Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2011/0039(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0421/2013

Előterjesztett szövegek :

A7-0421/2013

Viták :

PV 11/12/2013 - 11
CRE 11/12/2013 - 11

Szavazatok :

PV 12/12/2013 - 12.5
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0585

Elfogadott szövegek
PDF 227kWORD 50k
2013. december 12., Csütörtök - Strasbourg
A közös kereskedelempolitikára vonatkozó egyes rendeletek bizonyos intézkedések elfogadási eljárásai tekintetében történő módosítása ***II
P7_TA(2013)0585A7-0421/2013
Állásfoglalás
 Függelék

Az Európai Parlament 2013. december 12-i jogalkotási állásfoglalása a Tanács első olvasatban kialakított álláspontjáról a közös kereskedelempolitikára vonatkozó egyes rendeletek bizonyos intézkedések elfogadási eljárásai tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából (13283/1/2013 – C7-0411/2013 – 2011/0039(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács első olvasatban kialakított álláspontjára (13283/1/2013– C7–0411/2013),

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2011)0082) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára(1) ,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 72. cikkére,

–  tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A7-0421/2013),

1.  jóváhagyja a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontját;

2.  jóváhagyja a Parlament, a Tanács és a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt közös nyilatkozatát;

3.  tudomásul veszi a tagállamok és a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatait;

4.  megállapítja, hogy a jogalkotási aktust a Tanács álláspontjának megfelelően elfogadták;

5.  utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikkének (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogalkotási aktust;

6.  utasítja főtitkárát, hogy – annak ellenőrzése után, hogy valamennyi eljárás rendben lezajlott – írja alá a jogalkotási aktust, továbbá a Tanács főtitkárával egyetértésben intézkedjen az ezen állásfoglaláshoz csatolt valamennyi nyilatkozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételéről;

7.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 251. E, 2013.8.31., 126. o.


MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

Az 1225/2009/EK rendelet 15. cikkének (6) bekezdésével és az 597/2009/EK rendelet 25. cikkének (6) bekezdésével kapcsolatos közös nyilatkozat

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság véleménye szerint az 1225/2009/EK rendelet 15. cikke (6) bekezdésének és az 597/2009/EK rendelet 25. cikke (6) bekezdésének beillesztése kizárólag az említett rendeleteknek az e rendelet általi módosításuk előtti egyedi sajátosságai alapján indokolt. Következésképpen az olyan rendelkezések beillesztése, amilyeneket e cikkek is tartalmaznak, kizárólag az említett két rendelet esetében hajtható végre, és nem képez precedenst a jövőbeli jogalkotás vonatkozásában.

A félreértéseket elkerülendő az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság értelmezése szerint az 1225/2009/EK rendelet 15. cikkének (6) bekezdése, valamint az 597/2009/EK rendelet 25. cikkének (6) bekezdése nem ír elő a 182/2011/EU rendeletben előírtaktól eltérő vagy azokhoz képest további döntéshozatali eljárásokat.

A tagállamok nyilatkozata a 182/2011/EU rendelet 3. cikke (4) bekezdésének és 6. cikke (2) bekezdésének az 1225/2009/EK és az 597/2009/EK rendelet szerinti dömpingellenes és kiegyenlítővám-eljárásokkal kapcsolatos alkalmazásáról

Azon tagállamok, amelyek a 182/2011/EU rendelet 3. cikkének (4) bekezdése vagy 6. cikkének (2) bekezdése alapján az 1225/2009/EK és az 597/2009/EK rendelet (az „alaprendeletek”) szerinti, dömpingellenes vagy kiegyenlítő vámokkal kapcsolatos intézkedéstervezet módosítását javasolják:

a)  gondoskodnak a módosítási javaslatnak az alaprendeletekben foglalt határidőket tiszteletben tartó, megfelelő időben való megtételéről, igazodva annak szükségességéhez, hogy a Bizottságnak elegendő idő álljon rendelkezésére az esetleges közzétételi eljárás lefolytatására és a javaslat megfelelő vizsgálatára, illetve a bizottság is elegendő idővel rendelkezzen a módosított intézkedéstervezetet tartalmazó javaslat vizsgálatához;

b)  gondoskodnak arról, hogy a javasolt módosítás összhangban legyen az Európai Unió Bíróságának az alaprendeletekről alkotott értelmezésével, valamint a vonatkozó nemzetközi kötelezettségekkel;

c)  írásbeli indokolással szolgálnak, amelyben kifejtik legalább azt, hogy a javasolt módosítás hogyan kapcsolódik az alaprendeletekhez és a vizsgálat során megállapított tényekhez, de kitérhetnek a módosítást javasoló tagállam által megfelelőnek ítélt egyéb érvekre is.

A Bizottság nyilatkozata

az 1225/2009/EK és az 597/2009/EK rendelet szerinti dömpingellenes és kiegyenlítővám-eljárásokról

A Bizottság elismeri annak fontosságát, hogy a tagállamok megkapják az 1225/2009/EK és az 597/2009/EK rendeletben (az „alaprendeletek”) előírt információkat, amelyek így megkönnyíthetik számukra a teljes körű tájékoztatáson alapuló döntéshozatalt, és úgy fog eljárni, hogy e cél teljesüljön.

* * *

Az esetleges kétségeket elkerülendő a Bizottság szerint a 182/2011/EU rendelet 8. cikkének (5) bekezdése szerinti konzultációkra való hivatkozás úgy értelmezendő, mint amely a Bizottság számára – a rendkívüli sürgősségű esetek kivételével – kötelezővé teszi a tagállamokkal való konzultációt az ideiglenes dömpingellenes vagy kiegyenlítő vámok elfogadását megelőzően.

* * *

A Bizottság gondoskodni fog az 1225/2009/EK és az 597/2009/EK rendeletben előírt dömpingellenes és kiegyenlítővám-eljárások valamennyi aspektusának hatékony kezeléséről – ideértve a tagállamok módosítási javaslattétellel kapcsolatos lehetőségét is –, hogy biztosítsa az alaprendeletekben meghatározott határidők, illetve érdekelt felekkel szemben keletkeztetett kötelezettségek tiszteletben tartását, illetve azt, hogy a végül bevezetett intézkedések összeegyeztethetőek legyenek a vizsgálati eredményekkel, valamint az Európai Unió Bíróságának az alaprendeletekről alkotott értelmezésével, és igazodjanak az Unió nemzetközi kötelezettségeihez is.

A Bizottság nyilatkozata az egységes szerkezetbe foglalásról

A közös kereskedelempolitikára vonatkozó egyes rendeletek bizonyos intézkedések elfogadási eljárásai tekintetében történő módosításáról szóló 37/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a közös kereskedelempolitikára vonatkozó egyes rendeleteknek bizonyos intézkedések elfogadása céljából adott felhatalmazás és végrehajtási hatáskörrel való felruházás tekintetében történő módosításáról szóló 38/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet a szóban forgó jogi aktusok jelentős számú módosítását vonja maga után. Az érintett jogi aktusok érthetőségét javítandó a Bizottság a két rendelet elfogadását követően a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 2014. június 1-jéig javasolni fogja azok egységes szerkezetbe foglalását.

A Bizottság nyilatkozata a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról

A közös kereskedelempolitikára vonatkozó egyes rendeletek bizonyos intézkedések elfogadási eljárásai tekintetében történő módosításáról szóló 37/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel és a közös kereskedelempolitikára vonatkozó egyes rendeleteknek bizonyos intézkedések elfogadása céljából adott felhatalmazás és végrehajtási hatáskörrel való felruházás tekintetében történő módosításáról szóló 38/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel összefüggésben a Bizottság emlékeztet az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti kapcsolatokról szóló keretmegállapodás 15. pontjában foglalt azon kötelezettségvállalására, amely szerint teljes körű tájékoztatást és dokumentációt nyújt a Parlament számára a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével kapcsolatos munkája keretében a nemzeti szakértőkkel való találkozókról.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat