotte lakkaa kyseisestä päivämäärästä olemasta merentakainen alue ja siitä tulee Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 artiklassa ja 355 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu unionin syrjäisimpiin alueisiin kuuluva alue. Mayotten oikeudellisen aseman muuttumisen seurauksena Mayotteen sovelletaan unionin oikeutta [...] 1 päivästä tammikuuta 2014. On kuitenkin aiheellista ottaa käyttöön tiettyjä unionin oikeuden soveltamisen erityisedellytyksiä koskevia erityistoimenpiteitä, jotka ovat perusteltuja Mayotten, joka on uusi syrjäisimpiin alueisiin kuuluva alue, erityisen rakenteellisen, sosiaalisen ja taloudellisen tilanteen vuoksi.
(1)  Eurooppa-neuvosto muutti päätöksellään 2012/419/EU1 Mayotten aseman Euroopan unioniin nähden 1 päivästä tammikuuta 2014. Tämän vuoksi Mayotte lakkaa kyseisestä päivämäärästä olemasta merentakainen alue ja siitä tulee Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 artiklassa ja 355 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu unionin syrjäisimpiin alueisiin kuuluva alue. Mayotten oikeudellisen aseman muuttumisen seurauksena Mayotteen sovelletaan unionin oikeutta 1 päivästä tammikuuta 2014. On kuitenkin aiheellista ottaa käyttöön tiettyjä erityistoimenpiteitä, jotka ovat perusteltuja Mayotten, joka on uusi syrjäisimpiin alueisiin kuuluva alue, erityisen rakenteellisen, sosiaalisen ja taloudellisen tilanteen vuoksi.
__________________
__________________
1 EUVL L 204, 31.7.2012, s. 131.
1 EUVL L 204, 31.7.2012, s. 131.
Tarkistus 5
Esitys direktiiviksi
Juhlallinen sanonta
ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:
ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN
Tarkistus 6
Esitys direktiiviksi
1 artikla
Direktiivi 2010/18/EU
3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
Lisätään direktiivin 20101/18/EU 3 artiklan 2 kohtaan alakohta seuraavasti:
Lisätään direktiivin 2010/18/EU 3 artiklan 2 kohtaan alakohta seuraavasti:
"Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, siinä tarkoitettu lisäaika päättyy SEUT 349 artiklassa tarkoitettuihin syrjäisimpiin alueisiin kuuluvan Mayotten osalta 31 päivänä joulukuuta 2018."
"Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu lisäaika päättyy Ranskan syrjäisimpiin alueisiin kuuluvan Mayotten osalta 31 päivänä joulukuuta 2018."
Tarkistus 7
Esitys direktiiviksi
2 artikla
Tämä direktiivi on osoitettu Ranskan tasavallalle.
Tämä päätös on osoitettu Ranskan tasavallalle.
Tarkistus 8
Esitys direktiiviksi
3 artikla
Tämä direktiivi tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö