Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2294(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0333/2013

Внесени текстове :

A7-0333/2013

Разисквания :

PV 12/12/2013 - 9
CRE 12/12/2013 - 9

Гласувания :

PV 12/12/2013 - 12.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0584

Приети текстове
PDF 407kWORD 114k
Четвъртък, 12 декември 2013 г. - Страсбург
Екоиновации — разкриване на работни места и осигуряване на растеж чрез политиката в областта на околната среда
P7_TA(2013)0584A7-0333/2013

Резолюция на Европейския парламент от 12 декември 2013 г. относно eкоиновациите - разкриване на работни места и осигуряване на растеж чрез политиката в областта на околната среда (2012/2294(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид съобщението на Комисията „Европа 2020: Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ (COM(2010)2020),

—  като взе предвид съобщението на Комисията „Иновации за устойчиво развитие — План за действие за екологични иновации (ПДЕИ)“ (COM(2011)0899),

—  като взе предвид съобщението на Комисията „Водеща инициатива на стратегията „Европа 2020“: Съюз за иновации“ (COM(2010)0546),

—  като взе предвид съобщението на Комисията „Европа за ефективно използване на ресурсите — водеща инициатива на стратегията „Европа 2020“ (COM(2011)0021),

—  като взе предвид съобщението на Комисията „Стимулиране на технологиите за устойчиво развитие: План за действие на Европейския съюз за технологии, свързани с околната среда“ (COM(2004)0038),

—  като взе предвид съобщението на Комисията „Стратегическа визия за европейските стандарти: към по-голям и ускорен устойчив растеж на европейската икономика до 2020 г.“ (COM(2011)0311),

—  като взе предвид съобщението на Комисията „Рио+20: към екологична икономика и по.добро управление“ (COM(2011)0363),

—  като взе предвид съобщението на Комисията „Пътна карта за постигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност“ (COM(2011)0112),

—  като взе предвид съобщението на Комисията „Програма за нови умения и работни места: европейският принос за постигане на пълна заетост“ (COM(2010)0682),

—  като взе предвид предложението на Комисията за регламент за установяване на „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) (COM(2011)0809),

—  като взе предвид съобщението на Комисията „Хоризонт 2020“ — Рамкова програма за научни изследвания и иновации (COM(2011)0808),

—  като взе предвид Бялата книга на Комисията „Адаптиране спрямо изменението на климата — към европейска рамка за действие“ (COM(2009)0147),

—  като взе предвид Зелената книга на Комисията „От предизвикателствата към възможностите – изграждане на обща стратегическа рамка за финансиране от ЕС на научните изследвания и иновациите“ (COM(2011)0048),

—  като взе предвид новия инструмент „гаранция за младежта“,

—  като взе предвид своята резолюция от 11 ноември 2010 г. относно европейски партньорства за иновации в рамките на водещата инициатива „Съюз за иновации“(1),

—  като взе предвид своята резолюция от 24 май 2012 г. относно Европа за ефективно използване на ресурсите(2),

—  като взе предвид своята резолюция от 29 септември 2011 г. относно изработването на обща позиция на ЕС за предстоящата конференция на ООН по въпросите на устойчивото развитие („Рио+20“)(3),

—  като взе предвид своята резолюция от 15 март 2012 г. относно пътната карта за постигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност(4),

—  като взе предвид своята резолюция от 8 март 2011 г. относно новаторското финансиране на световно и европейско равнище(5),

—  като взе предвид своята резолюция от 8 юни 2011 г. относно „Инвестиция за бъдещето: нова Многогодишна финансова рамка (МФР) за конкурентоспособна, устойчива и приобщаваща Европа“(6),

—  като взе предвид предложението на Комисията за решение на Съвета за създаване на специфичната програма за изпълнение „Хоризонт 2020“ — Рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) (COM(2011)0811),

—  като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) (COM(2011)0874),

—  като взе предвид своята резолюция от 12 май 2011 г. относно „Съюз за иновации: Преобразуването на Европа за приспособяване към един свят, превъзмогнал кризата“(7),

—  като взе предвид своята резолюция от 14 юни 2012 г. относно „Към възстановяване и създаване на работни места“(8),

—  като взе предвид своята резолюция от 7 септември 2010 г. относно развиване на потенциала за разкриване на нови работни места в нова устойчива икономика(9),

—  като взе предвид своята резолюция от 11 септември 2012 г. относно ролята на жените в зелената икономика(10),

—  като взе предвид своята резолюция от 6 май 2010 г. относно Бялата книга на Комисията „Адаптиране спрямо изменението на климата — към европейска рамка за действие“(11),

—  като взе предвид резолюцията си от 27 септември 2011 г. относно Зелената книга „От предизвикателствата към възможностите — изграждане на обща стратегическа рамка за финансиране от ЕС на научните изследвания и иновациите“(12),

—  като взе предвид доклад № 315 на „Евробарометър“ относно отношението на европейските предприемачи към екологичните иновации, март 2011 г.,

—  като взе предвид доклада „Анализ и отчитане на резултатите, постигнати от проектите по РПКИ за първи пробни продажби на екоиновациите“ на Изпълнителната агенция за конкурентоспособност и иновации, публикуван през май 2013 г.;

—  като взе предвид инициативата за екологични работни места от 2008 г. на Програмата на ООН за околната среда (UNEP), Международната организация на труда (МОТ), Международната организация на работодателите (IOE) и Международната конфедерация на профсъюзите (ITUC), озаглавена „Екологични работни места: Към достойни условия на труд в устойчив, нисковъглероден свят“,

—  като взе предвид доклада от 2009 г. на „Грийнпийс“ и Европейския съвет за възобновяема енергия (EREC), озаглавен „Да работим за климата: възобновяеми енергии и революция на екологичните работни места“,

—  като взе предвид доклада от 2007 г. на Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC) и Агенцията за социално развитие (SDA) относно „Изменението на климата и заетостта: Въздействие на изменението на климата върху заетостта в ЕС—25 и мерки за ограничаване на емисиите на CO2 до 2030 г.“,

—  като взе предвид доклада на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд от януари 2013 г., озаглавен „Екологизиране на отраслите в ЕС: предвиждане и управление на въздействията върху количеството и качеството на работните места“, и нейната база данни, съдържаща проучвания на процеса,

—  като взе предвид доклада на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд от 2011 г., озаглавен „Индустриални отношения и устойчиво развитие: ролята на социалните партньори в прехода към екологична икономика“;

—  като взе предвид член 48 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становищата на комисията по заетост и социални въпроси и комисията по регионално развитие (A7‑0333/2013),

A.  като има предвид, че чистата и здравословна околна среда е предпоставка за поддържането на благоденствието и високото качество на живот в Европа, но същото важи и за силата и конкурентоспособността на икономиката;

Б.  като има предвид, че предизвикателствата в областта на околната среда, като например изменението на климата, недостигът на ресурси и увреждането на биологичното разнообразие, изискват радикален преход на нашата икономика, в който чистите технологии играят ключова роля;

В.  като има предвид, че мащабът на кризата представлява уникална историческа възможност за провеждане на трансформационна промяна в нашите икономики, която проправя пътя за устойчиво дългосрочно развитие;

Г.  като има предвид, че развитието на екологосъобразните технологии през последните години показа, че инвестирането в екологосъобразен растеж не представлява скъпо задължение, а по-скоро огромна икономическа възможност; като има предвид, че докато почти всеки сектор претърпя големи загуби в резултат на рецесията, екологосъобразният сектор забави темповете си на развитие, но все още отбелязва растеж;

Д.  като има предвид, че настоящата икономика, характеризираща се с висок разход на ресурси, трябва да се замени с икономика, която използва ресурсите ефективно, като утвърдили се отрасли бъдат трансформирани в екологосъобразни отрасли с висока добавена стойност, които създават работни места и същевременно опазват околната среда;

Е.  като има предвид, че решенията, благоприятни за околната среда, ще привлекат ново поколение високотехнологични производства и услуги, ще повишат конкурентоспособността на Европа и ще създадат нови работни места, изискващи висококвалифицирана работна ръка;

Ж.  като има предвид, че чрез подпомагането на нови процеси за преход към по-чисти производствени процеси, както и чрез подпомагането на нови методи на управление и на нови технологии, както и на нови услуги за постигане на по-голяма екологосъобразност на предприятията, правните актове за екологичните иновации ще помогнат на Европа да се възползва максимално от възможностите си, като същевременно преодолее настоящите предизвикателства;

З.  като има предвид, че цените на ресурсите се увеличиха значително през последните години и поради тази причина конкурентоспособността на предприятията се определя все повече от ефективното използване на техните ресурси;

И.  като има предвид, че опитът показва, че за органите е трудно да предвидят кои иновативни технологии ще бъдат конкурентоспособни на пазара;

Й.  като има предвид, че фискалните стимули могат да бъдат полезен инструмент за засилване на екоиновациите в Европа;

K.  като има предвид, че Европа е на челно място в развитието на нови технологии; като има предвид, че съществуват много пречки за развитието и по-широкото използване на екологичните технологии, като например използване на съществуващите технологии, ценови сигнали, при които съществува тенденция за даване на предимство на екологично по-неефективни решения, затруднен достъп до финансиране и слаба осведоменост на потребителите; като има предвид, че по тази причина предизвикателството се състои в това да се подобрят общите екологични показатели на продуктите през целия им жизнен цикъл, да се увеличи търсенето на по-добри продукти и производствени технологии и да се помогне на потребителите да правят информиран избор;

Л.  като има предвид, че етикетите, които посочват екологичните достойнства на продуктите и услугите, трябва да предоставят ясна и обективна информация, като се избягва подвеждане или „зелено заблуждаване“ на потребителя;

M.  като има предвид, че в днешно време екологосъобразната промишленост осигурява 3,4 милиона работни места и годишен оборот, изчислен на 319 милиарда евро; като има предвид, че в много държави екологосъобразните технологии вече са или скоро ще бъдат най-големият работодател;

Н.  като има предвид, че екоиновациите са опорна точка за развиването от страна на ЕС на екологично, икономически и социално устойчива стратегия за растеж, водеща до качествени възможности за заетост в различни сектори;

O.  като има предвид, че сравнително проучване в областта на екоиновациите за 2010 г. показва благоприятно развитие на екоиновациите в няколко държави членки, но въпреки това нито една държава или група от държави от ЕС не може понастоящем да служи за пример за високи резултати в областта на екоиновациите в ЕС;

П.  като има предвид, че доклад № 315 на „Евробарометър“ от 2011 г. относно отношението на европейските предприемачи към екологичните иновации показва, че МСП се сблъскват с увеличаващи се разходите за материали, въпреки че по-голямата част от тях са въвели нови или значително подобрени екоиновативни производствени процеси или методи с цел намаляване на разходите за материали, както и че проблеми им създават недостатъчният достъп до съществуващи субсидии и данъчни стимули и несигурното търсене на пазара;

Р.  като има предвид, че анализът на инициативата на РПКИ за екоиновации показва, че очакваните предимства в областта на околната среда, икономиката и заетостта са далеч повече от обществените разходи;

С.  като има предвид, че измерването на екоиновациите е основно изискване за наблюдението и оценката на постиженията на държавите – членки на ЕС, и на постигнатия от тях напредък към интелигентен и устойчив растеж в Европа, но данните за екоиновациите са ограничени и качеството им варира значително в зависимост от показателя;

Т.  като има предвид, че провеждащите политиките и други заинтересовани лица имат различно разбиране за това какво представляват екоиновациите и каква следва да бъде целта им;

У.  като има предвид, че съществуват различни критерии за оценка, използвани за определяне на термини като „екоиновации“ и „интелигентни екологични работни места“ (напр. в дефинициите на МОТ, на Програмата на ООН за околната среда, Европейския център за развитие на професионалното обучение, ОИСР или Евростат), които биха могли да доведат до различия в статистическите данни по отношение на екоиновациите, екологичните работни места и екологосъобразния растеж;

Ф.  като има предвид, че резолюцията на Парламента от 7 септември 2010 г. относно развиване на потенциала за разкриване на нови работни места в нова устойчива икономика се позовава на определението за МОТ за устойчиви работни места и подчертава, че екоиновациите имат важна роля във всички промишлени и производствени сектори;

Х.  като има предвид, че понастоящем има над 240 проекта, финансирани по схемата за екоиновациите; като има предвид, че през май 2013 г. Комисията обяви нова покана за подбор на още 45 проекта за екоиновации с новаторски решения в областта на околната среда; като има предвид, че дейността и финансирането на инициативата на РПКИ за екоиновации подпомогнаха обещаващи европейски предприемачи в областта на екоиновациите, като осигуриха рисков капитал, който в противен случай не би бил достъпен;

Ц.  като има предвид, че новата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ представлява финансовият инструмент за осигуряване на прилагането на Съюза за иновации през периода 2014—2020 г.; като има предвид, че в рамките на следващата многогодишна финансова рамка (МФР 2014—2020 г.) инициативата за екоиновации ще бъде обхваната и от програмата LIFE (Програма за околната среда и действията по климата за периода 2014—2020 г.);

Ч.  като има предвид, че съществува обезпокоително нарастване на равнището на младежката безработица и силна необходимост от политики, които водят до повече и по-добри възможности за работа за младите хора;

Ш.  като има предвид, че Парламентът приветства инициативата на Комисията „Нови умения за нови работни места“, която признава сътрудничеството с държавите членки;

Общи политики за създаване на интелигентен устойчив растеж и интелигентни устойчиви работни места

1.  Призовава Комисията да продължи да работи за общоевропейска визия за екоиновациите в контекста на преминаването към икономика с ниска въглеродна интензивност, използваща ефективно ресурсите, но и същевременно да се съсредоточи върху конкретни цели, приоритетни области и основни етапи;

2.  Подкрепя водещата инициатива на стратегията „Европа 2020“ на Комисията, насочена към незабавно преминаване към устойчива икономика; подчертава още, че целенасочените инвестиции за екологично преструктуриране на регионите на ЕС са много полезен инструмент за постигане на стратегическите цели за регионално и териториално сближаване;

3.  Отбелязва потенциала за пряко и непряко създаване на качествени работни места посредством пълното прилагане на стратегията „ЕС 2020“; поради това призовава Комисията и държавите членки да увеличат усилията си в тази област; приветства подкрепата на Комисията за цялостна стратегия за екологосъобразен растеж в рамките на водещата инициатива „Съюз за иновации“, и по-конкретно плана за действие в областта на екоиновациите, като крачка в правилната посока;

4.  Подчертава значимостта на законодателството като инструмент за засилване на търсенето на екологични технологии; счита, че конкурентоспособността на европейското производство зависи от това Европа да бъде световен новатор в екологично ефективните стоки и производство;

5.  Призовава държавите членки да разработят стратегии за постигане на съответствие между уменията на работната сила и възможностите, предлагани от сектора на екологосъобразните технологии, като разглежда различни подсектори и техните потребности от квалифицирана работна сила;

6.  Подчертава едновременно екологичните и икономическите ползи от прехода към екологична устойчива икономика, от гледна точка на създаването на устойчиви работни места в ЕС и в развиващия се свят посредством засиленото участие в иновативното производство на горива и материали, както и възможностите за заетост, произтичащи от обработката и разпространението на биогорива и биоматериали за корпоративните, публичните, частните и битовите потребители; подчертава, че тези възможности следва да създадат качествени и устойчиви работни места както за квалифицирани, така и за неквалифицирани работници; признава, че следва да бъде разработена стабилна дългосрочна регулаторна рамка за насърчаване на устойчивото развитие, като се използват съществуващите финансови инструменти;

7.  Отбелязва сложните предизвикателства във връзка с продоволствената сигурност, изменението на климата, качеството на почвите, недостига на суровини, прехода към системи за енергия от възобновяеми източници и енергийна ефективност и т.н.; признава, че екоиновациите могат да играят важна роля в справянето с много от тези предизвикателства; отново заявява, че такъв преход изисква цялостен подход, включващ образование, обучение, развитие на уменията, научни изследвания и иновации, инвестиции от частния и публичния сектор и развитие на инфраструктурата, като всеки от тези елементи допринася за разнообразните и устойчиви възможности за заетост.

8.  Счита, че иновативните европейски предприятия не се нуждаят единствено от субсидии, а и от по-добро законодателство, по-добри връзки с научноизследователската база и по-добър и разнообразен достъп до средства и финансиране, вариращо от предоставяне на безвъзмездни средства до заеми и финансиране със собствен капитал; по тази причина призовава държавите членки и Комисията да създадат подходящи условия на национално и европейско равнище;

9.  Подчертава, че работните места в сектора на екологосъобразните технологии не трябва да се ограничават до производството на енергия от възобновяеми източници, повишаването на енергийната ефективност и сектора на транспорта, тъй като екологосъобразният растеж представлява благоприятна възможност за всички сектори, които следователно трябва да проучат възможностите за разработване на екологосъобразни продукти и да повишат осведомеността на потребителите относно важното значение на закупуването на такива продукти;

10.  Счита, че бързото разработване на чисти технологии е необходимо, за да се повиши конкурентоспособността на предприятията; поради тази причина призовава Комисията да осигури централно място на екоиновациите в своята промишлена политика;

11.  Призовава Комисията да улесни разработването на стандарти за етикетиране и ясни определения за целите на установяването и разпространяването на екологичните достойнства на продуктите и услугите;

12.  Счита, че една нова устойчива икономика за ЕС трябва да гарантира балансирано икономическо и социално развитие; призовава за амбициозна устойчива индустриална политика, като се набляга на ефективността на ресурсите; припомня, че ефективното използване на ресурсите и материалите ще намали разходите за промишлеността и домакинствата, ще освободи ресурси за други инвестиции и ще направи икономиката на ЕС по-малко зависима от оскъдните ресурси и силно променливите пазари на ресурси; изтъква, че „зелената“ икономика трябва да предлага възможности за достойни и добре платени работни места, с равни възможности за мъжете и за жените, като вниманието следва да бъде насочено към опазването на околната среда;

13.  Изтъква, че макар и понастоящем екологичната промишленост да осигурява 3,4 милиона работни места и годишен оборот, изчисляван на 319 милиарда евро, потенциалът за създаване на регионален растеж, възможности за заетост и ползи за околната среда остава до голяма степен неоползотворен; в тази връзка напомня, че цената на бездействието ще бъде висока;

14.  Подчертава, че за успеха на екоиновациите са необходими целенасочени и дългосрочни инвестиции, които трябва да обхващат по-специално областите образование и обучение, научноизследователска и развойна дейност, инфраструктура и т.н.;

15.  Приветства съществуващите университетски програми и програми за професионално обучение, които са съсредоточени върху екологичната, икономическата и социалната устойчивост; подчертава, че възникват нови образователни потребности, които следва да бъдат удовлетворени във връзка с развитието на устойчивите работни места;

16.  Изразява твърдо убеждение, че екологичната политика, основана на пазарната икономика, би могла да се превърне в двигател на растежа и заетостта във всички клонове на икономиката; подчертава, че предвидимите и благоприятни за инвестициите рамкови условия са основата, която ще позволи на новаторските предприятия да се възползват във възможно най-пълна степен от тези възможности, в полза на околната среда и служителите;

17.  Признава факта, че икономическият преход към нови ниши за стопанска дейност може да привлече младото поколение работници и да доведе до нови възможности за работни места в спектъра на екоиновациите;

Концепцията за екологични иновации

18.  Приветства съобщението на Комисията „Иновации за устойчиво развитие — План за действие за екологични иновации (ПДЕИ)“ (COM(2011)0899),

19.  Подчертава възможния ефект от взаимодействието на екоиновациите при създаването на устойчиви и качествени работни места, опазването на околната среда и намаляването на икономическата зависимост;

20.  Подчертава широкото измерение на понятието екоиновация, което обхваща всяка една иновация, насочена към осъществяване на напредък по отношение на целта за постигане на устойчиво развитие посредством намаляване въздействията върху околната среда и стремеж към по-ефикасно и по-отговорно използване на ресурсите;

21.  Призовава Комисията да обобщи нагледно различните възприятия по отношение на екоиновациите и свързаните с тях предизвикателства и да изготви общо разбиране за различните стратегически възможности, които екоиновациите предлагат за бъдещето;

22.  Счита, че определението на Евростат на „екологични работни места“ (в сектора на екологичните стоки и услуги), съгласно което например основната цел на екологосъобразните технологии и продукти трябва да бъде опазването на околната среда или управлението на ресурсите, е полезно за избягване на противоречиви статистически данни, но счита, че е необходимо да се разработи единно за целия ЕС определение на екологични работни места и екологосъобразен растеж, което да обхваща например и сектора на обществения транспорт; счита, че е полезно да се обмисли по-всеобхватно определение за „екологични работни места“, което като следваща стъпка да включва допълнителни работни места/дейности;

23.  Изтъква, че потенциалът на екоиновациите за оказване на благоприятно въздействие върху околната среда не е използван напълно, като се има предвид фактът, че се очаква те да спомогнат за намаляване на емисиите на парникови газове, други замърсители и генерирането на отпадъци, наред с другото посредством увеличаване употребата на рециклирани материали и производство на качествени продукти с по-слабо въздействие върху околната среда, както и насърчаване на по-благоприятните за околната среда производствени процеси и услуги; изтъква необходимостта от целенасочени действия спрямо затрудненията и пречките, които спъват търговската реализация на екоиновациите, както и разпространението на такива продукти и услуги в международен мащаб;

24.  Призовава Комисията да включи конкретни препоръки за екоиновации в европейския семестър, за да се насърчи устойчивият растеж;

25.  Признава, че екоиновациите предоставят несъмнени възможности за нови ниши за стопанска дейност, като предлагат възможности за малките и средните предприятия (МСП), за инициативните личности, за самостоятелно заетите лица и предприемачите да се възползват от нови пазари и стопански модели, както и като съживяват съществуващите традиционни икономически сектори с възможности да организират съществуващите работни места по по-екологосъобразен начин чрез приспособяването им към устойчиви производствени и работни методи с ефективно използване на ресурсите;

26.  Призовава Комисията да разработи систематичен подход към политиката в областта на екоиновациите, със стабилни рамкови условия, осигуряващи равнопоставеност на екоиновациите в предприятията, както и инфраструктура, позволяваща на предприятия и потребители да направят устойчив избор;

27.  Призовава Комисията и държавите членки да разработят екологични стандарти за обществени поръчки, за да се засили ролята на обществените институции като пилотни потребители;

28.  Отбелязва по-специално значението на достъпа до подходящо обучение и развиване на умения в рамките на екоиновациите, както с оглед на предоставянето на необходимата квалифицирана работна сила на работодателите, така и на осигуряването на необходимите знания, умения и компетентности за младите хора, за да имат достъп до нововъзникващи новаторски възможности за заетост, и за улесняването на преминаването на работниците от западащи към нови екологосъобразни отрасли; във връзка с това подчертава възможността за чиракуване в селските райони и други форми на професионално обучение с цел развитие на тези нови комбинации от умения;

29.  Препоръчва насърчаването на творческия и иновационен потенциал на младите хора с оглед приноса им към устойчивото развитие, както и подобряване на достъпа им до финансиране.

ЕС, държавите членки и регионите

30.  Подчертава необходимостта от интегриране на понятието „екоиновации“ във всички области на политиката, като се има предвид, че то е междусекторно политическо пространство; във връзка с това призовава Комисията и държавите членки да насърчават сътрудничеството между министерства и политически равнища и да наблюдават редовно прилагането на политиките;

31.  Призовава всички ключови участници да работят съвместно за подкрепа на екологосъобразния растеж, иновациите и работните места във всеки един сектор и да използват съществуващите инструменти, като например технологични платформи, специализирани експертни групи, съвместни технологични инициативи, водещи пазари, клъстери и индустриални групи на високо равнище;

32.  Призовава Комисията и държавите членки да разработят нови законодателни разпоредби и да укрепят съществуващото законодателство в областта на развитието и използването на енергията от възобновяеми източници и повишаването на енергийната ефективност, за да предоставят правна сигурност и условия на равнопоставеност, като същевременно насърчават публичните и частните инвестиции;

33.  Призовава държавите членки да подобрят съгласуваността на тези политики и по-специално да подкрепят регионалните партньорства за растеж, иновации, работни места и равни възможности за жените и мъжете, както и трансграничните инициативи;

34.  Насочва вниманието към потенциала за създаване на работни места на концепцията за екоиновациите в една устойчива икономика; призовава Комисията да предостави платформа, позволяваща на държавите членки да координират усилията си за създаване на нови устойчиви работни места и устойчив растеж;

35.  Настоятелно призовава държавите членки, когато разглеждат икономическото, социалното и екологичното въздействие на изменението на климата, да обменят опит и най-добри практики по отношение на възможностите за заетост;

36.  Призовава за хоризонтално интегриране на концепцията за екоиновациите в структурните и кохезионните фондове; препоръчва на местните и регионалните органи да приемат, съгласно правната и институционалната структура на всяка държава членка, стратегии за развитие в съответствие с целите на стратегията „ЕС 2020“ с цел създаване на нови работни места в условията на устойчива икономика;

37.  Счита, че съществуващото и предложеното законодателство на ЕС в областта на околната среда притежава значителен потенциал за създаване на нови работни места в области като въздух, почви и вода, енергия, обществени услуги, земеделие, транспорт, туризъм, горско стопанство и управление на околната среда, и призовава държавите членки да прилагат това законодателство;

38.  Подчертава неотложната необходимост от подобряване на ефикасността на пазара на въглеродни емисии на ЕС, за да се осигури инвестиционна сигурност за технологиите, щадящи климата;

39.  Призовава за създаване на по-тясна връзка между фундаменталните научни изследвания и промишлените иновации и между иновациите и процеса на производство; настоятелно призовава Комисията да започне във всяка държава членка научни изследвания на процесите и консултантска дейност във връзка с екоиновациите;

40.  Подчертава, че екоиновациите на ЕС стимулират по-висока ефективност на използване на ресурсите извън нашите граници, като по този начин се забавя изчерпването на световните ресурси; поради тази причина настоятелно призовава държавите членки да подобрят националните си стратегии за ефективно използване на ресурсите и да споделят своите знания на международни форуми;

41.  Подчертава значимостта на по-доброто интегриране на най-добрите практики на екоиновации в реалната икономика, с цел да се постигне по-осезаем напредък в ежедневието на хората;

42.  Подчертава, че научноизследователската дейност е основата за иновациите и екоиновациите; отбелязва големите перспективи за растеж на екоиновациите, както и потенциала на Европа да бъде световен лидер в тази област, с възможностите, които това предоставя за създаването на нови и висококачествени работни места;

43.  Счита, че екоиновациите се намират в пълно съответствие с инвестиционните приоритети в областите на научните изследвания и иновациите и на климата и околната среда в идния програмен период на структурните фондове;

44.  Подчертава жизненоважната роля, която могат да играят партньорствата и взаимодействията между сектора на образованието, дружествата и местните и регионалните органи при предоставянето на съответното обучение, включително умения, свързани с областта на науките, технологиите, инженерството и математиката, както за мъжете, така и за жените, професионално ориентиране, качествени и платени стажове и възможности за комбинирано теоретично и практическо обучение, за да бъде осигурен широк достъп до възможности за заетост и качествени работни места, възникващи в резултат на екоиновациите;

45.  Насърчава държавите членки да предоставят стимули за предприятията, по-специално за МСП, с цел насърчаване на повече инвестиции в научноизследователските и развойните дейности в частния сектор; във връзка с това приветства плана за действие в областта на екоиновациите;

46.  Настоятелно призовава държавите членки да засилят трансграничното сътрудничество, за да гарантират разпространението на технологии и най-добри практики в целия ЕС, като по този начин повишат конкурентоспособността на Европа;

47.  Призовава за насърчаване на използването на най-добрите екоиновации, по-специално в развиващите се държави, където например един по-ефективен процес за производство на дървени въглища, компостните тоалетни, използването на възобновяеми енергийни източници, системите за пречистване на водата и много други иновации могат да подобрят, значително и то на относително ниска цена, качеството на живот и здравето и да насърчат устойчиво предприемачество и заетост;

48.  Настоятелно призовава държавите членки, в рамките на осигуряването на социално отговорен преход към висококачествени екологични работни места, да оползотворят възможно най-бързо средствата от Европейския социален фонд за програми, насочени към придобиване на повече умения, обучение и преквалификация на служителите;

Финансиране на екологичните иновации

49.  Посочва ползите от фискалните политики и призовава държавите членки да прехвърлят данъците от заетостта към използването на ресурсите и замърсяването, с цел да се засилят екоиновациите;

50.  Настоятелно призовава Комисията да определи субсидиите, вредни за околната среда, като „резултат от правителствени действия, които предоставят облекчения на потребители или производители, за да допълнят доходите или намалят разходите им, но по този начин са в противоречие с добрите практики по отношение на околната среда“; призовава Комисията и държавите членки да приемат незабавно конкретни планове за поетапно преустановяване на всички вредни за околната среда субсидии въз основа на това определение;

51.  Призовава Комисията и държавите членки до 2020 г. поетапно да преустановят всички вредни за околната среда субсидии, включително субсидиите и финансовата подкрепа за изкопаемите горива и субсидиите, които стимулират неефективно използване на възобновяемите енергийни източници, и да докладват за напредъка чрез националните програми за реформа;

52.  Изтъква, че екоиновациите следва да се възползват от новите финансови инструменти на ЕС и от средствата по линия на водещите инициативи „Съюз за иновации“ и „Европа за ефективно използване на ресурсите“, както и от политиката на сближаване за периода след 2013 г. и програмата „Хоризонт 2020“;

53.  Счита, че е важно екоиновациите и екологичните технологии да бъдат финансово и конкурентно жизнеспособни в дългосрочен план; счита, че подкрепата с обществени инвестиции следва да насърчава щадящи околната среда производствени методи в случаите, в които се отпуска обществена подкрепа;

54.  Приветства възможностите за финансиране на екоиновациите по линия на общата селскостопанска политика и програмата за конкурентоспособността на МСП (COSME), на „Хоризонт 2020“ и на програмата за околната среда и действията по климата LIFE, като настоява за увеличаване на размера на финансовите средства, с оглед интензивно реализиране на вече разработени екоиновации;

55.  Призовава Комисията да приложи необходимите инструменти и да разпредели достатъчно бюджетни средства за осигуряване на плавен преход между програмата за конкурентоспособност и иновации и програмата „Хоризонт 2020“ по отношение на екоиновациите, като облекчи процедурните ограничения и финансовата тежест за малките и средните предприятия; подчертава, че балансираното участие на половете във вземането на решения във всички фази и аспекти на финансирането е от съществено значение;

56.  Призовава държавите членки да включат екоиновациите в своите стратегии за периода 2014—2020 г., като инструмент за развитие на „зелената“ икономика, растеж и нови работни места, осигурявайки развитие на предприемачеството при равно третиране на половете, както и сътрудничество между образованието, бизнеса и науката;

57.  Изтъква, че макар и текущите приоритетни области в поканата за представяне на предложения по „Екоиновации 2012 г.“ да се ограничават до даден брой централни области, инициативата за екоиновации представлява междусекторна програма, подкрепяща проекти за екоиновации в различни сектори; ето защо отново посочва, че всички сектори и предприемачески дейности следва да бъдат допустими за финансиране;

58.  Приканва Комисията по-конкретно да запланува ясно определени, целенасочени и усилени ресурси за подпомагане на МСП при разработването на проекти за първи пробни продажби, за рисков капитал, създаване на мрежи и разпространение на екоиновациите в международен мащаб, както и пласирането им от МСП на пазара в ЕС;

59.  Счита, че способността да се взема предвид глобализацията и нейното влияние върху икономиката и веригите за доставки в ЕС през следващия период на финансиране следва да се отрази по-добре в приоритетите на инициативата за екоиновации, тъй като новите бизнес модели започват да разклащат традиционните вериги за доставки;

60.  Счита, че потенциалът на МСП и кооперациите за насърчаване на екоиновациите все още не е изчерпан; поради тази причина призовава за конкретни възможности за финансиране на МСП и кооперациите по отношение на концепциите за екоиновации;

61.  Изразява убеденост, че иновативните финансови инструменти са необходими, за да се подобрят възможностите за изграждане на капацитет и мрежи;

62.  Подчертава, че увеличаването на средствата трябва да бъде съчетано с опростяване на процедурите за финансиране;

63.  Изтъква, че бъдещата политика на сближаване включва стратегия за интелигентна специализация като предварително условие за регионите на ЕС; насърчава регионите да стартират кампании за повишаване на осведомеността, насочени към всички целеви групи, така че екоиновациите да се интегрират в регионалните и националните стратегии за интелигентна специализация;

o
o   o

64.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) OВ C 74 E, 13.3.2012 г., стр. 11.
(2) OВ C 264 E, 13.9.2013 г., стр. 59.
(3) OВ C 56 E, 26.2.2013 г., стp. 106.
(4) OJ C 251 E, 31.8.2013 г., стр. 75.
(5) OВ C 199 E, 7.7.2012 г., стр. 15.
(6) OВ C 380 E, 11.12.2012 г., стр. 89.
(7) ОВ C 377 E, 7.12.2012 г., стр. 108.
(8) OВ C 332 E, 15.11.2013 г., стр. 81.
(9) ОВ C 308 E, 20.10.2011 г., стр. 6.
(10) OВ C 353 E, 3.12.2013 г., стр. 38.
(11) OВ C 81 E, 15.3.2011 г., стр. 115.
(12) OВ C 56 E, 26.2.2013 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност