Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0189(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0414/2013

Predkladané texty :

A7-0414/2013

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/12/2013 - 12.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0583

Prijaté texty
PDF 375kWORD 54k
Štvrtok, 12. decembra 2013 - Štrasburg
Zmena smernice Rady 2010/18/EÚ z dôvodu zmeny štatútu Mayotte *
P7_TA(2013)0583A7-0414/2013

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 12. decembra 2013 o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica Rady 2010/18/EÚ z dôvodu zmeny štatútu Mayotte (14220/2013 – C7-0355/2013– 2013/0189(NLE))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2013)0413) a návrh Rady (14220/2013),

–  so zreteľom na článok 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0355/2013),

–  so zreteľom na článok 155 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorý Komisia zvolila ako právny základ pre svoj návrh,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci k navrhovanému právnemu základu,

–  so zreteľom na články 55 a 37 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A7-0414/2013),

1.  schvaľuje zmenený návrh Rady;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Návrh Rady   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh smernice
Názov
Návrh smernice Rady, ktorou sa mení smernica Rady 2010/18/EÚ z dôvodu zmeny štatútu Mayotte
Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa mení smernica Rady 2010/18/EÚ z dôvodu zmeny štatútu Mayotte
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh smernice
Citácia 1
so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 349,
so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 155 ods. 2 a článok 349,
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh smernice
Odôvodnenie 1
(1)  Rozhodnutím 2012/419/EÚ1Európska rada rozhodla o zmene štatútu Mayotte vo vzťahu k Európskej únii s účinnosťou od 1. januára 2014. Od uvedeného dátumu preto Mayotte prestáva byť zámorským územím a stáva sa najvzdialenejším regiónom Únie v zmysle článkov 349 a 355 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Po tejto zmene právneho štatútu Mayotte sa právne predpisy Únie začnú na ostrove Mayotte uplatňovať od 1. januára 2014. Mali by sa však stanoviť určité konkrétne opatrenia týkajúce sa osobitných podmienok uplatňovania práva Únie, ktoré odôvodňuje osobitná štrukturálna sociálna a hospodárska situácia Mayotte ako nového najvzdialenejšieho regiónu.
(1)  Rozhodnutím 2012/419/EÚ1Európska rada rozhodla o zmene štatútu Mayotte vo vzťahu k Európskej únii s účinnosťou od 1. januára 2014. Od uvedeného dátumu preto Mayotte prestáva byť zámorským územím a stáva sa najvzdialenejším regiónom Únie v zmysle článkov 349 a 355 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Po tejto zmene právneho štatútu Mayotte sa právne predpisy Únie začnú na ostrove Mayotte uplatňovať od 1. januára 2014. Mali by sa však stanoviť určité konkrétne opatrenia, ktoré odôvodňuje osobitná štrukturálna sociálna a hospodárska situácia Mayotte ako nového najvzdialenejšieho regiónu.
__________________
__________________
1 Ú. v. EÚ L 204, 31.7.2012, s. 131.
1 Ú. v. EÚ L 204, 31.7.2012, s. 131.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh smernice
Slávnostná formula
PRIJALA TÚTO SMERNICU:
PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh smernice
Článok 1
Smernica 2010/18/EÚ
Článok 3 – odsek 2 – pododsek 2
V článku 3 ods. 2 smernice 20101/18/EÚ sa dopĺňa tento pododsek:
V článku 3 ods. 2 smernice 2010/18/EÚ sa dopĺňa tento pododsek:
„Odchylne od prvého pododseku sa pre Mayotte ako najvzdialenejší región v zmysle článku 349 ZFEÚ dodatočná lehota podľa uvedeného pododseku predlžuje do 31. decembra 2018.“
„V prípade najvzdialenejšieho regiónu Mayotte sa dodatočná lehota podľa prvého pododseku predlžuje do 31. decembra 2018.“
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh smernice
Článok 2
Táto smernica je určená Francúzskej republike.
Toto rozhodnutie je určené Francúzskej republike.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh smernice
Článok 3
Táto smernica nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia