Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/0153(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0419/2013

Teksty złożone :

A7-0419/2013

Debaty :

PV 11/12/2013 - 11
CRE 11/12/2013 - 11

Głosowanie :

PV 12/12/2013 - 12.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0586

Teksty przyjęte
PDF 279kWORD 44k
Czwartek, 12 grudnia 2013 r. - Strasburg
Zmiana niektórych rozporządzeń dotyczących wspólnej polityki handlowej w odniesieniu do przyznania Komisji przekazanych uprawnień oraz uprawnień wykonawczych do przyjmowania niektórych środków ***II
P7_TA(2013)0586A7-0419/2013
Rezolucja
 Załącznik

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego niektóre rozporządzenia dotyczące wspólnej polityki handlowej w odniesieniu do przyznania uprawnień przekazanych i wykonawczych do przyjmowania niektórych środków (13284/1/2013 – C7-0408/2013 – 2011/0153(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu (13284/1/2013 – C7–0408/2013),

–  uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu(1) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi i Radzie (COM(2011)0349),

–  uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art.72 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Handlu Międzynarodowego (A7-0419/2013),

1.  zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu;

2.  zatwierdza wspólne oświadczenie Parlamentu, Rady i Komisji załączone do niniejszej rezolucji;

3.  przyjmuje do wiadomości oświadczenia Komisji załączone do niniejszej rezolucji;

4.  stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania aktu wraz z przewodniczącym Rady, zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

6.  zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu po stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do zlecenia, w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady, jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, wraz ze wszystkimi oświadczeniami załączonymi do niniejszej rezolucji;

7.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

(1) Teksty przyjęte dnia 22.11.2012, P7_TA(2012)0447.


ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Wspólne oświadczenie w sprawie rozporządzenia (EWG) nr 3030/93 i rozporządzenia (WE) nr 517/94

Przyjmuje się do wiadomości, że procedury przewidziane w art. 2 ust. 6, art. 6 ust. 2, art. 8, art. 10, art. 13 ust. 3, art. 15 ust. 3, 4 i 5 oraz art. 19 rozporządzenia (EWG) nr 3030/93, w art. 4 ust. 3 załącznika IV do rozporządzenia (EWG) nr 3030/93, w art. 2, art. 3 ust. 1 i 3 załącznika VII do tegoż rozporządzenia, a także w art. 3 ust. 3, art. 5 ust. 2, art. 12 ust. 3, art. 13 i art. 28 rozporządzenia (WE) nr 517/94 zostają przekształcone w procedury przyjmowania aktów delegowanych. Przyjmuje się do wiadomości, że niektóre z wymienionych artykułów dotyczą procedur decyzyjnych służących przyjmowaniu środków ochronnych w dziedzinie obrony handlowej.

Zdaniem Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji środki ochronne należy traktować jak środki wykonawcze. Wyjątkowo – w obu istniejących rozporządzeniach wskazanych powyżej – środki te przyjmują postać aktów delegowanych, gdyż środek ochronny zostaje w nich wprowadzony w drodze zmiany odpowiednich załączników do rozporządzeń podstawowych. Wynika to z konkretnej struktury, właściwej dla obu wspomnianych rozporządzeń, i dlatego nie będzie stanowiło precedensu w opracowywaniu przyszłych instrumentów obrony handlowej ani innych środków ochronnych.

Oświadczenie Komisji w sprawie ujednolicenia

Przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 37/2014 zmieniającego niektóre rozporządzenia dotyczące wspólnej polityki handlowej w odniesieniu do procedur przyjmowania niektórych środków, a także rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 38/2014 zmieniającego niektóre rozporządzenia dotyczące wspólnej polityki handlowej w odniesieniu do przyznania przekazanych uprawnień oraz uprawnień wykonawczych do przyjmowania niektórych środków pociągnie za sobą znaczną liczbę poprawek do przedmiotowych aktów. Aby zwiększyć czytelność tych aktów, Komisja jak najszybciej zaproponuje ich ujednolicenie, gdy oba rozporządzenia zostaną już przyjęte, jednak nie później niż do dnia 1 czerwca 2014 r.

Oświadczenie Komisji w sprawie aktów delegowanych

W kontekście rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 37/2014 zmieniającego niektóre rozporządzenia dotyczące wspólnej polityki handlowej w odniesieniu do procedur przyjmowania niektórych środków, a także rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 38/2014 zmieniającego niektóre rozporządzenia dotyczące wspólnej polityki handlowej w odniesieniu do przyznania przekazanych uprawnień oraz uprawnień wykonawczych do przyjmowania niektórych środków Komisja przypomina o swoim zobowiązaniu, określonym w ust. 15 porozumienia ramowego w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską, do udostępniania Parlamentowi wszelkich informacji i pełnej dokumentacji na temat posiedzeń z udziałem ekspertów krajowych w ramach prac przygotowawczych związanych z aktami delegowanymi.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności