Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0074(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0379/2013

Texte depuse :

A7-0379/2013

Dezbateri :

PV 11/12/2013 - 13
CRE 11/12/2013 - 13

Voturi :

PV 12/12/2013 - 12.8
CRE 12/12/2013 - 12.8
Explicaţii privind voturile
PV 17/04/2014 - 9.5
CRE 17/04/2014 - 9.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0588
P7_TA(2014)0449

Texte adoptate
PDF 621kWORD 296k
Joi, 12 decembrie 2013 - Strasbourg
Amenajarea spațiului maritim și managementul integrat al zonelor costiere ***I
P7_TA(2013)0588A7-0379/2013

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 12 decembrie 2013 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui cadru pentru amemnajarea spațiului maritim și managementul integrat al zonelor costiere (COM(2013)0133 – C7-0065/2013 – 2013/0074(COD))(1)

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de directivă
Referirea 1a (nouă)
având în vedere Decizia Consiliului 2010/631/UE din 13 septembrie 2010 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului privind managementul integrat al zonelor costiere ale Mării Mediterane la Convenția privind protejarea mediului marin și a zonei de coastă a Mării Mediterane1,
__________________
1 JO L 279, 23.10.2010, p. 1.
Amendamentul 2
Propunere de directivă
Considerentul 1
(1)   Cererea mare și aflată într-o creștere rapidă de spațiu maritim pentru diverse scopuri (cum ar fi instalațiile de energie din surse regenerabile, navigația maritimă și activitățile de pescuit, conservarea ecosistemelor, turismul și instalațiile de acvacultură), precum și presiunile multiple exercitate asupra resurselor costiere necesită o abordare integrată a amenajării și a managementului.
(1)   Cererea mare și aflată într-o creștere rapidă de spațiu maritim pentru diverse scopuri (cum ar fi instalațiile de energie din surse regenerabile, explorarea și exploatarea petrolului și a gazului, navigația maritimă și activitățile de pescuit, conservarea ecosistemelor și a biodiversității, extragerea materiilor prime, turismul și instalațiile de acvacultură), precum și presiunile multiple exercitate asupra resurselor costiere necesită o abordare integrată a amenajării și a managementului.
Amendamentul 3
Propunere de directivă
Considerentul 2
(2)   O astfel de abordare a managementului oceanelor a fost elaborată în cadrul politicii maritime integrate pentru Uniunea Europeană, incluzând, ca pilon de protecție a mediului al acesteia, Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru de acțiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin. Obiectivul politicii maritime integrate constă în a sprijini dezvoltarea sustenabilă a mărilor și a oceanelor și în a dezvolta procese decizionale coordonate, coerente și transparente în ceea ce privește politicile sectoriale ale Uniunii care afectează oceanele, mările, insulele, regiunile costiere și cele ultraperiferice și sectoarele maritime, inclusiv prin strategii la nivelul bazinelor maritime sau strategii macroregionale.
(2)   O astfel de abordare a managementului oceanelor și a guvernanței maritime a fost elaborată în cadrul politicii maritime integrate pentru Uniunea Europeană, incluzând, ca pilon de protecție a mediului al acesteia, Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru de acțiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin. Obiectivul politicii maritime integrate constă în a sprijini dezvoltarea sustenabilă a mărilor și a oceanelor și în a dezvolta procese decizionale coordonate, coerente și transparente în ceea ce privește politicile sectoriale ale Uniunii care afectează oceanele, mările, insulele, regiunile costiere și cele ultraperiferice și sectoarele maritime, inclusiv prin strategii la nivelul bazinelor maritime sau strategii macroregionale.
Amendamentul 4
Propunere de directivă
Considerentul 3
(3)   Politica maritimă integrată identifică amenajarea spațiului maritim și managementul integrat al zonelor costiere ca fiind instrumente de politică transsectoriale cu ajutorul cărora autoritățile publice și părțile interesate pot utiliza o abordare coordonată și integrată. Utilizarea unei abordări ecosistemice va contribui la promovarea creșterii sustenabile a economiilor maritime și costiere și a utilizării sustenabile a resurselor marine și costiere.
(3)   Politica maritimă integrată identifică amenajarea spațiului maritim și managementul integrat al zonelor costiere ca fiind instrumente de politică transsectoriale cu ajutorul cărora autoritățile publice și părțile interesate pot utiliza o abordare coordonată, integrată și transfrontalieră. Utilizarea unei abordări ecosistemice va contribui la promovarea creșterii sustenabile a economiilor maritime și costiere și a utilizării sustenabile a resurselor marine și costiere.
Amendamentul 5
Propunere de directivă
Considerentul 5
(5)  În recenta sa comunicare intitulată „«Creșterea albastră»: oportunități pentru o creștere sustenabilă în domeniul marin și maritim”, Comisia a identificat o serie de inițiative în curs ale UE care sunt menite să implementeze Strategia Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Comunicarea a evidențiat, de asemenea, o serie de activități sectoriale asupra cărora inițiativele privind „Creșterea albastră” ar trebui să se concentreze în viitor și care ar trebui să fie sprijinite în mod corespunzător de planurile de amenajare a spațiului maritim și de strategiile de management integrat al zonelor costiere.
(5)  În recenta sa comunicare intitulată „«Creșterea albastră»: oportunități pentru o creștere sustenabilă în domeniul marin și maritim”, Comisia a identificat o serie de inițiative în curs ale UE care sunt menite să implementeze Strategia Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Comunicarea a evidențiat, de asemenea, o serie de activități sectoriale asupra cărora inițiativele privind „Creșterea albastră” ar trebui să se concentreze în viitor și care ar trebui să fie sprijinite în mod corespunzător de planurile de amenajare a spațiului maritim și de strategiile de management integrat al zonelor costiere. Sprijinul clar al statelor membre în favoarea respectivelor domenii strategice identificate va asigura securitatea juridică și previzibilitatea pentru investițiile actorilor publici și privați, care vor avea un efect de pârghie asupra tuturor politicilor sectoriale legate de spațiul maritim și costier.
Amendamentul 6
Propunere de directivă
Considerentul 7
(7)  În preambulul Convenției Națiunilor Unite asupra dreptului mării (UNCLOS) se precizează faptul că aspectele referitoare la utilizarea spațiului oceanic sunt strâns legate între ele și trebuie abordate în ansamblu. Amenajarea spațiului oceanic reprezintă pasul logic care permite structurarea utilizării drepturilor acordate în temeiul UNCLOS, precum și un instrument practic care sprijină statele membre să își respecte obligațiile.
(7)  În preambulul Convenției Națiunilor Unite asupra dreptului mării (UNCLOS) se precizează faptul că aspectele referitoare la utilizarea spațiului oceanic sunt strâns legate între ele și trebuie abordate în ansamblu. Amenajarea spațiului oceanic reprezintă pasul logic care permite structurarea utilizării drepturilor acordate în temeiul UNCLOS, precum și un instrument practic care sprijină statele membre și autoritățile regionale și locale competente să își respecte obligațiile.
Amendamentul 7
Propunere de directivă
Considerentul 10
(10)  Pentru a asigura coerența și claritatea juridică, domeniul de aplicare geografic al amenajării spațiului maritim și al strategiilor de management integrat al zonelor costiere ar trebui să fie definit în conformitate cu instrumentele legislative existente ale Uniunii și dreptul maritim internațional.
(10)  Pentru a asigura coerența și claritatea juridică, domeniul de aplicare geografic al amenajării spațiului maritim și al managementului integrat al zonelor costiere ar trebui să fie definit în conformitate cu instrumentele legislative existente ale Uniunii și dreptul maritim internațional, în special UNCLOS.
Amendamentul 8
Propunere de directivă
Considerentul 12
(12)  Deși este indicat ca Uniunea să stabilească norme privind planurile de amenajare a spațiului maritim și strategiile de management integrat al zonelor costiere, statele membre și autoritățile lor competente rămân responsabile pentru a concepe și a determina conținutul acestor planuri și strategii pentru apele lor marine și zonele lor costiere, inclusiv pentru repartizarea spațiului maritim între diferitele activități sectoriale.
(12)  Deși este indicat ca Uniunea să stabilească un cadru transparent și coerent privind planurile de amenajare a spațiului maritim și strategiile de management integrat al zonelor costiere, statele membre și autoritățile lor competente rămân responsabile pentru a concepe și a determina conținutul acestor planuri și strategii pentru apele lor marine și zonele lor costiere, inclusiv pentru repartizarea spațiului maritim între diferitele activități sectoriale și utilizări maritime.
Amendamentul 9
Propunere de directivă
Considerentul 13
(13)  Pentru a respecta principiile subsidiarității și proporționalității și pentru a reduce la minimum sarcina administrativă suplimentară, transpunerea și implementarea prezentei directive trebuie să se bazeze, în cea mai mare măsură posibilă, pe norme și mecanisme naționale existente. Strategiile de management integrat al zonelor costiere trebuie să fie întemeiate pe principiile și elementele prevăzute în Recomandarea 2002/413/CE a Consiliului și Decizia 2010/631/UE a Consiliului.
(13)  Pentru a respecta principiile subsidiarității și proporționalității și pentru a reduce la minimum sarcina administrativă suplimentară, transpunerea și implementarea prezentei directive ar trebui să se bazeze, în cea mai mare măsură posibilă, pe norme și mecanisme naționale existente și pe cele prevăzute de convențiile maritime regionale. Strategiile de management integrat al zonelor costiere trebuie să fie întemeiate pe principiile și elementele prevăzute în Recomandarea 2002/413/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2002 cu privire la punerea în aplicare a managementului integrat al zonelor costiere în Europa18a și Decizia 2010/631/UE a Consiliului.
______________
18a JO L 148, 6.6.2002, p. 24.
Amendamentul 10
Propunere de directivă
Considerentul 15
(15)  Amenajarea spațiului maritim și managementul integrat al zonelor costiere trebuie să utilizeze abordarea ecosistemică menționată la articolul 1 alineatul (3) din Directiva 2008/56/CE, pentru a se asigura menținerea presiunii totale a tuturor activităților la un nivel compatibil cu obținerea unei stări ecologice bune și faptul că nu este compromisă capacitatea ecosistemelor marine de a reacționa la schimbările induse de om, făcând posibilă totodată o utilizare sustenabilă a bunurilor și a serviciilor marine de către generațiile prezente și cele viitoare.
(15)  Amenajarea spațiului maritim și managementul integrat al zonelor costiere trebuie să utilizeze abordarea ecosistemică menționată la articolul 1 alineatul (3) din Directiva 2008/56/CE, ținând seama de principiile subsidiarității, precauției și acțiunii preventive, astfel cum sunt prevăzute la articolul 191 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, pentru a se asigura menținerea presiunii totale a tuturor activităților maritime și costiere la un nivel compatibil cu obținerea unei stări ecologice bune și cu conservarea resurselor naturale și faptul că nu este compromisă capacitatea ecosistemelor marine de a reacționa la schimbările induse de om, făcând posibilă totodată o utilizare sustenabilă a bunurilor și a serviciilor marine de către generațiile prezente și cele viitoare.
Amendamentul 11
Propunere de directivă
Considerentul 16
(16)   Amenajarea spațiului maritim și managementul integrat al zonelor costiere vor contribui, printre altele, la realizarea obiectivelor Directivei 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile19, ale Regulamentului (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului20, ale Deciziei nr. 884/2004/CE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 1692/96/CE privind orientările comunitare pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport21, ale Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, ale Directivei 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru de acțiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin, ale Strategiei UE în domeniul biodiversității pentru 202022, ale Foii de parcurs către o Europă eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor23, ale Strategiei UE privind adaptarea la schimbările climatice24, precum și, după caz, ale politicii regionale a UE, incluzând strategiile la nivelul bazinelor maritime și cele macroregionale.
(16)   Amenajarea spațiului maritim și managementul integrat al zonelor costiere vor contribui, printre altele, la realizarea obiectivelor Directivei 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile19, ale Regulamentului (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului20, Directivei 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice20a, Directivei 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică20b, ale Deciziei nr. 884/2004/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 de modificare a Deciziei nr. 1692/96/CE privind orientările comunitare pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport21, ale Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, ale Directivei 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru de acțiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin, ale Strategiei UE în domeniul biodiversității pentru 202022, ale Foii de parcurs către o Europă eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor23, ale Strategiei UE privind adaptarea la schimbările climatice24 și ale Comunicării Comisiei COM(2009)0008 intitulate „Obiective strategice și recomandări pentru politica UE în domeniul transportului maritim până în 2018”, precum și, după caz, ale politicii regionale a UE, incluzând strategiile la nivelul bazinelor maritime și cele macroregionale.
_______________
_________________
19 JO L 140, 5.6.2009, pp. 16-62.
19 JO L 140, 5.6.2009, p. 16.
20 JO L 358, 31.12.2002, p. 59-80.
20 JO L 358, 31.12.2002, p. 59.
20a JO L 20, 26.1.2010, p. 7.
20b JO L 206, 22.7.1992, p. 7.
21 JO L 167, 30/04/2005, pp. 1-38.
21 JO L 167, 30.4.2004, p. 1.
22 COM(2011) 244 final.
22 COM(2011)0244.
23 COM(2011) 571 final.
23 COM(2011)0571.
24 COM(2013) XXX.
24 COM(2013) XXX.
Amendamentul 12
Propunere de directivă
Considerentul 17
(17)   Activitățile maritime și cele costiere sunt adesea strâns legate între ele. Aceasta necesită ca planurile de amenajare a spațiului maritim și strategiile de management integrat al zonelor costiere să fie coordonate sau integrate, pentru a garanta utilizarea sustenabilă a spațiului maritim și managementul zonelor costiere ținând cont de factori sociali, economici și de mediu.
(17)   Activitățile maritime și cele costiere sunt adesea strâns legate între ele și interdependente. Aceasta necesită ca planurile de amenajare a spațiului maritim și strategiile de management integrat al zonelor costiere să fie coordonate, interconectate sau integrate, pentru a garanta utilizarea sustenabilă a spațiului maritim și managementul zonelor costiere ținând cont de factori și obiective din domeniul social, economic și ecologic.
Amendamentul 13
Propunere de directivă
Considerentul 18
(18)   În vederea îndeplinirii obiectivelor prezentei directive, planurile de amenajare a spațiului maritim și strategiile de management integrat al zonelor costiere ar trebui să acopere ciclul complet format din identificarea problemei, colectarea de informații, planificare, luarea deciziilor, implementare și monitorizarea implementării, și să se bazeze pe cele mai bune cunoștințe științifice disponibile. Este necesar să se valorifice la maximum mecanismele prevăzute în legislația existentă sau viitoare, inclusiv în Decizia 2010/477/UE a Comisiei referitoare la criteriile și la standardele metodologice privind starea ecologică bună a apelor marine sau în inițiativa Comisiei „Cunoașterea mediului marin 202025”.
(18)   În vederea îndeplinirii obiectivelor prezentei directive, planurile de amenajare a spațiului maritim și strategiile de management integrat al zonelor costiere ar trebui să acopere ciclul complet format din identificarea problemei, colectarea de informații, planificare, luarea deciziilor, implementare, monitorizarea implementării, revizuirea sau actualizarea și ar trebui să se bazeze pe cele mai bune și mai recente cunoștințe științifice disponibile. Este necesar să se valorifice la maximum mecanismele prevăzute în legislația existentă sau viitoare, inclusiv în Decizia 2010/477/UE a Comisiei referitoare la criteriile și la standardele metodologice privind starea ecologică bună a apelor marine sau în inițiativa Comisiei „Cunoașterea mediului marin 202025”.
____________
_______________
25 COM(2010) 461 final.
25 COM(2010)0461.
Amendamentul 14
Propunere de directivă
Considerentul 19
(19)   Scopul principal al amenajării spațiului maritim constă în a identifica și a gestiona utilizările spațiale și conflictele din zonele maritime. Pentru a atinge acest scop, statele membre trebuie cel puțin să se asigure că din procesul sau procesele de planificare rezultă o imagine cuprinzătoare care identifică diferitele utilizări ale spațiului maritim, luând în considerare schimbările pe termen lung cauzate de schimbările climatice.
(19)   Scopurile principale ale amenajării spațiului maritim constau în a identifica și a gestiona utilizările spațiului, a reduce la minimum conflictele intersectoriale din zonele maritime și a stimula creșterea sustenabilă a sectorului maritim. Pentru a atinge aceste scopuri, statele membre trebuie cel puțin să se asigure că din procesul sau procesele de planificare rezultă o imagine cuprinzătoare care identifică diferitele utilizări ale spațiului maritim, luând în considerare schimbările pe termen lung cauzate de schimbările climatice.
Amendamentul 15
Propunere de directivă
Considerentul 20
(20)   Statele membre trebuie să se consulte și să își coordoneze planurile și strategiile cu autoritățile din statul membru sau țara terță cu răspundere pentru regiunea/subregiunea marină sau zona costieră vizată, în conformitate cu drepturile și obligațiile care le revin acestor state membre și țări terțe în temeiul legislației europene și internaționale. Pentru a asigura o cooperare transfrontalieră eficace între statele membre, precum și cu țările terțe învecinate, este necesară identificarea autorităților competente din fiecare stat membru. Prin urmare, statele membre trebuie să desemneze autoritatea sau autoritățile competente responsabile pentru cooperarea cu alte state membre sau țări terțe. Având în vedere diferențele dintre diversele regiuni/subregiuni marine, precum și dintre zonele costiere, nu este oportun să se stabilească în detaliu în prezenta directivă modul de funcționare a acestor mecanisme de cooperare.
(20)   Statele membre trebuie să se consulte și, pe cât posibil, să își coordoneze planurile și strategiile cu autoritățile din statul membru sau țara terță cu răspundere pentru regiunea/subregiunea marină sau zona costieră vizată, în conformitate cu drepturile și obligațiile care le revin acestor state membre și țări terțe în temeiul legislației europene și internaționale. Pentru a asigura o cooperare transfrontalieră eficace între statele membre, precum și cu țările terțe învecinate, este necesară identificarea autorităților competente din fiecare stat membru. Prin urmare, statele membre trebuie să desemneze autoritățile competente responsabile pentru cooperarea cu alte state membre sau țări terțe. Având în vedere diferențele dintre diversele regiuni/subregiuni marine, precum și dintre zonele costiere, nu este oportun să se stabilească în detaliu în prezenta directivă modul de funcționare a acestor mecanisme de cooperare.
Amendamentul 16
Propunere de directivă
Considerentul 21 a (nou)
(21a)  Pentru adaptarea zonelor costiere la schimbările climatice și combaterea fenomenului de eroziune sau a acumulării excesive de sedimente, a riscurilor de pătrundere a apelor marine, de înrăutățire a stării ecologice și de pierdere a biodiversității ecosistemelor costiere, este deosebit de importantă gestionarea sustenabilă și eco-compatibilă a sedimentelor costiere în ideea refacerii echilibrului zonelor cu probleme, expuse cel mai mult riscurilor. În cazul unei penurii de sedimente în cadrul sistemelor costiere pot fi utilizate depozitele de sedimente submarine situate pe platforma continentală.
Amendamentul 17
Propunere de directivă
Considerentul 22
(22)   Managementul zonelor maritime și costiere este complex și implică autorități, operatori economici și alte părți interesate aflate la diferite niveluri. Pentru a garanta o dezvoltare sustenabilă în mod eficace, este esențial ca părțile interesate, autoritățile și publicul să fie consultați la un moment oportun în cursul elaborării, în temeiul prezentei directive, a planurilor de amenajare a spațiului maritim și a strategiilor de management integrat al zonelor costiere, în conformitate cu legislația UE relevantă. Un bun exemplu pentru dispozițiile privind consultarea publică se regăsește la articolul 2 alineatul (2) din Directiva 2003/35/CE.
(22)   Managementul zonelor maritime și costiere este complex și implică autorități, operatori economici și alte părți interesate aflate la diferite niveluri. Pentru a garanta o dezvoltare sustenabilă în mod eficace, este esențial ca părțile interesate, autoritățile și publicul să fie consultați la un moment oportun în cursul elaborării planurilor de amenajare a spațiului maritim și a strategiilor de management integrat al zonelor costiere, în temeiul prezentei directive, în conformitate cu legislația UE relevantă.
Amendamentul 18
Propunere de directivă
Considerentul 25
(25)   Pentru a se asigura că elaborarea planurilor de amenajare a spațiului maritim și a strategiilor de management integrat al zonelor costiere se bazează pe date fiabile și pentru a evita o sarcină administrativă suplimentară, este esențial ca statele membre să colecteze cele mai bune date și informații disponibile prin utilizarea instrumentelor și uneltelor existente pentru colectarea de date, cum ar fi cele dezvoltate în contextul inițiativei „Cunoașterea mediului marin 2020”.
(25)   Pentru a se asigura că elaborarea planurilor de amenajare a spațiului maritim și a strategiilor de management integrat al zonelor costiere se bazează pe date fiabile și pentru a evita orice sarcină administrativă suplimentară, este esențial ca statele membre să colecteze și să utilizeze cele mai bune date și informații disponibile, încurajând părțile implicate relevante să facă schimb de date și informații și utilizând instrumentele și uneltele existente pentru colectarea de date, cum ar fi cele dezvoltate în contextul inițiativei „Cunoașterea mediului marin 2020”.
Amendamentul 19
Propunere de directivă
Considerentul 25 a (nou)
(25a)  Pentru a susține aplicarea prezentei directive pe scară largă și în mod coordonat la nivelul întregii Uniunii ar trebui identificate, în rândul instrumentelor financiare existente, resurse pentru susținerea programelor demonstrative și pentru schimbul de bune practici și de cercuri virtuoase în domeniul strategiilor, planurilor și guvernanței privind gestionarea zonelor costiere și a spațiului.
Amendamentul 20
Propunere de directivă
Considerentul 28
(28)   Transpunerea la timp a dispozițiilor prezentei directive este esențială, deoarece UE a adoptat o serie de inițiative de politică ce urmează să fie implementate până în anul 2020 și pe care prezenta directivă urmărește să le sprijine. Prin urmare, trebuie să se adopte cel mai scurt termen posibil pentru transpunerea prezentei directive,
(28)   Transpunerea la timp a dispozițiilor prezentei directive este esențială, deoarece UE a adoptat o serie de inițiative de politică ce urmează să fie implementate până în anul 2020 și pe care prezenta directivă urmărește să le sprijine și să le completeze. Prin urmare, trebuie să se adopte cel mai scurt termen posibil pentru transpunerea prezentei directive,
Amendamentul 21
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1
(1)   Prezenta directivă stabilește un cadru pentru amenajarea spațiului maritim și managementul integrat al zonelor costiere care urmărește promovarea creșterii sustenabile a economiilor maritime și costiere și a utilizării sustenabile a resurselor marine și costiere.
(1)   Prezenta directivă stabilește un cadru pentru amenajarea spațiului maritim, care implică managementul integrat al zonelor costiere care urmărește promovarea dezvoltării și a creșterii sustenabile a economiilor maritime și costiere și a utilizării sustenabile a resurselor marine și costiere, în special prin susținerea domeniilor prioritare identificate în Comunicarea Comisiei din 13 septembrie 2012 intitulată „«Creșterea albastră»: oportunități pentru o creștere sustenabilă în domeniul marin și maritim”.
Amendamentul 22
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2
(2)   Ca parte a politicii maritime integrate a Uniunii, acest cadru prevede elaborarea și implementarea de către statele membre a planurilor de amenajare a spațiului maritim și a strategiilor de management integrat al zonelor costiere, cu scopul de a îndeplini obiectivele precizate la articolul 5.
(2)   Ca parte a politicii maritime integrate a Uniunii, prezenta directivă oferă un cadru pentru elaborarea și implementarea de către statele membre a planurilor de amenajare a spațiului maritim și a strategiilor de management integrat al zonelor costiere, cu scopul de a îndeplini obiectivele precizate la articolul 5, luând în considerare interacțiunile pe plan terestru și maritim și cooperarea transfrontalieră îmbunătățită, pe baza dispozițiilor UNCLOS specifice.
Amendamentul 23
Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1
(1)   Dispozițiile prezentei directive se aplică apelor marine și zonelor costiere.
(1)   Dispozițiile prezentei directive se aplică tuturor apelor marine și zonelor costiere ale Uniunii, în conformitate cu legislația Uniunii și legislația națională existentă.
Amendamentul 24
Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2
(2)   Prezenta directivă nu se aplică activităților al căror obiectiv unic este apărarea sau securitatea națională. Cu toate acestea, fiecare stat membru face eforturi să garanteze că aceste activități se desfășoară într-un mod compatibil cu obiectivele prezentei directive.
(2)   Prezenta directivă nu se aplică activităților al căror obiectiv unic este apărarea sau securitatea națională. Cu toate acestea, statele membre fac eforturi să garanteze că aceste activități sunt puse în aplicare într-un mod compatibil cu obiectivele prezentei directive, în măsura în care acest lucru este rezonabil și realizabil.
Amendamentul 25
Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul 1
1.   „zonă costieră” înseamnă spațiul geomorfologic situat de o parte și de alta a malului mării având ca limită către mare limita exterioară a apelor teritoriale ale statelor membre și ca limită către țărm limita definită de statele membre în strategiile lor de management integrat al zonelor costiere;
1.   „zonă costieră” înseamnă malul mării și spațiul geomorfologic situat de o parte și de alta a malului mării, astfel cum este definit de statele membre în legislațiile lor respective, limita către mare nedepășind apele lor teritoriale;
Amendamentul 26
Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul 2
2.   „politică maritimă integrată” înseamnă politica Uniunii care are ca scop promovarea unui proces decizional coordonat și coerent pentru a maximiza dezvoltarea sustenabilă, creșterea economică și coeziunea socială a statelor membre, în special în ceea ce privește regiunile costiere, insulare și ultraperiferice din Uniune, precum și sectoarele maritime, prin politici coerente legate de domeniul maritim și printr-o cooperare internațională relevantă;
2.   „politică maritimă integrată” înseamnă politica Uniunii instituită în scopul promovării unei guvernanțe maritime transsectoriale și transfrontaliere coordonate și coerente pentru a maximiza dezvoltarea sustenabilă, creșterea economică și coeziunea socială a statelor membre, în special în ceea ce privește regiunile costiere, insulare și ultraperiferice din Uniune, precum și sectoarele maritime, prin politici coerente legate de domeniul maritim și printr-o cooperare internațională relevantă;
Amendamentul 27
Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul 2 a (nou)
2a.  „planuri de amenajare a spațiului maritim” înseamnă planul sau planurile rezultate în urma unui proces public ce constă în analizarea și planificarea distribuției spațiale și temporale a activităților umane în zonele maritime cu scopul de a îndeplini obiective economice, de mediu și sociale definite de prezenta directivă și în conformitate cu politicile naționale relevante, în vederea stabilirii modurilor de utilizare a spațiului maritim pentru diferite activități, încurajând mai ales utilizările multiple și evitând compartimentarea activităților.
Amendamentul 28
Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul 2 b (nou)
2b.  „strategii de management integrat al zonelor costiere” înseamnă practicile și/sau strategiile oficiale și neoficiale care urmăresc gestionarea integrată a tuturor proceselor politice care afectează zonele costiere, abordând într-un mod coordonat interacțiunile uscat-mare ale activităților costiere, cu scopul de a asigura dezvoltarea sustenabilă a zonelor costiere și marine. Astfel de strategii garantează luarea în mod coerent a deciziilor în materie de gestionare sau de dezvoltare în toate sectoarele pentru a evita, sau cel puțin a limita, conflictele în utilizarea zonelor costiere.
Vot separat
Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul 3
3.  „regiune sau subregiune marină” înseamnă regiunile și subregiunile marine vizate la articolul 4 din Directiva 2008/56/CE;
3.  „regiune marină” înseamnă regiunile marine vizate la articolul 4 din Directiva 2008/56/CE;
Amendamentul 29
Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul 4
4.  „ape marine” înseamnă apele, fundul mării și subsolul marin astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2008/56/CE;
4.  „ape marine” înseamnă apele, fundul mării și subsolul marin situate în partea exterioară a liniei de bază care este limita de măsurare a întinderii apelor teritoriale care se extind până la extremitatea zonei în care un stat membru deține și/sau își exercită jurisdicția, conform UNCLOS, cu excepția apelor adiacente țărilor și teritoriilor menționate în anexa II la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și a departamentelor și colectivităților franceze de peste mări;
Amendamentul 31
Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul 7
7.   „stare ecologică bună” înseamnă starea ecologică la care se face referire în articolul 3 alineatul (5) din Directiva 2008/56/CE.
7.   „stare ecologică bună” înseamnă starea ecologică la care se face referire în articolul 3 alineatul (5) din Directiva 2008/56/CE și în Decizia 2010/477/UE a Comisiei.
Amendamentul 32
Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1
(1)   Fiecare stat membru elaborează și implementează un plan sau planuri de amenajare a spațiului maritim și o strategie sau strategii de management integrat al zonelor costiere. Aceste planuri și strategii pot fi elaborate sub forma unor documente distincte.
(1)   Fiecare stat membru elaborează și implementează amenajarea spațiului maritim. În cazul în care statul membru nu integrează interacțiunile uscat-mare în planul său de amenajare a spațiului maritim, respectivele interacțiuni sunt abordate prin management integrat al zonelor costiere. Statele membre pot decide dacă să urmeze o abordare integrată sau să întocmească planuri de amenajare a spațiului maritim și strategii de management integrat al zonelor costiere separat.
Amendamentul 33
Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 a (nou)
(1a)  Statele membre sau autoritățile regionale sau locale competente rămân în continuare responsabile de conceperea și determinarea conținutului unor asemenea planuri și strategii, inclusiv de repartizarea spațiului maritim între diferitele activități sectoriale și diferitele utilizări în scopuri maritime și marine.
Amendamentul 34
Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3
(3)   Atunci când elaborează planurile de amenajare a spațiului maritim și strategiile de management integrat al zonelor costiere, statele membre acordă atenția cuvenită particularităților regiunilor și subregiunilor, activităților sectoriale respective, apelor marine și zonelor costiere vizate, precum și potențialelor impacturi ale schimbărilor climatice.
(3)   Atunci când elaborează planurile de amenajare a spațiului maritim și strategiile de management integrat al zonelor costiere, statele membre acordă atenția cuvenită particularităților și nevoilor regiunilor și subregiunilor marine și costiere, precum și oportunităților create de acestea, activităților sectoriale existente și viitoare respective, apelor marine și zonelor costiere vizate, precum și impactului schimbărilor climatice.
Amendamentul 35
Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 a (nou)
(3a)  În special, în cazul regiunilor ultraperiferice ale Uniunii, articolul 349 din TFUE este respectat, ținându-se seama de particularitățile și de constrângerile care caracterizează respectivele regiuni.
Amendamentul 36
Propunere de directivă
Articolul 5
Planurile de amenajare a spațiului maritim și strategiile de management integrat al zonelor costiere utilizează o abordare ecosistemică pentru a facilita coexistența activităților sectoriale concurente în apele marine și zonele costiere și a preveni conflictele dintre aceste activități, și urmăresc să contribuie la:
(1)  Planurile de amenajare a spațiului maritim și strategiile de management integrat al zonelor costiere aplică abordarea ecosistemică luând în considerare criteriile economice, sociale și de mediu la același nivel pentru a sprijini dezvoltarea și creșterea durabile în sectorul maritim. Acestea promovează coexistența activităților sectoriale relevante de o manieră compatibilă, reduc la minimum conflictele dintre respectivele activități în apele marine și zonele costiere și promovează cooperarea transfrontalieră și utilizarea multiplă a aceluiași spațiu maritim de către diferite sectoare.
(2)  Planurile de amenajare a spațiului maritim și strategiile de management integrat al zonelor costiere urmăresc să contribuie la următoarele obiective ale Uniunii:
(a)   asigurarea aprovizionării cu energie a Uniunii promovând dezvoltarea energiei din surse marine și a formelor noi de energie din surse regenerabile, interconectarea rețelelor energetice și eficiența energetică;
(a)   asigurarea aprovizionării cu energie a Uniunii promovând dezvoltarea energiei din surse marine și a formelor noi de energie din surse regenerabile, interconectarea rețelelor energetice și eficiența energetică;
(b)   promovarea dezvoltării transportului maritim și asigurarea unor rute navigabile eficiente și eficace din punctul de vedere al costurilor în întreaga Europă, incluzând accesibilitatea porturilor și siguranța transporturilor;
(b)   promovarea dezvoltării transportului maritim în întreaga Europă, incluzând accesibilitatea porturilor, siguranța transporturilor, conexiunile multimodale și sustenabilitatea;
(c)   stimularea dezvoltării sustenabile și a creșterii sectorului pescuitului și acvaculturii, inclusiv a ocupării forței de muncă în domeniul pescuitului și în sectoarele conexe;
(c)   stimularea dezvoltării sustenabile a sectorului pescuitului și a creșterii sustenabile a sectorului acvaculturii, inclusiv a ocupării forței de muncă în domeniul pescuitului și în sectoarele conexe;
(d)   asigurarea conservării, protecției și îmbunătățirii mediului, precum și a utilizării prudente și raționale a resurselor naturale, în special pentru a atinge o stare ecologică bună, pentru a stopa declinul biodiversității și degradarea serviciilor ecosistemice și pentru a reduce riscurile de poluare marină;
(d)   asigurarea conservării, protecției și îmbunătățirii mediului printr-o rețea reprezentativă și coerentă de zone protejate, precum și prin utilizarea prudentă, precaută și rațională a resurselor naturale, în special pentru a atinge o stare ecologică bună, pentru a stopa declinul biodiversității și degradarea serviciilor ecosistemice și pentru a reduce și preveni riscurile de poluare marină și a zonelor de coastă;
(e)   garantarea rezistenței la schimbările climatice a zonelor costiere și marine.
(e)   garantarea faptului că zonele costiere și marine sunt mai rezistente la impactul schimbărilor climatice, în vederea protejării zonelor de coastă vulnerabile.
(3)  Planurile de amenajare a spațiului maritim și strategiile de management integrat al zonelor costiere pot urmări să contribuie, de asemenea, la obiectivele naționale, cum ar fi:
(a)  promovarea extracției sustenabile a materiilor prime;
(b)  promovarea turismului sustenabil;
(c)  asigurarea conservării și protejării patrimoniului cultural;
(d)  garantarea utilizării în scopuri de recreere și a altor utilizări pentru public;
(e)  menținerea caracteristicilor economice și sociale tradiționale ale economiei maritime.
Amendamentul 37
Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1
(1)   Planurile de amenajare a spațiului maritim și strategiile de management integrat al zonelor costiere stabilesc etapele operaționale pentru realizarea obiectivelor prevăzute la articolul 5, luând în considerare toate activitățile și măsurile relevante care le sunt aplicabile.
(1)   Fiecare stat membru stabilește etapele procedurale pentru realizarea obiectivelor prevăzute la articolul 5, luând în considerare activitățile, utilizările și măsurile relevante care le sunt aplicabile.
Amendamentul 38
Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – litera b
(b)   să asigure o cooperare transfrontalieră eficace între statele membre, precum și între autoritățile naționale și părțile interesate din domeniul politicilor sectoriale relevante;
(b)   să asigure participarea eficace a părților interesate din domeniul politicilor sectoriale relevante, în conformitate cu articolul 9;
Amendamentul 39
Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – litera ba (nouă)
(ba)  asigură cooperarea transfrontalieră eficace între statele membre, în conformitate cu articolul 12;
Amendamentul 40
Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – litera c
(c)  să identifice efectele transfrontaliere ale planurilor de amenajare a spațiului maritim și ale strategiilor de management integrat al zonelor costiere asupra apelor marine și a zonelor costiere aflate sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe din aceeași regiune sau subregiune marină și din zonele costiere corespunzătoare, și să răspundă acestor efecte prin cooperarea cu autoritățile competente ale țărilor respective, în conformitate cu articolele 12 și 13;
(c)  să identifice efectele transfrontaliere ale planurilor de amenajare a spațiului maritim și ale strategiilor de management integrat al zonelor costiere asupra apelor marine și a zonelor costiere aflate sub suveranitatea sau jurisdicția țărilor terțe din aceeași regiune sau subregiune marină și din zonele costiere corespunzătoare, și să răspundă acestor efecte prin cooperarea cu autoritățile competente ale țărilor respective, în conformitate cu articolul 13;
Amendamentul 41
Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – litera ca (nouă)
(ca)  pe de o parte să se bazeze pe cele mai bine date disponibile și, pe de altă parte, să garanteze flexibilitatea necesară pentru a ține cont de evoluțiile viitoare.
Amendamentul 42
Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1
(1)  Planurile de amenajare a spațiului maritim conțin cel puțin o cartografiere a apelor marine, care identifică distribuția spațială și temporală reală și potențială a tuturor activităților maritime relevante, cu scopul de a îndeplini obiectivele stabilite la articolul 5.
(1)  Planurile de amenajare a spațiului maritim conțin cel puțin o cartografiere a apelor marine, care identifică distribuția spațială și temporală reală, planificată și potențială a tuturor utilizărilor și activităților maritime relevante, precum și componentele ecosistemice importante, cu scopul de a îndeplini obiectivele Uniunii stabilite la articolul 5.
Amendamentul 43
Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2 – partea introductivă
(2)  Atunci când elaborează planurile de amenajare a spațiului maritim, statele membre iau în considerare cel puțin următoarele activități:
(2)  Atunci când elaborează planurile de amenajare a spațiului maritim, statele membre iau în considerare, printre altele, următoarele utilizări și activități:
Amendamentul 44
Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2 – literele a - g
(a)   instalațiile pentru extracția de energie și producția de energie din surse regenerabile;
(a)  instalațiile pentru extracția de energie și producția de energie din surse regenerabile, precum și infrastructura de transport până la țărm;
(b)  siturile și infrastructurile de extracție a țițeiului și a gazelor naturale;
(b)  siturile și infrastructurile de explorare și de extracție a țițeiului, a gazelor naturale și a altor materii prime;
(c)  rutele de transport maritim;
(c)  rutele de transport maritim;
(d)  traseele cablurilor submarine și ale conductelor;
(d)  traseele cablurilor submarine și ale conductelor;
(e)  zonele de pescuit;
(e)  zone de pescuit existente și potențiale;
(f)  siturile de acvacultură maritimă;
(f)  zonele de acvacultură maritimă;
(g)  siturile de conservare a naturii.
(g)  siturile de protecție și conservare a naturii și a speciilor, zonele Natura 2000, alte ecosisteme marine sensibile și zonele limitrofe, în conformitate cu legislația Uniunii și cea națională;
(h)  turismul maritim și costier;
(i)  siturile de protecție a patrimoniului cultural;
(j)  zone de antrenament militar.
Amendamentul 45
Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1
(1)   Strategiile de management integrat al zonelor costiere conțin cel puțin un inventar al măsurilor existente aplicate în zonele costiere și o analiză a necesității unor acțiuni suplimentare, cu scopul de a îndeplini obiectivele stabilite la articolul 5. Strategiile prevăd o implementare integrată și transsectorială a politicii și țin cont de interacțiunile dintre activitățile terestre și cele maritime.
(1)   Atunci când stabilesc strategiile de management integrat al zonelor costiere, statele membre decid dacă să folosească un set de practici sau una sau mai multe strategii. Statele membre identifică măsurile existente aplicate în zonele costiere și întocmesc o analiză a necesității unor acțiuni suplimentare, cu scopul de a îndeplini obiectivele stabilite la articolul 5. Managementul integrat al zonelor costiere stimulează o implementare integrată și transsectorială a politicii și ține cont de interacțiunile dintre activitățile terestre și cele maritime, pentru a garanta conectivitatea uscat-mare.
Amendamentul 46
Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 – partea introductivă
(2)  Atunci când elaborează strategiile de management integrat al zonelor costiere, statele membre iau în considerare cel puțin următoarele activități:
(2)  Atunci când elaborează strategiile de management integrat al zonelor costiere, statele membre iau în considerare:
Amendamentul 47
Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 – litera a
(a)  exploatarea resurselor naturale specifice, incluzând instalațiile pentru extracția de energie și producția de energie din surse regenerabile;
eliminat
Amendamentul 48
Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 – litera aa (nouă)
(aa)  practicile și strategiile deja consacrate în conformitate cu Recomandarea 2002/413/CE;
Amendamentul 49
Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 – litera ab (nouă)
(ab)  practici, rețele și mecanisme de cooperare transfrontalieră oficiale și neoficiale deja existente;
Amendamentul 50
Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 – litera ac (nouă)
(ac)  activitățile, instalațiile, facilitățile și infrastructurile relevante.
Amendamentul 51
Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 – litera b
(b)  dezvoltarea infrastructurii, a instalațiilor de producție a energiei, a transportului, a porturilor, a lucrărilor maritime și a altor structuri, inclusiv a infrastructurii verzi;
eliminat
Amendamentul 52
Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 – litera c
(c)  agricultura și industria;
eliminat
Amendamentul 53
Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 – litera d
(d)  pescuitul și acvacultura;
eliminat
Amendamentul 54
Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 – litera e
(e)  conservarea, refacerea și managementul ecosistemelor costiere, ale serviciilor ecosistemice și ale siturilor naturii, precum și ale peisajelor costiere și ale insulelor;
(e)  protejarea, conservarea, refacerea și managementul ecosistemelor costiere, ale deltelor și ale zonelor umede protejate, ale serviciilor ecosistemice și ale siturilor naturii, precum și ale peisajelor costiere și ale insulelor;
Amendamentul 55
Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 – litera f
(f)  atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea.
(f)  atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, în special prin creșterea rezistenței ecosistemului;
Amendamentul 56
Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1
(1)  Statele membre stabilesc modalitățile de participare a publicului de așa manieră încât toate părțile interesate să se poată implica, încă dintr-un stadiu incipient, în elaborarea planurilor de amenajare a spațiului maritim și a strategiilor de management integrat al zonelor costiere.
Statele membre stabilesc modalitățile de participare a publicului prin informarea și consultarea actorilor relevanți și a autorităților și a publicului interesat încă dintr-un stadiu incipient, în elaborarea planurilor de amenajare a spațiului maritim și a strategiilor de management integrat al zonelor costiere. Statele membre asigură, de asemenea, accesul actorilor, autorităților și publicului în cauză la rezultate după finalizarea acestora.
Amendamentul 57
Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2
(2)  Participarea publicului garantează că părțile interesate relevante, autoritățile pertinente și publicul vizat sunt consultați cu privire la proiectele de planuri și de strategii și că au acces la rezultate de îndată ce sunt disponibile.
eliminat
Amendamentul 58
Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3
(3)  Atunci când stabilesc modalitățile de consultare a publicului, statele membre acționează în conformitate cu dispozițiile relevante ale celorlalte acte legislative ale Uniunii.
eliminat
Amendamentul 59
Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1
(1)   Statele membre organizează colectarea celor mai bune date disponibile și schimbul de informații care sunt necesare pentru planurile de amenajare a spațiului maritim și strategiile de management integrat al zonelor costiere.
(1)   Statele membre organizează colectarea și utilizarea celor mai bune date disponibile și schimbul de informații care sunt necesare pentru planurile de amenajare a spațiului maritim și strategiile de implementare a managementului integrat al zonelor costiere.
Amendamentul 60
Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3
(3)  Atunci când organizează colectarea și schimbul de date menționate la alineatul (1), statele membre utilizează, în măsura posibilului, instrumentele și uneltele dezvoltate în cadrul politicii maritime integrate.
(3)  Atunci când organizează colectarea și schimbul de date menționate la alineatul (1), statele membre utilizează, în măsura posibilului, instrumentele și uneltele dezvoltate în cadrul politicii maritime integrate, precum și alte politici relevante la nivelul Uniunii, cum ar fi cele stabilite în Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană (Inspire) 27a.
_____________
27a JO L 108, 25.4.2007, p. 1.
Amendamentul 61
Propunere de directivă
Articolul 11
Planurile de amenajare a spațiului maritim și strategiile de management integrat al zonelor costiere sunt supuse dispozițiilor Directivei 2001/42/CE.
Planurile de amenajare a spațiului maritim și strategiile de management integrat al zonelor costiere sunt supuse dispozițiilor Directivei 2001/42/CE și articolului 6 din Directiva 92/43/CEE, după caz.
Amendamentul 62
Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1
(1)  Fiecare stat membru învecinat cu o zonă costieră sau maritimă a unui alt stat membru cooperează cu acesta pentru a se asigura că planurile de amenajare a spațiului maritim și strategiile de management integrat al zonelor costiere sunt coerente și coordonate în întreaga zonă costieră sau regiune și/sau subregiune marină vizată. O astfel de cooperare ține cont în special de chestiuni de natură transnațională, cum ar fi infrastructura transfrontalieră.
(1)  Fiecare stat membru învecinat cu o zonă costieră sau maritimă a unui alt stat membru ia toate măsurile necesare pentru a coopera cu acesta pentru a se asigura că planurile de amenajare a spațiului maritim și strategiile de management integrat al zonelor costiere sunt coerente și coordonate în întreaga zonă costieră sau regiune și/sau subregiune marină vizată. O astfel de cooperare ține cont în special de chestiuni de natură transnațională, cum ar fi infrastructura transfrontalieră, și urmărește obținerea unei viziuni comune pentru fiecare strategie, existentă sau viitoare, referitoare la bazinele maritime.
Amendamentul 63
Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1 a (nou)
(1a)  Pentru a permite realizarea cooperării, statele membre ar trebui să își coordoneze, dacă este posibil, calendarul planurilor de amenajare a spațiului maritim sau să revizuiască ciclurile planurilor existente.
Amendamentul 64
Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – litera a
(a)  structurilor instituționale regionale în materie de cooperare care acoperă zona costieră sau regiunea/subregiunea marină vizată, sau
(a)  convențiilor maritime regionale sau altor structuri instituționale regionale în materie de cooperare care acoperă zona costieră sau regiunea/subregiunea marină vizată, sau
Amendamentul 65
Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – litera b
(b)  al unei rețele specializate de autorități competente din statele membre, care acoperă regiunea și/sau subregiunea marină vizată.
(b)  unei rețele specializate de autorități competente din statele membre, care acoperă regiunea costieră, regiunea și/sau subregiunea marină vizată sau
Amendamentul 66
Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – litera ba (nouă)
(ba)  oricărei alte abordări care întrunește cerințele de la alineatul (1).
Amendamentul 67
Propunere de directivă
Articolul 13
Statele membre învecinate cu o zonă costieră sau maritimă a unei țări terțe depun toate eforturile pentru a-și coordona planurile de amenajare a spațiului maritim și strategiile de management integrat al zonelor costiere cu țara terță respectivă în regiunea sau subregiunea marină și zona costieră corespunzătoare care sunt vizate.
Statele membre învecinate cu o zonă costieră sau maritimă a unei țări terțe, în conformitate cu dreptul și convențiile maritime internaționale, consultă țara respectivă și depun toate eforturile pentru a coopera cu aceasta și pentru a-și coordona planurile de amenajare a spațiului maritim și strategiile de management integrat al zonelor costiere cu aceasta în regiunea sau subregiunea marină și zona costieră corespunzătoare care sunt vizate.
Amendamentul 87
Propunere de directivă
Articolul 14
(1)   Fiecare stat membru desemnează, pentru fiecare zonă costieră și regiune sau subregiune marină vizată, autoritatea sau autoritățile competente pentru implementarea prezentei directive, inclusiv pentru asigurarea cooperării cu alte state membre, așa cum este prevăzută la articolul 12, și a cooperării cu țările terțe, așa cum este prevăzută la articolul 13.
(1)   Fiecare stat membru desemnează, pentru fiecare zonă costieră și regiune marină vizată, autoritatea sau autoritățile responsabile cu implementarea prezentei directive, inclusiv pentru asigurarea cooperării cu alte state membre, așa cum este prevăzută la articolul 12, și a cooperării cu țările terțe, așa cum este prevăzută la articolul 13.
(2)   Fiecare stat membru furnizează Comisiei o listă a autorităților competente, împreună cu informațiile enumerate în anexa I la prezenta directivă.
(2)   Fiecare stat membru furnizează Comisiei o listă a autorităților responsabile, împreună cu informațiile enumerate în anexa I la prezenta directivă.
(3)   În același timp, fiecare stat membru comunică Comisiei o listă cu autoritățile sale competente responsabile în cadrul organismelor internaționale la care participă și care sunt relevante pentru implementarea prezentei directive.
(3)   În același timp, fiecare stat membru comunică Comisiei o listă cu autoritățile sale competente responsabile în cadrul organismelor internaționale la care participă și care sunt relevante pentru implementarea prezentei directive.
(4)   Fiecare stat membru informează Comisia cu privire la orice modificare a informațiilor comunicate în temeiul alineatului (1), în termen de șase luni de la intrarea în vigoare a unei asemenea modificări.
(4)   Fiecare stat membru informează Comisia cu privire la orice modificare a informațiilor comunicate în temeiul alineatului (1), în termen de șase luni de la intrarea în vigoare a unei asemenea modificări.
(4a)  În conformitate cu principiul subsidiarității, fiecare stat membru își poate desemna autoritățile responsabile în funcție de nivelurile instituționale și de guvernanță existente.
Amendamentul 68
Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2
(2)  Acest raport conține cel puțin informații privind implementarea articolelor 6-13.
(2)  Acest raport conține cel puțin informații privind punerea în aplicare a articolelor 6-13. Dacă este posibil, se va asigura concordanța conținutului și a formatului raportului cu specificațiile pertinente prevăzute de Directiva 2008/56/CE.
Amendamentul 69
Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3
(3)  Comisia înaintează Parlamentului European și Consiliului un raport care evidențiază progresele înregistrate în implementarea prezentei directive.
(3)  Cel mai târziu la un an de la expirarea termenului de elaborare a planurilor de amenajare a spațiului maritim și a strategiilor de management integrat al zonelor costiere, Comisia înaintează Parlamentului European și Consiliului un raport care evidențiază progresele înregistrate în punerea în aplicare a prezentei directive.
Amendamentul 70
Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – partea introductivă
(1)  Prin intermediul unor acte de punere în aplicare, Comisia poate adopta dispoziții privind următoarele:
(1)  Fără a aduce atingere specificațiilor în ceea ce privește conținutul specific al planurilor și al strategiilor, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, Comisia poate adopta dispoziții privind următoarele:
Amendamentul 71
Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera a – partea introductivă
(a)  cu condiția să nu fi fost stabilite prin alte acte legislative ale UE, cum ar fi Directiva 2007/2/CE sau Directiva 2008/56/CE, specificațiile operaționale pentru gestionarea datelor vizate la articolul 10, în ceea ce privește
(a)  cu condiția să nu fi fost stabilite prin alte acte legislative ale Uniunii, cum ar fi Directiva 2007/2/CE sau Directiva 2008/56/CE, specificațiile asociate procesului pentru gestionarea datelor vizate la articolul 10, în ceea ce privește
Amendamentul 72
Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera a – liniuța 1
–  partajarea datelor și interacționarea cu procese existente de gestionare și de colectare a datelor și
partajarea eficientă a datelor și interacționarea cu sistemele existente de gestionare și cu procesele de colectare a datelor și
Amendamentul 73
Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera b – partea introductivă
(b)  etapele operaționale ale elaborării planurilor de amenajare a spațiului maritim și a strategiilor de management integrat al zonelor costiere, precum și ale raportării aferente, în ceea ce privește:
(b)  etapele asociate procesului care contribuie la elaborarea planurilor de amenajare a spațiului maritim și a strategiilor de management integrat al zonelor costiere, precum și ale raportării aferente, în ceea ce privește:
Amendamentul 74
Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera b – liniuța 3
–  modalitățile de cooperare transfrontalieră;
–  modalitățile cele mai eficiente de cooperare transfrontalieră;
Amendamentul 75
Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera b – liniuța 4
–  consultarea publicului.
eliminat
Amendamentul 76
Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2
(2)  Atunci când se face trimitere la alineatul (1), se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
(2)  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
Amendamentul 77
Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2
(2)  Atunci când statele membre adoptă măsurile menționate la alineatul (1), ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Fiecare stat membru stabilește modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.
(2)  Atunci când statele membre adoptă măsurile menționate la alineatul (1), după intrarea în vigoare a prezentei directive, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Fiecare stat membru stabilește modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.
Amendamentul 78
Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 4
(4)  Planurile de amenajare a spațiului maritim și strategiile de management integrat al zonelor costiere menționate la articolul 4 alineatul (1) trebuie să fie elaborate în termen de 36 de luni de la intrarea în vigoare a prezentei directive.
(4)  Planurile de amenajare a spațiului maritim și strategiile de management integrat al zonelor costiere menționate la articolul 4 alineatul (1) trebuie să fie elaborate în termen de 48 de luni de la intrarea în vigoare a prezentei directive.
Amendamentul 79
Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 5
(5)  Rapoartele prevăzute la articolul 15 alineatul (1) sunt furnizate, cel târziu, în termen de 42 de luni de la intrarea în vigoare a directivei, și, ulterior, la fiecare șase ani.
(5)  Rapoartele prevăzute la articolul 15 alineatul (1) sunt furnizate, cel târziu, în termen de 54 de luni de la intrarea în vigoare a directivei, și, ulterior, la fiecare șase ani.
Amendamentul 80
Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 6
(6)  Raportul privind progresele înregistrate prevăzut la articolul 15 alineatul (3) este înaintat cel târziu în termen de șase luni de la data menționată la alineatul (5), și, ulterior, la fiecare șase ani.
(6)  Raportul privind progresele înregistrate prevăzut la articolul 15 alineatul (3) este înaintat cel târziu în termen de șase luni de la data menționată la alineatul (5), și, ulterior, la fiecare patru ani.
Amendamentul 81
Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 6 a (nou)
(6a)  Obligațiile privind transpunerea cuprins în prezenta directivă nu se aplică statelor membre fără ieșire la mare.

(1) Chestiunea a fost retrimisă spre reexaminare comisiei competente în conformitate cu articolul 57 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul de procedură (A7-0379/2013).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate