Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0039(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0421/2013

Внесени текстове :

A7-0421/2013

Разисквания :

PV 11/12/2013 - 11
CRE 11/12/2013 - 11

Гласувания :

PV 12/12/2013 - 12.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0585

Приети текстове
PDF 282kWORD 50k
Четвъртък, 12 декември 2013 г. - Страсбург
Изменение на някои регламенти, свързани с общата търговска политика, по отношение на процедурите за приемане на определени мерки ***II
P7_TA(2013)0585A7-0421/2013
Резолюция
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 декември 2013 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на някои регламенти, свързани с общата търговска политика, по отношение на процедурите за приемане на определени мерки (13283/1/2013 — C7-0411/2013 — 2011/0039(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (13283/1/2013 — C7‑0411/2013),

—  като взе предвид своята позиция на първо четене(1) по предложението на Комисията до Парламента и Съвета (COM(2011)0082),

—  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 72 от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по международна търговия (A7‑0421/2013),

1.  Одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  Одобрява съвместното изявление на Парламента, Съвета и Комисията, приложено към настоящата резолюция;

3.  Отбелязва декларациите на държавите членки и на Комисията, приложени към настоящата резолюция;

4.  Отбелязва, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

5.  Възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета, съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС;

6.  Възлага на своя генерален секретар да подпише акта след проверка на надлежното изпълнение на всички процедури и да пристъпи заедно с генералния секретар на Съвета към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз, наред с всички декларации, приложени към настоящата резолюция;

7.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 251 E, 31.8.2013 г., стр. 126.


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Съвместна декларация относно член 15, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 и член 25, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 597/2009

Европейският парламент, Съветът и Комисията разглеждат включването на член 15, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 и член 25, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 597/2009 като оправдано единствено въз основа на специфичните характеристики на тези регламенти преди изменението им с настоящия регламент. Следователно включването на разпоредба, подобна на разпоредбата в споменатите членове, е изключение за тези два регламента и не представлява прецедент при съставянето на бъдещо законодателство.

За по-голяма яснота Европейският парламент, Съветът и Комисията споделят разбирането, че член 15, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 и член 25, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 597/2009 не въвеждат процедури за вземане на решение, различни от предвидените в Регламент (ЕС) № 182/2011 или допълващи ги.

Изявление на държавите членки относно прилагането на член 3, параграф 4 и член 6, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 182/2011 във връзка с антидъмпинговите процедури и процедурите за изравнителни мита съгласно регламенти (ЕО) № 1225/2009 и (ЕО) № 597/2009

Когато държава членка предлага изменение във връзка с проекти за антидъмпингови мерки или мерки за изравнителни мита съгласно регламенти (ЕО) № 1225/2009 и (ЕО) № 597/2009 („основните регламенти“) по член 3, параграф 4 или член 6, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 182/2011, тя:

а)  прави необходимото изменението да бъде предложено своевременно, при спазване на указаните в основните регламенти срокове и като се отчита, че Комисията има нужда от достатъчно време, за да предприеме евентуално необходимата процедура по разгласяване, внимателно да проучи предложението, а комитетът — да разгледа всяко предложено изменение на проект за мярка;

б)  прави необходимото предложеното изменение да съответства на основните регламенти, така както се тълкува от Съда на Европейския съюз, както и на международните задължения в тази област;

в)  предоставя писмена обосновка, в която най-малко се посочва връзката на предлаганото изменение с основните регламенти и фактите, констатирани при разследването, но може да се съдържат и други подкрепящи аргументи, които предлагащата изменението държава членка счита за подходящи.

Декларация на Комисията

във връзка с антидъмпинговите процедури и процедурите за изравнителни мита съгласно регламенти (ЕО) № 1225/2009 и (ЕО) № 597/2009

Комисията отчита, че за държавите членки е важно да получават информация, когато това е предвидено в регламенти (ЕО) №1225/2009 и (ЕО) № 597/2009 („основните регламенти“) , така че да им се даде възможност пълноценно и информирано да участват в обсъжданията, и ще работи за постигането на тази цел.

* * *

За да се избегнат съмнения, Комисията разбира споменаването на консултации в член 8, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011 като изискване към Комисията да поиска становищата на държавите членки, преди да приеме временни антидъмпингови или изравнителни мита, с изключение на крайно спешни случаи.

* * *

Комисията ще осигури ефективно отчитане на всички аспекти на антидъмпинговите процедури и процедурите за изравнителни мита, предвидени в регламенти (ЕО) № 1225/2009 и (ЕО) № 597/2009, включително възможността държавите членки да предлагат изменения, за да се осигури спазване на сроковете, определени в основните регламенти, и на задълженията към заинтересованите страни, създадени с тях, и да се гарантира, че всички окончателно наложени мерки отговарят на констатираните при разследването факти и съответстват на основните регламенти, така както се тълкуват от Съда на Европейския съюз, както и на международните задължения на Съюза.

Изявление на Комисията относно кодифицирането

Приемането на Регламент (ЕС) № 37/2014 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на някои регламенти, свързани с общата търговска политика, по отношение на процедурите за приемане на определени мерки и на Регламент (ЕС) № 38/2014 на Европейския парламент и на Съвета от за изменение на някои регламенти, свързани с общата търговска политика, по отношение на предоставянето на делегирани и изпълнителни правомощия за приемането на някои мерки ще доведе до значителен брой изменения по въпросните актове. За да се подобри четливостта на засегнатите актове, Комисията ще предложи кодифициране на актовете възможно най-скоро след приемането на тези два регламента и най-късно до 1 юни 2014 г.

Изявление на Комисията относно делегираните актове

В контекста на Регламент (ЕС) № 37/2014 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на някои регламенти, свързани с общата търговска политика, по отношение на процедурите за приемане на определени мерки и Регламент (ЕС) № 38/2014 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на някои регламенти, свързани с общата търговска политика, по отношение на предоставянето на делегирани и изпълнителни правомощия за приемането на някои мерки, Комисията припомня задължението, което е поела в параграф 15 от Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия, да предоставя на Парламента изчерпателна информация и документация относно своите заседания с национални експерти, проведени в рамките на подготовката на делегирани актове.

Правна информация - Политика за поверителност