Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0189(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0414/2013

Ingediende teksten :

A7-0414/2013

Debatten :

Stemmingen :

PV 12/12/2013 - 12.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0583

Aangenomen teksten
PDF 211kWORD 55k
Donderdag 12 december 2013 - Straatsburg
Wijziging van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad in verband met de wijziging in de status van Mayotte *
P7_TA(2013)0583A7-0414/2013

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 12 december 2013 over het ontwerp van richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2010/18/EU in verband met de wijziging van de status van Mayotte (14220/2013 – C7-0355/2013 – 2013/0189(NLE))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2013)0413) en het ontwerp van de Raad (14220/2013),

–  gezien artikel 349 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C7‑0355/2013),

–  gezien artikel 155, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, dat de rechtsgrond vormt die de Commissie voor haar voorstel heeft gekozen,

–  gezien het advies van de Commissie juridische zaken inzake de voorgestelde rechtsgrond,

–  gezien de artikelen 55 en 37 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (A7‑0414/2013),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van de Raad, als geamendeerd door het Parlement;

2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in zijn ontwerp;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Ontwerp van de Raad   Amendement
Amendement 1
Ontwerp van richtlijn
Titel
Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2010/18/EU in verband met de wijziging van de status van Mayotte
Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2010/18/EU in verband met de wijziging van de status van Mayotte
Amendement 2
Ontwerp van richtlijn
Visum 1
Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 349,
Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 155, lid 2, en artikel 349,
Amendement 4
Ontwerp van richtlijn
Overweging 1
(1)   Bij Besluit 2012/419/EU1 heeft de Europese Raad besloten de status van Mayotte ten aanzien van de Europese Unie te wijzigen met ingang van 1 januari 2014. Mayotte zal vanaf die datum bijgevolg niet langer een gebied overzee zijn, maar de status krijgen van ultraperifeer gebied in de zin van de artikelen 349 en 355, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de EU. Ingevolge deze wijziging van de juridische status van Mayotte, zal het recht van de Unie met ingang van 1 januari 2014 op Mayotte van toepassing zijn. Er dienen echter bepaalde specifieke maatregelen betreffende de bijzondere voorwaarden voor de toepassing van het Unierecht te worden genomen, die gerechtvaardigd worden door de specifieke structurele sociale en economische situatie van Mayotte als nieuw ultraperifeer gebied.
(1)   Bij Besluit 2012/419/EU1 heeft de Europese Raad besloten de status van Mayotte ten aanzien van de Europese Unie te wijzigen met ingang van 1 januari 2014. Mayotte zal vanaf die datum bijgevolg niet langer een gebied overzee zijn, maar de status krijgen van ultraperifeer gebied in de zin van de artikelen 349 en 355, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de EU. Ingevolge deze wijziging van de juridische status van Mayotte, zal het recht van de Unie met ingang van 1 januari 2014 op Mayotte van toepassing zijn. Er dienen echter bepaalde specifieke maatregelen te worden genomen, die gerechtvaardigd worden door de specifieke structurele sociale en economische situatie van Mayotte als nieuw ultraperifeer gebied.
__________________
__________________
1 PB L 204 van 31.7.2012, blz. 131.
1 PB L 204 van 31.7.2012, blz. 131.
Amendement 5
Ontwerp van richtlijn
Plechtige formule
HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:
HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:
Amendement 6
Ontwerp van richtlijn
Artikel 1
Richtlijn 2010/18/EU
Artikel 3 – lid 2 – alinea 2
Aan artikel 3, lid 2, van Richtlijn 2010/18/EU wordt de volgende alinea toegevoegd:
Aan artikel 3, lid 2, van Richtlijn 2010/18/EU wordt de volgende alinea toegevoegd:
"In afwijking van de eerste alinea wordt voor Mayotte als ultraperifeer gebied in de zin van artikel 349 VWEU de extra termijn verlengd tot en met 31 december 2018."
"Voor het Franse ultraperifere gebied Mayotte loopt de in de eerste alinea bedoelde extra termijn tot 31 december 2018."
Amendement 7
Ontwerp van richtlijn
Artikel 2
Deze richtlijn is gericht tot de Franse Republiek.
Dit besluit is gericht tot de Franse Republiek.
Amendement 8
Ontwerp van richtlijn
Artikel 3
Deze richtlijn treedt in werking op 1 januari 2014.
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2014.
Juridische mededeling - Privacybeleid