Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0153(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0419/2013

Внесени текстове :

A7-0419/2013

Разисквания :

PV 11/12/2013 - 11
CRE 11/12/2013 - 11

Гласувания :

PV 12/12/2013 - 12.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0586

Приети текстове
PDF 279kWORD 45k
Четвъртък, 12 декември 2013 г. - Страсбург
Изменение на някои регламенти, свързани с общата търговска политика, по отношение на предоставянето на делегирани и изпълнителни правомощия за приемането на някои мерки ***II
P7_TA(2013)0586A7-0419/2013
Резолюция
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 декември 2013 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на някои регламенти, свързани с общата търговска политика, по отношение на предоставянето на делегирани и изпълнителни правомощия за приемането на някои мерки (13284/1/2013 — C7‑0408/2013 — 2011/0153(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (13284/1/2013 — C7–0408/2013),

—  като взе предвид своята позиция на първо четене(1) относно предложението на Комисията до Парламента и Съвета (COM(2011)0349),

—  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 72 от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по международна търговия (A7‑0419/2013),

1.  Одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  Одобрява съвместното изявление на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приложено към настоящата резолюция;

3.  Приема за сведение изявленията на Комисията, приложени към настоящата резолюция;

4.  Отбелязва, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

5.  Възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета, съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС;

6.  Възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз, заедно с изявленията, приложени към настоящата резолюция;

7.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) Приети текстове, 22.11.2012 г., P7_TA(2012)0447.


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Съвместно изявление относно Регламент (ЕИО) № 3030/93 и Регламент (ЕО) № 517/94

Следва да се отбележи, че процедурите, предвидени в член 2, параграф 6, член 6, параграф 2, членове 8 и 10, член 13, параграф 3, член 15, параграфи 3, 4 и 5 и член 19 от Регламент (ЕИО) № 3030/93, както и в член 4, параграф 3 от приложение IV, а също и в член 2 и член 3, параграфи 1 и 3 от приложение VII към него, и в член 3, параграф 3, член 5, параграф 2, член 12, параграф 3 и членове 13 и 28 от Регламент (ЕО) № 517/94, се преобразуват в процедури за приемане на делегирани актове. Следва да се отбележи, че някои от посочените членове се отнасят до процедури за вземане на решение във връзка с приемането на защитни мерки в областта на защитата на търговията.

Европейският парламент, Съветът и Комисията считат, че тези защитни мерки трябва да се разглеждат като мерки за изпълнение. По изключение в конкретните регламенти, посочени по-горе, мерките са под формата на делегирани актове, тъй като въвеждането на защитни мерки става под формата на изменение на съответните приложения към основните регламенти. Това произтича от специфичната структура на съществуващите регламенти, посочени по-горе, и следователно няма да се използва като прецедент при изготвянето на бъдещи инструменти за защита на търговията и други защитни мерки.

Изявление на Комисията относно кодифицирането

Приемането на Регламент (ЕС) № 37/2014 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на някои регламенти, свързани с общата търговска политика, по отношение на процедурите за приемане на определени мерки и на Регламент (ЕС) № 38/2014 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на някои регламенти, свързани с общата търговска политика, по отношение на предоставянето на делегирани и изпълнителни правомощия за приемането на някои мерки ще доведе до значителен брой изменения на въпросните актове. За да се подобри четливостта на засегнатите актове, Комисията ще предложи кодифициране на актовете възможно най-скоро след приемането на тези два регламента и най-късно до 1 юни 2014 г.

Изявление на Комисията относно делегираните актове

В контекста на Регламент (ЕС) № 37/2014 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на някои регламенти, свързани с общата търговска политика, по отношение на процедурите за приемане на определени мерки и Регламент (ЕС) № 38/2014 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на някои регламенти, свързани с общата търговска политика, по отношение на предоставянето на делегирани и изпълнителни правомощия за приемането на някои мерки, Комисията припомня задължението, което е поела в параграф 15 от Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия да предоставя на Парламента изчерпателна информация и документация относно своите заседания с национални експерти, проведени в рамките на подготовката на делегирани актове.

Правна информация - Политика за поверителност