Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/0074(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0379/2013

Teksty złożone :

A7-0379/2013

Debaty :

PV 11/12/2013 - 13
CRE 11/12/2013 - 13

Głosowanie :

PV 12/12/2013 - 12.8
CRE 12/12/2013 - 12.8
Wyjaśnienia do głosowania
PV 17/04/2014 - 9.5
CRE 17/04/2014 - 9.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0588
P7_TA(2014)0449

Teksty przyjęte
PDF 790kWORD 278k
Czwartek, 12 grudnia 2013 r. - Strasburg
Planowanie przestrzenne obszarów morskich oraz zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną ***I
P7_TA(2013)0588A7-0379/2013

Poprawki przyjete przez Parlament Europejski w dniu 12 grudnia 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy planowania przestrzennego obszarów morskich oraz zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną (COM(2013)0133 – C7-0065/2013 – 2013/0074(COD))(1)

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący dyrektywy
Umocowanie 1 a (nowe)
uwzględniając decyzję Rady 2010/631/UE z dnia 13 września 2010 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Protokołu dotyczącego zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną Morza Śródziemnego do Konwencji o ochronie środowiska morskiego i regionu przybrzeżnego Morza Śródziemnego1;
__________________
1 Dz.U. L 279 z 23.10.2010, s. 1.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1
(1)   Wysoki i szybko rosnący popyt na przestrzeń morską do wykorzystania w różnych celach, takich jak instalacje w celu eksploatowania odnawialnych źródeł energii, transport morski i działalność połowowa, ochrona ekosystemu i turystyka oraz urządzenia akwakultury, jak również występowanie licznych presji na zasoby przybrzeżne, wymagają zintegrowanego podejścia w zakresie planowania i zarządzania.
(1)   Wysoki i szybko rosnący popyt na przestrzeń morską do wykorzystania w różnych celach, takich jak instalacje w celu eksploatowania odnawialnych źródeł energii, poszukiwanie i eksploatacja ropy naftowej i gazu, transport morski i działalność połowowa, ochrona ekosystemu i różnorodności biologicznej, wydobycie surowców, turystyka oraz urządzenia akwakultury, jak również występowanie licznych presji na zasoby przybrzeżne, wymagają zintegrowanego podejścia w zakresie planowania i zarządzania.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2
(2)   Takie podejście do zarządzania oceanami zostało opracowane w Zintegrowanej polityce morskiej Unii Europejskiej, obejmującej – jako filar środowiskowy – dyrektywę 2008/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiającą ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego. Celem zintegrowanej polityki morskiej jest wspieranie zrównoważonego rozwoju mórz i oceanów oraz rozwijanie skoordynowanego, spójnego i przejrzystego procesu decyzyjnego w odniesieniu do unijnych polityk sektorowych dotyczących oceanów, mórz, wysp, obszarów przybrzeżnych i regionów najbardziej oddalonych oraz sektorów morskich, w tym poprzez strategie dotyczące basenów morskich lub strategie makroregionalne.
(2)   Takie podejście do zarządzania oceanami i morzami zostało opracowane w Zintegrowanej polityce morskiej Unii Europejskiej, obejmującej – jako filar środowiskowy – dyrektywę 2008/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiającą ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego. Celem zintegrowanej polityki morskiej jest wspieranie zrównoważonego rozwoju mórz i oceanów oraz rozwijanie skoordynowanego, spójnego i przejrzystego procesu decyzyjnego w odniesieniu do unijnych polityk sektorowych dotyczących oceanów, mórz, wysp, obszarów przybrzeżnych i regionów najbardziej oddalonych oraz sektorów morskich, w tym poprzez strategie dotyczące basenów morskich lub strategie makroregionalne.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3
(3)  zintegrowanej polityce morskiej wskazano planowanie przestrzenne obszarów morskich oraz zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną jako przekrojowy instrument polityczny, adresowany do władz publicznych i zainteresowanych stron, który należy stosować w sposób skoordynowany i zintegrowany. Stosowanie podejścia ekosystemowego przyczyni się do propagowania zrównoważonego wzrostu gospodarki morskiej i przybrzeżnej oraz zrównoważonego wykorzystania zasobów morskich i przybrzeżnych.
(3)  zintegrowanej polityce morskiej wskazano planowanie przestrzenne obszarów morskich oraz zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną jako przekrojowy instrument polityczny, adresowany do władz publicznych i zainteresowanych stron, który należy stosować w sposób skoordynowany, zintegrowany i transgraniczny. Stosowanie podejścia ekosystemowego przyczyni się do propagowania zrównoważonego wzrostu gospodarki morskiej i przybrzeżnej oraz zrównoważonego wykorzystania zasobów morskich i przybrzeżnych.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5
(5)  swoim niedawnym komunikacie „»Niebieski wzrost« szanse dla zrównoważonego wzrostu w sektorach morskich” Komisja wskazała liczne realizowane inicjatywy UE, które służą realizacji strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego, trwałego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego.komunikacie określono również pewną liczbę działań sektorowych, na których inicjatywy „niebieskiego wzrostu” powinny się koncentrować w przyszłości i które należy odpowiednio wspierać za pomocą planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną.
(5)  swoim niedawnym komunikacie „»Niebieski wzrost« szanse dla zrównoważonego wzrostu w sektorach morskich” Komisja wskazała liczne realizowane inicjatywy UE, które służą realizacji strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego, trwałego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego.komunikacie określono również pewną liczbę działań sektorowych, na których inicjatywy „niebieskiego wzrostu” powinny się koncentrować w przyszłości i które należy odpowiednio wspierać za pomocą planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną. Wyraźne wsparcie udzielone przez państwa członkowskie tym wskazanym strategicznym obszarom pozwoli zapewnić bezpieczeństwo prawne oraz przewidywalność realizowanych przez podmioty publiczne i prywatne inwestycji, które będą działały stymulująco na wszelkie sektorowe działania polityczne związane z obszarami morskimi i przybrzeżnymi.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7
(7)   Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza (UNCLOS) stanowi w preambule, że kwestie odnoszące się do wykorzystania obszarów morskich są ściśle ze sobą powiązane i wymagają rozpatrywania jako całość. Planowanie obszarów morskich stanowi logiczny postęp i element porządkujący korzystanie z praw przyznanych na mocy konwencji UNCLOS i jest praktycznym narzędziem wspierania państw członkowskich w wypełnianiu ich obowiązków.
(7)   Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza (UNCLOS) stanowi w preambule, że kwestie odnoszące się do wykorzystania obszarów morskich są ściśle ze sobą powiązane i wymagają rozpatrywania jako całość. Planowanie obszarów morskich stanowi logiczny postęp i element porządkujący korzystanie z praw przyznanych na mocy konwencji UNCLOS i jest praktycznym narzędziem wspierania państw członkowskich i właściwych władz niższego szczebla w wypełnianiu ich obowiązków.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 10
(10)  celu zapewnienia spójności i jasności prawnej należy określić zasięg geograficzny planowania przestrzennego obszarów morskich oraz strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną zgodnie z istniejącymi instrumentami prawnymi Unii oraz międzynarodowym prawem morskim.
(10)  celu zapewnienia spójności i jasności prawnej należy określić zasięg geograficzny planowania przestrzennego obszarów morskich oraz zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną zgodnie z istniejącymi instrumentami prawnymi Unii oraz międzynarodowym prawem morskim, zwłaszcza konwencją UNCLOS.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12
(12)  ile zadaniem Unii jest ustanowienie przepisów dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną, o tyle państwa członkowskie i ich właściwe organy są nadal odpowiedzialne za wytworzenie i określenie, w granicach swoich wód morskich i w strefach przybrzeżnych, zawartości takich planów i strategii, w tym rozdziału przestrzeni morskiej między różne działania sektorowe.
(12)  ile zadaniem Unii jest ustanowienie przejrzystych i spójnych zasad ramowych dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną, o tyle państwa członkowskie i ich właściwe organy są nadal odpowiedzialne za wytworzenie i określenie, w granicach swoich wód morskich i w strefach przybrzeżnych, zawartości takich planów i strategii, w tym rozdziału przestrzeni morskiej między różne działania sektorowe i sposoby wykorzystania przestrzeni morskiej.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13
(13)  celu poszanowania zasady proporcjonalności i pomocniczości, jak również zminimalizowania dodatkowych obciążeń administracyjnych, transpozycja i wdrożenie niniejszej dyrektywy powinny w jak największym stopniu opierać się na istniejących przepisach i mechanizmach krajowych. Strategie zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną powinny opierać się na zasadach i elementach określonych w zaleceniu Rady 2002/413/WE oraz decyzji Rady 2010/631/UE.
(13)  celu poszanowania zasady proporcjonalności i pomocniczości, jak również zminimalizowania dodatkowych obciążeń administracyjnych, transpozycja i wdrożenie niniejszej dyrektywy powinny w jak największym stopniu opierać się na istniejących przepisach i mechanizmach krajowych oraz przewidzianych w regionalnych konwencjach morskich. Strategie zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną powinny opierać się na zasadach i elementach określonych w zaleceniu 2002/413/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2002 r. dotyczącym wdrożenia zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną w Europie18a oraz decyzji Rady 2010/631/UE.
______________
18a Dz.U. L 148 z 6.6.2002, s. 24.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15
(15)  planowaniu przestrzennym obszarów morskich oraz zintegrowanym zarządzaniu strefą przybrzeżną należy stosować podejście ekosystemowe, o którym mowa w art. 1 ust. 3 dyrektywy 2008/56/WE, w celu zapewnienia, że zbiorowa presja wszystkich działań utrzymuje się w granicach poziomów odpowiadających osiągnięciu dobrego stanu środowiska oraz że zdolność adaptacyjna ekosystemów morskich do reagowania na zmiany antropogeniczne nie ulega osłabieniu, przy jednoczesnym umożliwieniu zrównoważonego użytkowania zasobów i usług morskich przez obecne i przyszłe pokolenia.
(15)  planowaniu przestrzennym obszarów morskich oraz zintegrowanym zarządzaniu strefą przybrzeżną należy stosować podejście ekosystemowe, o którym mowa w art. 1 ust. 3 dyrektywy 2008/56/WE, uwzględnić zasadę pomocniczości, zasadę ostrożności oraz zasadę działania zapobiegawczego określoneart. 191 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w celu zapewnienia, że zbiorowa presja wszystkich działań morskich i przybrzeżnych utrzymuje się w granicach poziomów odpowiadających osiągnięciu dobrego stanu środowiska i zachowaniu zasobów naturalnych oraz że zdolność adaptacyjna ekosystemów morskich do reagowania na zmiany antropogeniczne nie ulega osłabieniu, przy jednoczesnym umożliwieniu zrównoważonego użytkowania zasobów i usług morskich przez obecne i przyszłe pokolenia.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16
(16)   Planowanie przestrzenne obszarów morskich oraz zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną będzie się między innymi przyczyniać do osiągnięcia celów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych19, rozporządzenia Rady nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa20, decyzji nr 884/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1692/96/WE w sprawie wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej21, dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego, strategii UE w zakresie różnorodności biologicznej na 2020 r.22, planu działania na rzecz zasobooszczędnej Europy23, strategii UE dotyczącej dostosowania się do zmiany klimatu24 oraz, w stosownych przypadkach, również polityki regionalnej UE, w tym strategii dotyczących basenów morskich oraz strategii makroregionalnych.
(16)   Planowanie przestrzenne obszarów morskich oraz zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną będzie się między innymi przyczyniać do osiągnięcia celów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych19, rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa20, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa20a, dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory20b, decyzji nr 884/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniającej decyzję nr 1692/96/WE w sprawie wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej21, dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego, strategii UE w zakresie różnorodności biologicznej na 2020 r.22, planu działania na rzecz zasobooszczędnej Europy23, strategii UE dotyczącej dostosowania się do zmiany klimatu24, komunikatu Komisji COM(2009)0008 zatytułowanego „Strategiczne cele i zalecenia w zakresie polityki transportu morskiego UE do 2018 r.” oraz, w stosownych przypadkach, również polityki regionalnej UE, w tym strategii dotyczących basenów morskich oraz strategii makroregionalnych.
_______________
_________________
19 Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 16-62.
19 Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 16.
20 Dz.U. L 358 z 31.12.2002, s. 59-80.
20 Dz.U. L 358 z 31.12.2002, s. 59.
20a Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7.
20b Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7.
21 Dz.U. L 167 z 30.4.2005, s. 1-38.
21 Dz.U. L 167 z 30.4.2004, s. 1.
22 COM(2011) 244 final.
22 COM(2011)0244.
23 COM(2011) 571 final.
23 COM(2011)0571.
24 COM(2013) XXX.
24 COM(2013)XXXX.
Poprawka 12
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 17
(17)   Działalność morska i przybrzeżna są często ściśle ze sobą powiązane. Wymaga to koordynacji lub połączenia planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną w celu zagwarantowania zrównoważonego wykorzystania przestrzeni morskiej oraz zarządzania obszarami przybrzeżnymi z uwzględnieniem czynników społecznych, gospodarczych i środowiskowych.
(17)   Działalność morska i przybrzeżna są często ściśle ze sobą powiązane i wzajemnie od siebie uzależnione. Wymaga to koordynacji, powiązania lub połączenia planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną w celu zagwarantowania zrównoważonego wykorzystania przestrzeni morskiej oraz zarządzania obszarami przybrzeżnymi z uwzględnieniem czynników i celów społecznych, gospodarczych i środowiskowych.
Poprawka 13
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18
(18)  celu osiągnięcia celów niniejszej dyrektywy plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategie zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną powinny obejmować cały cykl identyfikacji problemu, zbierania informacji, planowania, podejmowania decyzji, wdrażania oraz monitorowania wdrażaniaopierać się na najlepszej dostępnej wiedzy naukowej. Należy jak najlepiej wykorzystać mechanizmy określone w aktualnych i przyszłych przepisach prawnych, w tym w decyzji 2010/477/UE w sprawie kryteriów i standardów metodologicznych dotyczących dobrego stanu środowiska wód morskich lub inicjatywy Komisji „Wiedza o morzu 2020”25.
(18)  celu osiągnięcia celów niniejszej dyrektywy plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategie zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną powinny obejmować cały cykl identyfikacji problemu, zbierania informacji, planowania, podejmowania decyzji, wdrażania oraz monitorowania wdrażania, przeglądu lub aktualizacji, a także powinny opierać się na najlepszej i najnowszej dostępnej wiedzy naukowej. Należy jak najlepiej wykorzystać mechanizmy określone w aktualnych i przyszłych przepisach prawnych, w tym w decyzji 2010/477/UE w sprawie kryteriów i standardów metodologicznych dotyczących dobrego stanu środowiska wód morskich lub inicjatywy Komisji „Wiedza o morzu 2020”25.
____________
_______________
25 COM(2010) 461 final.
25 COM(2010)0461.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19
(19)   Głównym celem planowania przestrzennego obszarów morskich jest zdefiniowanie form wykorzystania przestrzeni oraz konfliktówobszarach morskich i zarządzanie nimi. Aby osiągnąć ten cel, państwa członkowskie powinny przynajmniej zapewnić, że wynikiem procesu lub procesów planowania jest kompleksowa mapa przedstawiająca różne sposoby wykorzystania przestrzeni morskiej, uwzględniające długotrwałe zmiany spowodowane zmianą klimatyczną.
(19)   Do głównych celów planowania przestrzennego obszarów morskich należy zdefiniowanie form wykorzystania przestrzeni i zarządzanie nimi, zminimalizowanie międzysektorowych konfliktów na obszarach morskich i zwiększenie trwałego rozwoju w sektorze morskim. Aby osiągnąć te cele, państwa członkowskie powinny przynajmniej zapewnić, że wynikiem procesu lub procesów planowania jest kompleksowa mapa przedstawiająca różne sposoby wykorzystania przestrzeni morskiej, uwzględniające długotrwałe zmiany spowodowane zmianą klimatyczną.
Poprawka 15
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 20
(20)   Państwa członkowskie powinny konsultować i koordynować swoje plany i strategie z właściwymi organami państw członkowskich lub państw trzecich w regionie lub podregionie morskim bądź odnośnej strefie przybrzeżnej zgodnie z prawami i zobowiązaniami tych państw członkowskich oraz państw trzecich wynikającymi z prawa europejskiego i międzynarodowego. Skuteczna współpraca transgraniczna między państwami członkowskimi oraz z sąsiadującymi państwami trzecimi wymaga wskazania właściwych organów w każdym państwie członkowskim. Państwa członkowskie wyznaczają w tym celu właściwy organ lub właściwe organy odpowiedzialne za współpracę z innymi państwami członkowskimi lub państwami trzecimi. Ze względu na różnice pomiędzy poszczególnymi regionami lub podregionami morskimi i strefami przybrzeżnymi nie jest właściwe szczegółowe ustanawianie w niniejszej dyrektywie mechanizmów współpracy.
(20)   Państwa członkowskie powinny konsultować i w miarę możliwości koordynować swoje plany i strategie z właściwymi organami państw członkowskich lub państw trzecich w regionie lub podregionie morskim bądź odnośnej strefie przybrzeżnej zgodnie z prawami i zobowiązaniami tych państw członkowskich oraz państw trzecich wynikającymi z prawa europejskiego i międzynarodowego. Skuteczna współpraca transgraniczna między państwami członkowskimi oraz z sąsiadującymi państwami trzecimi wymaga wskazania właściwych organów w każdym państwie członkowskim. Państwa członkowskie wyznaczają w tym celu właściwe organy odpowiedzialne za współpracę z innymi państwami członkowskimi lub państwami trzecimi. Ze względu na różnice pomiędzy poszczególnymi regionami lub podregionami morskimi i strefami przybrzeżnymi nie jest właściwe szczegółowe ustanawianie w niniejszej dyrektywie mechanizmów współpracy.
Poprawka 16
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 21 a (nowy)
(21a)  Aby strefy przybrzeżne przystosowały się do zmian klimatu, aby zwalczać zjawisko erozji lub zbytniego postępowania linii brzegowej czy ryzyko zatapiania przez morze bądź pogarszania stanu środowiska i utraty różnorodności biologicznej ekosystemów przybrzeżnych, ważne jest właściwe – zrównoważone i przyjazne dla środowiska – zarządzanie osadami przybrzeżnymi w celu zrównoważenia sytuacji na obszarach nadzwyczaj narażonych na ten problem. Osady podmorskie znajdujące się na platformie kontynentalnej mogą być wykorzystywane w tych strefach przybrzeżnych, gdzie odczuwane są braki takich zasobów.
Poprawka 17
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 22
(22)   Zarządzanie obszarami morskimi i przybrzeżnymi jest złożone i angażuje na różnych poziomach organy, podmioty gospodarcze i inne zainteresowane strony.celu skutecznego zagwarantowania zrównoważonego rozwoju istotne są konsultacje z zainteresowanymi stronami, organami i społeczeństwem na odpowiednim etapie opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną w ramach niniejszej dyrektywy, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa UE. Dobry przykład przepisów dotyczących konsultacji publicznych można znaleźć w art. 2 ust. 2 dyrektywy 2003/35/WE.
(22)   Zarządzanie obszarami morskimi i przybrzeżnymi jest złożone i angażuje na różnych poziomach organy, podmioty gospodarcze i inne zainteresowane strony.celu skutecznego zagwarantowania zrównoważonego rozwoju istotne są konsultacje z zainteresowanymi stronami, organami i społeczeństwem na odpowiednim etapie opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną w ramach niniejszej dyrektywy, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa UE.
Poprawka 18
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 25
(25)  celu zapewnienia, że ustanowienie planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną opiera się na wiarygodnych danych, oraz uniknięcia dodatkowych obciążeń administracyjnych konieczne jest gromadzenie przez państwa członkowskie najlepszych dostępnych danych i informacji poprzez wykorzystanie istniejących instrumentów i narzędzi gromadzenia danych, takich jak normy opracowane w ramach inicjatywy „Wiedza o morzu 2020”.
(25)  celu zapewnienia, że ustanowienie planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną opiera się na wiarygodnych danych, oraz uniknięcia dodatkowych obciążeń administracyjnych konieczne jest gromadzenie i wykorzystywanie przez państwa członkowskie najlepszych dostępnych danych i informacji poprzez zachęcanie odpowiednich zainteresowanych stron do dzielenia się danymi i informacjami oraz poprzez wykorzystanie istniejących instrumentów i narzędzi gromadzenia danych, takich jak normy opracowane w ramach inicjatywy „Wiedza o morzu 2020”.
Poprawka 19
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 25 a (nowy)
(25a)  Aby wspierać powszechne i skoordynowane stosowanie niniejszej dyrektywy na terytorium Unii, celowe byłoby znalezienie wśród istniejących instrumentów finansowych środków na wsparcie programów demonstracyjnych oraz na wymianę dobrych praktyk i doskonałych procesów w strategiach i planach zarządzania strefami przybrzeżnymi i obszarami morskimi.
Poprawka 20
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 28
(28)   Terminowa transpozycja przepisów niniejszej dyrektywy ma podstawowe znaczenie, gdyż UE przyjęła liczne inicjatywy polityczne, które winny być zrealizowane do roku 2020 i których wsparcie jest celem niniejszej dyrektywy. Dlatego należy przyjąć możliwie najkrótszy termin transpozycji niniejszej dyrektywy,
(28)   Terminowa transpozycja przepisów niniejszej dyrektywy ma podstawowe znaczenie, gdyż UE przyjęła liczne inicjatywy polityczne, które winny być zrealizowane do roku 2020 i których wsparcie i uzupełnienie jest celem niniejszej dyrektywy. Dlatego należy przyjąć możliwie najkrótszy termin transpozycji niniejszej dyrektywy,
Poprawka 21
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1
1.   Niniejsza dyrektywa ustanawia ramy planowania przestrzennego obszarów morskich oraz zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną mające na celu propagowanie zrównoważonego rozwoju gospodarki morskiej i nadbrzeżnej oraz zrównoważonego wykorzystania zasobów morskich i przybrzeżnych.
1.   Niniejsza dyrektywa ustanawia ramy planowania przestrzennego obszarów morskich obejmujące zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną mające na celu propagowanie zrównoważonego rozwoju gospodarki morskiej i nadbrzeżnej oraz zrównoważonego wykorzystania zasobów morskich i przybrzeżnych, przy szczególnym wsparciu priorytetowych dziedzin określonych w komunikacie Komisji z dnia 13 września 2012 r. zatytułowanym „»Niebieski wzrost« – szanse dla zrównoważonego wzrostu w sektorach morskich”.
Poprawka 22
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2
2.  ramach zintegrowanej polityki morskiej Unii Europejskiej niniejsze zasady ramowe przewidują ustanowienie i wdrożenie przez państwa członkowskie planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną z zamiarem osiągnięcia celów określonych w art. 5.
2.  ramach zintegrowanej polityki morskiej Unii Europejskiej niniejsza dyrektywa przewiduje zasady ramowe dotyczące ustanowienia i wdrożenia przez państwa członkowskie planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną z zamiarem osiągnięcia celów określonych w art. 5, z uwzględnieniem interakcji między lądem a morzem oraz wzmocnionej współpracy transgranicznej na podstawie odpowiednich przepisów UNCLOS.
Poprawka 23
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1
1.   Przepisy niniejszej dyrektywy stosuje się do wód morskich i strefy przybrzeżnej.
1.   Przepisy niniejszej dyrektywy stosuje się do wszystkich wód morskich i strefy przybrzeżnej Unii zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem europejskim i prawem krajowym.
Poprawka 24
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2
2.   Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do działań, których wyłącznym celem jest obrona lub bezpieczeństwo narodowe. Każde państwo członkowskie dąży jednak do zapewnienia, że takie działania są prowadzone w sposób zgodny z celami niniejszej dyrektywy.
2.   Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do działań, których wyłącznym celem jest obrona lub bezpieczeństwo narodowe. Państwa członkowskie dążą jednak do zapewnienia, że takie działania są prowadzone w sposób, który – w stopniu, w jakim jest to rozsądne i wykonalne – jest zgodny z celami niniejszej dyrektywy.
Poprawka 25
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 1
1)   „strefa przybrzeżna” oznacza geomorfologiczny obszar po obu stronach brzegu morskiego, ograniczony od strony morza morską granicą zewnętrzną mórz terytorialnych państw członkowskich, a od strony lądu granicą określoną przez państwa członkowskie w ich strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną;
1)   „strefa przybrzeżna” oznacza brzeg morski i geomorfologiczny obszar po jego obu stronach, określony przez państwa członkowskie w odpowiednich przepisach prawa, ograniczony od strony morza granicą niewykraczającą poza ich morza terytorialne;
Poprawka 26
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 2
2)   „zintegrowana polityka morska” (Integrated Maritime Policy, zwana dalej IMP) oznacza politykę Unii ukierunkowaną na wspieranie skoordynowanego i spójnego procesu podejmowania decyzji w celu osiągnięcia maksymalnego zrównoważonego rozwoju, wzrostu gospodarczego i spójności społecznej państw członkowskich, w szczególności w odniesieniu do przybrzeżnych, wyspiarskich i najbardziej oddalonych regionów Unii, a także sektorów morskich, poprzez spójne strategie polityczne związane z sektorem morskim oraz odpowiednią współpracę międzynarodową;
2)   „zintegrowana polityka morska” (Integrated Maritime Policy, zwana dalej IMP) oznacza politykę Unii ustanowioną w celu wspierania skoordynowanego i spójnego międzysektorowego i transgranicznego zarządzania obszarami morskimi w celu osiągnięcia maksymalnego zrównoważonego rozwoju, wzrostu gospodarczego i spójności społecznej państw członkowskich, w szczególności w odniesieniu do przybrzeżnych, wyspiarskich i najbardziej oddalonych regionów Unii, a także sektorów morskich, poprzez spójne strategie polityczne związane z sektorem morskim oraz odpowiednią współpracę międzynarodową;
Poprawka 27
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 2 a (nowy)
2a)  „plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich” oznaczają plan lub plany opracowane w otwartym procesie analizy oraz planowania przestrzennego i czasowego rozłożenia działań człowieka na obszarach morskich, prowadzących do osiągnięcia celów gospodarczych, środowiskowych i społecznych określonych w niniejszej dyrektywie oraz, zgodnie z odnośnymi krajowymi strategiami politycznymi, w celu określenia wykorzystania obszarów morskich do różnych celów, w szczególności promując różnorodne wykorzystanie danego obszaru.
Poprawka 28
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 2 b (nowy)
2b)  „strategie zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną” oznaczają formalne i nieformalne praktyki i/lub strategie, które mają na celu zintegrowane zarządzanie wszystkimi procesami politycznymi mającymi wpływ na strefę przybrzeżną i pozwalające ująć w sposób skoordynowany wynikające z działalności przybrzeżnej interakcje między lądem i morzem, a zmierzające do zapewnienia zrównoważonego rozwoju obszarów przybrzeżnych i morskich. Dzięki takim strategiom decyzje dotyczące zarządzania lub rozwoju są podejmowane w sposób spójny w różnych sektorach i pozwalają uniknąć konfliktów wynikających z korzystania z obszarów przybrzeżnych i morskich lub przynajmniej ograniczyć te konflikty.
Głosowanie odrębne
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 3
3.  „region lub podregion morski” oznacza regiony i podregiony morskie, o których mowa w art. 4 dyrektywy 2008/56/WE;
3.  „region morski” oznacza regiony morskie, o których mowa w art. 4 dyrektywy 2008/56/WE;
Poprawka 29
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 4
4)   „wody morskie” oznaczają wody, dno morskie i skałę macierzystą jak określono w art. 3 ust. 1 dyrektywy 2008/56/WE;
4)   „wody morskie” oznaczają wody, dno morskie i skałę macierzystą znajdujące się od strony morza od linii podstawowej, od której mierzona jest szerokość wód terytorialnych, aż do najdalej położonego obszaru, na którym państwo członkowskie ma i/lub wykonuje prawa jurysdykcyjne, zgodnie z konwencją UNCLOS, z wyjątkiem wód przylegających do krajów i terytoriów, o których mowa w załączniku II do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, oraz francuskich departamentów i zbiorowości zamorskich;
Poprawka 31
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 7
7)   „dobry stan środowiska” oznacza stan środowiska, o którym mowa w art. 3 ust. 5 dyrektywy 2008/56/WE.
7)   „dobry stan środowiska” oznacza stan środowiska, o którym mowa w art. 3 ust. 5 dyrektywy 2008/56/WE oraz w decyzji Komisji 2010/477/UE.
Poprawka 32
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1
1.   Każde państwo członkowskie ustanawia i wprowadza w życie plan lub plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategię lub strategie zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną. Mogą one zostać przygotowane w postaci odrębnych dokumentów.
1.   Każde państwo członkowskie określa procedury dotyczące ustanawiania i wprowadzania w życie planowania przestrzennego obszarów morskich. Jeżeli państwo członkowskie nie uwzględni interakcji między lądem i morzem w swoim planie zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich, interakcjami tymi należy się zająć w ramach zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną. Państwa członkowskie mogą zdecydować, czy zastosują podejście zintegrowane, czy ustanowią plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategie zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną oddzielnie.
Poprawka 33
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  Państwa członkowskie lub właściwe organy regionalne bądź lokalne pozostają odpowiedzialne za określenie i opracowanie treści takich planów i strategii, w tym podziału przestrzeni morskiej między poszczególne działania sektorowe i formy wykorzystania obszarów morskich.
Poprawka 34
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3
3.   Przy sporządzaniu planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną państwa członkowskie powinny uwzględniać w należyty sposób specyfikę regionów i podregionów, odnośną działalność sektorową, wody morskie i strefy przybrzeżne, których dotyczą dokumenty, oraz potencjalne skutki zmiany klimatu.
3.   Przy sporządzaniu planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną państwa członkowskie powinny uwzględniać w należyty sposób specyfikę i potrzeby regionów i podregionów morskich i przybrzeżnych oraz szanse, jakie się z nimi wiążą, odnośną działalność sektorową, zarówno bieżącą, jak i przyszłą, wody morskie i strefy przybrzeżne, których dotyczą dokumenty, oraz skutki zmiany klimatu.
Poprawka 35
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 a (nowy)
3a.  Szczególnie w przypadku regionów najbardziej oddalonych Unii przestrzega się art. 349 TFUE, z uwzględnieniem cech i ograniczeń szczególnych dla tych regionów.
Poprawka 36
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5
W planach zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategiach zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną stosuje się podejście ekosystemowe w celu ułatwienia współistnienia konkurujących ze sobą działalności sektorowych w wodach morskich i w strefach przybrzeżnych oraz zapobiegania konfliktom między nimi; ich celem jest przyczyniać się do:
1.  W planach zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategiach zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną stosuje się podejście ekosystemowe oraz kryteria gospodarcze, społeczne i środowiskowe na tym samym szczeblu w celu wspierania zrównoważonego rozwoju i trwałego wzrostu w sektorze morskim. Promuje się w nich harmonijne współistnienie różnych rodzajów działalności sektorowej, minimalizuje konflikty między tymi rodzajami działalności na wodach morskich i w strefach przybrzeżnych oraz propaguje współpracę transgraniczną i różnorodne wykorzystanie tej samej przestrzeni morskiej przez różne sektory.
2.  Plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich oraz strategie zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną powinny przyczyniać się do osiągnięcia następujących celów Unii:
a)  zapewnienia Unii dostaw energii poprzez propagowanie rozwoju morskich źródeł energii, rozwoju nowych i odnawialnych form energii oraz łączenia sieci energetycznych, a także efektywności energetycznej;
a)  zapewnienia Unii dostaw energii poprzez propagowanie rozwoju morskich źródeł energii, rozwoju nowych i odnawialnych form energii oraz łączenia sieci energetycznych, a także efektywności energetycznej;
b)  propagowania rozwoju transportu morskiego i wytyczenia wydajnych i opłacalnych szlaków żeglugowych w całej Europie, w tym zapewnienia dostępności portu i bezpieczeństwa transportu;
b)  propagowania rozwoju transportu morskiego w całej Europie, w tym zapewnienia dostępności portów, bezpieczeństwa transportu, połączeń multimodalnych i zrównoważenia;
c)  wspierania zrównoważonego rozwoju i wzrostu sektora rybołówstwa i akwakultury, w tym zatrudnienia w rybołówstwie i związanych z nim sektorach;
c)  wspierania zrównoważonego rozwoju sektora rybołówstwa i trwałego wzrostu sektora akwakultury, w tym zatrudnienia w rybołówstwie i związanych z nim sektorach;
d)  zapewnienia zachowania, ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego oraz rozważnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych, zwłaszcza w celu osiągnięcia dobrego stanu środowiska, powstrzymania utraty różnorodności biologicznej i degradacji funkcji ekosystemu oraz zmniejszenia zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem mórz;
d)  zapewnienia zachowania, ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego za pomocą reprezentatywnej i spójnej sieci obszarów chronionych oraz rozważnego, ostrożnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych, zwłaszcza w celu osiągnięcia dobrego stanu środowiska, powstrzymania utraty różnorodności biologicznej i degradacji funkcji ekosystemu oraz zmniejszenia zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem mórz i obszarów przybrzeżnych, a także zapobiegania im;
e)  zapewnienia obszarom przybrzeżnym i morskim odporności na skutki zmiany klimatu.
e)  zapewnienia obszarom przybrzeżnym i morskim większej odporności na skutki zmiany klimatu w celu ochrony wrażliwych obszarów przybrzeżnych;
3.  Plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich oraz strategie zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną mogą przyczyniać się do osiągnięcia następujących dalszych celów krajowych:
a)  propagowania zrównoważonego wydobycia surowców;
b)  propagowania zrównoważonej turystyki;
c)  zapewnienia zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego;
d)  zagwarantowania korzystania z tych obszarów przez obywateli, w tym w celach rekreacyjnych;
e)  zachowania tradycyjnych cech gospodarczych i społecznych sektora morskiego.
Poprawka 37
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1
1.   Plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategie zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną ustanawiają działania operacyjne zmierzające do osiągnięcia celów określonych w art. 5, z uwzględnieniem wszystkich istotnych działań i środków, które mają do nich zastosowanie.
1.   Każde państwo członkowskie ustanawia działania proceduralne zmierzające do osiągnięcia celów określonych w art. 5, z uwzględnieniem istotnych działań, metod i środków, które mają do nich zastosowanie.
Poprawka 38
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b
b)   zapewniają skuteczną współpracę transgraniczną między państwami członkowskimi, a także między organami krajowymi i zainteresowanymi stronami odpowiednich polityk sektorowych;
b)   zapewniają skuteczny udział zainteresowanych stron odpowiednich polityk sektorowych zgodnie z art. 9;
Poprawka 39
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b a (nowa)
ba)  zapewniają skuteczną współpracę transgraniczną między państwami członkowskimi zgodnie z art. 12;
Poprawka 40
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera c
c)   określają transgraniczne skutki planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną w odniesieniu do wód morskich i stref przybrzeżnych będących pod władzą lub jurysdykcją państw trzecich tego samego regionu lub podregionu morskiego i związanych z nim stref przybrzeżnych oraz podejmują te kwestie we współpracy z właściwymi organami tych państw zgodnie z art. 12 i 13.
c)   określają transgraniczne skutki planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną w odniesieniu do wód morskich i stref przybrzeżnych będących pod władzą lub jurysdykcją państw trzecich tego samego regionu lub podregionu morskiego i związanych z nim stref przybrzeżnych oraz podejmują te kwestie we współpracy z właściwymi organami tych państw zgodnie z art. 13.
Poprawka 41
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera c a (nowa)
ca)  z jednej strony opierają się na najlepszych dostępnych danych a z drugiej strony gwarantują niezbędną elastyczność umożliwiającą uwzględnianie przyszłych zmian;
Poprawka 42
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1
1.   Aby zapewnić osiągnięcie celów określonych w art. 5, plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich zawierają przynajmniej zmapowane przedstawienie wód morskich, które określa rzeczywiste i potencjalne rozłożenie czasowe i przestrzenne wszystkich odnośnych działań sektora morskiego.
1.   Aby zapewnić osiągnięcie celów Unii określonych w art. 5, plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich zawierają przynajmniej zmapowane przedstawienie wód morskich, które określa rzeczywiste, zamierzone i potencjalne rozłożenie czasowe i przestrzenne wszystkich odnośnych form wykorzystania obszarów morskich i działań sektora morskiego oraz ważnych elementów ekosystemu.
Poprawka 43
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2 – wprowadzenie
2.   Przy opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich państwa członkowskie uwzględniają przynajmniej wymienione poniżej formy działalności:
2.   Przy opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich państwa członkowskie uwzględniają między innymi wymienione poniżej formy wykorzystania i działalności:
Poprawka 44
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2 – litery a do g
a)   instalacje do pozyskiwania energii i produkcji energii ze źródeł odnawialnych,
a)   instalacje do pozyskiwania energii i produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz jej transportu na ląd,
b)   urządzenia i infrastruktury do wydobywania ropy naftowej i gazu,
b)   urządzenia i infrastruktura do poszukiwania i wydobywania ropy naftowej, gazuinnych surowców,
c)   morskie szlaki transportowe,
c)   morskie szlaki transportowe,
d)   przebieg podwodnych kabli i rurociągów,
d)   przebieg podwodnych kabli i rurociągów,
e)   łowiska,
e)   istniejące i potencjalne łowiska,
f)   miejsca hodowli ryb,
f)   obszary hodowli ryb,
g)  obszary chronione.
g)  obszary ochrony i zachowania środowiska naturalnego i gatunków, obszary sieci Natura 2000, inne wrażliwe ekosystemy morskie oraz obszary sąsiadujące zgodnie z prawem unijnym i krajowym;
h)  turystyka morska i nadmorska;
i)  chronione obiekty dziedzictwa kulturowego;
j)  poligony wojskowe.
Poprawka 45
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1
1.   Aby zapewnić osiągnięcie celów określonych w art. 5, strategie zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną zawierają przynajmniej wykaz istniejących środków stosowanych w strefie przybrzeżnej oraz analizę potrzeb w zakresie dodatkowych działań. Strategie zapewniają zintegrowane i międzysektorowe wdrażanie polityki oraz uwzględniają interakcje między działaniami lądowymi i morskimi.
1.   Ustanawiając zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną, państwa członkowskie decydują, czy korzystać z zestawu praktyk czy też z jednej lub większej liczby strategii. Wskazują istniejące środki stosowane w strefie przybrzeżnej oraz przeprowadzają analizę potrzeby podjęcia dodatkowych działań w celu osiągnięcia założeń określonych w art. 5. Zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną sprzyja zintegrowanemu i międzysektorowemu wdrażaniu polityki oraz uwzględnia interakcje między działaniami lądowymi i morskimi w celu zapewnienia powiązań między lądem a morzem.
Poprawka 46
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – wprowadzenie
2.   Przy opracowywaniu strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną państwa członkowskie uwzględniają przynajmniej wymienione poniżej formy działalności:
2.   Przy opracowywaniu strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną państwa członkowskie uwzględniają:
Poprawka 47
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera a
a)  wykorzystanie konkretnych zasobów naturalnych, w tym instalacji do pozyskiwania energii i produkcji energii ze źródeł odnawialnych,
skreślona
Poprawka 48
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera a a (nowa)
aa)  istniejące już praktyki i strategie zgodne z zaleceniem 2002/413/WE;
Poprawka 49
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera a b (nowa)
ab)  istniejące formalne i nieformalne praktyki, sieci i mechanizmy współpracy transgranicznej;
Poprawka 50
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera a c (nowa)
ac)  odpowiednie działania, instalacje, urządzenia i infrastrukturę;
Poprawka 51
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera b
b)  rozwój infrastruktury, zakładów energetycznych, transportu, portów, zakładów i obiektów morskich oraz innych obiektów, w tym także zielonej infrastruktury,
skreślona
Poprawka 52
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera c
c)  rolnictwo i przemysł,
skreślona
Poprawka 53
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera d
d)  rybołówstwo i akwakulturę,
skreślona
Poprawka 54
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera e
e)   ochronę i odtworzenie ekosystemów przybrzeżnych i zarządzanie nimi, usługi ekosystemowe i przyrodę, krajobraz przybrzeżny i wyspy,
e)   ochronę, zachowanie i odtworzenie ekosystemów przybrzeżnych, chronionych delt rzekchronionych obszarów podmokłych oraz zarządzanie nimi, usługi ekosystemowe i przyrodę, krajobraz przybrzeżny i wyspy,
Poprawka 55
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera f
f)   łagodzenie skutków zmiany klimatu i dostosowanie się do niej.
f)   łagodzenie skutków zmiany klimatu i dostosowanie się do niej, zwłaszcza w drodze zwiększenia odporności ekosystemu;
Poprawka 56
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1
1.  Państwa członkowskie ustanawiają środki zapewniające udział wszystkich zainteresowanych stron na wczesnym etapie opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną.
Państwa członkowskie ustanawiają środki zapewniające udział społeczeństwa poprzez informowanie odnośnych zainteresowanych stron, organów i podmiotów publicznych oraz poprzez przeprowadzanie z nimi konsultacji na wczesnym etapie opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną. Państwa członkowskie dopilnowują też, aby te zainteresowane strony, organy i podmioty publiczne miały dostęp do wyników, gdy tylko zakończą się prace nad tymi planami i strategiami.
Poprawka 57
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2
2.  Udział społeczeństwa zapewni odpowiednim zainteresowanym stronom i organom, a także zainteresowanej społeczności, wgląd do projektu planów i strategii oraz dostęp do wyników, w momencie gdy staną się one dostępne.
skreślony
Poprawka 58
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3
3.  Przy ustalaniu sposobów konsultacji społecznych państwa członkowskie działają zgodnie z odpowiednimi regulacjami zawartymi w innych przepisach prawa UE.
skreślony
Poprawka 59
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1
1.   Państwa członkowskie organizują gromadzenie najlepszych dostępnych danych oraz wymianę informacji niezbędnych do sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną.
1.   Państwa członkowskie organizują gromadzenie i wykorzystanie najlepszych dostępnych danych oraz wymianę informacji niezbędnych do sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i realizacji strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną.
Poprawka 60
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3
3.   Przy organizacji gromadzenia i wymiany danych, o których mowa w ust. 1, państwa członkowskie wykorzystują, w miarę możliwości, instrumenty i narzędzia opracowane w ramach zintegrowanej polityki morskiej.
3.   Przy organizacji gromadzenia i wymiany danych, o których mowa w ust. 1, państwa członkowskie wykorzystują, w miarę możliwości, instrumenty i narzędzia opracowane w ramach zintegrowanej polityki morskiej i innych odnośnych strategii politycznych Unii, jak te określone w dyrektywie 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE)27a.
_____________
27a Dz.U. L 108 z 25.4.2007, s. 1.
Poprawka 61
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11
Plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich oraz strategie zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną podlegają przepisom dyrektywy 2001/42/WE.
Plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich oraz strategie zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną podlegają przepisom dyrektywy 2001/42/WE oraz w stosownych przypadkach art. 6 dyrektywy 92/43/EWG.
Poprawka 62
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1
1.   Każde państwo członkowskie, do którego przylega strefa przybrzeżna lub obszar morski innego państwa członkowskiego współpracuje z tym państwem w celu zagwarantowania, że plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategie zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną spójne i skoordynowane w całej odnośnej strefie przybrzeżnej lub regionie bądź podregionie morskim. Współpraca ta uwzględnia w szczególności kwestie ponadnarodowe, takie jak infrastruktura transgraniczna.
1.   Każde państwo członkowskie, do którego przylega strefa przybrzeżna lub obszar morski innego państwa członkowskiego, podejmuje wszelkie niezbędne kroki, by współpracować z tym państwem w celu zagwarantowania, by plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategie zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną były spójne i skoordynowane w całej odnośnej strefie przybrzeżnej lub regionie bądź podregionie morskim. Współpraca ta uwzględnia w szczególności kwestie ponadnarodowe, takie jak infrastruktura transgraniczna, i ma na celu wspólną wizję dla każdej istniejącej i przyszłej strategii dotyczącej basenów morskich.
Poprawka 63
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  Aby umożliwić współpracę, państwo członkowskie powinny, w miarę możliwości, skoordynować harmonogramy nowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich lub dokonać przeglądu cykli dotychczasowych planów.
Poprawka 64
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera a
a)   regionalne struktury współpracy instytucjonalnej obejmujące strefę przybrzeżną lub dany region bądź podregion morski; lub
a)   regionalne konwencje morskie lub inne regionalne struktury współpracy instytucjonalnej obejmujące strefę przybrzeżną lub dany region bądź podregion morski; lub
Poprawka 65
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera b
b)   sieci dedykowane właściwych organów państw członkowskich obejmujące dany region lub podregion morski.
b)   sieci właściwych organów państw członkowskich obejmujące daną strefę przybrzeżną, dany region lub podregion morski;
Poprawka 66
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera b a (nowa)
ba)  wszelkie inne podejście spełniające wymogi ust. 1.
Poprawka 67
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13
Państwa członkowskie, do którego przylega strefa przybrzeżna lub obszar morski państwa trzeciego powinny dołożyć wszelkich starań, aby uzgodnić swoje plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategie zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną z tym państwem trzecim w danym regionie lub podregionie morskim i związanej z nim strefie przybrzeżnej.
Zgodnie z międzynarodowym prawem morskim i odpowiednimi konwencjami państwa członkowskie, do których przylega strefa przybrzeżna lub obszar morski państwa trzeciego, zasięgają opinii tego państwa oraz dokładają wszelkich starań, aby współpracować i uzgodnić swoje plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategie zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną z tym państwem trzecim w danym regionie lub podregionie morskim i związanej z nim strefie przybrzeżnej.
Poprawka 87
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14
1.  Każde państwo członkowskie wyznacza w odniesieniu do każdej strefy przybrzeżnej oraz każdego regionu lub podregionu morskiego organ lub organy właściwe w sprawach dotyczących wdrożenia niniejszej dyrektywy, także w celu zapewnienia współpracy z innymi państwami członkowskimi, jak określono w art. 12, i współpracy z państwami trzecimi, jak określono w art. 13.
1.  Każde państwo członkowskie wyznacza w odniesieniu do każdej strefy przybrzeżnej oraz każdego regionu morskiego organ lub organy odpowiedzialne za wdrożenie niniejszej dyrektywy, także w celu zapewnienia współpracy z innymi państwami członkowskimi, jak określono w art. 12, i współpracy z państwami trzecimi, jak określono w art. 13.
2.  Każde państwo członkowskie przekazuje Komisji wykaz właściwych organów wraz z informacjami wymienionymi w załączniku I do niniejszej dyrektywy.
2.  Każde państwo członkowskie przekazuje Komisji wykaz odpowiedzialnych organów wraz z informacjami wymienionymi w załączniku I do niniejszej dyrektywy.
3.  Jednocześnie państwa członkowskie przesyłają do Komisji wykaz swoich właściwych organów przy tych organach międzynarodowych, w których pracach uczestniczą i które są właściwe do spraw wdrażania niniejszej dyrektywy.
3.  Jednocześnie państwa członkowskie przesyłają do Komisji wykaz swoich właściwych organów przy tych organach międzynarodowych, w których pracach uczestniczą i które są właściwe do spraw wdrażania niniejszej dyrektywy.
4.  Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o wszelkich zmianach dotyczących informacji przekazanych zgodnie z ust. 1 w ciągu sześciu miesięcy od daty wprowadzenia w życie takiej zmiany.
4.  Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o wszelkich zmianach dotyczących informacji przekazanych zgodnie z ust. 1 w ciągu sześciu miesięcy od daty wprowadzenia w życie takiej zmiany.
4a.  Zgodnie z zasadą pomocniczości, każde państwo członkowskie może wyznaczyć swoje odpowiedzialne organy przy poszanowaniu poszczególnych szczebli instytucjonalnych i poziomów zarządzania.
Poprawka 68
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2
2.   Sprawozdanie to musi zawierać przynajmniej informacje o wykonaniu art. 6–13.
2.   Sprawozdanie to musi zawierać przynajmniej informacje o wykonaniu art. 6–13. W miarę możliwości treść i formę sprawozdania należy zharmonizować z odpowiednimi specyfikacjami przewidzianymi w dyrektywie 2008/56/WE.
Poprawka 69
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3
3.   Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat postępów we wdrażaniu niniejszej dyrektywy.
3.   Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat postępów we wdrażaniu niniejszej dyrektywy najpóźniej rok po terminie, w którym należy ustanowić plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i zintegrowane strategie zarządzania strefą przybrzeżną.
Poprawka 70
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – wprowadzenie
1.   Komisja może – w drodze aktów wykonawczych – przyjąć przepisy dotyczące:
1.   Bez uszczerbku dla specyfikacji dotyczących istotnych powiązanych planów i strategii Komisja może – w drodze aktów wykonawczych – przyjąć przepisy dotyczące:
Poprawka 71
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera a – wprowadzenie
a)   specyfikacji eksploatacyjnych w zakresie zarządzania danymi, o których mowa w art. 10, pod warunkiem że nie zostały ustanowione za pomocą innych aktów prawnych UE, takich jak dyrektywy 2007/2/WE i 2008/56/WE,
a)   specyfikacji proceduralnych w zakresie zarządzania danymi, o których mowa w art. 10, pod warunkiem że nie zostały ustanowione za pomocą innych aktów prawnych Unii, takich jak dyrektywy 2007/2/WE i 2008/56/WE,
Poprawka 72
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera a – tiret pierwsze
–  w sprawie udostępniania danych oraz łączenia z istniejącymi procesami zarządzania i gromadzenia danych; oraz
–   w sprawie skutecznego udostępniania danych oraz łączenia z istniejącymi systemami zarządzania danymi i procesami ich gromadzenia; oraz
Poprawka 73
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera b – wprowadzenie
b)   etapów operacyjnych prowadzących do ustanowienia planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną oraz sprawodawczości odnoszące się do
b)   etapów proceduralnych przyczyniających się do ustanowienia planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategii zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną oraz sprawozdawczości na ich temat, odnoszące się do:
Poprawka 74
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera b – tiret trzecie
–  współpracy transgranicznej;
–   najskuteczniejszej współpracy transgranicznej;
Poprawka 75
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera b – tiret czwarte
–  konsultacji społecznych.
skreślone
Poprawka 76
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2
2.  przypadku odesłania do ustępu 1 stosuje się art. 5 rozporządzenia nr 182/2011.
2.  przypadku odniesienia do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
Poprawka 77
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2
2.   Przepisy, o których mowa w ust. 1, przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.
2.   Przepisy, o których mowa w ust. 1, przyjęte przez państwa członkowskie po wejściu w życie niniejszej dyrektywy zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.
Poprawka 78
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 4
4.   Plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategie zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną, o których mowa w art. 4 ust. 1, należy opracować w ciągu 36 miesięcy od wejścia w życie niniejszej dyrektywy.
4.   Plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i strategie zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną, o których mowa w art. 4 ust. 1, należy opracować w ciągu 48 miesięcy od wejścia w życie niniejszej dyrektywy.
Poprawka 79
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 5
5.   Sprawozdanie, o którym mowa w art. 15 ust. 1, przedkłada się najpóźniej po upływie 42 miesięcy od wejścia w życie niniejszej dyrektywy, a następnie co sześć lat.
5.   Sprawozdanie, o którym mowa w art. 15 ust. 1, przedkłada się najpóźniej po upływie 54 miesięcy od wejścia w życie niniejszej dyrektywy, a następnie co sześć lat.
Poprawka 80
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 6
6.   Sprawozdanie na temat postępów we wdrażaniu dyrektywy, o którym mowa w art. 15 ust. 3, przedkłada się najpóźniej po upływie sześciu miesięcy od daty, o której mowa w ust. 5, a następnie co sześć lat.
6.   Sprawozdanie na temat postępów we wdrażaniu dyrektywy, o którym mowa w art. 15 ust. 3, przedkłada się najpóźniej po upływie sześciu miesięcy od daty, o której mowa w ust. 5, a następnie co cztery lata.
Poprawka 81
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 6 a (nowy)
6a.  Obowiązki dotyczące transpozycji zawarte w niniejszej dyrektywie nie mają zastosowania do państw śródlądowych.

(1) Sprawa została odesłana do właściwej komisji w celu ponownego rozpatrzenia zgodnie z art. 57 ust. 2 akapit drugi regulaminu (A7-0379/2013).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności