Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/0139(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0398/2013

Előterjesztett szövegek :

A7-0398/2013

Viták :

PV 11/12/2013 - 12
CRE 11/12/2013 - 12

Szavazatok :

PV 12/12/2013 - 12.7
CRE 12/12/2013 - 12.7
A szavazatok indokolása
PV 15/04/2014 - 8.16
CRE 15/04/2014 - 8.16
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0587
P7_TA(2014)0356

Elfogadott szövegek
PDF 1074kWORD 270k
2013. december 12., Csütörtök - Strasbourg
Fizetési számlák ***I
P7_TA(2013)0587A7-0398/2013
Szöveg
 Egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Az Európai Parlament által 2013. december 12-én elfogadott módosítás a fizetési számlákhoz kapcsolódó díjak összehasonlíthatóságáról, a fizetésiszámla-váltásról és az alapszintű fizetési számlákhoz való hozzáférésről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslathoz (COM(2013)0266 – C7-0125/2013 – 2013/0139(COD))(1)
AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI(2)
a Bizottság javaslatához
---------------------------------------------------------

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

[Módosítás 1 eltérő rendelkezés hiányában]

(1) Az ügyet az 57. cikk (2) bekezdésének második albekezdése alapján visszautalták az illetékes bizottsághoz újratárgyalásra. (A7-0398/2013).
(2) Módosítások: az új vagy módosított szöveget félkövér és dőlt betűtípus, a törléseket pedig a ▌jel mutatja.


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE
a fizetési számlákhoz kapcsolódó díjak összehasonlíthatóságáról, a fizetésiszámla-váltásról és az alapszintű fizetési számlákhoz való hozzáférésről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezetének a nemzeti parlamentek számára való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére(1),

a rendes jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1)  Az EUMSZ 26. cikkének (2) bekezdése alapján a belső piac egy olyan, belső határok nélküli térség, amelyben biztosított az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása. A belső piac széttagoltsága káros az Unió versenyképességére, a növekedésre és az Unión belüli munkahelyteremtésre. A belső piac megvalósítása szempontjából elengedhetetlen a megfelelő működését gátló közvetlen és közvetett akadályok elhárítása. A lakossági pénzforgalmi szolgáltatások terén hozott, belső piaccal összefüggő uniós intézkedések már jelentős mértékben hozzájárultak a pénzforgalmi szolgáltatók határokon átnyúló tevékenységének fejlesztéséhez, a fogyasztói döntések megalapozottabbá tételéhez és az ajánlatok minőségének, valamint átláthatóságának erősítéséhez.

(2)  Ezzel összefüggésben a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 97/7/EK, a 2002/65/EK, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról és a 97/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. november 13-i 2007/64/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv(2) (a továbbiakban: a pénzforgalmi irányelv) alapvető átláthatósági követelményeket állapított meg a pénzforgalmi szolgáltatók által a fizetési számlákkal összefüggésben nyújtott szolgáltatások után felszámított díjakra vonatkozóan. Ez lényegesen megkönnyítette a pénzforgalmi szolgáltatók tevékenységét, mivel egységes szabályokat hozott létre a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása és a biztosítandó információk tekintetében, csökkentette az adminisztratív terheket és költségmegtakarítást tett lehetővé a pénzforgalmi szolgáltatók számára.

(2a)  A belső piac zökkenőmentes működése és a modern, szociális piacgazdaság fejlődése egyre inkább a pénzforgalmi szolgáltatások egyetemes biztosításától függ. Mivel a fizetési szolgáltatók a piac logikájával összhangban hajlamosak a kereskedelmi szempontból vonzóbb fogyasztókra összpontosítani, és így bizonyos esetekben a kereskedelmi szempontból sérülékenyebb fogyasztók számára nem biztosítják ugyanazt a termékválasztékot, az erre vonatkozó új jogszabálynak az Unió intelligens gazdasági stratégiájának a részét kell képeznie.

(3)  A Bizottságnak szóló ajánlásokkal az alapvető banki szolgáltatásokhoz való hozzáférésről szóló, 2012. július 4-i európai parlamenti állásfoglalásban(3) foglaltaknak megfelelően azonban a lakossági banki ágazat belső piacának javítása és fejlesztése terén sok még a tennivaló. Az ilyen fejlesztéseknek együtt kell járniuk azzal, hogy az uniós pénzügyi szektor a vállalkozások és fogyasztók kiszolgálójává váljon. Jelenleg a díjak átláthatóságának és összehasonlíthatóságának hiánya, valamint a fizetésiszámla-váltás nehézségei akadályozzák továbbra is a teljes mértékben integrált piac kialakítását. Kezelni kell a lakossági bankszektorban az eltérő termékminőség és az alacsony fokú verseny problémáját, és magas szintű normákat kell elérni.

(4)  A belső piac jelenlegi feltételei visszatarthatják a pénzforgalmi szolgáltatókat attól, hogy gyakorolják a letelepedés vagy a szolgáltatásnyújtás szabadságához való jogukat az Unió területén, mivel nehézséget jelent számukra, hogy egy új piacra való belépéskor ügyfeleket szerezzenek. Egy új piacra való belépés gyakran komoly befektetést jelent. Az ilyen befektetés csak akkor indokolt, ha a szolgáltató az adott piacon elegendő lehetőséggel és megfelelő fogyasztói kereslettel számolhat. A fogyasztóknak a lakossági pénzforgalmi szolgáltatások terén megnyilvánuló alacsony mobilitása nagymértékben magyarázható a díjak és a kínált szolgáltatások átláthatóságának és összehasonlíthatóságának hiányával, valamint a fizetésiszámla-váltással kapcsolatos nehézségekkel. Ezek a tényezők a keresletet is elfojtják. Ez különösen érvényes határokon átnyúló kontextusban.

(5)  Emellett a hatályos nemzeti szabályozási keretek széttagoltsága jelentős akadálya lehet a belső piac megvalósításának a fizetési számlák terén. A fizetési számlákra – különösen a díjak összehasonlíthatóságára és a fizetésiszámla-váltásra – vonatkozó, jelenlegi nemzeti szintű előírások eltérőek. A számlaváltásra vonatkozó egységes, kötelező uniós intézkedések hiánya nemzeti szinten különböző gyakorlatokhoz és intézkedésekhez vezetett. Ezek a különbségek még szembetűnőbbek a díjak összehasonlíthatósága terén, mert ebben a tekintetben még önszabályozó jellegű uniós szabályok sincsenek. Ha a bankok gyakorlatukat a nemzeti piacokra kezdik szabni és így az említett különbségek a jövőben még jelentősebbé válnak, az megemeli a határokon átnyúló működés költségét a belföldi szolgáltatók költségeivel szemben, és rontja a határokon átnyúló üzleti tevékenység vonzerejét. A határokon átnyúló belső piaci tevékenységet gátolják azok az akadályok, amelyekkel a fogyasztók kerülnek szembe, ha külföldön szeretnének fizetési számlát nyitni. A jelenleg fennálló korlátozó jogosultsági kritériumok megakadályozhatják az uniós polgárok Unión belüli szabad mozgását. Ha minden fogyasztó számára biztosított a fizetési számlához való hozzáférés, az lehetővé teszi a belső piacon való részvételüket, és azt, hogy kihasználják az belső piac előnyeit.

(6)  Emellett, mivel egyes potenciális ügyfelek nem nyitnak számlát, vagy azért, mert elutasítják őket, vagy pedig azért, mert nem kapnak megfelelő termékre vonatkozó ajánlatot, a pénzforgalmi szolgáltatások iránti potenciális keresletet jelenleg nem aknázzák ki teljes mértékben az Unióban. A fogyasztók szélesebb belső piaci részvétele tovább ösztönözné a pénzforgalmi szolgáltatókat arra, hogy új piacokra lépjenek be. Emellett a valamennyi fogyasztó fizetési számlához való hozzáférését biztosító feltételek megteremtése szükséges a belső piacon való részvételük előmozdításához és annak lehetővé tételéhez, hogy kiaknázzák az belső piac által kínált előnyöket.

(7)  A bankszektor önszabályozási kezdeményezés keretében foglalkozott a díjak átláthatóságával és összehasonlíthatóságával. Az erre vonatkozó iránymutatásról azonban nem született végleges megállapodás. A bankszámlaváltásra vonatkozóan az Európai Bankszektori Bizottság 2008-ban közös elveket állapított meg, amelyek tartalmaznak egy, az ugyanazon tagállamban található pénzforgalmi szolgáltatók által kínált bankszámlák közötti váltáskor alkalmazható mechanizmusmodellt. Tekintettel azonban nem kötelező jellegükre, az említett közös elvek alkalmazása az Unióban következetlen volt és nem járt kielégítő eredménnyel. A közös elvek továbbá csak a nemzeti szinten végrehajtott bankszámlaváltással foglalkoznak és nem terjednek ki a határokon átnyúló számlaváltásra. Végül, az alapszintű fizetési számlához való hozzáféréssel összefüggésben a ...-i 2011/442/EU bizottsági ajánlás(4) felkérte a tagállamokat arra, hogy legkésőbb hat hónappal az ajánlás közzétételét követően hozzák meg az ezen ajánlás alkalmazásának biztosításához szükséges intézkedéseket. Jelenleg csak néhány tagállam teljesíti az ajánlásban foglalt fő elveket.

(8)  Hosszú távon a hatékony és zökkenőmentes pénzügyi mobilitás lehetővé tétele érdekében alapvető egységes szabályrendszert létrehozni az alacsony fogyasztói mobilitás kérdésének kezelésére, mindenekelőtt a fizetési számlákkal összefüggő szolgáltatások és díjak összehasonlításának javítása és a fizetésiszámla-váltás ösztönzése érdekében, valamint annak elkerülésére, hogy azokat a fogyasztókat, akik más tagállamban szándékoznak számlát nyitni, hátrányos megkülönböztetés érje lakóhelyük alapján. Fontos továbbá megfelelő intézkedéseket elfogadni, amelyek előmozdítják a fogyasztók részvételét a fizetési számlák piacán. Ezek az intézkedések ösztönzik majd a pénzforgalmi szolgáltatók belépését a belső piacra és egyenlő versenyfeltételeket biztosítanak, ezáltal fokozva a versenyt és a források hatékony elosztását az uniós lakossági pénzforgalmi piacon, ami a vállalkozások és a fogyasztók előnyére szolgál. Az átlátható díjinformációk és számlaváltási lehetőségek az alapszintű fizetési számlához való hozzáférés jogával együtt lehetővé teszik az uniós polgárok számára azt is, hogy az Unión belül könnyebben mozogjanak és vásároljanak, így kihasználhassák a teljes mértékben működőképes belső piac előnyeit a lakossági pénzforgalmi szolgáltatások terén, és hozzájárulnak az e-kereskedelem növekedéséhez és a belső piac továbbfejlesztéséhez.

(8a)  Létfontosságú annak biztosítása is, hogy ez az irányelv ne akadályozza az innovációt a lakossági pénzforgalmi szolgáltatások terén. Minden évben új technológiák válnak életképessé, amelyek meghaladottá tehetik a fizetési számlák jelenlegi modelljét. Különösen a mobil banki szolgáltatásokat, a P2P fizetési szolgáltatásokat és az értéktároló kártyákat ösztönözni kell a hagyományos banki szolgáltatások alternatívájaként.

(9)  Ez az irányelv a fogyasztók fizetési számláira alkalmazandó. Következésképp a vállalkozások számlái, még ha kis- vagy mikrovállalkozásról van is szó, az ad personam vezetett számlák kivételével nem tartoznak az irányelv alkalmazási körébe. Az irányelv nem terjed ki továbbá a megtakarítási számlákra, amelyek korlátozottabb fizetési funkciókkal rendelkezhetnek. Nem tartoznak ezen irányelv hatálya alá azon hitelkártyák sem, amelyek nem központi jelentőségűek az irányelv pénzügyi integráció fokozására és a belső piac működésére irányuló célkitűzéseinek elérését illetően.

(10)  Az irányelvben található fogalommeghatározások összhangban vannak más uniós jogszabályok fogalommeghatározásaival, és különösen a 2007/64/EK irányelv, valamint az euroátutalások és -beszedések technikai és üzleti követelményeinek megállapításáról és a 924/2009/EK rendelet módosításáról szóló, 2012. március 14-i 260/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet(5) fogalommeghatározásaival.

(11)  Fontos, hogy a fogyasztók megértsék a díjakat, össze tudják hasonlítani az egyes pénzforgalmi szolgáltatók ajánlatait, és megalapozott döntést tudjanak hozni arra vonatkozóan, hogy melyik számla felel meg a leginkább az igényeiknek. Nem hasonlíthatók össze a díjak, ha a pénzforgalmi szolgáltatók különböző terminológiát alkalmaznak ugyanarra a ▌szolgáltatásra és eltérő a nyújtott információ formátuma. Az egységesített terminológia a fizetési számlákhoz kapcsolódó legjellemzőbb pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó ▌egységes formátumú díjinformációval együtt segítheti a fogyasztókat a díjak megértésében és összehasonlításában.

(12)  A fogyasztók számára a lehető legtömörebb, egységesített és a különböző pénzforgalmi szolgáltatók közötti összehasonlítást megkönnyítő információ lenne a leghasznosabb. A fizetésiszámla-ajánlatok összehasonlítása céljából a fogyasztók rendelkezésére bocsátott eszközöknek többsíkúaknak kell lenniük, és azokat a fogyasztóknak tesztelniük kell. Ebben a szakaszban a gyors végrehajtás elősegítése érdekében a díjakkal kapcsolatos terminológiát csak a tagállamokban legjellemzőbb kifejezések és fogalommeghatározások tekintetében szabad egységesíteni.

(13)  A díjakkal kapcsolatos terminológiát a nemzeti illetékes hatóságoknak kell meghatározniuk, lehetővé téve a helyi piacok sajátosságainak figyelembevételét. ▌Amennyiben lehetséges, a díjakkal kapcsolatos terminológiát uniós szinten kell egységesíteni, ezáltal lehetővé téve az Unión belüli összehasonlítást. Az európai felügyeleti hatóságnak (Európai Bankhatóság) iránymutatást kell kidolgoznia, hogy segítse a tagállamokat a leginkább igénybe vett és a fogyasztóknak a legtöbbe kerülő szolgáltatások nemzeti szintű meghatározásában. Az egységesített terminológia tényleges alkalmazásának elérése érdekében az ilyen fogalommeghatározásoknak kellően tágnak kell lenniük.

(14)  Miután az illetékes hatóságok összeállították azt az átmeneti jegyzéket, amely nemzeti szinten a fizetési számlákhoz kapcsolódó legjellemzőbb szolgáltatásokat, valamint a kifejezéseket és fogalommeghatározásokat tartalmazza, a Bizottságnak meg kell vizsgálnia azokat, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján meghatározza, melyek azok a szolgáltatások, amelyek a tagállamok többségében azonosak, és azok vonatkozásában egységesített uniós szintű kifejezéseket ▌javasoljon.

(15)  Annak érdekében, hogy a fogyasztók könnyebben összehasonlíthassák a belső piacon alkalmazott fizetésiszámla-díjakat, a pénzforgalmi szolgáltatóknak a fizetési számlához kapcsolódó legjellemzőbb szolgáltatások jegyzékében szereplő összes szolgáltatás és a fizetési számla kapcsán felmerülő egyéb díjak tekintetében átfogó díjszabási dokumentumot kell a fogyasztók rendelkezésére bocsátaniuk. A díjszabási dokumentumnak lehetőség szerint az uniós szinten megállapított egységes kifejezéseket és fogalommeghatározásokat kell alkalmaznia. Ez hozzájárulna a fizetési számlák piacán versenyben álló hitelintézetek közötti egyenlő versenyfeltételek létrehozásához is. ▌Annak érdekében, hogy a fogyasztók segítséget kapjanak a fizetési számlájukkal összefüggésben fizetendő díjak megértéséhez, rendelkezésükre kell bocsátani egy glosszáriumot, amely legalább a fizetési számlához kapcsolódó ▌szolgáltatások világos, nem technikai jellegű és félreérthetetlen magyarázatát, továbbá a vonatkozó fogalommeghatározásokat és magyarázatokat tartalmazza. A glosszárium hasznos eszközként szolgál majd a díjak jelentésének jobb megértéséhez, és hozzájárul ahhoz, hogy a fogyasztók a fizetésiszámla-ajánlatok szélesebb választékából választhassanak. A pénzforgalmi szolgáltatók számára elő kell írni azt is, hogy díjmentesen és legalább évente tájékoztassák a fogyasztókat a fizetési számlájuk után felszámított valamennyi díjról és kamatról. Utólagos információt külön erre a célra szolgáló összefoglaló útján kell nyújtani. Ennek teljes áttekintést kell adnia a realizált kamatról, a felszámított díjakról, valamint a díjak és kamatlábak módosítására vonatkozó előzetes értesítésekről. A fogyasztó számára biztosítani kell az ahhoz szükséges információkat, hogy eligazodhasson a számlájához kapcsolódó díjköltségek és kamatok között és értékelhesse, hogy szükség van-e fogyasztási szokásainak megváltoztatására vagy szolgáltatóváltásra. ▌

(16)  A fogyasztók igényeinek kielégítése céljából biztosítani kell, hogy a fizetési számlákra vonatkozó díjinformáció pontos, egyértelmű és összehasonlítható legyen. Az EBH-nak ezért a nemzeti hatóságokkal folytatott konzultációt és fogyasztói teszteléseket követően végrehajtástechnikai standardtervezeteket kell kidolgoznia a díjszabási dokumentum és a díjkimutatás egységesített formája és az egységes jelölések tekintetében, azt biztosítandó, hogy azok a fogyasztók számára érthetők és általuk összehasonlíthatók legyenek. ▌A díjszabási dokumentumnak és a díjkimutatásnak egyértelműen megkülönböztethetőnek kell lennie más dokumentumoktól. ▌

(17)  A vonatkozó uniós szintű terminológia Unión belüli következetes alkalmazásának biztosítása érdekében a tagállamoknak elő kell írniuk a pénzforgalmi szolgáltatók számára, hogy a fogyasztókkal folytatott kommunikáció során, ideértve a díjszabási dokumentumot és a díjkimutatást is, a hatályos uniós szintű terminológiát az átmeneti jegyzékben meghatározott, egyéb vonatkozó nemzeti szintű egységesített terminológiával együtt alkalmazzák. A díjszabási dokumentumban és a díjkimutatásban a pénzforgalmi szolgáltatók szolgáltatásaik vagy a fizetési számlák megjelölésére használhatnak márkaneveket, feltéve, hogy ez az egységesített terminológia mellett, és a kínált szolgáltatások vagy számla másodlagos megjelöléseként jelenik meg.

(18)  A független összehasonlító weboldalak hatékony eszközt jelentenek a fogyasztók számára: segítségükkel egyetlen helyen tudják értékelni a különböző fizetésiszámla-ajánlatok előnyeit. Ezek a weboldalak lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy – amennyiben szükségesnek tartják – részletesebb információt kapjanak, így megteremthetik a megfelelő egyensúlyt azon két igény között, hogy az információ egyértelmű és tömör, ugyanakkor teljes körű és átfogó is legyen. Emellett csökkenthetik a keresés költségeit, mivel a fogyasztóknak nem kell külön-külön beszerezniük az információt a pénzforgalmi szolgáltatóktól. Elengedhetetlenül fontos, hogy az ilyen weboldalakon közölt tájékoztatás megbízható, pártatlan és átlátható legyen, és hogy a fogyasztók értesüljenek e weboldalak létezéséről. Ennek érdekében az illetékes hatóságoknak tevékenyen tájékoztatniuk kell a fogyasztókat e weboldalakról.

(19)  Ahhoz, hogy tárgyilagos információt kaphassanak a ▌fizetési számlákra vonatkozó díjakról és kamatlábakról, a pénzforgalmi szolgáltatóktól független és nyilvánosan hozzáférhető összehasonlító weboldalakhoz kell hozzáférést biztosítani a fogyasztók számára. A tagállamoknak ezért gondoskodniuk kell arról, hogy területükön legalább egy ▌függetlenül működő és nyilvánosan hozzáférhető weboldal díjmentesen a fogyasztók rendelkezésre álljon. Az említett összehasonlító weboldalakat üzemeltethetik illetékes hatóságok, egyéb állami hatóságok és/vagy akkreditált magánüzemeltetők, illetve a nevükben eljáró harmadik felek. A fogyasztók által a továbbiakban rendelkezésre álló összehasonlító weboldalakba vetett bizalom növelése érdekében tagállamoknak önkéntes akkreditációs rendszert kell létrehozniuk, lehetővé téve az összehasonlító weboldalak magánüzemeltetői számára, hogy a meghatározott minőségi kritériumoknak megfelelően akkreditációt kérelmezzenek. Amennyiben egy magánüzemeltetésű weboldal sem kap akkreditációt, illetékes hatóság vagy egyéb állami hatóság, illetve a nevében eljáró harmadik fél által üzemeltetett összehasonlító weboldalt kell létrehozni. Az ilyen weboldalaknak is meg kell felelniük a minőségi kritériumoknak.

(20)  A jelenlegi gyakorlat szerint a pénzforgalmi szolgáltatók gyakran más pénzügyi termékekkel vagy szolgáltatásokkal együtt, csomagban kínálnak fizetési számlát. Ez a gyakorlat lehetővé teheti a pénzforgalmi szolgáltatók számára, hogy diverzifikálják ajánlataikat és versenyezzenek egymással, ami végső soron előnyös lehet a fogyasztók szempontjából. A Bizottság által a pénzügyi szektorban folytatott árukapcsolási gyakorlattal összefüggésben 2009-ben végzett tanulmány, valamint releváns konzultációk és a fogyasztói panaszok azonban rámutattak arra, hogy a pénzforgalmi szolgáltatók a fogyasztók által nem igényelt és a fizetési számlák szempontjából nem lényeges termékekkel – például lakásbiztosítással – egy csomagban is kínálhatják a bankszámlákat. Emellett azt is megállapították, hogy az említett gyakorlat csökkentheti az árak átláthatóságát és összehasonlíthatóságát, korlátozza a fogyasztók vásárlási opcióit és hátrányosan befolyásolja mobilitásukat. A tagállamoknak ezért biztosítaniuk kell, hogy amennyiben a pénzforgalmi szolgáltatók csomagban ajánlanak fizetési számlákat, a fogyasztók kapjanak tájékoztatást arról, hogy lehetséges-e a fizetési számlát külön megvásárolni, és ha igen, melyek a csomagba tartozó egyes egyéb pénzforgalmi termékek vagy szolgáltatások díjai és költségei. ▌

(21)  A fogyasztók számára csak akkor vonzó a bankszámlaváltás, ha a folyamat nem jár túlzott adminisztratív és pénzügyi teherrel. A pénzforgalmi szolgáltatók közötti fizetésiszámla-váltás folyamatának egyértelműnek, gyorsnak és biztonságosnak kell lennie. Amennyiben a pénzforgalmi szolgáltató a számlaváltási szolgáltatás után díjat számít fel, annak méltányosnak kell lennie és összhangban kell állnia a 2007/64/EK irányelv 45. cikkének (2) bekezdésével. A verseny fokozása céljából a bankszámlaváltást határokon átnyúló viszonylatban is meg kell könnyíteni. Tekintettel arra, hogy a váltás folyamata összetettebb lehet az egy országon belül lebonyolítottnál és szükségessé teheti, hogy a pénzforgalmi szolgáltatók kiigazítsák és finomítsák belső eljárásaikat, ▌az eltérő tagállamban működő pénzforgalmi szolgáltatók közötti szolgáltatásváltás esetén hosszabb átmeneti időszakokat kell előirányozni.

(21a)  A tagállamok az olyan számlaváltások esetében, amikor mindkét pénzforgalmi szolgáltató a területükön található, az ezen irányelvben foglaltaktól eltérő rendelkezéseket hozhatnak vagy tarthatnak fenn, ha ez egyértelműen a fogyasztó érdekét szolgálja.

(22)  A fogyasztó szempontjából a váltásnak a lehető legegyértelműbbnek kell lennie. Ennek megfelelően a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az átvevő pénzforgalmi szolgáltató legyen felelős az eljárásnak a fogyasztó nevében történő kezdeményezéséért és lebonyolításáért.

(23)  Főszabályként és feltéve, hogy a fogyasztók ezt jóváhagyták, az átvevő pénzforgalmi szolgáltatónak ▌a fogyasztó nevében el kell végeznie a rendszeres fizetési megbízások áthelyezését, valamint az esetlegesen fennmaradó egyenleg átutalását. E célból lehetővé kell tenni a fogyasztó számára, hogy egyetlen meghatalmazás aláírásával jóváhagyását adja vagy megtagadja a jóváhagyást az említett feladatok elvégzéséhez. A meghatalmazás megadása előtt a fogyasztót tájékoztatni kell a bankszámlaváltás lebonyolításához szükséges valamennyi lépésről.

(24)  Ahhoz, hogy a bankszámlaváltás sikeres legyen, szükség van az átadó pénzforgalmi szolgáltató együttműködésére. Az átvevő pénzforgalmi szolgáltató számára lehetővé kell tenni, hogy felkérje vagy a fogyasztót, vagy – szükség esetén – az átadó pénzforgalmi szolgáltatót azon információk átadására, amelyeket szükségesnek tart ahhoz, hogy a rendszeres fizetési megbízásokat az új fizetési számláról teljesíteni lehessen. A tájékoztatásnak azonban a bankszámlaváltás végrehajtásához szükséges mértékűre kell korlátozódnia, és az átvevő pénzforgalmi szolgáltató nem kérhet felesleges információt.

(25)  A félreirányított beérkező átutalások vagy beszedések miatt a fogyasztókra nem szabható ki büntetés, illetve nem érheti őket anyagi hátrány. Ez különösen fontos a fizető felek és a kedvezményezettek egyes kategóriái esetében, például a közműszolgáltatóknál, amelyek elektronikusan (például adatbázisban) tárolják az ügyfelek számlaadatait és sok ügyfélre vonatkozóan hajtanak végre nagyszámú időszakos tranzakciót.

(26)  A tagállamoknak garantálniuk kell, hogy azokat a fogyasztókat, akik fizetési számlát szándékoznak nyitni, ne érje hátrányos megkülönböztetés nemzetiségük vagy lakóhelyük alapján. Bár a pénzforgalmi szolgáltatók esetében alapvető annak biztosítása, hogy ügyfeleik ne használják jogellenes célokra, például csalásra, pénzmosásra vagy terrorizmusfinanszírozásra a pénzügyi rendszert, nem korlátozhatják azon ügyfeleiket, akik fizetési számla más országban történő nyitása révén szeretnék kihasználni a belső piac kínálta előnyöket.

(27)  Az Unióban jogszerűen lakóhellyel rendelkező fogyasztókat állampolgárságuk vagy lakóhelyük miatt, illetve az Európai Unió Alapjogi Chartájának 21. cikkében említett bármilyen más alapon hátrányos bánásmód nem érheti akkor, amikor az Unión belül fizetési számla nyitásáért folyamodnak, vagy számlájukhoz hozzá kívánnak férni. Emellett az alapszintű fizetési számlákhoz való hozzáférést a tagállamoknak a fogyasztó pénzügyi körülményeitől – például foglalkoztatási helyzetétől, jövedelmi szintjétől, hiteltörténetétől vagy fizetésképtelenségétől – függetlenül biztosítaniuk kell.

(28)  A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az ezen irányelvben említett alapszintű fizetési számlákat a lakossági pénzforgalmi szolgáltatási üzletágban működő összes pénzforgalmi szolgáltató kínálja a fogyasztóknak, és hogy fizetési számlákat a rendes üzletvitel szerves részeként kínáljanak. A hozzáférés nem lehet túlzottan nehéz és nem járhat aránytalan költségekkel a fogyasztók számára. Az alapszintű fizetési számlához bármely tagállamban történő hozzáféréshez való jogot a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel(6) összhangban kell biztosítani, különösen az ügyfél-átvilágítási eljárások tekintetében. Az említett irányelv rendelkezései önmagukban ugyanakkor nem szolgálhatnak ürügyként a kereskedelmi szempontból kevésbé vonzó ügyfelek elutasítására. A 2005/60/EK irányelv II. fejezete követelményeinek teljesítése érdekében mechanizmusokat kell bevezetni az állandó lakcímmel nem rendelkező fogyasztók, a menedékkérők és azon fogyasztók számára, akik tartózkodási engedéllyel nem rendelkeznek, de akiknek kitoloncolása jogi okokból nem lehetséges.

(28a)  Annak érdekében, hogy a szolgáltatók az alapszintű fizetési számlák felhasználóit megfelelő módon szolgálják ki, a tagállamoknak meg kell követelniük a szolgáltatóktól annak biztosítását, hogy a releváns személyzet megfelelő képzettséggel rendelkezzen, valamint hogy a fogyasztókat ne érintse kedvezőtlenül az esetlegesen felmerülő összeférhetetlenség.

(29)  A tagállamok számára lehetővé kell tenni annak megkövetelését, hogy a pénzforgalmi szolgáltató ellenőrizze, hogy a fogyasztó rendelkezik-e ugyanazon a területen aktív és egyenértékű fizetési számlával, és hogy erről a fogyasztóval felelős nyilatkozatot írasson alá. A pénzforgalmi szolgáltató kizárólag az ezen irányelvben meghatározott esetekben utasíthatja el az alapszintű fizetési számla nyitása iránti kérelmet.

(29a)  A tagállamok biztosítják, hogy a pénzforgalmi szolgáltatók a kérelmeket az ezen irányelvben előírt határidőkön belül dolgozzák fel, és hogy elutasítás esetén részletesen tájékoztassák a fogyasztót az elutasítás indokairól, kivéve, ha a tájékoztatás ellentétes lenne a nemzetbiztonság vagy a pénzügyi bűntettek elleni fellépés céljaival.

(30)  A fogyasztók számára garantálni kell az alapvető pénzforgalmi szolgáltatások egy bizonyos köréhez való hozzáférést. A tagállamok biztosítják, hogy mindaddig, amíg a fogyasztó az alapszintű fizetési számlát személyes céljaira használja, nincs korlát azon műveletek számát illetően, amelyeket az ezen irányelvben meghatározott árképzési szabályok szerint nyújtanak. A személyes célokra történő használat meghatározásakor a tagállamoknak az általános fogyasztói magatartást és a bevett kereskedelmi gyakorlatokat kell figyelembe venniük. Az alapszintű fizetési számlákhoz kapcsolódó szolgáltatásoknak magukban kell foglalniuk a készpénzbetét és a készpénzfelvétel lehetőségét. A fogyasztó számára lehetővé kell tenni olyan alapvető fizetési műveletek végrehajtását, mint a jövedelem vagy a juttatások fogadása, számlák vagy adók kifizetése, valamint áruk és szolgáltatások vásárlása, többek között beszedés, átutalás és fizetési kártya használata révén. Ezeknek a szolgáltatásoknak biztosítaniuk kell termékek és szolgáltatások online megvásárlását és lehetőséget kell adniuk a fogyasztóknak arra, hogy adott esetben a pénzforgalmi szolgáltató online banki eszközein keresztül fizetési megbízásokat kezdeményezzenek. Az alapszintű fizetési számla azonban nem korlátozódhat online használatra, mivel ez akadályt jelentene az internet-hozzáféréssel nem rendelkező fogyasztók esetében. A fogyasztók az alapszintű fizetési számlához kapcsolódóan nem kaphatnak hozzáférést folyószámlahitelhez. A tagállamok azonban lehetővé tehetik, hogy a pénzforgalmi szolgáltatók az alapszintű fizetési számlához kapcsolódóan jól elkülönülő szolgáltatásként folyószámlahitelt és egyéb hiteltermékeket kínáljanak, feltéve, hogy az alapszintű fizetési számlához való hozzáférést és használatot nem teszik függővé e hitelszolgáltatások igénybevételétől. Az ilyen szolgáltatásokért felszámított díjaknak átláthatónak és legalább olyan kedvezőnek kell lenniük, mint a szolgáltató szokásos árképzési politikája.

(31)  Az alapszintű fizetési számlát díjmentesen vagy méltányos díj felszámításával kell biztosítani annak érdekében, hogy a fogyasztók lehető legszélesebb köre számára legyen elérhető. A tagállamoknak elő kell írniuk a pénzforgalmi szolgáltatók részére, hogy az alapszintű fizetési számla mindenkor az a fizetési számla legyen, amelynek a tagállamokban meghatározott pénzforgalmi szolgáltatások minimumcsomagjának nyújtása tekintetében a legalacsonyabb a díja. Emellett a szerződésben meghatározott feltételek be nem tartása esetén a fogyasztót terhelő minden további díjnak szintén méltányosnak kell lennie, és sohasem lehet magasabb a szolgáltató szokásos árképzési gyakorlata szerinti díjaknál.

(32)  A pénzforgalmi szolgáltató csak rendkívüli körülmények között utasíthatja vissza az alapszintű fizetési számla nyitását vagy mondhatja fel a fizetésiszámla-szerződést, például a pénzmosásra és a terrorizmus finanszírozására, vagy a bűncselekmények megelőzésére és kivizsgálására vonatkozó jogszabályok be nem tartása esetén. Az elutasítást még ezekben az esetekben is csak az teheti indokolttá, ha a fogyasztó nem tartja be az említett jogszabályok előírásait, de az nem, hogy a jogszabályoknak való megfelelés ellenőrzése túlságosan nagy terhet jelent vagy költséges.

(33)  A tagállamok biztosítják, hogy olyan intézkedések legyenek életben, amelyek felhívják a lakosság figyelmét az alapszintű fizetési számlák elérhetőségére, valamint a használatukra vonatkozó, ezen irányelvben előírt eljárásokra és feltételekre. A tagállamok biztosítják, hogy a kommunikációra vonatkozó intézkedések elegendőek, megfelelően célzottak, és kezelik a bankszámlával nem rendelkező, sérülékeny és mobilis fogyasztók egyedi igényeit. A pénzforgalmi szolgáltatóknak jól érthető tájékoztatást és megfelelő segítséget kell nyújtaniuk a fogyasztók számára a kínált alapszintű fizetési számlák sajátos jellemzőire, a kapcsolódó díjakra, a használat feltételeire, valamint azokra a lépésekre vonatkozóan, amelyeket a fogyasztóknak az alapszintű fizetési számla nyitásához való joguk gyakorlása során követniük kell. A fogyasztókat mindenekelőtt arról is tájékoztatni kell, hogy a kiegészítő szolgáltatások megvásárlása nem kötelező az alapszintű fizetési számlához való hozzáféréshez. Azon kockázat minimalizálása céljából, hogy a fogyasztók pénzügyileg kirekesztetté váljanak, a tagállamoknak javítaniuk kell – többek között az iskolákban – a pénzügyi oktatást és meg kell akadályozniuk a túlzott eladósodást. Emellett indokolt, hogy a tagállamok előmozdítsák a pénzforgalmi szolgáltatók azon kezdeményezéseit, amelyek megkönnyítik az alapszintű fizetési számla biztosításának és a pártatlan pénzügyi oktatásnak az összekapcsolását.

(34)  A tagállamok kijelölik azokat az illetékes hatóságokat, amelyek felhatalmazást kapnak ezen irányelv végrehajtásának biztosítására, valamint vizsgálati és jogérvényesítési hatáskörrel rendelkeznek. A kijelölt illetékes hatóságoknak függetleneknek kell lenniük a pénzforgalmi szolgáltatóktól és megfelelő forrásokkal kell rendelkezniük feladataik végrehajtásához. A tagállamok számára lehetővé kell tenni különböző illetékes hatóságok kijelölését az ezen irányelvben megállapított széles körű kötelezettségek érvényesítéséhez.

(35)  Az irányelvben meghatározott jogokból és elvekből eredő viták rendezése céljából a fogyasztóknak hozzáférést kell biztosítani hatékony és eredményes peren kívüli panasztételi és jogorvoslati eljárásokhoz. Az alternatív vitarendezési eljárásokhoz egyszerű hozzáférést kell biztosítani, az illetékes testületeknek pedig – a szolgáltatók és a felhasználók kiegyenlített képviseletéhez hasonló – számos kritériumot kell teljesíteniük. Ezt a hozzáférést a 2013/…/EU irányelv a releváns szerződéses viták tekintetében már biztosítja. Emellett azonban a fogyasztóknak az ezen irányelvből eredő jogokat és kötelezettségeket érintő, a szerződéskötést megelőző viták esetén is hozzáférést kell biztosítani peren kívüli jogorvoslati eljárásokhoz, például ha megtagadják tőlük az alapszintű fizetési számlával való rendelkezést. Az ezen irányelvben meghatározott rendelkezéseknek való megfeleléshez szükséges a fogyasztók személyes adatainak feldolgozása. Az említett adatfeldolgozást a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv(7). szabályozza. Ennek az irányelvnek ezért összhangban kell lennie a 95/46/EK irányelvben meghatározott szabályokkal és az azokat végrehajtó nemzeti jogszabályokkal.

(36)  Az ezen irányelvben kifejtett célkitűzések elérése érdekében a Bizottságnak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően hatáskört kell kapnia jogi aktusok elfogadására a számos tagállamban azonos pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó, uniós szinten egységesített terminológia, valamint az e kifejezésekhez kapcsolódó fogalmak meghatározása tekintetében.

(38)  Első alkalommal ennek az irányelvnek a hatálybalépésétől számított három éven belül, majd évente a tagállamoknak megbízható éves statisztikát kell beszerezniük a jelen irányelv által bevezetett intézkedések működéséről. Indokolt, hogy ehhez bármely megfelelő információforrást felhasználjanak, és az információkat el kell juttatniuk a Bizottsághoz. A kapott információk alapján a Bizottságnak éves jelentést kell kiadnia.

(39)  A piaci fejlemények, például új típusú fizetési számlák és pénzforgalmi szolgáltatások megjelenése, valamint az uniós jog egyéb területeinek fejleményei, illetve a tagállami tapasztalatok figyelembevétele érdekében négy évvel az irányelv hatálybalépését követően el kell végezni az irányelv felülvizsgálatát. A felülvizsgálat értékeli, hogy a bevezetett intézkedések hozzájárultak-e a fizetésiszámla-díjak fogyasztók általi jobb megértéséhez, a fizetési számlák összehasonlíthatóságához és a bankszámlaváltás megkönnyítéséhez. Azt is meghatározza, hogy hány alapszintű fizetési számla nyitására került sor és ezen belül mekkora azon fogyasztók száma, akik korábban nem rendelkeztek bankszámlával, továbbá hogy mennyi ideig tartották meg e számlákat, hány alapszintű fizetési számla nyitásának elutasítására, vagy hány ilyen típusú számla felmondására került sor, valamint hogy ez milyen okból történt és mekkora költséggel járt. Megvizsgálja azt is, hogy a határokon átnyúló bankszámlaváltást lebonyolító pénzforgalmi szolgáltatók számára biztosított meghosszabbított határidőket fenn kell-e tartani hosszabb időszakon keresztül. Értékeli továbbá, hogy a csomagban kínált termékek esetén a pénzforgalmi szolgáltatók által nyújtandó információra vonatkozó előírások elegendőek-e, illetve szükség van-e kiegészítő intézkedésekre. A Bizottságnak a jelentését – adott esetben jogalkotási javaslatokkal kiegészítve – be kell nyújtania az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

(40)  Ezen irányelv tiszteletben tartja az alapvető jogokat, és megfelel az Európai Unió Alapjogi Chartája által, az Európai Unióról szóló szerződés 6. cikke (1) bekezdésének megfelelően elismert elveknek.

(41)  A tagállamoknak és a Bizottságnak a magyarázó dokumentumokról szóló, 2011. szeptember 28-i együttes politikai nyilatkozatával összhangban a tagállamok vállalták, hogy az átültető intézkedéseikről szóló értesítéshez indokolt esetben egy vagy több olyan dokumentumot mellékelnek, amely megmagyarázza az irányelv elemei és az azt átültető nemzeti jogi eszközök megfelelő részei közötti kapcsolatot. Ezen irányelv tekintetében a jogalkotó úgy ítéli meg, hogy indokolt ilyen dokumentumok továbbítása,

(41a)  A tagállamok számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a Bizottság általi jóváhagyás függvényében mentesítsenek pénzforgalmi szolgáltatókat alapszintű fizetési számlák kínálása alól. A Bizottságnak csak abban az esetben szabad jóváhagynia a mentesítést, ha egyenlő versenyfeltételek biztosítottak valamennyi pénzforgalmi szolgáltató között, a fogyasztók hozzáférési joga nem sérül, és nem áll fenn az alapszintű fizetési számlával rendelkező fogyasztók megbélyegzésének kockázata. A jóváhagyás nem eredményezheti azt, hogy egy tagállamban csak egyetlen pénzforgalmi szolgáltató kínáljon alapszintű fizetési számlát.

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

I. FEJEZET

TÁRGY, HATÁLY ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Tárgy és hatály

(1)  Ez az irányelv a fogyasztóknak az Unióban található pénzforgalmi szolgáltatók által az Európai Unión belül vezetett fizetési számlák után felszámított díjak átláthatóságára és összehasonlíthatóságára, valamint az Unión belüli fizetésiszámla-váltásra vonatkozó szabályokat rögzíti.

(2)  Az irányelv egyúttal meghatározza azon szabályok és feltételek keretét is, amelyekkel összhangban a tagállamoknak biztosítaniuk kell a fogyasztók számára az Unióban az alapszintű fizetési számla nyitásához és használatához való jogot.

(3)  Az alapszintű fizetési számla ezen irányelv szerinti nyitásának és használatának összhangban kell lennie a 2005/60/EK irányelv II. fejezetével.

(3a)  A 15–19. cikkek sérelme nélkül az alapszintű fizetési számlát ezen irányelv alkalmazásában fizetési számlának kell tekinteni.

(4)  Ez az irányelv az Unióban található pénzforgalmi szolgáltatókra alkalmazandó.

2. cikk

Fogalommeghatározások

Ezen irányelv alkalmazásában:

a)  „fogyasztó”: bármely természetes személy, aki nem kereskedelmi, üzleti vagy szakmai célból cselekszik;

aa)  „jogszerűen lakóhellyel rendelkező”: az Unió területén jogszerűen tartózkodó uniós vagy harmadik országbeli állampolgár helyzetére vonatkozó fogalom, ideértve a menekültek jogállásáról szóló 1951. július 28-i Genfi Egyezmény, az ahhoz fűzött 1967. január 31-i jegyzőkönyv és más vonatkozó nemzetközi egyezmények értelmében menedékjogért folyamodó személyeket;

b)  „fizetési számla”: a pénzforgalmi szolgáltatás egy vagy több igénybe vevőjének a nevére nyitott olyan számla, amely fizetési műveletek teljesítésére szolgál;

c)  „pénzforgalmi szolgáltatás”: a 2007/64/EK irányelv 4. cikkének (3) bekezdésében meghatározott pénzforgalmi szolgáltatás;

ca)  „a fizetési számlához kapcsolódó szolgáltatások”: a fizetési számla vezetéséhez kapcsolódó összes szolgáltatás, beleértve a pénzforgalmi szolgáltatásokat és a 2007/64/EK irányelv 3. cikke g) pontjának hatálya alá tartozó fizetési műveleteket is;

d)  „fizetési művelet”: a fizető fél vagy a kedvezményezett által kezdeményezett pénzbefizetés, -átutalás vagy -felvétel, függetlenül a fizető fél és a kedvezményezett közötti alapkötelezettségektől;

e)  „pénzforgalmi szolgáltató”: a 2007/64/EK irányelv 4. cikkének (9) bekezdésében meghatározott pénzforgalmi szolgáltató, kivéve a IV. fejezet alkalmazásában, ahol a tagállamok területén elhelyezkedő összes olyan pénzforgalmi szolgáltatót jelenti, amely a lakossági pénzforgalmi szolgáltatási üzletágban működik, és amely a fizetési számlákat a rendes üzletvitel szerves részeként kínálja;

f)  „fizetési eszköz”: a 2007/64/EK irányelv 4. cikkének (23) bekezdésében meghatározott fizetési eszköz;

g)  „átadó pénzforgalmi szolgáltató”: az a pénzforgalmi szolgáltató, amely a rendszeres fizetési megbízások mindegyikére vagy némelyikére vonatkozó információkat átadja;

h)  „átvevő pénzforgalmi szolgáltató”: az a pénzforgalmi szolgáltató, amelyhez a rendszeres fizetési megbízások mindegyikére vagy némelyikére vonatkozó információk átadásra kerülnek;

i)  „fizető fél”: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely egy fizetési számla tulajdonosa, és aki vagy amely az adott fizetési számláról fizetési megbízást engedélyez, vagy – a fizető fél fizetési számlája hiányában – az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely egy kedvezményezett fizetési számlájának javára fizetési megbízást ad;

j)  „kedvezményezett”: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely valamilyen fizetési művelet tárgyát képező pénzeszközök szándékolt jogosultja;

k)  „díjak”: a fogyasztó által a pénzforgalmi szolgáltatónak a fizetési számlához kapcsolódó szolgáltatásokért vagy azokkal kapcsolatban adott esetben fizetendő mindenfajta díj és büntetés;

ka)  „betéti kamat”: a fizetési számlán letétbe helyezett összeg után a fogyasztónak fizetett bármilyen kamat;

l)  „tartós adathordozó” bármely olyan eszköz, amely lehetővé teszi a fogyasztó vagy a pénzforgalmi szolgáltató számára a személyesen neki címzett adatoknak a jövőben is hozzáférhető módon és az adat céljának megfelelő ideig történő tárolását, valamint a tárolt adatok változatlan formában történő megjelenítését;

m)  „számlaváltás”: a valamely fizetési számlán végrehajtott, átutalásra, rendszeres beszedésre és rendszeres beérkező átutalásokra vonatkozó rendszeres fizetési megbízások mindegyikére vagy némelyikére vonatkozó információknak a fogyasztó kérésére az egyik pénzforgalmi szolgáltatótól egy másik pénzforgalmi szolgáltatóhoz történő transzfere, ami történhet az egyik fizetési számla pozitív számlaegyenlegének a másikra való átutalásával vagy anélkül, illetve a korábbi számla lezárásával vagy anélkül. A számlaváltás nem vonja maga után, hogy az átadó pénzforgalmi szolgáltató átadja a szerződést az átvevő pénzforgalmi szolgáltatónak;

n)  „beszedés”: a fizető fél fizetési számláját megterhelő pénzforgalmi szolgáltatás, amely során a fizetési műveletet a kedvezményezett kezdeményezi, a fizető fél beleegyezésével;

o)  „átutalás”: a kedvezményezett fizetési számlájának egy fizetési művelet vagy sorozatos fizetési művelet útján történő jóváírására irányuló ▌pénzforgalmi szolgáltatás, amelyet a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlájáról indítanak, a fizető fél által adott megbízás alapján;

p)  „rendszeres fizetési megbízás”: a kedvezményezett fizetési számlájának sorozatos fizetési művelet útján, rendszeres időközönként történő jóváírására irányuló pénzforgalmi szolgáltatás, amelyet a pénzforgalmi szolgáltató a fizető fél nála vezetett fizetési számlájáról, a fizető fél által adott megbízás alapján indít;

q)  „pénz”: bankjegyek, pénzérmék és számlapénz, valamint a 2009/110/EK irányelv 2. cikke (2) bekezdésében szereplő meghatározás szerinti elektronikus pénz;

r)  „keretszerződés": egyedi és sorozatos fizetési műveletek jövőbeni teljesítését szabályozó pénzforgalmi szolgáltatási szerződés, amely fizetési számla nyitására vonatkozó kötelezettséget és annak feltételeit is tartalmazhatja;

ra)  „munkanap”: a 2007/64/EK irányelv 4. cikkének (27) bekezdésében meghatározott munkanap.

3. cikk

A fizetési számlákkal kapcsolatos egységesített terminológia

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy a 20. cikkben említett illetékes hatóságok összeállítják a fizetési számlákhoz kapcsolódó legjellemzőbb pénzforgalmi szolgáltatások nemzeti szintű átmeneti jegyzékét. A jegyzéknek legalább a nemzeti szinten rendelkezésre álló tíz legreprezentatívabb szolgáltatást tartalmaznia kell. A jegyzék minden azonosított szolgáltatás esetében tartalmazza a vonatkozó terminológiát és fogalommeghatározást, és a tagállami hivatalos nyelveken egy szolgáltatásra csak egy meghatározást lehet használni.

(2)  Az (1) bekezdés alkalmazása során az illetékes hatóságok a következő szolgáltatásokat veszik figyelembe:

a)  a fogyasztók által fizetési számlájukkal kapcsolatban a leggyakrabban igénybe vett szolgáltatások;

b)  a fogyasztók számára átfogóan és egységenként a legnagyobb teljes költséget generáló szolgáltatások;

Annak biztosítása érdekében, hogy ezeket a feltételeket az (1) bekezdés alkalmazásában eredményesen érvényesítsék, az EBH az 1093/2010/EU rendelet 16. cikke alapján iránymutatást dolgoz ki, hogy azzal segítse az illetékes hatóságokat

(3)  A tagállamok ...*-ig [ezen irányelv hatálybalépése után 12 hónappal] értesítik a Bizottságot az (1) bekezdésben említett átmeneti jegyzékről. A tagállamok kérésre kiegészítő tájékoztatást nyújtanak a Bizottság részére azokról az adatokról, amelyek alapján a (2) bekezdésben említett feltételek figyelembevételével a jegyzékeket összeállították.

(4)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, amelyek meghatározzák a fizetési számlákhoz kapcsolódó azon pénzforgalmi szolgáltatások egységesített uniós terminológiáját (a (3) bekezdés szerint benyújtott átmeneti jegyzékek alapján), amelyek legalább a tagállamok többségében azonosak. Az egységesített uniós terminológiának egyértelműnek és szabatosnak kell lennie, és az közös kifejezéseket és fogalommeghatározásokat tartalmaz majd a közös szolgáltatásokra vonatkozóan. A tagállami hivatalos nyelveken egy szolgáltatásra csak egy meghatározást lehet használni.

(5)  A (4) bekezdésben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követően minden tagállam haladéktalanul, de legkésőbb egy hónapon belül beépíti a (4) bekezdés szerint elfogadott egységesített uniós terminológiát az (1) bekezdésben említett átmeneti jegyzékbe, és közzéteszi ezt a jegyzéket.

4. cikk

Díjszabási dokumentum és glosszárium

(1)  A tagállamok időben biztosítják, hogy a pénzforgalmi szolgáltatók a fizetési számlára vonatkozó szerződés megkötése előtt átfogó díjszabási dokumentumot bocsássanak a fogyasztó rendelkezésére. A díjszabási dokumentumnak tartalmaznia kell a 3. cikk (5) bekezdésében említett legjellemzőbb szolgáltatások jegyzékében felsorolt, a fizetési számlához kapcsolódó összes rendelkezésre álló szolgáltatást és azok díjait. Tartalmaznia kell továbbá a számla kapcsán felszámolható összes egyéb díjat és kamatot. Annak érdekében, hogy a díjszabási dokumentumot meg lehessen különböztetni a kereskedelmi célú és a szerződésekkel kapcsolatos egyéb iratoktól, első oldalának tetején közös szimbólumot kell szerepeltetni. A tagállamok biztosítják, hogy a pénzforgalmi szolgáltatók tájékoztassák a fogyasztókat az esetleges díjváltoztatásokról, és hogy adott esetben frissített díjszabási dokumentum álljon a fogyasztók rendelkezésére.

Amennyiben egy szolgáltatási díj csak egyfajta kommunikációs csatorna – például online hozzáférés vagy fióktelep – igénybevétele esetén érvényes, vagy ha a díj az igénybe vett kommunikációs csatornától függően változik, ezt a díjszabási dokumentumban egyértelműen jelölni kell.

(1a)   A tagállamok biztosítják, hogy a pénzforgalmi szolgáltatók nem vonnak le a díjszabási dokumentumban fel nem tüntetett díjakat.

(2)  Amennyiben egy vagy több, az (1) bekezdésben említett pénzforgalmi szolgáltatást pénzforgalmi szolgáltatáscsomag részeként kínálnak, a díjszabási dokumentumnak részletesen be kell mutatnia ▌a teljes csomag díját, a csomagban szereplő szolgáltatásokat, azok számát, valamint a csomagban nem szereplő bármely szolgáltatás díját.▌

(5)  A tagállamok kötelezik a pénzforgalmi szolgáltatókat annak biztosítására, hogy a fogyasztók rendelkezésére bocsássanak egy az (1) bekezdésben említett összes pénzforgalmi szolgáltatást tartalmazó glosszáriumot, amely a kapcsolódó fogalommeghatározásokat és magyarázatokat is magában foglalja.

A tagállamok biztosítják, hogy az első albekezdésben említett glosszárium megszövegezése világos és egyértelmű, a köznapi szóhasználatnak megfelelő és ne megtévesztő legyen.

(6)  A díjszabási dokumentumot és a glosszáriumot a pénzforgalmi szolgáltatók weboldalukon elektronikus formátumban folyamatosan és könnyen hozzáférhető módon elérhetővé teszik ▌a fogyasztók és a potenciális ügyfelek számára. A díjszabási dokumentumot ▌a pénzforgalmi szolgáltatók díjmentesen a fogyasztók rendelkezésére bocsátják a fogyasztók által hozzáférhető helyiségeikben tartós adathordozón. A glosszáriumot kérésre tartós adathordozón szintén a fogyasztók rendelkezésére bocsátják.

(7)  Az EBH-nak a nemzeti hatóságokkal folytatott konzultációt és fogyasztói teszteléseket követően végrehajtástechnikai standardtervezeteket kell kidolgoznia a díjszabási dokumentum egységesített formátuma és egységes jelölése tekintetében.

Az EBH az említett végrehajtástechnikai standardtervezetet …(8)-ig [ezen irányelv hatálybalépése után 12 hónappal] benyújtja a Bizottsághoz.

A Bizottság felhatalmazást kap az első albekezdésben említett végrehajtástechnikai standardoknak az 1093/2010/EU rendelet 15. cikkével összhangban történő elfogadására.

5. cikk

Díjkimutatás

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy a pénzforgalmi szolgáltatók ▌díjmentesen és legalább évente a fogyasztók rendelkezésére bocsássák a fizetési számlájukhoz kapcsolódóan felmerült valamennyi díjról és kamatról szóló kimutatást.

A díjkimutatást a szerződő felek által elfogadott kommunikációs csatornán kell a fogyasztó részére eljuttatni. A fogyasztó kérésére a kimutatást papíron is hozzáférhetővé kell tenni.

(2)  Az (1) bekezdésben említett kimutatásnak a következő információkat kell tartalmaznia:

a)  minden egyes szolgáltatás vonatkozásában a felszámított egységnyi díjat és azt, hogy az érintett időszakban hányszor vették igénybe az adott szolgáltatást, illetve csomagban összekapcsolt különböző szolgáltatások esetén a szolgáltatáscsomagért felszámított díjat;

b)  az érintett időszakban nyújtott egyes szolgáltatások vonatkozásában felmerült díjak teljes összegét, figyelembe véve adott esetben a szolgáltatáscsomagra vonatkozó egyedi díjszabást;

ba)  a számlára vonatkozó folyószámlahitel kamatlábát, azon napok számát, amikor az egyenleg negatív volt, valamint az érintett időszak során a fedezet nélküli számlaegyenlegre felszámított kamat teljes összegét;

bb)  a számlára vonatkozó betéti kamat kamatlábát, az átlagegyenleget, valamint az érintett időszak során felhalmozódó kamat teljes összegét;

c)  az érintett időszakban a számla használata nyomán levont díjak és a felhalmozott kamatok jóváírása utáni (pozitív vagy negatív) egyenleg teljes összegét;

ca)  a következő időszakra érvényes módosított díjakra és kamatlábakra vonatkozó előzetes értesítéseket.

(4)   Az EBH-nak a nemzeti hatóságokkal folytatott konzultációt és fogyasztói teszteléseket követően végrehajtástechnikai standardokat kell kidolgoznia a díjkimutatás egységesített formátuma és egységes jelölése tekintetében.

Az EBH az említett végrehajtástechnikai standardtervezetet …(9)-ig [ezen irányelv hatálybalépése után 12 hónappal] benyújtja a Bizottsághoz.

A Bizottság felhatalmazást kap az első albekezdésben említett végrehajtástechnikai standardoknak az 1093/2010/EU rendelet 15. cikkével összhangban történő elfogadására.

6. cikk

Az egységesített terminológiát alkalmazó tájékoztatás

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy a pénzforgalmi szolgáltatók a fogyasztókhoz intézett valamennyi közlésükben – köztük a szerződésekkel kapcsolatos és kereskedelmi tájékoztatókban – szükség esetén a fizetési számlákhoz kapcsolódó legjellemzőbb pénzforgalmi szolgáltatások 3. cikk (5) bekezdésében említett jegyzékében szereplő egységesített terminológiát használják.

(2)  A pénzforgalmi szolgáltatók az általuk nyújtott szolgáltatások vagy fizetési számlák meghatározásához használhatnak márkaneveket az ügyfelekhez intézett kereskedelmi tájékoztatókban, feltéve hogy – adott esetben – a 3. cikk (5) bekezdésében említett teljes jegyzékben szereplő egységesített terminológia alkalmazásával egyértelműen meghatározzák a megfelelő kifejezést. A díjszabási dokumentumban vagy a díjkimutatásban a pénzforgalmi szolgáltatók akkor használhatnak márkaneveket, ha ez az egységesített terminológia mellett, és a kínált szolgáltatások vagy számla másodlagos megjelöléseként jelenik meg.

7. cikk

Nemzeti szintű összehasonlító weboldalak

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy a fogyasztók díjmentesen hozzáférjenek legalább egy olyan weboldalhoz, amelyet a (2) és (3) bekezdéssel összhangban hoztak létre, és amely legalább a következőket tartalmazza:

a)  a fizetési számlára alkalmazott felszámítandó vagy jóváírandó kamatláb, és a pénzforgalmi szolgáltatók által a fizetési számlákhoz kapcsolódóan nemzeti szinten nyújtott szolgáltatások után felszámított díjak;

b)  a pénzforgalmi szolgáltató által biztosított szolgáltatási szint meghatározó tényezőinek összehasonlítása, ideértve a fiókok számát és elhelyezkedését, valamint a szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez felhasználható banki készpénz-automaták számát;

(c)  kiegészítő információk az uniós egységesített terminológiával, a fizetési számlákhoz – köztük az alapszintű fizetési számlákhoz – való hozzáféréssel, valamint az uniós és nemzeti szinten rendelkezésre álló számlaváltási eljárásokkal kapcsolatban. Ezeket az információkat külső weboldal megjelölésével is elérhetővé lehet tenni.

(2)  A tagállamok önkéntes akkreditációs rendszert hoznak létre azon, magánüzemeltetők által üzemeltetett weboldalak számára, amelyek a fizetési számlákhoz kapcsolódóan a 7. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában ismertetett összehasonlítási elemeket hasonlítják össze. Az akkreditáció elnyerése érdekében a magánüzemeltetők által üzemeltetett összehasonlító weboldalak:

a)  jogi, pénzügyi és működési szempontból minden pénzforgalmi szolgáltatótól függetlenek;

aa)  egyértelműen közlik tulajdonosukat és finanszírozásukat;

ab)  az összehasonlítás alapjául egyértelmű, objektív kritériumokat határoznak meg;

ac)  pártatlanok, amennyiben a pénzforgalmi szolgáltatóktól, ügynökeiktől, leányvállalataiktól származó hirdetések, illetve márkaneveik nem helyezhetők el a honlapon, illetve az árakat összehasonlító oldalakon;

b)  közérthető és egyértelmű nyelven íródnak, és adott esetben a 3. cikk (5) bekezdésében említett egységesített uniós terminológiát használják;

c)  pontos és naprakész tájékoztatást nyújtanak, továbbá jelzik a legutóbbi frissítés időpontját;

d)  objektív és teljes körű eredményeket biztosítanak a felhasználók számára, maradéktalanul figyelembe véve a felhasználók által alkalmazott bármely keresési szempontot, és – amennyiben a nyújtott információ nem tekinti át teljes körűen a piacot – az eredmények feltüntetése előtt erre vonatkozóan egyértelműen nyilatkoznak;

da)  elfogadják az érintett tagállam minden pénzforgalmi szolgáltatójának arra irányuló kérelmét, hogy felkerüljön a weboldalra;

e)  hatékony tájékoztatási és panaszkezelési eljárást működtetnek.

Amennyiben a pénzforgalmi szolgáltatók díj ellenében kerülnek fel az ilyen oldalakra, akkor e díjak nem lehetnek megkülönböztetőek, és a weboldalon közzé kell tenni őket.

(3)  Amennyiben nincsen a (2) bekezdés szerint akkreditált weboldal, a tagállamok gondoskodnak róla, hogy a 20. cikkben említett illetékes hatóság vagy bármely más illetékes hatóság által vagy nevében üzemeltetett weboldal kerüljön kialakításra. Amennyiben van a (2) bekezdés szerint akkreditált weboldal, a tagállamok határozhatnak úgy, hogy a 20. cikkben említett illetékes hatóság vagy bármely más illetékes hatóság által üzemeltetett, kiegészítő weboldalt hoznak létre. Az (1) bekezdés szerinti, illetékes hatóság által üzemeltetett weboldalaknak meg kell felelniük a (2) bekezdés a)–e) pontjában foglaltaknak.

(4)  A tagállamok ▌ valamely magánüzemeltető akkreditációs kérelmét elutasítják vagy akkreditációját visszavonják, amennyiben a magánüzemeltető ismétlődő jelleggel vagy tartósan nem felel meg a (2) bekezdésben foglalt kötelezettségeknek.

(4a)  A pénzforgalmi szolgáltató nem felel az akkreditált vagy nem akkreditált weboldalakon megjelenő, rá vagy szolgáltatásaira vonatkozó félrevezető vagy elavult információkért, amennyiben pénzforgalmi szolgáltató kérésére a weboldal szolgáltatója nem javította ki az említett információkat.

(4b)  A tagállamok biztosítják, hogy a fogyasztókat tájékoztassák az (1) bekezdésben említett weboldalak rendelkezésre állásáról, valamint a (2) vagy (3) bekezdéssel összhangban akkreditált weboldalakról.

7a. cikk

Uniós összehasonlító weboldalak

(1)  A tagállamok értesítik az EBH-t a 7. cikk (1), (2) és (3) bekezdésével összhangban működtetett összehasonlító weboldalakról.

(2)  ...-ig* [ezen irányelv hatálybalépésétől számított három év] az EBH létrehoz egy nyilvánosan hozzáférhető uniós összehasonlító weboldalt, amely a fogyasztók számára lehetővé teszi a belső piacon kínált fizetési számlák összehasonlítását. Ezen információ kiegészítése céljából az uniós összehasonlító weboldal a fogyasztók részére rendelkezésre bocsátja a 3. cikk (5) bekezdésével összhangban elfogadott, egységesített uniós terminológiát tartalmazó glosszáriumot, valamint a határokon átnyúló, fizetési számlaváltásra vonatkozó gyakorlati iránymutatásokat.

8. cikk

Csomagban kínált számlák

A 4. cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, hogy amennyiben a fizetési számlát más pénzügyi szolgáltatással vagy termékkel együtt, csomag részeként kínálja, a pénzforgalmi szolgáltató tájékoztassa a fogyasztót, hogy a fizetési számla külön is megvásárolható-e, és ha igen, a csomagban kínált minden egyes más pénzügyi termékhez és szolgáltatáshoz kapcsolódó költségekről és díjakról különálló tájékoztatást nyújtson.

III. FEJEZET

BANKSZÁMLAVÁLTÁS

9. cikk

A számlaváltási szolgáltatás nyújtása

A tagállamok biztosítják, hogy a pénzforgalmi szolgáltatók minden olyan fogyasztónak nyújtsák a 10. cikkben leírt számlaváltási szolgáltatást, aki valamely, az Unióban található másik pénzforgalmi szolgáltatónál rendelkezik fizetési számlával, és intézkedett a fogadó pénzforgalmi szolgáltatónál új fizetési számla megnyitásáról.

A tagállamok az olyan számlaváltások esetében, amikor mindkét pénzforgalmi szolgáltató a területükön található, a 10. cikkben foglaltaktól eltérő rendelkezéseket hozhatnak vagy tarthatnak fenn, ha ez egyértelműen a fogyasztó érdekét szolgálja, valamint a váltás legfeljebb a 10. cikkben foglalt határidőkön belül lezajlik.

10. cikk

A számlaváltási szolgáltatás

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy a számlaváltási szolgáltatást az átvevő pénzforgalmi szolgáltató kezdeményezze és a (2)–(7) bekezdésben rögzített szabályokkal összhangban nyújtsa.

(2)  A számlaváltási szolgáltatást az átvevő pénzforgalmi szolgáltató kezdeményezi. Ennek érdekében az átvevő pénzforgalmi szolgáltató megszerzi a fogyasztó írásos meghatalmazását a számlaváltási szolgáltatás végrehajtására. Közös számlák esetében az írásos meghatalmazást minden számlatulajdonostól be kell szerezni.

A meghatalmazást a számlaváltási szolgáltatás kezdeményezésének helye szerinti tagállam hivatalos nyelvén vagy a felek megállapodása szerinti bármely más nyelven kell kiállítani.

A meghatalmazásnak lehetővé kell tennie a fogyasztó számára, hogy külön hozzájárulását adja az átadó pénzforgalmi szolgáltatónak a (3) bekezdés e) és [...] f) pontjában jelzett feladatok mindegyikének elvégzéséhez, vagy hogy e hozzájárulást megtagadja, valamint hogy külön hozzájárulását adja az átvevő pénzforgalmi szolgáltatónak a (4) bekezdés c) és d) pontjában, továbbá az (5) bekezdésben jelzett feladatok mindegyikének elvégzéséhez, vagy hogy e hozzájárulást megtagadja. A meghatalmazásnak lehetővé kell tennie a fogyasztó számára, hogy külön kérje a (3) bekezdés a) és [...] b) pontjában feltüntetett információk átadó pénzforgalmi szolgáltató általi átadását.

A meghatalmazásnak meg kell határoznia azt az időpontot is, amelytől kezdve a rendszeres fizetési megbízásokat az átvevő pénzforgalmi szolgáltatónál nyitott számláról kell teljesíteni. Ennek az időpontnak legalább hét munkanappal az után kell lennie, hogy az átadó pénzforgalmi szolgáltatóhoz beérkezik a fogadó pénzforgalmi szolgáltatótól a számlaváltás végrehajtására vonatkozó kérés a 10. cikk (6) bekezdése szerint.

(3)  Az átvevő pénzforgalmi szolgáltató a (2) bekezdésben említett meghatalmazás kézhezvételétől számított két munkanapon belül felkéri az átadó pénzforgalmi szolgáltatót az alábbi műveletek elvégzésére:

a)  adott esetben a valamennyi fennálló, átutalásra és az adós által jóváhagyott beszedésre vonatkozó rendszeres fizetési megbízást tartalmazó lista átadása az átvevő pénzforgalmi szolgáltatónak és – amennyiben azt a fogyasztó a (2) bekezdésben foglaltak szerint külön kéri – a fogyasztónak;

b)  a fogyasztó számláján az elmúlt 13 hónapban teljesített beérkező átutalásokra és hitelező által kezdeményezett beszedésekre vonatkozó, rendelkezésre álló információk átadása az átvevő pénzforgalmi szolgáltatónak és – amennyiben azt a fogyasztó a (2) bekezdésben foglaltak szerint külön kéri – a fogyasztónak;

c)  minden olyan további információ átadása az átvevő pénzforgalmi szolgáltatónak, amelyre ez utóbbinak a számlaváltás végrehajtásához szüksége van;

d)  amennyiben az átadó pénzforgalmi szolgáltató nem biztosít rendszert a bejövő átutalási megbízásoknak és beszedéseknek a fogyasztó átvevő pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett számlájára történő automatikus átirányításához, úgy a ▌ beszedések elfogadásának leállítása és a bejövő átutalási megbízások leállítása a meghatalmazásban megjelölt naptól;

e)  amennyiben a fogyasztó a (2) bekezdés szerint külön hozzájárulását adta, a fogyasztó által meghatározott napon a fennmaradó pozitív egyenleg átutalása az átvevő pénzforgalmi szolgáltatónál nyitott vagy vezetett számlára; ▌

f)  amennyiben a fogyasztó a (2) bekezdés szerint külön hozzájárulását adta, a fogyasztó által meghatározott napon az átadó pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett számla lezárása.

fa)  a meghatalmazásban meghatározott időponttól kezdődő teljesítési időpontú állandó átutalások és átutalási megbízások törlése.

(4)  Miután az átadó pénzforgalmi szolgáltatótól megkapta a (3) bekezdésben említett, kért információkat, az átvevő pénzforgalmi szolgáltató elvégzi a következő műveleteket:

a)  hét munkanapon belül létrehozza a fogyasztó által kért rendszeres átutalási megbízásokat és azokat a meghatalmazásban megjelölt időponttól kezdve végrehajtja;

b)  a meghatalmazásban meghatározott időponttól kezdve fogadja a beszedéseket;

ba)  adott esetben tájékoztatja a fogyasztókat a SEPA-beszedésekkel kapcsolatos, a 260/2012/EU rendelet 5. cikke (3) bekezdésének d) pontja szerinti jogaikról;

c)  amennyiben a fogyasztó a (2) bekezdés szerint külön hozzájárulását adta, tájékoztatja a fogyasztó fizetési számlájára rendszeres átutalásokat teljesítő fizető feleket a fogyasztó átvevő pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett számlájának adatairól. Amennyiben az átvevő pénzforgalmi szolgáltató nem rendelkezik a kedvezményezett tájékoztatásához szükséges valamennyi információval, két napon belül felkéri vagy a fogyasztót vagy adott esetben, miután kérte a fogyasztó engedélyét, az átadó pénzforgalmi szolgáltatót a hiányzó információk benyújtására;

d)  amennyiben a fogyasztó a (2) bekezdés szerint külön hozzájárulását adta, tájékoztatja a fogyasztó fizetési számlájáról beszedés révén pénzt beszedő kedvezményezetteket a fogyasztó átvevő pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett számlájának adatairól, valamint arról az időpontról, amelytől kezdve a beszedéseknek e számláról kell történniük. Amennyiben az átvevő pénzforgalmi szolgáltató nem rendelkezik a kedvezményezett tájékoztatásához szükséges valamennyi információval, két napon belül felkéri vagy a fogyasztót vagy adott esetben, miután kérte a fogyasztó engedélyét, az átadó pénzforgalmi szolgáltatót a hiányzó információk benyújtására;

e)  amennyiben a fogyasztót a c) és d) pont alkalmazásában felkérik a hiányzó információk megadására, az új számla adatait és a meghatalmazásban megjelölt kezdő időpontot tartalmazó mintalevelet bocsát a fogyasztó rendelkezésére, amelyet a számlaváltási szolgáltatás kezdeményezésének helye szerinti tagállam hivatalos nyelvén vagy a felek megállapodása szerinti bármely más nyelven kell kiállítani.

(4a)  A tagállamok biztosítják, hogy nemzeti szinten a fizető felek és a kedvezményezettek számára határidőket szabjanak meg a fogyasztó fizetési számlájához tartozó, az átvevő pénzforgalmi szolgáltató által továbbított új adatok figyelembevételére; A tagállamok arról is gondoskodnak, hogy a fogyasztók tudomására hozzák e határidőket és a belőlük fakadó kötelezettségeket

(5)  Amennyiben a fogyasztó a (2) bekezdés szerint külön hozzájárulását adta, az átvevő pénzforgalmi szolgáltató bármely további, a számlaváltás lebonyolításához szükséges műveletet végrehajthat.

(6)  Az átvevő pénzforgalmi szolgáltató felkérésének kézhezvételét követően az átadó pénzforgalmi szolgáltató elvégzi a következő műveleteket:

a)  a felkérés kézhezvételétől számított hét munkanapon belül megküldi a (3) bekezdés a), b) és c) pontjában jelzett információkat az átvevő pénzforgalmi szolgáltatónak;

b)  amennyiben az átadó pénzforgalmi szolgáltató nem biztosít rendszert a bejövő átutalási megbízásoknak és beszedéseknek a fogyasztó átvevő pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett számlájára történő automatikus átirányításához, úgy az átvevő pénzforgalmi szolgáltató által megjelölt naptól leállítja a bejövő átutalási megbízásokat és leállítja a beszedések elfogadását;

c)  a fizetési számla bármely fennmaradó pozitív egyenlegét átutalja az átvevő pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett számlára;

d)  amint megteszik az a), b) és c) pontban említett lépéseket, lezárja a fizetési számlát;

e)  elvégez a számlaváltás lebonyolításához szükséges minden további, az (5) bekezdés szerinti műveletet.

(6a)  Az átadó pénzforgalmi szolgáltató nem kötelezhető a fizetési számla (6) bekezdés d) pontjával összhangban történő lezárására, ha a fogyasztónak fennálló kötelezettségei vannak a pénzforgalmi szolgáltató felé. A pénzforgalmi szolgáltató haladéktalanul tájékoztatja a fogyasztót, amennyiben az ilyen fennálló kötelezettségek akadályozzák fizetési számlájának lezárását.

(7)  A 2007/64/EK irányelv 55. cikke (2) bekezdésének sérelme nélkül az átadó pénzforgalmi szolgáltató az átvevő pénzforgalmi szolgáltatóval egyeztetett dátumot megelőzően nem blokkolhat fizetési eszközöket annak érdekében, hogy a számlaváltás folyamata során ne szakadjanak meg a fogyasztó számára nyújtott pénzforgalmi szolgáltatások.

(8)  A tagállamok biztosítják, hogy az (1)–(7) bekezdésben foglalt valamennyi rendelkezés a (4) bekezdés c) és d) pontjában foglaltak kivételével akkor is alkalmazásra kerüljön, ha a számlaváltási szolgáltatást más tagállamban található pénzforgalmi szolgáltató kezdeményezte.

(9)  A 260/2012/EU rendelet 1. cikkének hatálya alá tartozó tranzakciók kivételével, amelyek esetében az átvevő és az átadó fizetési számla egyaránt euróban vezetett számla, a (8) bekezdésben említett esetben a (3), (4) és (6) bekezdésben jelzett határidők megduplázódnak. E rendelkezés a 27. cikk szerinti felülvizsgálat tárgyát képezi.

11. cikk

A számlaváltási szolgáltatáshoz kapcsolódó díjak

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy az átadó, illetve átvevő pénzforgalmi szolgáltatónál fennálló rendszeres fizetési megbízások és beszedések vonatkozásában a fogyasztók díjmentesen hozzáférjenek személyes adataikhoz.

(2)  A tagállamok biztosítják, hogy az átadó pénzforgalmi szolgáltató a 10. cikk (6) bekezdésének a) pontja szerinti, az átvevő pénzforgalmi szolgáltató által kért információkat anélkül bocsássa rendelkezésre, hogy azokért a fogyasztónak vagy az átvevő pénzforgalmi szolgáltatónak díjat számítana fel.

(3)  A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben az átadó pénzforgalmi szolgáltató a nála vezetett fizetési számla megszüntetéséért díjat számít fel a fogyasztónak, annak megállapítása a 2007/64/EK irányelv 45. cikkének (2) bekezdésével összhangban történjen.

(4)  A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben az átadó vagy az átvevő pénzforgalmi szolgáltató a 10. cikk szerint nyújtott bármely szolgáltatás után – az (1), (2) és (3) bekezdésben említettek kivételével – díjat számít fel a fogyasztónak, a díj mértéke méltányos legyen.

11a. cikk

Automatikus átirányítás

Feltéve, hogy a Bizottság, miután szabályozási hatásvizsgálatot végzett, másképp nem határoz, a tagállamok biztosítják, hogy ...a-ig* [az ezen irányelv hatálybalépése után hat évvel] eszközt hozzanak létre a fizetések egyik fizetési számláról egy másik fizetési számlára történő automatikus átirányítására az adott tagállamon belül, amely átutalást a kedvezményezettek vagy megbízók automatikus értesítése kísér, amikor átutalásaikat átirányítják.

12. cikk

A fogyasztó pénzügyi vesztesége

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy az érintett pénzforgalmi szolgáltató a kötelességszegés megállapításától számított három munkanapon belül megtéríti a fogyasztó által fizetett díjakat vagy más pénzügyi veszteségét, amely amiatt merült fel, mert a számlaváltás folyamatában részt vevő valamely pénzforgalmi szolgáltató nem teljesítette a 10. cikk szerinti kötelezettségeit. A bizonyítás terhe a pénzforgalmi szolgáltatóra hárul, amelynek igazolnia kell, hogy a 10. cikkben megállapított feltételeket betartotta.

(2)  A fogyasztókat nem terhelheti pénzügyi veszteség a fizetési számlájukra vonatkozó információknak a fizető félnél vagy a kedvezményezettnél történő hibás vagy késedelmes aktualizálása miatt. A tagállamok biztosítják, hogy a fizető feleket és a kedvezményezetteket felelősségre vonják, amennyiben nem tartják tiszteletben a tagállamok által a 10. cikk (4a) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megállapított határidőket.

13. cikk

A számlaváltási szolgáltatásra vonatkozó információk

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy a pénzforgalmi szolgáltatók a számlaváltási szolgáltatásra vonatkozó következő információkat hozzáférhetővé tegyék a fogyasztók számára:

a)  az átadó és az átvevő pénzforgalmi szolgáltató szerepe a számlaváltás folyamatának egyes lépéseiben, a 10. cikkben meghatározottak szerint;

b)  az egyes lépések végrehajtására rendelkezésre álló időkeret;

c)  a számlaváltási folyamatért felszámított díjak, ha vannak ilyenek;

d)  mindazon információk, amelyeket a fogyasztónak kell benyújtania;

e)  a 21. cikkben említett alternatív vitarendezési eljárások rendszere.

(2)  Az információkat a pénzforgalmi szolgáltató fogyasztók által hozzáférhető valamennyi fióktelepén tartós adathordozón kell díjmentesen a fogyasztók rendelkezésére bocsátani, a pénzforgalmi szolgáltató weboldalán pedig elektronikus formában mindenkor elérhetőnek kell lennie.

IV. FEJEZET

A FIZETÉSI SZÁMLÁHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS

14. cikk

Megkülönböztetésmentesség

A tagállamok biztosítják, hogy az Unióban jogszerűen lakóhellyel rendelkező fogyasztókat ne érje nemzetiségük vagy lakóhelyük, vagy az Európai Unió Alapjogi Chartájában meghatározott bármely más ok alapján hátrányos megkülönböztetés, amikor az Unión belül kívánnak fizetési számlát nyitni, vagy fizetési számlájukhoz hozzáférni. Az alapszintű fizetési számla vezetésére vonatkozó feltételek nem lehetnek diszkriminatívak. Tilos bármilyen látható megkülönböztetés alkalmazása például a kártya eltérő külseje, illetve eltérő számla- vagy kártyaszám révén.

15. cikk

Az alapszintű fizetési számlához való hozzáférés joga

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy ▌ minden, a lakossági pénzforgalmi szolgáltatási üzletágban működő és a rendes üzletvitel szerves részeként fizetési számlákat kínáló pénzforgalmi szolgáltató kínáljon alapszintű fizetési számlát a fogyasztóknak. A tagállamok biztosítják, hogy az alapszintű fizetési számlát ne csak olyan pénzforgalmi szolgáltatók kínálják, amelyek a számlát kizárólag online ▌ eszközökkel történő használatra bocsátják rendelkezésre.

A tagállamok dönthetnek úgy, hogy mentesítik a pénzforgalmi szolgáltatókat az első albekezdésben említett kötelezettség alól, feltéve, hogy ebbe a Bizottság beleegyezik. Az ilyen mentesítésnek minden esetben objektív és korlátozó kritériumokon kell alapulna. A Bizottság csak abban az esetben hagyja jóvá a mentesítést, ha egyenlő versenyfeltételek biztosítottak valamennyi pénzforgalmi szolgáltató között, a fogyasztók hozzáférési joga nem sérül, és a mentesítés az érintett tagállamban nem vonja maga után az alapszintű fizetési számlával rendelkező fogyasztók megbélyegzésének kockázatát. [Mód. 4/rev és 5/rev]

(1a)  A tagállamok felmentést adhatnak az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség alól, amennyiben a pénzforgalmi szolgáltatók:

a)  szerepelnek a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikke (5) bekezdésében foglalt jegyzékben(10);

b)  nonprofit alapon működnek;

c)  meghatározott kritériumok, például szakma alapján tagságot követelnek meg.

Az említett mentességek egyike sem érintheti a fogyasztóknak az alapszintű fizetési számlához való hozzáférési jogát.

(2)  A tagállamok biztosítják, hogy a területükön működjön olyan rendszer, amely a 14. cikkben említetteknek megfelelően garantálja a fogyasztók alapszintű fizetési számla nyitásához és használatához fűződő jogát, és amely teljesíti az alábbi feltételeket:

a)  ez a jog a fogyasztó tartózkodási helyétől függetlenül alkalmazandó a (2a) bekezdés sérelme nélkül.

aa)  a 2005/60/EK irányelv II. fejezete követelményeinek teljesítése érdekében mechanizmusokat kell bevezetni az állandó lakcímmel nem rendelkező fogyasztók, a menedékkérők és azon fogyasztók számára, akik tartózkodási engedéllyel nem rendelkeznek, de akiknek kitoloncolása jogi okokból nem lehetséges.

b)  az említett jog gyakorlását nem teszik túlzottan nehézzé vagy megterhelővé a fogyasztó számára;

ba)  mechanizmust hoznak működésbe annak biztosítására, hogy a bankszámlával nem rendelkező, sérülékeny, valamint a mobilis fogyasztókat tájékoztassák az alapszintű fizetési számlák rendelkezésre állásáról;

bb)  az ezen irányelv 10. és 11. cikkében előírt számlaváltási szolgáltatás abban az esetben is alkalmazandó, ha a fogyasztó alapszintű fizetési számlára kíván váltani valamely másik fizetési számláról a számlaváltási szolgáltatás keretein belül;

(2a)  A (2) bekezdésben foglalt jog gyakorlásához a tagállamok a fogyasztók számára előírják, hogy valós kapcsolatban álljanak azzal a tagállammal, ahol alapszintű fizetési számlát kívánnak nyitni és használni.

Amennyiben a fogyasztónak igazolnia kell az említett kapcsolatot, a tagállamok biztosítják, hogy a bizonyítás a fogyasztó számára ne legyen megterhelő. A tagállamok ennek érdekében gondoskodnak arról, hogy az illetékes hatóságok egy jegyzékben felsorolják, hogy e kapcsolat milyen formát ölthet. A felsoroltak között szerepelnie kell legalább az állampolgárságnak, a családi kötelékeknek, az érdekközpontnak, a munkavégzés helyének, a szakmai gyakorlatnak vagy tanulószerződéses gyakorlati képzésnek, a munkakeresésnek vagy szakmai kapcsolatnak, a tanulmányok vagy a szakképzés helyének, a tartózkodási helynek, a magántulajdonnak és bármely, folyamatban lévő menedékjog iránti vagy bevándorlási kérelemnek.

Az EBH az 1093/2010/EU rendelet 16. cikke alapján iránymutatást dolgoz ki, hogy azzal segítse az illetékes hatóságokat e cikk végrehajtásában.

A pénzforgalmi szolgáltatók figyelembe veszik a fogyasztó által nyújtott információkat, és megkövetelhetik, hogy a számlanyitáshoz a fogyasztók a legközelebbi fiókban személyesen megjelenjenek, vagy egy harmadik személy jogilag képviselje őket.

A tagállamok biztosítják, hogy a fogyasztóknak lehetőségük legyen a valós kapcsolat meglétének bizonyítására egy hónapon belül azt követően, hogy távolról előre megnyitották a számlát. Az ilyen, adott esetben személyes jelenléttel járó igazolást megelőzően, a pénzforgalmi szolgáltatók korlátozhatják a számla használatát.

(2b)  A tagállamok megkövetelhetik, hogy az alapszintű fizetési számla megnyitása előtt a pénzforgalmi szolgáltatók ellenőrizzék, hogy a fogyasztó rendelkezik-e az adott tagállam területén aktív és egyenértékű fizetési számlával, és erről a fogyasztóval nyilatkozatot írassanak alá.

(3)  A pénzforgalmi szolgáltató kizárólag az alábbi esetekben utasíthatja el az alapszintű fizetési számla nyitása iránti kérelmet:

a)  amennyiben a 2005/60/EK irányelv II. fejezete szerinti ügyfél-átvilágítás annak jelentős kockázatát tárja fel, hogy a számlát az uniós jogba ütközően fogják felhasználni;

b)  azokban az esetekben, amikor a tagállam már élt az e cikk (2b) bekezdésében foglalt lehetőséggel, amennyiben a fogyasztó már rendelkezik egy fizetési számlával valamely, ugyanazon a területen található pénzforgalmi szolgáltatónál, ami lehetővé teszi számára a 16. cikk (1) bekezdésében felsorolt pénzforgalmi szolgáltatások igénybevételét;

(4)  A tagállamok biztosítják, hogy a pénzforgalmi szolgáltatók az alapszintű fizetési számlához való hozzáférés iránti kérelmeket a teljes kérelem – köztük a személyazonosság igazolására szolgáló bizonyíték – kézhezvételétől számított hét munkanapon belül feldolgozzák. A tagállamok biztosítják, hogy a (3) bekezdésben jelzett esetekben a pénzforgalmi szolgáltató haladéktalanul, díjmentesen és írásban tájékoztassa a fogyasztót az elutasításról és annak konkrét okairól, kivéve, ha a tájékoztatás ellentétes lenne a nemzetbiztonság vagy a pénzügyi bűncselekmények elleni fellépés céljaival. Emellett a fogyasztót tájékoztatni kell legalább egy rendelkezésre álló ingyenes vagy kedvező árú jogorvoslati lehetőségről vagy tanácsadási szolgáltatásról, valamint a rendelkezésre álló alternatív vitarendezési mechanizmusokról.

(5)  A tagállamok biztosítják, hogy a (3) bekezdés b) pontjában jelzett esetekben a pénzforgalmi szolgáltató a 2005/60/EK irányelv III. fejezete szerint megfelelő intézkedéseket fogadjon el.

(6)  A tagállamok biztosítják, hogy az alapszintű fizetési számlával való rendelkezésnek ne lehessen feltétele további szolgáltatások vagy a pénzforgalmi szolgáltató részvényeinek megvásárlása.

16. cikk

Az alapszintű fizetési számla jellemzői

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy az alapszintű fizetési számla magában foglalja a következő ▌ szolgáltatásokat:

a)  a fizetési számla megnyitásához, vezetéséhez és lezárásához szükséges összes műveletet lehetővé tevő szolgáltatások;

b)  a fizetési számlára történő pénzbefizetést lehetővé tevő szolgáltatások;

c)  a bankfiókban vagy a banki készpénz-automatánál a bank nyitvatartási ideje alatt vagy azon kívül a fizetési számláról történő, Unión belüli készpénzfelvételt lehetővé tevő szolgáltatások;

d)  a következő fizetési műveletek végrehajtása az Unión belül:

i.  euróban és nem euróban történő beszedés;

ii.  fizetőeszközzel (például bankkártyával, szoftvertermékkel) végrehajtott fizetési műveletek euróban és nem euróban, ideértve az online fizetéseket is;

iii.  átutalások euróban és nem euróban, ideértve a rendszeres fizetési megbízásokat, a pénzforgalmi szolgáltató termináljain keresztül, a bankfiókjaiban és az online végzett átutalásokat is.

(2)  A tagállamok biztosítják, hogy feltéve, hogy a fogyasztó az alapszintű fizetési számlát személyes céljaira használja, ne legyen korlát azon műveletek számát illetően, amelyeket a 17. cikkben meghatározott árképzési szabályok szerint nyújtanak. A személyes célokra történő használat meghatározásakor a tagállamoknak az általános fogyasztói magatartást és a bevett kereskedelmi gyakorlatokat kell figyelembe venniük.

(3)  A tagállamok biztosítják, hogy a fogyasztó alapszintű fizetési számlájáról a pénzforgalmi szolgáltató bankfiókjaiban vagy online ▌ eszközei révén (amennyiben ilyenek rendelkezésre állnak) fizetési műveleteket tudjon kezdeményezni és kezelni.

(4)  A tagállamok biztosítják, hogy az alapszintű fizetési számlához az adott esetben indokoltnak ítélt csekély összegű ideiglenes tartalékon kívül ne kapcsolódjon semmilyen folyószámlahitel. A tagállamok lehetővé tehetik, hogy a pénzforgalmi szolgáltatók az alapszintű fizetési számlák tulajdonosai számára jól elkülönülő szolgáltatásként folyószámlahitelt és egyéb hiteltermékeket kínáljanak. Az alapszintű fizetési számlához való hozzáférést, illetve annak használatát nem lehet e hitelszolgáltatások megvásárlása alapján korlátozni, illetve megvásárlásuktól függővé tenni. Az ilyen szolgáltatásokért felszámított díjaknak átláthatónak és legalább olyan kedvezőnek kell lenniük, mint a szolgáltató szokásos árazási politikája.

(4a)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az alapszintű fizetési számla részét képező szolgáltatások jegyzékének – a fizetési eszközök és a technológia alakulására tekintettel történő – frissítése céljából.

17. cikk

Kapcsolódó díjak

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy a 16. cikkben jelzett szolgáltatásokat a pénzforgalmi szolgáltatók díjmentesen vagy méltányos díj fejében kínálják. A tagállamok előírják a pénzforgalmi szolgáltatók számára annak biztosítását, hogy az általuk kínált termékek közül mindig az alapszintű fizetési számla legyen az a fizetési számla, amelynek a tagállamokban a 16. cikk (1) és (2) bekezdése szerint meghatározott pénzforgalmi szolgáltatások minimumcsomagjának nyújtása tekintetében a legalacsonyabb a díja.

(2)  A tagállamok biztosítják, hogy a fogyasztóra a keretszerződésben rögzített fogyasztói kötelezettségvállalások nemteljesítése miatt kirótt díjak méltányosak legyenek, és soha ne haladják meg a szolgáltató megszokott árképzési politikáját.

18. cikk

Keretszerződések és felmondás

(1)  Ha a (2) és (3) bekezdés másként nem rendelkezik, az alapszintű fizetési számlához hozzáférést biztosító keretszerződésekre a 2007/64/EK irányelv rendelkezései alkalmazandók.

(2)  A pénzforgalmi szolgáltató kizárólag akkor mondhatja fel egyoldalúan a keretszerződést, amennyiben a következő feltételek legalább egyike teljesül:

a)  a fogyasztó szándékosan jogszerűtlen célokra használta fel a számlát;

b)  a számlán 24 egymást követő hónapnál hosszabb időszakon keresztül nem történt művelet, és a pénzforgalmi szolgáltatónak esedékes díjakat nem fizették meg;

c)  a fogyasztó tudatosan helytelen információt adott meg annak érdekében, hogy alapszintű fizetési számlához jusson – a helyes adatok közlése esetén a kérelmet elutasították volna;

ca)  a fogyasztó nem igazolja az érintett tagállamhoz fűződő való kapcsolatát a 15. cikk (2a) bekezdésében foglaltaknak megfelelően egy hónapon belül azt követően, hogy távolról előre megnyitotta a számlát;

d)  a fogyasztó már nem rendelkezik jogszerűen lakóhellyel az Unióban vagy időközben második fizetési számlát nyitott abban a tagállamban, ahol már rendelkezik egy alapszintű fizetési számlával.

(3)  A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben a pénzforgalmi szolgáltató felmondja az alapszintű fizetési számlára vonatkozó szerződést, a felmondás okairól és indokolásáról, valamint legalább egy rendelkezésre álló ingyenes vagy kedvező árú jogorvoslati lehetőségről vagy tanácsadási szolgáltatásról, a rendelkezésre álló alternatív vitarendezési mechanizmusokról írásban és díjmentesen, legalább egy hónappal a felmondás hatálybalépése előtt tájékoztatja a fogyasztót, kivéve, ha a tájékoztatás ellentétes lenne a nemzetbiztonság céljaival.

19. cikk

Általános információk az alapszintű fizetési számláról

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy olyan megfelelő intézkedések legyenek életben, amelyek felhívják ▌figyelmet az alapszintű fizetési számlák elérhetőségére, azok árazási feltételeire, az alapszintű fizetési számlához való hozzáférési jog gyakorlása érdekében követendő eljárásra, valamint az alternatív vitarendezési módszerek igénybevételének módjára. A tagállamok biztosítják, hogy a kommunikációra vonatkozó intézkedések elegendőek, megfelelően célzottak legyenek, és kezeljék a bankszámlával nem rendelkező, sérülékeny és mobilis fogyasztók egyedi igényeit.

(2)  A tagállamok biztosítják, hogy a pénzforgalmi szolgáltatók a kínált alapszintű fizetési számlák sajátos jellemzőire, a kapcsolódó díjakra és a használat feltételeire vonatkozó, hozzáférhető információkat és megfelelő segítséget tevékeny formában a fogyasztó rendelkezésére bocsássák. A tagállamok emellett biztosítják a fogyasztó arról való tájékoztatását is, hogy az alapszintű fizetési számlához való hozzáférés nem jár együtt további szolgáltatások megvásárlásának kötelezettségével.

(2a)  A tagállamok előírják az oktatási intézmények és tanácsadó szolgálatok számára a legkiszolgáltatottabb fogyasztóik részére történő tanácsadó szolgáltatások kialakítását, hogy e fogyasztóknak iránymutatást adjanak pénzügyeik felelősségteljes intézésére. A tagállamoknak elő kell segíteniük az e célt szolgáló kezdeményezéseket, és az iskolai oktatásban és másutt is javítaniuk kell a pénzügyi képzést. Minden fogyasztó esetében a lehető legkisebbre kell csökkenteni a pénzügyi kirekesztés kockázatát. A tagállamoknak ezenkívül elő kell mozdítani a pénzforgalmi szolgáltatók azon kezdeményezéseit is, amelyek célja az alapszintű fizetési számla biztosításának és a független pénzügyi oktatásnak az összekapcsolása.

(2b)  A tagállamok biztosítják, hogy az alapszintű fizetési számla nyújtására kötelezett pénzforgalmi szolgáltatók évente tegyék közzé az adott év során kérelmezett, visszautasított, megnyitott és lezárt alapszintű fizetési számlákra vonatkozó adatokat. A megfelelő adatokat össze kell gyűjteni és a bankfiók és a vállalat szintjén közzé kell tenni.

(2c)  A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes hatóságok – weboldalukon is – közzétegyék az egyes pénzforgalmi szolgáltatók hozzáférési követelmény betartásával kapcsolatos teljesítményének ellenőrzését. Ebből a célból az érintett pénzforgalmi szolgáltatókat az alapszintű fizetési számla nyújtásában elért teljesítményük alapján függetlenül rangsorolni kell, és a piaci részesedés szerinti első tíz bank helyezését évente közzé kell tenni. Valamennyi releváns adatot továbbítani kell a Bizottságnak és az EBH-nak.

V. FEJEZET

ILLETÉKES HATÓSÁGOK ÉS ALTERNATÍV VITARENDEZÉS

20. cikk

Az illetékes hatóságok

(1)  A tagállamok kinevezik az ezen irányelvnek való tényleges megfelelés biztosításáért és nyomon követéséért felelős illetékes hatóságot. Az illetékes hatóság a megfeleléshez szükséges minden intézkedést meghoz. A hatóság független a pénzforgalmi szolgáltatóktól. Az illetékes hatóság az 1093/2010/EU rendelet 4. cikke (2) bekezdésének értelmében vett illetékes hatóság.

(2)  Az (1) bekezdésben említett hatóság független a pénzforgalmi szolgáltatóktól és rendelkezik mindazon hatáskörökkel és forrásokkal, amelyek feladatai ellátásához szükségesek. Amennyiben valamely tagállam több illetékes hatóságot hatalmaz fel az ezen irányelvnek való tényleges megfelelés biztosítására és nyomon követésére, úgy a tagállamok biztosítják ezen hatóságok szoros együttműködését annak érdekében, hogy azok mindegyike hatékonyan tudja végrehajtani saját feladatait. E hatóságok szorosan együttműködnek az egyéb tagállamok illetékes hatóságaival az ebben az irányelvben meghatározott intézkedések helyes és teljes körű végrehajtásának biztosítása érdekében.

(2a)  Az (1) bekezdésben említett hatóságok rendszeresen konzultálnak az érintett érdekeltekkel, beleértve a fogyasztói érdekképviseleteket, az ezen irányelv tényleges betartásának biztosítására és figyelemmel kísérésére, az (1) bekezdésben említett függetlenségi követelmény sérelme nélkül.

(3)  A tagállamok ...*-ig [ezen irányelv hatálybalépése után egy évvel] értesítik a Bizottságot az (1) bekezdésben említett, kijelölt illetékes hatóságokról. Tájékoztatják a Bizottságot a feladatok ezen hatóságok közötti bármely felosztásáról is. Haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot a hatóságok kijelölésében és feladataiban bekövetkező bármely változásról.

21. cikk

Alternatív vitarendezés

(1)   Az ezen irányelvben meghatározott jogokból és kötelezettségekből eredő, a fogyasztók és a pénzforgalmi szolgáltatók közötti viták rendezése céljából a tagállamok megfelelő és hatékony peren kívüli panasz- és jogorvoslati eljárásokat hoznak létre. E célból a tagállamok már meglévő testületeket jelölnek ki, adott esetben pedig új testületeket hoznak létre.

(1a)  A tagállamok biztosítják, hogy a pénzforgalmi szolgáltatók az alábbi kritériumoknak megfelelő vitarendezési testület(ek)hez csatlakozzanak:

a)  a vita bíróság előtti rendezésére vonatkozó elévülési idő az alternatív vitarendezési eljárás időtartamára felfüggesztődik;

b)  az eljárás ingyenes, illetve a nemzeti jogban meghatározott mérsékelt költséggel jár;

c)  az eljáráshoz a felek nem kizárólag elektronikus úton férnek hozzá;

d)  a szolgáltatókat, a fogyasztókat és más felhasználókat egyenlő módon képviselik.

(1b)  A tagállamok biztosítják, hogy a fizetési számlák szolgáltatói egy vagy több alternatív vitarendezési szervezetet elfogadjanak.

(1c)  A tagállamok ...-ig*[ezen irányelv hatálybalépése után hat hónappal] értesítik a Bizottságot és az EBH-t az (1) bekezdésben említett testületekről. Az e testületeket érintő bármely későbbi változásról haladéktalanul értesítik a Bizottságot.

(1d)  A tagállamok biztosítják, hogy a pénzforgalmi szolgáltatók tájékoztassák a fogyasztót azokról az alternatív vitarendezési szervezetekről, amelyekhez tartoznak, és amelyek illetékesek a köztük és a fogyasztók között esetlegesen felmerülő jogviták rendezésében. Azt is meg kell adniuk, hogy kötelesek-e vagy kötelezik-e magukat arra, hogy ezeket a szervezeteket igénybe vegyék a fogyasztói jogviták rendezésére.

(1e)  Az (1b) bekezdésben említett információkat világos, érthető és könnyen elérhető módon kell közzétenni a szolgáltatók honlapján, amennyiben van ilyen, valamint fel kell tüntetni a szolgáltató és a fogyasztó között létrejött adásvételi vagy szolgáltatási szerződések általános feltételeiben.

VI. FEJEZET

SZANKCIÓK

22. cikk

Közigazgatási intézkedések, valamint a közigazgatási szankciók és más közigazgatási intézkedések alkalmazása

(1)  A tagállamok meghatározzák az ezen irányelvnek megfelelően elfogadott nemzeti rendelkezések megsértéséért kiszabható közigazgatási szankciókkal és más közigazgatási intézkedésekkel ▌ kapcsolatos szabályokat, és minden szükséges intézkedést megtesznek ezen szabályok érvényesítése érdekében. A közigazgatási szankcióknak és egyéb közigazgatási intézkedéseknek hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

A pénzbüntetések mértékét lehetőség szerint európai szinten kell meghatározni az ezen irányelvet átültető nemzeti rendelkezések hathatós végrehajtásának biztosítása érdekében.

(2)  Az EBH az 1093/2010/EU rendelet 16. cikkével összhangban az illetékes hatóságoknak címzett iránymutatásokat ad ki a közigazgatási szankciók típusairól és egyéb közigazgatási intézkedésekről, valamint a közigazgatási bírságok mértékéről.

(3)  A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes hatóságok haladéktalanul közzétegyék az ezen irányelvet átültető nemzeti rendelkezések megsértéséért kiszabott bírságot vagy egyéb intézkedést, ideértve a jogsértés típusára és jellegére vonatkozó információkat.

A tagállamok ...-ig* [ezen irányelv hatálybalépése után 18 hónappal] értesítik a Bizottságot a bírságokkal kapcsolatos rendelkezésekről és azok bármely későbbi módosításáról.

VII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

23. cikk

Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 3. cikk (4) bekezdésével kapcsolatban.

24. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételek mellett felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.

(2)  A 23. cikkben említett felhatalmazás az irányelv hatálybalépésének időpontjától határozatlan időre szól.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 23. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a határozatban megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(5)  A 23. cikk alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az értesítést követő három hónapos határidő leteltéig sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, vagy ha az Európai Parlament és a Tanács a határidő leteltét megelőzően egyaránt arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem emel kifogást. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ezen időtartam három hónappal meghosszabbodik.

26. cikk

Értékelés

(1)  A tagállamok először ...-ig* [ezen irányelv hatálybalépése után 3 évvel], majd azt követően évente tájékoztatják a Bizottságot a következőkről:

a)  a pénzforgalmi szolgáltatók megfelelése a 3–6. cikkben foglalt rendelkezéseknek;

b)  a 7. cikk szerint létrehozott akkreditált összehasonlító weboldalak száma, valamint az összehasonlító weboldalakkal kapcsolatos felhasználói elégedettségre vonatkozó legjobb gyakorlatok;

c)  a fizetésiszámla-váltások száma, a számlaváltási folyamat végrehajtásához szükséges átlagos idő, a váltásért felszámított átlagos teljes díj, az elutasított számlaváltások száma, a fogyasztók által a számlaváltási folyamat során tapasztalt legjellemzőbb problémák;

d)  a megnyitott alapszintű fizetési számlák száma, az ilyen típusú számlák fenntartásának időtartama, az elutasított kérelmek és a számlafelmondások száma és indoka, valamint a kapcsolódó díjak.

da)  a társadalom sérülékeny csoportjainak költségvetési és túlzott eladósodási ügyekben való segítése érdekében hozott intézkedések.

(2)  A Bizottság a tagállamoktól kapott információk alapján évente jelentést készít.

27. cikk

Felülvizsgálati záradék

(1)  A Bizottság ...-ig* [ezen irányelv hatálybalépése után négy évvel] az irányelv alkalmazásáról szóló jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé, amelyhez adott esetben javaslatot is csatol.

A jelentés a következőket tartalmazza:

a)  Bizottság által az ezen irányelv nem megfelelő vagy nem teljes végrehajtása miatt megindított valamennyi kötelezettségszegési eljárás listája;

b)  az ezen irányelv által az Unióban a lakossági banki szektor harmonizációjára és integrációra, valamint a tagállamokban a versenyre és az átlagos díjszintekre gyakorolt hatás értékelése;

c)  a pénzforgalmi szolgáltatásnyújtás tekintetében az Unió egészében a minőség átláthatóságának és összehasonlíthatóságának – köztük az üzleti modellek, valamint a befektetési stratégiák és vállalati társadalmi felelősségvállalás átláthatóságának – fokozására irányuló stratégiák;

d)  a fizetési számlaszámok egész Unión belüli hordozhatóságának végrehajtásával kapcsolatos költségek és előnyök értékelése, beleértve az e végrehajtáshoz szükséges konkrét lépéseket tartalmazó ütemtervet;

e)  az olyan fogyasztók jellemzőinek értékelése, akik az ezen irányelv átültetése óta nyitottak alapszintű fizetési számlákat;

f)  a tagállamok körében a fogyasztók pénzforgalmi szolgáltatásokhoz való hozzáférésből való kizárásának mérséklésével kapcsolatos legjobb gyakorlatok;

g)  az alapszintű fizetési számlák esetében levont díjak értékelése, figyelemmel a 17. cikk (3) bekezdésében felsorolt szempontokra;

h)  az alapszintű fizetésiszámla-nyitáshoz és -használathoz kapcsolódó éves teljes díjak uniós szintű felső határának megállapításával kapcsolatos lehetőségek, valamint az ilyen felső határ nemzeti körülményekhez való igazítása módjainak értékelése;

i)  az alapszintű fizetési számlák biztosítása által a hasonló szolgáltatásokat kínáló egyéb fizetési számlák piacára gyakorolt hatás értékelése.

(2)  A felülvizsgálat azt értékeli – többek között a tagállamoktól a 26. cikk szerint kapott információk alapján –, hogy a fizetési módok és a technológia fejlődését figyelembe véve szükség van-e az alapszintű fizetési számla részét képező szolgáltatások listájának módosítására és aktualizálására.

(3)  A felülvizsgálat során a Bizottság azt is értékeli, ▌ hogy az összehasonlító weboldalak és a csomagban kínált számlák tekintetében szükség van-e a 7. és 8. cikk szerint elfogadott intézkedések mellett további intézkedésekre.

28. cikk

Átültetés

(1)  A tagállamok ...-ig* [ezen irányelv hatálybalépése után két évvel] elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

Amennyiben a tagállamok által küldött, átültető intézkedésekről szóló értesítéshez mellékelt dokumentumok nem elégségesek ahhoz, hogy mindenre kiterjedően értékelni lehessen azt, hogy ezek a rendelkezések megfelelnek-e ezen irányelv egyes rendelkezéseinek, a Bizottság az EBH-nak az 1093/2010/EU rendelet szerinti feladatai ellátása érdekében tett kérésére vagy saját kezdeményezésére előírhatja a tagállamoknak, hogy nyújtsanak részletesebb tájékoztatást az irányelv átültetéséről és e rendelkezések végrehajtásáról.

(2)  E rendelkezéseket ezen irányelv hatálybalépésétől számított egy év elteltével kell alkalmazni.

Az első albekezdéstől eltérve a tagállamok ...-tól* [ezen irányelv hatálybalépése után 18 hónappal] kezdve alkalmazzák a III. fejezetet az ugyanazon tagállamban található pénzforgalmi szolgáltatók szolgáltatásai közötti váltás tekintetében, valamint az euróban vezetett fizetési számlák esetében az Unióban található pénzforgalmi szolgáltatók szolgáltatásai közötti váltás tekintetében az euróban nyújtott pénzforgalmi szolgáltatásokkal kapcsolatban.

Az első albekezdéstől eltérve és kivéve akkor, ha a Bizottság szabályozói hatásvizsgálat-tervezet révén másképpen határoz, a tagállamok ...-tól* [ezen irányelv hatálybalépése után 48 hónappal] kezdve alkalmazzák a III. fejezet azon rendelkezéseit, amelyek az Unióban található pénzforgalmi szolgáltatók szolgáltatásai közötti váltásra vonatkoznak az eurótól eltérő pénznemben vezetett fizetési számlák esetében.

Az első albekezdéstől eltérve a tagállamok a 3. cikk (5) bekezdésében foglalt jegyzék közzététele után 18 hónappal alkalmazzák a 4. cikk (1)–(6) bekezdését, az 5. cikk (1) és (2) bekezdését és a 6. cikk (1) és (2) bekezdését.

Az első albekezdéstől eltérve azok a tagállamok, amelyek 2014. január 1-jére rendelkeznek a területükön jogszerűen lakóhellyel rendelkező fogyasztók számára kínált alapszintű fizetési számlákat garantáló nemzeti jogszabályi rendszerrel, ...-tól*[ezen irányelv hatálybalépése után 24 hónappal] kezdve alkalmazzák a IV. fejezet rendelkezéseit.

(3)  Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(4)  A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

29. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

30. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a Szerződéseknek megfelelően a tagállamok a címzettjei.

Kelt ...,

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
(2) HL L 319., 2007.12.5., 1. o.
(3) Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0293.
(4) HL L 190. 2011.7.,21, 87. o.
(5) HL L 94, 2012.3.30., 22. o.
(6) Az Európai Parlament és a Tanács 2005/60/EK irányelve (2005. október 26.) a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről (HL L 309., 2005.11.25., 15. o.).
(7) HL L 281., 1995.11.23., 31. o.
(8)
(9)
(10) Az Európai Parlament és Tanács 2013. június 26-i 2013/36/EU irányelve a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 176., 27.06.13, 338. o.).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat