Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/0039(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0421/2013

Předložené texty :

A7-0421/2013

Rozpravy :

PV 11/12/2013 - 11
CRE 11/12/2013 - 11

Hlasování :

PV 12/12/2013 - 12.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0585

Přijaté texty
PDF 288kWORD 49k
Čtvrtek, 12. prosince 2013 - Štrasburk
Změna některých nařízení týkajících se společné obchodní politiky, pokud jde o postupy přijímání určitých opatření ***II
P7_TA(2013)0585A7-0421/2013
Usnesení
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 2013 o postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění některá nařízení týkající se společné obchodní politiky, pokud jde o postupy přijímání určitých opatření (13283/1/2013 – C7-0411/2013 – 2011/0039(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

—  s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (13283/1/2013 – C7‑0411/2013),

—  s ohledem na svůj postoj v prvním čtení(1) k návrhu Komise Evropskému parlamentu a Radě (COM(2011)0082,

—  s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—  s ohledem na článek 72 jednacího řádu,

—  s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro mezinárodní obchod (A7-0421/2013),

1.  schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.  schvaluje společné prohlášení Parlamentu, Rady a Komise, které je přílohou tohoto usnesení;

3.  bere na vědomí prohlášení členských států a prohlášení Komise, která jsou přílohou tohoto usnesení;

4.  konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady;

5.  pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

6.  pověřuje generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby po dohodě s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, a to společně se všemi prohlášeními připojenými k tomuto usnesení;

7.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 251 E, 31.8.2013, s. 126.


PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

Společné prohlášení týkající se ustanovení čl. 15 odst. 6 nařízení (ES) č. 1225/2009 a čl. 25 odst. 6 nařízení (ES) č. 597/2009

Evropský parlament, Rada a Komise se domnívají, že začlenění čl. 15 odst. 6 v nařízení (ES) č. 1225/2009 a čl. 25 odst. 6 v nařízení (ES) č. 597/2009 je odůvodněné výhradně na základě specifických charakteristik, které daná nařízení měla před tím, než byla změněna tímto nařízením. K zahrnutí ustanovení, jako jsou výše uvedené články, tedy došlo výjimečně, pouze v případě daných dvou nařízení a nepředstavuje precedens pro vytváření budoucích právních předpisů.

V zájmu přehlednosti je třeba poznamenat, že Evropský parlament, Rada a Komise jsou toho názoru, že čl. 15 odst. 6 nařízení (ES) č. 1225/2009 a čl. 25 odst. 6 nařízení (ES) č. 597/2009 nezavádějí rozhodovací postupy, které by byly odlišné od postupů stanovených v nařízení (EU) č. 182/2011 nebo by tyto postupy doplňovaly.

Prohlášení členských států k použití čl. 3 odst. 4 a čl. 6 odst. 2 nařízení (EU) č. 182/2011 v souvislosti s řízením o uložení antidumpingového a vyrovnávacího cla podle nařízení (ES) č. 1225/2009 a (ES) č. 597/2009

Při navrhování změn týkajících se návrhů opatření v oblasti antidumpingového nebo vyrovnávacího cla stanovených v nařízeních (ES) č. 1225/2009 a (ES) č. 597/2009 („základní nařízení“) v souladu s čl. 3 odst. 4 nebo čl. 6 odst. 2 nařízení (EU) č. 182/2011 členské státy:

a)  zajistí, aby příslušná změna byla navržena včas a dodržely se tak lhůty stanovené základními nařízeními a s ohledem na to, že Komise potřebuje dostatek času na případný nutný postup poskytnutí informací a na řádné přezkoumání návrhu a výbor musí posoudit jakékoli předložené změny návrhů opatření;

b)  zajistí, aby byla navrhovaná změna v souladu se základními nařízeními, jak je vykládá Soudní dvůr Evropské unie, a s příslušnými mezinárodními závazky;

c)  poskytnou písemné odůvodnění, v němž bude přinejmenším uvedeno, jak navrhovaná změna souvisí se základními nařízeními a se skutečnostmi zjištěnými v rámci šetření, ale v němž mohou být zahrnuty i jiné argumenty na podporu dané změny, které členský stát, jenž změnu navrhl, považuje za vhodné.

Prohlášení Komise

týkající se řízení o uložení antidumpingového a vyrovnávacího cla podle nařízení (ES) č. 1225/2009 a (ES) č. 597/2009

Komise uznává význam toho, aby členským státům byly poskytovány informace v případech stanovených nařízeními (ES) č. 1225/2009 a (ES) č. 597/2009 („základní nařízení“) , tak aby mohly přijímat plně informovaná rozhodnutí, a bude usilovat o splnění tohoto cíle.

* * *

V zájmu zabránění pochybnostem je třeba konstatovat, že podle názoru Komise se ustanovením o konzultacích podle čl. 8 odst. 5 nařízení (EU) č. 182/2011 od Komise vyžaduje, aby si s výjimkou krajně naléhavých případů vyžádala před přijetím předběžného antidumpingového nebo vyrovnávacího cla názory členských států.

* * *

Komise zajistí účinné řízení všech aspektů postupů v oblasti antidumpingového a vyrovnávacího cla stanovených nařízeními (ES) č. 1225/2009 a (ES) č. 597/2009, včetně možnosti členských států navrhovat změny, a to aby byly dodrženy lhůty a povinnosti vůči účastníkům řízení stanovené v základních nařízeních a aby jakákoli opatření, která jsou nakonec uložena, byla v souladu se skutečnostmi zjištěnými v rámci šetření a s příslušnými základními nařízeními, jak je vykládá Soudní dvůr Evropské unie, i s mezinárodními závazky Unie.

Prohlášení Komise ke kodifikaci

Přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 37/2014, kterým se mění některá nařízení týkající se společné obchodní politiky, pokud jde o postupy přijímání určitých opatření, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 38/2014, kterým se mění některá nařízení týkající se společné obchodní politiky, pokud jde o svěření přenesených a prováděcích pravomocí k přijímání určitých opatření, přinese velký počet změn uvedených aktů. V zájmu lepší orientace v dotčených právních předpisech Komise navrhne, aby byla po přijetí obou nařízení co nejrychleji provedena kodifikace daných předpisů, a to nejpozději do 1. června 2014.

Prohlášení Komise k aktům v přenesené pravomoci

V souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 37/2014, kterým se mění některá nařízení týkající se společné obchodní politiky, pokud jde o postupy přijímání určitých opatření a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 38/2013, kterým se mění některá nařízení týkající se společné obchodní politiky, pokud jde o svěření přenesených a prováděcích pravomocí k přijímání určitých opatření, Komise připomíná, že v bodě 15 rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí se zavázala poskytovat Parlamentu veškeré informace a dokumentaci ze svých schůzek s vnitrostátními odborníky v souvislosti se svou prací na přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Právní upozornění - Ochrana soukromí