Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/0189(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0414/2013

Pateikti tekstai :

A7-0414/2013

Debatai :

Balsavimas :

PV 12/12/2013 - 12.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0583

Priimti tekstai
PDF 291kWORD 55k
Ketvirtadienis, 2013 m. gruodžio 12 d. - Strasbūras
Tarybos direktyvos 2010/18/ES dalinis keitimas dėl Majoto statuso pakeitimo *
P7_TA(2013)0583A7-0414/2013

2013 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos direktyvos, kuria dėl Majoto statuso pakeitimo iš dalies keičiama Tarybos direktyva 2010/18/ES, projekto (14220/2013 – C7-0355/2013– 2013/0189(NLE))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2013)0413) ir į Tarybos projektą (14220/2013),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 349 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7-0355/2013),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 155 straipsnio 2 dalį, kurią Komisija pasirinko kaip savo pasiūlymo teisinį pagrindą,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto nuomonę dėl pasiūlyto teisinio pagrindo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 ir 37 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą (A7–0414/2013),

1.  pritaria Tarybos projektui su pakeitimais;

2.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti savo projektą;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Tarybos projektas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Direktyvos projektas
Pavadinimas
Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria dėl Majoto statuso pakeitimo iš dalies keičiama Tarybos direktyva 2010/18/ES
Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo, kuriuo dėl Majoto statuso pakeitimo iš dalies keičiama Tarybos direktyva 2010/18/ES
Pakeitimas 2
Direktyvos projektas
Pirma nurodomoji dalis
atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 349 straipsnį,
atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 155 straipsnio 2 dalį ir 349 straipsnį,
Pakeitimas 4
Direktyvos projektas
1 konstatuojamoji dalis
(1)   Sprendimu 2012/419/ES1 Europos Vadovų Taryba nusprendė nuo 2014 m. sausio 1 d. iš dalies pakeisti Majoto statusą Europos Sąjungos atžvilgiu. Todėl nuo tos dienos Majotas nebebus užjūrio teritorija, bet taps Sąjungos atokiausiu regionu, kaip apibrėžta Sutarties dėl ES veikimo 349 straipsnyje ir 355 straipsnio 1 dalyje. Taip pakeitus Majoto teisinį statusą, nuo 2014 m. sausio 1 d. Majotui bus taikoma Sąjungos teisė. Tačiau, atsižvelgiant į Majoto, kaip naujo atokiausio regiono, ypatingą socialinės ir ekonominės struktūros padėtį, turėtų būti nustatytos tam tikros konkrečios priemonės dėl specialių Sąjungos teisės taikymo sąlygų;
(1)   Sprendimu 2012/419/ES1 Europos Vadovų Taryba nusprendė nuo 2014 m. sausio 1 d. iš dalies pakeisti Majoto statusą Europos Sąjungos atžvilgiu. Todėl nuo tos dienos Majotas nebebus užjūrio teritorija, bet taps Sąjungos atokiausiu regionu, kaip apibrėžta Sutarties dėl ES veikimo 349 straipsnyje ir 355 straipsnio 1 dalyje. Taip pakeitus Majoto teisinį statusą, nuo 2014 m. sausio 1 d. Majotui bus taikoma Sąjungos teisė. Tačiau, atsižvelgiant į Majoto, kaip naujo atokiausio regiono, ypatingą socialinės ir ekonominės struktūros padėtį, turėtų būti nustatytos tam tikros konkrečios priemonės;
__________________
__________________
1 OL L 204, 2012 7 31, p. 131.
1 OL L 204, 2012 7 31, p. 131.
Pakeitimas 5
Direktyvos projektas
Įžanginė formuluotė
PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ
PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ
Pakeitimas 6
Direktyvos projektas
1 straipsnis
Direktyva 2010/18/ES
3 straipsnio 2 dalies antra pastraipa
Direktyvos 20101/18/ES 3 straipsnio 2 dalis papildoma šia pastraipa:
Direktyvos 2010/18/ES 3 straipsnio 2 dalis papildoma šia pastraipa:
„Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, joje nurodytas papildomas laikotarpis Majotui, kuris yra atokiausias regionas, kaip apibrėžta SESV 349 straipsnyje, pratęsiamas iki 2018 m. gruodžio 31 d.“
„Prancūzijos atokiausiam regionui Majotui papildomas pirmoje pastraipoje nurodytas laikotarpis pratęsiamas iki 2018 m. gruodžio 31 d.“
Pakeitimas 7
Direktyvos projektas
2 straipsnis
Ši direktyva skirta Prancūzijos Respublikai.
Šis sprendimas skirtas Prancūzijos Respublikai.
Pakeitimas 8
Direktyvos projektas
3 straipsnis
Ši direktyva įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.
Šis sprendimas įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika