Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0074(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0379/2013

Внесени текстове :

A7-0379/2013

Разисквания :

PV 11/12/2013 - 13
CRE 11/12/2013 - 13

Гласувания :

PV 12/12/2013 - 12.8
CRE 12/12/2013 - 12.8
Обяснение на вота
PV 17/04/2014 - 9.5
CRE 17/04/2014 - 9.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0588
P7_TA(2014)0449

Приети текстове
PDF 720kWORD 277k
Четвъртък, 12 декември 2013 г. - Страсбург
Морско пространствено планиране и интегрирано управление на крайбрежните зони ***I
P7_TA(2013)0588A7-0379/2013

Изменения, приети от Европейския парламент на 12 декември 2013 г. към предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за установяване на рамка за морско пространствено планиране и интегрирано крайбрежно управление (COM(2013)0133 — C7-0065/2013 — 2013/0074(COD))(1)

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за директива
Позоваване 1 a (ново)
като взеха предвид Решение 2010/631/ЕС на Съвета от 13 септември 2010 г. относно сключването от името на Европейския съюз на Протокол за комплексно управление на крайбрежните зони към Конвенцията за защита на морската среда и на крайбрежните райони в Средиземноморието1,
__________________
1 ОВ L 279, 23.10.2010 г., стр. 1.
Изменение 2
Предложение за директива
Съображение 1
(1)   Голямото и бързо растящо търсене на морско пространство за различни цели, такива като инсталации за възобновяема енергия, дейности за морско корабоплаване и риболов, опазване на екосистемите, туризъм и съоръжения за аквакултура, както и многобройните въздействия върху крайбрежните ресурси изискват интегриран подход на планиране и управление.
(1)   Голямото и бързо растящо търсене на морско пространство за различни цели, такива като инсталации за възобновяема енергия, проучване и добив на нефт и газ, дейности за морско корабоплаване и риболов, опазване на екосистемите и биологичното разнообразие, добив на суровини, туризъм и съоръжения за аквакултура, както и многобройните въздействия върху крайбрежните ресурси изискват интегриран подход на планиране и управление.
Изменение 3
Предложение за директива
Съображение 2
(2)   Такъв подход към управлението на океаните беше разработен в Интегрираната морска политика за Европейския съюз, чийто екологичен стълб е Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политика за морска среда. Целта на интегрираната морска политика е да подкрепи устойчивото развитие на моретата и океаните, както и да разработи координиран, съгласуван и прозрачен процес на вземане на решения по отношение на секторните политики на ЕС, засягащи океаните, моретата, островите, крайбрежните и най-отдалечените региони и свързаните с морето сектори, включително чрез стратегиите за морските басейни или макрорегионалните стратегии.
(2)   Такъв подход към управлението на океаните и моретата беше разработен в Интегрираната морска политика за Европейския съюз, чийто екологичен стълб е Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политика за морска среда. Целта на интегрираната морска политика е да подкрепи устойчивото развитие на моретата и океаните, както и да разработи координиран, съгласуван и прозрачен процес на вземане на решения по отношение на секторните политики на ЕС, засягащи океаните, моретата, островите, крайбрежните и най-отдалечените региони и свързаните с морето сектори, включително чрез стратегиите за морските басейни или макрорегионалните стратегии.
Изменение 4
Предложение за директива
Съображение 3
(3)   Интегрираната морска политика определя морското пространствено планиране и интегрираното крайбрежно управление като трансверсални политически инструменти, за да могат публичните органи и заинтересованите страни да прилагат координиран и интегриран подход. Прилагането на екосистемен подход ще допринесе за насърчаване на устойчивото развитие на морските и крайбрежните икономики и за устойчивото използване на морските и крайбрежните ресурси.
(3)   Интегрираната морска политика определя морското пространствено планиране и интегрираното крайбрежно управление като трансверсални политически инструменти, за да могат публичните органи и заинтересованите страни да прилагат координиран и интегриран, както и трансграничен подход. Прилагането на екосистемен подход ще допринесе за насърчаване на устойчивото развитие на морските и крайбрежните икономики и за устойчивото използване на морските и крайбрежните ресурси.
Изменение 5
Предложение за директива
Съображение 5
(5)   В неотдавнашното си съобщение за синия растеж — „Възможности за устойчив растеж в морските дейности и корабоплаването“ — Комисията открои няколко текущи инициативи на ЕС, които са насочени към изпълнение на стратегията „Европа 2020, стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“. В съобщението също така бяха идентифицирани редица секторни дейности, върху които в бъдеще следва да се съсредоточат инициативите за син растеж и които следва да бъдат подкрепени по подходящ начин от морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление.
(5)   В неотдавнашното си съобщение за синия растеж — „Възможности за устойчив растеж в морските дейности и корабоплаването“ — Комисията открои няколко текущи инициативи на ЕС, които са насочени към изпълнение на стратегията „Европа 2020, стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“. В съобщението също така бяха идентифицирани редица секторни дейности, върху които в бъдеще следва да се съсредоточат инициативите за син растеж и които следва да бъдат подкрепени по подходящ начин от морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление. Безспорната подкрепа на държавите членки за тези набелязани стратегически области ще осигури правна сигурност и предвидимост за публичните и частните инвестиции, които ще имат ефект на лоста за всички секторни политики, свързани с морското и крайбрежното пространство.
Изменение 6
Предложение за директива
Съображение 7
(7)   В преамбюла на Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право (КООНМП) се посочва, че въпросите, свързани с използването на морското пространство са тясно свързани помежду си и трябва да се разглеждат като едно цяло. Планирането на морското пространство е логичното развитие и структуриране на използването на правата, предоставени съгласно КООНМП, както и практически инструмент за подпомагане на държавите членки да изпълнят своите задължения.
(7)   В преамбюла на Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право (КООНМП) се посочва, че въпросите, свързани с използването на морското пространство са тясно свързани помежду си и трябва да се разглеждат като едно цяло. Планирането на морското пространство е логичното развитие и структуриране на използването на правата, предоставени съгласно КООНМП, както и практически инструмент за подпомагане на държавите членки и компетентните органи на поднационално равнище да изпълнят своите задължения.
Изменение 7
Предложение за директива
Съображение 10
(10)   За да се осигури последователност и правна яснота, географският обхват на стратегиите за морско пространствено планиране и интегрирано крайбрежно управление следва да бъде определен в съответствие със съществуващите законодателни инструменти на Съюза и международното морско право.
(10)   За да се осигури последователност и правна яснота, географският обхват на морското пространствено планиране и интегрираното крайбрежно управление следва да бъде определен в съответствие със съществуващите законодателни инструменти на Съюза и международното морско право, и по-конкретно КООНМП.
Изменение 8
Предложение за директива
Съображение 12
(12)   Въпреки че е целесъобразно Съюзът да установи правила за морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление, държавите членки и техните компетентни органи остават отговорни за разработването и определянето, в границите на техните морски води и крайбрежни зони, на съдържанието на тези планове и стратегии, включително разпределянето на морското пространство за различните секторни дейности.
(12)   Въпреки че е целесъобразно Съюзът да установи прозрачна и съгласувана рамка за морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление, държавите членки и техните компетентни органи остават отговорни за разработването и определянето, в границите на техните морски води и крайбрежни зони, на съдържанието на тези планове и стратегии, включително разпределянето на морското пространство за различните секторни дейности и морски приложения.
Изменение 9
Предложение за директива
Съображение 13
(13)   Така, за да се спазят принципите на пропорционалност и субсидиарност, както и за да се сведе до минимум допълнителната административна тежест, транспонирането и изпълнението на настоящата директива следва във възможно най-голяма степен да се гради върху съществуващи национални правила и механизми. Стратегиите за интегрирано крайбрежно управление следва да се изготвят съгласно принципите и елементите, определени в Препоръка на Съвета 2002/413/ЕО и Решение 2010/631/ЕС на Съвета.
(13)   Така, за да се спазят принципите на пропорционалност и субсидиарност, както и за да се сведат до минимум допълнителните административни тежести, транспонирането и изпълнението на настоящата директива следва във възможно най-голяма степен да се гради върху съществуващи национални правила и механизми и правилата и механизмите на регионалните морски конвенции. Стратегиите за интегрирано крайбрежно управление следва да се изготвят съгласно принципите и елементите, определени в Препоръка 2002/413/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2002 г. относно прилагането на Интегрираното управление на крайбрежните зони в Европа18a и Решение 2010/631/ЕС на Съвета.
______________
18а ОВ L 148, 22.7.1992 г., стр. 24.
Изменение 10
Предложение за директива
Съображение 15
(15)   Морското пространствено планиране и интегрираното крайбрежно управление следва да прилагат екосистемен подход, както е посочено в член 1, параграф 3 от Директива 2008/56/ЕО, за да се осигури, че комбинираният натиск от всички дейности се запазва на нива, съвместими с постигането на добро екологично състояние, и че капацитетът на морските екосистеми да отговорят на предизвикани от човека промени не е нарушен, като същевременно се позволява устойчивото използване на морски стоки и услуги от днешните и бъдещите поколения.
(15)   Морското пространствено планиране и интегрираното крайбрежно управление следва да прилагат екосистемен подход, както е посочено в член 1, параграф 3 от Директива 2008/56/ЕО, като се взема под внимание принципът на субсидиарност и се отчитат принципът на предпазните мерки и принципът на превантивните действия, предвидени в член 191, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, за да се осигури, че комбинираният натиск от всички морски и крайбрежни дейности се запазва на нива, съвместими с постигането на добро екологично състояние и с опазването на природните ресурси, и че капацитетът на морските екосистеми да отговорят на предизвикани от човека промени не е нарушен, като същевременно се позволява устойчивото използване на морски стоки и услуги от днешните и бъдещите поколения.
Изменение 11
Предложение за директива
Съображение 16
(16)   Морското пространствено планиране и интегрираното крайбрежно управление ще допринесат, наред с другото, за постигане на целите на Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници19, Регламент № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството20, Решение 884/2004/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1692/96/ЕО относно насоките на Общността за развитието на Трансевропейската транспортна мрежа21, Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите, Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за морска среда, Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие за 202022 г. , Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа23, Стратегията на ЕС за адаптирането към изменението на климата24, както и когато е уместно, на целите на регионалната политика на ЕС, включително стратегиите за морските басейни и макрорегионите.
(16)   Морското пространствено планиране и интегрираното крайбрежно управление ще допринесат, наред с другото, за постигане на целите на Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници19, Регламент № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството20, Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 година относно опазването на дивите птици20а, Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна20б, Решение 884/2004/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за изменение на Решение № 1692/96/ЕО относно насоките на Общността за развитието на Трансевропейската транспортна мрежа21, Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите, Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за морска среда, Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие за 2020 г.22 , Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа23, Стратегията на ЕС за адаптирането към изменението на климата24, и съобщението на Комисията COM(2009)0008 „Стратегически цели и препоръки за политиката на ЕС в областта на морския транспорт до 2018 г.“, както и когато е уместно, на целите на регионалната политика на ЕС, включително стратегиите за морските басейни и макрорегионите.
_______________
_________________
19 ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 16—62.
19 ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 16.
20 ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59-80.
20 ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59.
20а ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7.
20б ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7.
21 ОВ L 167, 30.04.2005 г., стр. 1—38.
21 ОВ L 167, 30.4.2004 г., стр. 1.
22 COM(2011)0244 окончателен.
22 COM(2011)0244.
23 COM(2011)0571 окончателен.
23 COM(2011)0571.
24 COM(2013)ХХХХ.
24 COM(2013)ХХХХ.
Изменение 12
Предложение за директива
Съображение 17
(17)   Морските и крайбрежните дейности често са тясно свързани. Това изисква морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление да бъдат координирани или интегрирани с цел да се гарантира устойчивото използване на морското пространство и управление на крайбрежните зони, отчитайки социалните, икономическите и екологичните фактори.
(17)   Морските и крайбрежните дейности често са тясно свързани и взаимозависими. Това изисква морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление да бъдат координирани, свързани или интегрирани, с цел да се гарантира устойчивото използване на морското пространство и управление на крайбрежните зони, отчитайки социалните, икономическите и екологичните фактори и цели.
Изменение 13
Предложение за директива
Съображение 18
(18)   За да се постигнат целите на настоящата директива, морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление следва да обхващат пълния цикъл на откриване на проблемите, събиране на информация, планиране, вземане на решения, изпълнение и мониторинг на изпълнението и да се опират на най-добрите налични научни знания. Следва да се използват по най-добрия начин механизмите, създадени със съществуващо или бъдещо законодателство, включително Решение 2010/477/ЕС относно критериите и методологичните стандарти за добро екологично състояние на морските води или инициативата на Комисията „Познания за морската среда 2020“25.
(18)   За да се постигнат целите на настоящата директива, морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление следва да обхващат пълния цикъл на откриване на проблемите, събиране на информация, планиране, вземане на решения, изпълнение, мониторинг на изпълнението, преразглеждане или актуализиране и следва да се опират на най-добрите и най-новите налични научни знания. Следва да се използват по най-добрия начин механизмите, създадени със съществуващо или бъдещо законодателство, включително Решение 2010/477/ЕС относно критериите и методологичните стандарти за добро екологично състояние на морските води или инициативата на Комисията „Познания за морската среда 2020“25.
____________
_______________
25 COM(2010)0461 окончателен.
25 COM(2010)0461.
Изменение 14
Предложение за директива
Съображение 19
(19)   Главната цел на морското пространствено планиране е да се идентифицират и управляват употреби на пространство и конфликти в морските райони. За постигането на тази цел е необходимо държавите членки най-малкото да осигурят, че процесът или процесите на планиране водят до изчерпателна карта, в която са посочени различните употреби на морското пространство, като се вземат предвид дългосрочните промени, дължащи се на изменението на климата.
(19)   Главните цели на морското пространствено планиране са да се идентифицират и управляват употреби на пространство, да се сведат до минимум междусекторните конфликти в морските райони и да се засили устойчивият растеж в морския сектор. За постигането на тези цели е необходимо държавите членки най-малкото да осигурят, че процесът или процесите на планиране водят до изчерпателна карта, в която са посочени различните употреби на морското пространство, като се вземат предвид дългосрочните промени, дължащи се на изменението на климата.
Изменение 15
Предложение за директива
Съображение 20
(20)   Държавите членки следва да се консултират и да координират своите планове и стратегии със съответните органи на държавата членка или на трети държави в разглеждания морски регион или подрегион или крайбрежна зона в съответствие с правата и задълженията на тези държави членки и трети държави съгласно европейското и международното право. Ефективното трансгранично сътрудничество между държавите членки и със съседни трети държави изисква да бъдат посочени компетентните органи във всяка държава членка. Поради това държавите членки трябва да определят компетентния орган или органи, отговорни за сътрудничеството с други държави членки или трети държави. Предвид разликите между различните морски региони или подрегиони и крайбрежни зони, не е целесъобразно в настоящата директива да се определя подробно какви трябва да са тези механизми за сътрудничество.
(20)   Държавите членки следва да се консултират и, доколкото е възможно, да координират своите планове и стратегии със съответните органи на държавата членка или на трети държави в разглеждания морски регион или подрегион или крайбрежна зона в съответствие с правата и задълженията на тези държави членки и трети държави съгласно европейското и международното право. Ефективното трансгранично сътрудничество между държавите членки и със съседни трети държави изисква да бъдат посочени компетентните органи във всяка държава членка. Поради това държавите членки трябва да определят компетентни органи, отговорни за сътрудничеството с други държави членки или трети държави. Предвид разликите между различните морски региони или подрегиони и крайбрежни зони, не е целесъобразно в настоящата директива да се определя подробно какви трябва да са тези механизми за сътрудничество.
Изменение 16
Предложение за директива
Съображение 21 а (ново)
(21а)  За целите на адаптирането на крайбрежните райони към изменението на климата и на борбата срещу ерозията или прекомерната брегова акреция, рисковете от морска ингресия, влошаването на екологичното състояние и загубата на биологично разнообразие на крайбрежните екосистеми, е от съществено значение бреговите наноси да се управляват по устойчив и екологосъобразен начин с оглед на постигането на равновесие в проблемни райони, изложени на риск в по-голяма степен. Подводните наносни отложения, разположени на континенталния шелф, могат да се използват при липсата на наноси в рамките на крайбрежните системи.
Изменение 17
Предложение за директива
Съображение 22
(22)   Управлението на морските и крайбрежните райони е сложно и включва органи, икономически оператори и други заинтересовани страни на различни нива. С цел да се осигури устойчиво развитие по ефективен начин, от основно значение е да бъдат проведени консултации със заинтересованите страни, органите и обществеността на подходящ етап от изготвянето на морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление съгласно настоящата директива, в съответствие със съответното законодателство на ЕС. Добър пример за разпоредби за обществени консултации може да бъде открит в член 2, параграф 2 от Директива 2003/35.
(22)   Управлението на морските и крайбрежните райони е сложно и включва органи, икономически оператори и други заинтересовани страни на различни нива. С цел да се осигури устойчиво развитие по ефективен начин, от основно значение е да бъдат проведени консултации със заинтересованите страни, органите и обществеността на подходящ етап от изготвянето на морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление съгласно настоящата директива, в съответствие със съответното законодателство на ЕС.
Изменение 18
Предложение за директива
Съображение 25
(25)   С цел да се осигури, че установяването на морски пространствени планове и стратегии за интегрирано крайбрежно управление се основава на надеждни данни и за да се избегне допълнителната административна тежест, е важно държавите членки да събират най-добрите налични данни и информация, като използват съществуващите инструменти и средства за събиране на данни, като тези, разработени в контекста на инициативата „Познания за морската среда 2020“.
(25)   С цел да се осигури, че установяването на морски пространствени планове и стратегии за интегрирано крайбрежно управление се основава на надеждни данни и за да се избегне допълнителната административна тежест, е важно държавите членки да събират и да използват най-добрите налични данни и информация, като насърчават съответните заинтересовани страни да споделят своите данни и информация и да използват съществуващите инструменти и средства за събиране на данни, като тези, разработени в контекста на инициативата „Познания за морската среда 2020“.
Изменение 19
Предложение за директива
Съображение 25 a (ново)
(25а)  За да се окаже всеобхватна и координирана подкрепа за изпълнението на настоящата директива на територията на Съюза, е целесъобразно в рамките на съществуващите финансови инструменти да се идентифицират ресурси с цел подпомагане на демонстрационни програми и на програми за обмен на добри практики и целесъобразни процеси в областта на управлението на крайбрежните райони и стратегиите и плановете за управление на морското пространство.
Изменение 20
Предложение за директива
Съображение 28
(28)   Навременното транспониране на разпоредбите на настоящата директива е от съществено значение, тъй като ЕС е приел редица инициативи по политиката, които трябва да бъдат изпълнени до 2020 г., и които настоящата директива има за цел да подкрепи. Поради това следва да бъде приет възможно най-кратък срок за транспонирането на настоящата директива.
(28)   Навременното транспониране на разпоредбите на настоящата директива е от съществено значение, тъй като ЕС е приел редица инициативи по политиката, които трябва да бъдат изпълнени до 2020 г., и които настоящата директива има за цел да подкрепи и допълни. Поради това следва да бъде приет възможно най-кратък срок за транспонирането на настоящата директива.
Изменение 21
Предложение за директива
Член 1 - параграф 1
1.   Настоящата директива установява рамка за морско пространствено планиране и интегрирано крайбрежно управление, целяща насърчаване на устойчивия растеж на морските и крайбрежните икономики и устойчивото използване на морските и крайбрежните ресурси.
1.   Настоящата директива установява рамка за морско пространствено планиране – включително и интегрирано крайбрежно управление целяща насърчаване на устойчивото развитие и устойчивия растеж на морските и крайбрежните икономики и устойчивото използване на морските и крайбрежните ресурси, като по-конкретно подкрепя приоритетните области, набелязани в съобщението на Комисията от 13 септември 2012 г., озаглавено: „Син растеж: Възможности за устойчив растеж в морските дейности и корабоплаването“.
Изменение 22
Предложение за директива
Член 1 - параграф 2
2.   В границите на интегрираната морска политика на Съюза, настоящата рамка предвижда установяването и изпълнението от страна на държавите членки на морски пространствени планове и стратегии за интегрирано крайбрежно управление, с цел постигане на целите, определени в член 5.
2.   В границите на интегрираната морска политика на Съюза, настоящата директива предвижда рамка за установяването и изпълнението от страна на държавите членки на морски пространствени планове и стратегии за интегрирано крайбрежно управление, с цел постигане на целите, определени в член 5, като се отчитат взаимодействията суша–море и засиленото трансгранично сътрудничество въз основа на съответните разпоредби на КООНМП.
Изменение 23
Предложение за директива
Член 2 - параграф 1
1.   Разпоредбите на настоящата директива се прилагат към морските води и крайбрежните зони.
1.   Разпоредбите на настоящата директива се прилагат към всички морски води и крайбрежни зони на Съюза, в съответствие с действащото европейско и национално законодателство.
Изменение 24
Предложение за директива
Член 2 - параграф 2
2.   Настоящата директива не се прилага към дейности, чиято единствена цел е отбрана или национална сигурност. Всяка държава членка въпреки това се стреми да осигури, че такива дейности се осъществяват по начин, съвместим с целите на настоящата директива.
2.   Настоящата директива не се прилага към дейности, чиято единствена цел е отбрана или национална сигурност. Държавите членки въпреки това се стремят да осигурят, че такива дейности се осъществяват по начин, който е съвместим, доколкото това е уместно и практически осъществимо, с целите на настоящата директива.
Изменение 25
Предложение за директива
Член 3 – точка 1
1.   „крайбрежна зона“ означава геоморфологичният район от двете страни на района на морския бряг, с граница откъм морето — външната граница на териториалните морета на държавите членки и с граница откъм сушата — границата, както е определена от държавите членки в техните интегрирани стратегии за крайбрежно управление.
1.   „крайбрежна зона“ означава морския бряг и геоморфологичния район от двете страни на морския бряг, както е определен от държавите членки в съответните им законодателства, с граница откъм морето, ненадхвърляща териториалните им води.
Изменение 26
Предложение за директива
Член 3 – точка 2
2.   „интегрирана морска политика“ означава политиката на Съюза, която цели да насърчава координирано и съгласувано вземане на решения за постигане на максимални резултати по отношение на устойчивото развитие, икономическия растеж и социалното сближаване на държавите членки, по-специално по отношение на крайбрежните, островните и най-отдалечените региони в Съюза, както и на свързаните с морето сектори, посредством съгласувани, свързани с морето политики и съответното международно сътрудничество.
2.   „интегрирана морска политика“ означава политиката на Съюза, която е установена, за да насърчава координирано и съгласувано междусекторно и трансгранично морско управление за постигане на максимални резултати по отношение на устойчивото развитие, икономическия растеж и социалното сближаване на държавите членки, по-специално по отношение на крайбрежните, островните и най-отдалечените региони в Съюза, както и на свързаните с морето сектори, посредством съгласувани, свързани с морето политики и съответното международно сътрудничество.
Изменение 27
Предложение за директива
Член 3 – точка 2 a (нова)
2а.  „морски пространствени планове“ означава план или планове, произтичащи от публичен процес за анализ и планиране на разпределянето в пространството и времето на човешките дейности в морските райони с цел постигането на икономическите, екологични и социални цели, определени в настоящата директива, в съответствие с приложимите национални политики, с оглед определяне на използването на морското пространство за различни морски приложения, и по-конкретно насърчаване на многостранната употреба.
Изменение 28
Предложение за директива
Член 3 – точка 2 б (нова)
2б.  „стратегии за интегрирано крайбрежно управление” означава формалните и неформалните практики и/или стратегии, които имат за цел интегрирано управление на всички процеси в политиките, засягащи крайбрежните зони, като се разглеждат по координиран начин взаимодействията суша–море на крайбрежните дейности, с цел да се осигури устойчивото развитие на крайбрежните и морските райони. Подобни стратегии позволяват да се гарантира съгласуваното вземане на решения в областта на управлението или развитието във всички сектори, както и избягване или поне ограничаване на конфликтите при използването на крайбрежните райони.
Гласуване поотделно
Предложение за директива
Член 3 – точка 3
3.  „морски регион или подрегион“ означава морските региони и подрегиони, посочени в член 4 от Директива 2008/56/ЕО.
3.  „морски регион“ означава морските региони, посочени в член 4 от Директива 2008/56/ЕО.
Изменение 29
Предложение за директива
Член 3 – точка 4
4.   „морски води“ означава водите, морското дъно и геоложката основа, според определението в член 3, параграф 1 от Директива 2008/56/ЕО.
4.   „морски води“ означава водите, морското дъно и геоложката основа откъм страната на откритото море спрямо контролната линия, по която се измерва протежението на териториалните води, простиращи се до най-крайната зона, в която дадена държава членка има и/или упражнява права на юрисдикция, в съответствие с КООНМП, с изключение на водите, съседни на държавите и териториите, посочени в приложение ІІ към Договора за функционирането на Европейския съюз, и френските отвъдморски департаменти и територии.
Изменение 31
Предложение за директива
Член 3 – точка 7
7.   „добро екологично състояние“ означава състоянието на околната среда, посочено в член 3, параграф 5 от Директива 2008/56/ЕО.
7.   „добро екологично състояние“ означава състоянието на околната среда, посочено в член 3, параграф 5 от Директива 2008/56/ЕО и в Решение 2010/477/ЕС на Комисията.
Изменение 32
Предложение за директива
Член 4 - параграф 1
1.   Всяка държава членка установява и изпълнява морски пространствен план или планове и интегрирана стратегия или стратегии за крайбрежно управление. Те могат да бъдат изготвени като отделни документи.
1.   Всяка държава членка организира и прилага морско пространствено планиране. В случай че държавата членка не включи взаимодействията суша–море в своя морски пространствен план, тези взаимодействия се разглеждат посредством интегрирано крайбрежно управление. Държавите членки могат да решат дали да следват интегриран подход или да изготвят отделно морски пространствени планове и стратегии за интегрирано крайбрежно управление.
Изменение 33
Предложение за директива
Член 4 - параграф 1 а (нов)
1a.  Държавите членки или компетентните регионални или местни органи продължават да носят отговорност за планирането и определянето на съдържанието на тези планове и стратегии, включително за определянето на морско пространство за различните секторни дейности и мореплавателски и морски приложения.
Изменение 34
Предложение за директива
Член 4 - параграф 3
3.   При установяването на морски пространствени планове и стратегии за интегрирано крайбрежно управление държавите членки отделят нужното внимание на особеностите на регионите и подрегионите, съответните секторни дейности, засегнатите морски води и крайбрежни зони и потенциалните въздействия от изменението на климата.
3.   При установяването на морски пространствени планове и стратегии за интегрирано крайбрежно управление държавите членки отделят нужното внимание на особеностите и потребностите, както и на възможностите, осигурявани от морските и крайбрежните региони и подрегиони, съответните текущи и бъдещи секторни дейности, засегнатите морски води и крайбрежни зони и въздействията от изменението на климата.
Изменение 35
Предложение за директива
Член 4 - параграф 3 а (нов)
3a.  По-конкретно в случаите на най-отдалечените региони на Съюза се спазва член 349 от ДФЕС, като се вземат предвид характерните особености и ограничения на тези региони.
Изменение 36
Предложение за директива
Член 5
Морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление прилагат екосистемeн подход за улесняване на съвместното съществуване и за предотвратяване на конфликти между конкурентни секторни дейности в морските води и крайбрежните зони, и целят да допринесат за:
1.  Морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление прилагат екосистемeн подход и икономически, социални критерии и критерии за опазване на околната среда на същото равнище за подкрепа на устойчивото развитие и растежа в морския сектор. Те насърчават съвместното съществуване на съответните секторни дейности по съвместим начин, намаляват конфликтите между тези дейности в морските води и крайбрежните зони и стимулират трансграничното сътрудничество и многократното използване на едно и също морско пространство от различни сектори.
2.  Морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление целят да допринесат за постигането на следните цели на Съюза:
а)  сигурността на енергийните доставки на Съюза чрез насърчаване на развитието на морските енергийни източници, развитието на нови и възобновяеми форми на енергия, взаимното свързване на енергийните мрежи и енергийната ефективност;
а)  сигурността на енергийните доставки на Съюза чрез насърчаване на развитието на морските енергийни източници, развитието на нови и възобновяеми форми на енергия, взаимното свързване на енергийните мрежи и енергийната ефективност;
б)  насърчаване на развитието на морския транспорт и осигуряването на ефикасни и ефективни спрямо разходите морски пътища в Европа, включително достъпност на пристанищата и безопасност на транспорта;
б)  насърчаване на развитието на морския транспорт в Европа, включително достъпност на пристанищата, безопасност на транспорта, мултимодални връзки и устойчивост;
в)  насърчаване на устойчивото развитие и растеж на сектора на рибарството и аквакултурата, включително по отношение на заетостта в областта на рибарството и свързаните сектори;
в)  насърчаване на устойчивото развитие на сектора на рибарството и устойчив растеж на сектора на аквакултурата, включително по отношение на заетостта в областта на рибарството и свързаните сектори;
г)  осигуряване на опазването, защитата и подобряването на околната среда, както и предпазливото и рационално използване на природните ресурси, особено с цел постигане на добро екологично състояние, прекратяване на загубата на биологично разнообразие и на влошаването на екосистемните услуги, както и намаляване на рисковете от морско замърсяване;
г)  осигуряване на опазването, защитата и подобряването на околната среда чрез представителна и последователна мрежа от защитени зони, както и разумното, предпазливо и рационално използване на природните ресурси, особено с цел постигане на добро екологично състояние, прекратяване на загубата на биологично разнообразие и на влошаването на екосистемните услуги, както и намаляване и предотвратяване на рисковете от замърсяване на морските и крайбрежните райони;
д)  осигуряване на устойчиви на климата крайбрежни и морски райони.
д)  повишаване на устойчивостта на крайбрежните и морските райони към последиците от изменението на климата, с цел защита на уязвимите крайбрежни райони;
3.  Морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление могат да целят да допринесат за постигането на допълнителни национални цели, като например:
а)  насърчаване на устойчивия добив на суровини;
б)  насърчаване на устойчивия туризъм;
в)  осигуряване на опазване и защита на културното наследство;
г)  гарантиране на рекреационни и други приложения за обществото;
д)  запазване на традиционните икономически и социални характеристики на морската икономика.
Изменение 37
Предложение за директива
Член 6 - параграф 1
1.  Морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление установяват оперативни стъпки за постигане на целите, определени в член 5, като вземат предвид всички съответни дейности и мерки, приложими към тях.
1.  Всяка държава членка установява процедурни стъпки за постигане на целите, определени в член 5, като взема предвид съответните дейности, употреби и мерки, приложими към тях.
Изменение 38
Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – буква б)
б)  осигуряват ефективно трансгранично сътрудничество между държавите членки, както и между националните органи и заинтересованите страни по съответните секторни политики;
б)  осигуряват ефективно участие на заинтересованите страни по съответните секторни политики съгласно член 9;
Изменение 39
Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – буква б а) (нова)
ба)  осигуряват ефективно трансгранично сътрудничество между държавите членки в съответствие с член 12;
Изменение 40
Предложение за директива
Член 6 - параграф 2 - буква в)
в)  идентифицират трансграничните последици от морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление върху морските води и крайбрежните зони, които са под суверенитета или юрисдикцията на трети държави в същия морски регион или подрегион и свързаните крайбрежни зони, и работят по тях в сътрудничество с компетентните органи на тези държави в съответствие с членове 12 и 13;
в)  идентифицират трансграничните последици от морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление върху морските води и крайбрежните зони, които са под суверенитета или юрисдикцията на трети държави в същия морски регион или подрегион и свързаните крайбрежни зони, и работят по тях в сътрудничество с компетентните органи на тези държави в съответствие с член 13;
Изменение 41
Предложение за директива
Член 6 - параграф 2 – буква в а) (нова)
ва)  от една страна, се основават на най-добрите налични данни, а от друга — гарантират необходимата гъвкавост, за отчитане на бъдещи промени.
Изменение 42
Предложение за директива
Член 7 - параграф 1
1.  Морските пространствени планове съдържат най-малкото картографиране на морските води, което идентифицира настоящото и потенциалното пространствено и времево разпределение на всички имащи отношение морски дейности, с оглед постигане на целите, определени в член 5.
1.  Морските пространствени планове съдържат най-малкото картографиране на морските води, което идентифицира настоящото, планираното и потенциалното пространствено и времево разпределение на всички имащи отношение морски приложения и дейности и важни екосистемни компоненти, с оглед постигане на целите на Съюза, определени в член 5.
Изменение 43
Предложение за директива
Член 7 - параграф 2 - уводна част
2.  При установяването на морски пространствени планове държавите членки вземат предвид най-малкото следните дейности:
2.  При установяването на морски пространствени планове държавите членки вземат предвид, наред с другото, следните приложения и дейности:
Изменение 44
Предложение за директива
Член 7 – параграф 2 – букви а) до ж)
а)   инсталации за добив на енергоносители и за производство на възобновяема енергия;
а)  инсталации за добив на енергоносители, за производство на възобновяема енергия и за преноса й до сушата;
б)  площадки и инфраструктури за добив на нефт и газ;
б)  площадки и инфраструктури за проучване и добив на нефт, газ и други суровини;
в)  маршрути на морския транспорт;
в)  маршрути на морския транспорт;
г)  трасета на подводни кабели и тръбопроводи;
г)  трасета на подводни кабели и тръбопроводи;
д)  риболовни зони;
д)  съществуващи и потенциални риболовни зони;
е)  морски ферми;
е)  морски ферми;
ж)  защитените природни обекти.
ж)  опазване на природата и видовете, както и на защитените природни обекти, обектите по „Натура 2000“, други чувствителни морски екосистеми и съседни райони в съответствие с европейското и националното законодателство;
з)  морски и крайбрежен туризъм;
и)  защитени обекти на културното наследство;
й)  зони за военни учения.
Изменение 45
Предложение за директива
Член 8 - параграф 1
1.  Стратегиите за интегрирано крайбрежно управление съдържат най-малкото списък на съществуващите мерки, прилагани в крайбрежните зони, както и анализ на необходимостта от допълнителни действия, за да се постигнат целите, определени в член 5. Стратегиите предвиждат интегрирано и междусекторно изпълнение на политиката и вземат под внимание взаимодействието между сухоземните и морските дейности.
1.  При установяването на интегрирано крайбрежно управление държавите членки решават дали да използват набор от практики или една или повече стратегии. Те идентифицират съществуващите мерки, прилагани в крайбрежните зони, и извършват анализ на необходимостта от допълнителни действия, за да се постигнат целите, определени в член 5. Интегрираното крайбрежно управление укрепва интегрираното и междусекторно изпълнение на политиката и взема под внимание взаимодействието между сухоземните и морските дейности с цел гарантиране на връзката суша–море.
Изменение 46
Предложение за директива
Член 8 - параграф 2 - уводна част
2.  При установяването на стратегии за интегрирано крайбрежно управление, държавите членки вземат предвид най-малкото следните дейности:
2.  При установяването на стратегии за интегрирано крайбрежно управление, държавите членки вземат предвид:
Изменение 47
Предложение за директива
Член 8 - параграф 2 – буква а)
а)  използване на специфични природни ресурси, включително инсталации за добив на енергоносители и за производство на възобновяема енергия;
заличава се
Изменение 48
Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – буква a а) (нова)
aa)  вече установените практики и стратегии в съответствие с препоръка 2002/413/ЕО;
Изменение 49
Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – буква а б) (нова)
аб)  съществуващите формални и неформални практики, мрежи и механизми за трансгранично сътрудничество;
Изменение 50
Предложение за директива
Член 8 - параграф 2 – буква а в) (нова)
aв)  съответните дейности, инсталации, съоръжения и инфраструктура;
Изменение 51
Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – буква б)
б)  развитие на инфраструктура, енергийни съоръжения, транспорт, пристанища, морски строителни работи и други съоръжения, включително зелена инфраструктура;
заличава се
Изменение 52
Предложение за директива
Член 8 - параграф 2 - буква в)
в)  селско стопанство и промишленост
заличава се
Изменение 53
Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – буква г)
г)  риболов и аквакултура
заличава се
Изменение 54
Предложение за директива
Член 8 - параграф 2 – буква д)
д)  съхраняване, възстановяване и управление на крайбрежните екосистеми, екосистемните услуги и природата, крайбрежните ландшафти и острови;
д)  опазване, съхраняване, възстановяване и управление на крайбрежните екосистеми, защитените делти и влажните зони, екосистемните услуги и природата, крайбрежните ландшафти и острови;
Изменение 55
Предложение за директива
Член 8 – точка 2 – буква e)
е)  смекчаване и адаптиране към изменението на климата.
е)  смекчаване и адаптиране към изменението на климата, по-специално повишаване на издръжливостта на екосистемите.
Изменение 56
Предложение за директива
Член 9 - параграф 1
1.   Държавите членки установяват начините за обществено участие на всички заинтересовани страни на ранен етап от разработването на морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление.
Държавите членки установяват начините за обществено участие посредством информиране и консултации със съответните заинтересовани страни и органи и заинтересованата общественост на ранен етап от разработването на морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление. Държавите членки също така гарантират, че тези заинтересовани страни и органи и заинтересованата общественост имат достъп до резултатите след окончателното им получаване.
Изменение 57
Предложение за директива
Член 9 - параграф 2
2.  Участието на обществеността осигурява, че са проведени консултации със съответните заинтересовани страни и органи и със заинтересованата общественост по проектните планове и стратегии и имат достъп до резултатите, веднага щом станат налични.
заличава се
Изменение 58
Предложение за директива
Член 9 - параграф 3
3.  Когато установяват начините за обществена консултация, държавите членки се ръководят от съответните разпоредби в друго законодателство на Съюза.
заличава се
Изменение 59
Предложение за директива
Член 10 - параграф 1
1.  Държавите членки организират събирането на най-добрите налични данни както и обмена на информация, необходими за морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление.
1.  Държавите членки организират събирането и използването на най-добрите налични данни както и обмена на информация, необходими за прилагането на морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление.
Изменение 60
Предложение за директива
Член 10 - параграф 3
3.  При организирането на събирането и обмена на данните, посочени в параграф 1, държавите членки използват, доколкото е възможно, инструментите и средствата, разработени в рамките на интегрираната морска политика.
3.  При организирането на събирането и обмена на данните, посочени в параграф 1, държавите членки използват, доколкото е възможно, инструментите и средствата, разработени в рамките на интегрираната морска политика и други съответни политики на Съюза, като например политиките, определени в Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 година за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE)27a.
_____________
27a OВ L 108, 25.04.2007 г., стр. 1.
Изменение 61
Предложение за директива
Член 11
Морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление са обект на разпоредбите на Директива 2001/42/ЕО.
Морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление са обект на разпоредбите на Директива 2001/42/ЕО и на член 6 от Директива 92/43/ЕИО, когато е приложимо.
Изменение 62
Предложение за директива
Член 12 - параграф 1
1.  Всяка държава членка, граничеща с крайбрежна зона или морски район на друга държава членка сътрудничи с цел да се осигури, че морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление са съгласувани и координирани в цялата засегната крайбрежна зона или морски регион и/или подрегион. При това сътрудничество, по-специално се вземат предвид въпросите от транснационален характер, такива като трансграничната инфраструктура.
1.  Всяка държава членка, граничеща с крайбрежна зона или морски район на друга държава членка, предприема всички необходими мерки, за да сътрудничи, с цел да се осигури, че морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление са съгласувани и координирани в цялата засегната крайбрежна зона или морски регион и/или подрегион. При това сътрудничество по-специално се вземат предвид въпросите от транснационален характер, такива като трансграничната инфраструктура, и се цели обща визия за всяка съществуваща и бъдеща стратегия за морските басейни.
Изменение 63
Предложение за директива
Член 12 - параграф 1 а (нов)
1a.  С цел да улеснят осъществяването на сътрудничество, държавите членки следва, при възможност, да координират сроковете на новите морски пространствени планове или периодичните прегледи на съществуващите такива.
Изменение 64
Предложение за директива
Член 12 - параграф 2 – буква а)
a)  регионални институционални структури за сътрудничество, които обхващат засегнатата крайбрежна зона или морския регион или подрегион, или
а)  регионални морски конвенции или други регионални институционални структури за сътрудничество, които обхващат засегнатата крайбрежна зона или морския регион или подрегион, или
Изменение 65
Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – буква б)
б)  специализирана мрежа на компетентните органи на държавите членки, която обхваща засегнатия морски регион и/или подрегион.
б)  мрежа на компетентните органи на държавите членки, която обхваща засегнатите крайбрежна зона, морски регион и/или подрегион, или
Изменение 66
Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – буква б а) (нова)
бa)  всеки друг подход, който отговаря на изискванията на параграф 1.
Изменение 67
Предложение за директива
Член 13
Държавите членки, които граничат с крайбрежна зона или морска зона на трета държава, полагат всички усилия, за да координират своите морски пространствени планове и стратегии за интегрирано крайбрежно управление с тази трета държава в засегнатия морски регион или подрегион и свързаната крайбрежна зона.
Държавите членки, които граничат с крайбрежна зона или морска зона на трета държава, в съответствие с международното морско право и съответните конвенции се консултират с тази държава и полагат всички усилия, за да работят в сътрудничество и да координират своите морски пространствени планове и стратегии за интегрирано крайбрежно управление с тази трета държава в засегнатия морски регион или подрегион и свързаната крайбрежна зона.
Изменение 87
Предложение за директива
Член 14
1.   Всяка държава членка определя за всяка крайбрежна зона и морски регион или подрегион, органът или органите, които са компетентни за изпълнението на настоящата директива, включително за осигуряване на сътрудничеството с други държави членки, както е определено в член 12, и сътрудничеството с трети държави, както е определено в член 13.
1.   Всяка държава членка определя за всяка крайбрежна зона и морски регион, органа или органите, които са отговорни за изпълнението на настоящата директива, включително за осигуряване на сътрудничеството с други държави членки, както е определено в член 12, и сътрудничеството с трети държави, както е определено в член 13.
2.   Всяка държава членка предоставя на Комисията списък на компетентните органи заедно с елементите информация, изброени в приложение I към настоящата директива.
2.   Всяка държава членка предоставя на Комисията списък на отговорните органи заедно с елементите информация, изброени в приложение I към настоящата директива.
3.   Едновременно с това всяка държава членка изпраща на Комисията списък на своите компетентни органи, отговарящи за международните органи, в които участва и които имат отношение към изпълнението на настоящата директива.
3.   Едновременно с това всяка държава членка изпраща на Комисията списък на своите компетентни органи, отговарящи за международните органи, в които участва и които имат отношение към изпълнението на настоящата директива.
4.   Всяка държава членка информира Комисията за всяка промяна в информацията, предоставена съгласно параграф 1, в срок от шест месеца след влизане в сила на съответната промяна.
4.   Всяка държава членка информира Комисията за всяка промяна в информацията, предоставена съгласно параграф 1, в срок от шест месеца след влизане в сила на съответната промяна.
4а.  В съответствие с принципа на субсидиарност, всяка държава членка може да определи своите отговорни органи в съответствие със съществуващите институционални и управленчески равнища.
Изменение 68
Предложение за директива
Член 15 - параграф 2
2.  Този доклад съдържа най-малкото информация относно изпълнението на членове 6—13.
2.  Този доклад съдържа най-малкото информация относно изпълнението на членове 6—13. При възможност, съдържанието и формата на доклада ще бъдат хармонизирани със съответните спецификации от Директива 2008/56/ЕО.
Изменение 69
Предложение за директива
Член 15 - параграф 3
3.  Комисията представя доклад за напредъка пред Европейския парламент и Съвета, в който очертава напредъка, постигнат в изпълнението на настоящата директива.
3.  Комисията представя доклад за напредъка пред Европейския парламент и Съвета най-късно една година след крайния срок за изготвяне на морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление, в който очертава напредъка, постигнат в изпълнението на настоящата директива.
Изменение 70
Предложение за директива
Член 16 - параграф 1 - уводна част
1.  Посредством изпълнителни актове Комисията може да приеме разпоредби относно:
1.  Без да се засягат спецификациите по въпроси, свързани със съществото на плановете и стратегиите, посредством изпълнителни актове Комисията може да приеме разпоредби относно:
Изменение 71
Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква а) – уводна част
a)  оперативни спецификации за управление на данните, посочени в член 10, при условие че те не са установени от друго законодателство на ЕС, такова като Директива 2007/2/ЕО или Директива 2008/56/ЕО, по отношение на:
а)  свързани с процеса спецификации за управление на данните, посочени в член 10, при условие че те не са установени от други законодателни актове на Съюза, такива като Директива 2007/2/ЕО или Директива 2008/56/ЕО, по отношение на:
Изменение 72
Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква а) – тире 1
–  споделянето на данни, и взаимодействието със съществуващите процедури за управление и събиране на данни; както и
–  ефективното споделяне на данни, и взаимодействието със съществуващите системи за процедури за управление и събиране на данни; както и
Изменение 73
Предложение за директива
Член 16 - параграф 1 - буква б) - уводна част
б)  оперативните стъпки за установяването и докладването по морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление, по отношение на:
б)  свързаните с процеса стъпки, спомагащи за установяването и докладването по морските пространствени планове, и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление, по отношение на:
Изменение 74
Предложение за директива
Член 16 - параграф 1 - буква б) - тире 3
–  условия и ред за трансгранично сътрудничество;
–  най-ефективните условия и ред за трансгранично сътрудничество;
Изменение 75
Предложение за директива
Член 16 - параграф 1 - буква б) - тире 4
–  обществена консултация.
заличава се
Изменение 76
Предложение за директива
Член 17 - параграф 2
2.  При позоваване на параграф 1, се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.
2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.
Изменение 77
Предложение за директива
Член 18 - параграф 2
2.  Когато държавите членки приемат тези разпоредби, те съдържат позоваване на настоящата директива или се придружават от такова позоваване при официалното им публикуване. Начинът на позоваване се определя от държавите членки.
2.  Когато държавите членки приемат тези разпоредби след влизането в сила на настоящата директива, те съдържат позоваване на настоящата директива или се придружават от такова позоваване при официалното им публикуване. Начинът на позоваване се определя от държавите членки.
Изменение 78
Предложение за директива
Член 18 - параграф 4
4.  Морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление, посочени в член 4, параграф 1, се установяват в срок от 36 месеца след датата на влизане в сила на настоящата директива.
4.  Морските пространствени планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление, посочени в член 4, параграф 1, се установяват в срок от 48 месеца след датата на влизане в сила на настоящата директива.
Изменение 79
Предложение за директива
Член 18 - параграф 5
5.  Докладите, посочени в член 15, параграф 1, се представят най-късно 42 месеца след влизането в сила на директивата, и на всеки шест години след това.
5.  Докладите, посочени в член 15, параграф 1, се представят най-късно 54 месеца след влизането в сила на настоящата директива, и на всеки шест години след това.
Изменение 80
Предложение за директива
Член 18 - параграф 6
6.  Докладът за напредъка, посочен в член 15, параграф 3, се внася най-късно шест месеца след датата, посочена в параграф 5, и на всеки шест години след това.
6.  Докладът за напредъка, посочен в член 15, параграф 3, се внася най-късно шест месеца след датата, посочена в параграф 5, и на всеки четири години след това.
Изменение 81
Предложение за директива
Член 18 - параграф 6 а (нов)
6a.  Задълженията за транспониране, които се съдържат в настоящата директива, не се прилагат за държавите членки без излаз на море.

(1) Въпросът е върнат за ново разглеждане в комисия съгласно член 57, параграф 2, втора алинея (А7-0379/2013).

Правна информация - Политика за поверителност