Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/0189(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0414/2013

Teksty złożone :

A7-0414/2013

Debaty :

Głosowanie :

PV 12/12/2013 - 12.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0583

Teksty przyjęte
PDF 304kWORD 54k
Czwartek, 12 grudnia 2013 r. - Strasburg
Zmiana dyrektywy Rady 2010/18/UE ze względu na zmianę statusu Majotty *
P7_TA(2013)0583A7-0414/2013

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie projektu dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę Rady 2010/18/UE w związku ze zmianą statusu Majotty (14220/2013 – C7-0355/2013– 2013/0189(NLE))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2013)0413) i projekt Rady (14220/2013),

–  uwzględniając art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C7-0355/2013),

–  uwzględniając art. 155 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, będący podstawą prawną, którą Komisja wybrała dla swojego wniosku,

–  uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej,

–  uwzględniając art. 55 i art. 37 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A7-0414/2013),

1.  zatwierdza po poprawkach projekt Rady;

2.  zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

3.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do projektu Rady;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom państw członkowskich.

Projekt Rady   Poprawka
Poprawka 1
Projekt dyrektywy
Tytuł
Wniosek DYREKTYWA RADY zmieniająca dyrektywę Rady 2010/18/UE w związku ze zmianą statusu Majotty
Wniosek DECYZJA RADY zmieniająca dyrektywę Rady 2010/18/UE w związku ze zmianą statusu Majotty
Poprawka 2
Projekt dyrektywy
Umocowanie 1
uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 349,
uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 155 ust. 2 i art. 349,
Poprawka 4
Projekt dyrektywy
Motyw 1
(1)  Decyzją 2012/419/UE1 Rada Europejska postanowiła zmienić status Majotty względem Unii Europejskiej ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2014 r. Od tego dnia Majotta przestanie być zatem terytorium zamorskim i otrzyma status unijnego regionu najbardziej oddalonego w rozumieniu art. 349 i art. 355 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu UE. W związku ze wspomnianą zmianą statusu prawnego Majotty, od dnia […] 1 stycznia 2014 r. stosować się do niej będzie prawo unijne. Należy jednak ustanowić pewne szczególne środki uzasadnione specyficzną strukturalną sytuacją gospodarczą i społeczną Majotty – nowego regionu należącego do regionów najbardziej oddalonych – dotyczące szczególnych warunków stosowania prawa Unii.
(1)  Decyzją 2012/419/UE1 Rada Europejska postanowiła zmienić status Majotty względem Unii Europejskiej ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2014 r. Od tego dnia Majotta przestanie być zatem terytorium zamorskim i otrzyma status unijnego regionu najbardziej oddalonego w rozumieniu art. 349 i art. 355 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu UE. W związku ze wspomnianą zmianą statusu prawnego Majotty, od dnia […] 1 stycznia 2014 r. stosować się do niej będzie prawo unijne. Należy jednak ustanowić pewne szczególne środki uzasadnione specyficzną strukturalną sytuacją gospodarczą i społeczną Majotty – nowego regionu należącego do regionów najbardziej oddalonych.
__________________
__________________
1 Dz.U. L 204 z 31.7.2012, s. 131.
1 Dz.U. L 204 z 31.7.2012, s. 131.
Poprawka 5
Projekt dyrektywy
Solemn form
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:
Poprawka 6
Projekt dyrektywy
Artykuł 1
Dyrektywa 2010/18/UE
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit drugi
W art. 3 ust. 2 dyrektywy 20101/18/UE dodaje się akapit w brzmieniu:
W art. 3 ust. 2 dyrektywy 2010/18/UE dodaje się akapit w brzmieniu:
„W drodze odstępstwa od akapitu pierwszego dodatkowy okres, o którym mowa w tym akapicie, zostaje przedłużony w odniesieniu do Majotty – jednego z regionów najbardziej oddalonych w rozumieniu art. 349 TFUE – do dnia 31 grudnia 2018 r.”.
„W przypadku francuskiego regionu najbardziej oddalonego Majotty dodatkowy okres, o którym mowa w akapicie pierwszym, zostaje przedłużony do dnia 31 grudnia 2018 r.”.
Poprawka 7
Projekt dyrektywy
Artykuł 2
Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Republiki Francuskiej.
Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Francuskiej.
Poprawka 8
Projekt dyrektywy
Artykuł 3
Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2014 r.
Niniejsza decyzja wchodzi w życie dnia 1 stycznia 2014 r.
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności