Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/0192(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0399/2013

Předložené texty :

A7-0399/2013

Rozpravy :

Hlasování :

PV 12/12/2013 - 12.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0589

Přijaté texty
PDF 414kWORD 82k
Čtvrtek, 12. prosince 2013 - Štrasburk
Změna některých směrnic v oblasti životního prostředí, zemědělství, sociální politiky a veřejného zdraví z důvodu změny statusu Mayotte ***I
P7_TA(2013)0589A7-0399/2013
Usnesení
 Úplné znění

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 2013 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění některé směrnice v oblasti životního prostředí, zemědělství, sociální politiky a veřejného zdraví z důvodu změny statusu Mayotte vůči Unii (COM(2013)0418 – C7–0176/2013 – 2013/0192(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

—  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2013)0418),

—  s ohledem na čl. 294 odst. 2, čl. 43 odst. 2, článek 114, čl. 153 odst. 2, článek 168 a čl. 192 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7–0176/2013),

—  s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrhovanému právnímu základu,

—  s ohledem na dopis Rady ze dne 10. října 2013(1),

—  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 18. září 2013(2),

—  s ohledem na články 55 a 37 jednacího řádu,

—  s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a stanovisko Výboru pro regionální rozvoj (A7-0399/2013),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Bod 4 zápisu ze schůze konané dne 21. října 2013 (P7_PV(2013)10-21).
(2) Úř. věst. C 341, 21.11.2013, s. 97.


Postoj Evropského parlamentu a Rady přijatý v prvním čtení dne 12. prosince 2013 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/.../EU, kterou se mění některé směrnice v oblasti životního prostředí, zemědělství, sociální politiky a veřejného zdraví z důvodu změny statusu Mayotte vůči Unii
P7_TC1-COD(2013)0192

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 2, článek 114, čl. 153 odst. 2, článek 168 a čl. 192 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(1),

v souladu s řádným legislativním postupem(2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Rozhodnutím 2012/419/EU(3) změnila Evropská rada status Mayotte vůči Evropské unii s účinností od 1. ledna 2014. Od tohoto data přestane být Mayotte zámořskou zemí nebo zámořským územím ve smyslu článku 198 Smlouvy o fungování Evropské Unie (Smlouva o fungování EU) a stane se nejvzdálenějším regionem ve smyslu článku 349 a čl. 355 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie Smlouvy o fungování EU. V důsledku této změny právního statusu se na Mayotte od 1. ledna 2014 se na Mayotte použije právo Unie. V řadě oblastí je vhodné stanovit některá konkrétní opatření, jež jsou odůvodněna zvláštní strukturální, sociální, environmentální a hospodářskou situací Mayotte v řadě oblastí, jakož i novým statusem Mayotte coby nejvzdálenějšího regionu. [pozm. návrh 1]

(2)  Je vhodné zohlednit zvláštní situaci na Mayotte, pokud jde o stav životního prostředí, který vyžaduje značné zlepšení, aby byly splněny environmentální cíle uvedené v právu Unie, k čemuž je zapotřebí dodatečná lhůta. Konkrétní opatření s cílem zlepšit životní prostředí by měla být přijata během stanovené časové lhůty.

(3)  Ke splnění požadavků směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod(4) je nutné na Mayotte přijmout opatření k vybavení aglomerací stokovými soustavami městských odpadních vod. Tato opatření si vynutí stavební práce, které by měly postupovat podle příslušných správních a plánovacích postupů a které dále vyžadují zřízení systémů k měření a sledování vypouštěných městských odpadních vod. Francii je proto třeba poskytnout dostatečnou lhůtu, aby tyto požadavky splnila.

(4)  V oblasti zemědělství, pokud jde o směrnici Rady 1999/74/EC ze dne 19. července 1999, kterou se stanoví minimální požadavky na ochranu nosnic(5), bylo zaznamenáno, že nosnice jsou na Mayotte chovány v nezdokonalených klecových systémech. Vzhledem k hospodářským a sociálním omezením Mayotte a k značným investicím a přípravným pracím spojeným s výměnou nezdokonalených klecí je nutné u nosnic snášejících ke dni 1. lednu 2014 odložit zákaz používání nezdokonalených klecí na období až 12 měsíců čtyř let od uvedeného data. K výměně klecí během snáškového cyklu by tak nemělo docházet. Aby nebyla narušena hospodářská soutěž, vejce pocházející ze zařízení používajících nezdokonalené klece, by měla být uváděna pouze na místní trh na Mayotte. Za účelem usnadnění nezbytných kontrol by vejce pocházející z nezdokonalených klecí měla být označena zvláštní značkou. [pozm. návrh 2]

(5)  Pokud jde o směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky(6), řádné provedení směrnice v oblasti plánů povodí vyžaduje, aby Francie přijala a provedla plány povodí, které obsahují technické a správní opatření k zajištění dobrého stavu vody všech útvarů povrchové vody a k zamezení zhoršení jejich stavu. Je třeba poskytnout dostatečnou lhůtu k přijetí a provedení takových opatření.

(6)  Pokud jde o směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES ze dne 15. února 2006 o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS(7), současný stav povrchových vod na Mayotte vyžaduje výrazné zlepšení, aby splnil požadavky uvedené směrnice. Jakost vod ke koupání přímo závisí na čištění městských odpadních vod, přičemž ustanovením směrnice 2006/7/ES bude možné postupně vyhovět, až aglomerace, které mají vliv na jakost městských odpadních vod, budou splňovat požadavky směrnice 91/271/EHS. Je proto zapotřebí přijmout konkrétní lhůty, které Francii umožní dosáhnout standardů Unie v oblasti jakosti vod ke koupání na Mayotte coby novém nejvzdálenějším regionu a s ohledem na jeho zvláštní sociální, environmentální a hospodářskou situaci. [pozm. návrh 3]

(7)  V oblasti sociální politiky je nutné vzít v potaz potíže při plnění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/25/ES ze dne 5. dubna 2006 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (optickým zářením z umělých zdrojů)(8) na Mayotte od 1. ledna 2014. Na Mayotte nejsou vzhledem k jeho převládající zvláštní sociální a hospodářské situaci k dispozici technické možnosti k provedení opatření nutných ke splnění požadavků uvedené směrnice v oblasti optického záření z umělých zdrojů. Je proto možné vhodné udělit Francii do 31. prosince 2017 odchylku od některých ustanovení uvedené směrnice za předpokladu, že na Mayotte nejsou tyto struktury k dispozici, a aniž jsou dotčeny obecné principy ochrany a prevence v oblasti zdraví a bezpečnosti zaměstnanců. [pozm. návrh 4]

(8)  K zaručení vysoké úrovně ochrany zdraví a bezpečnosti zaměstnanců v práci by měla být zajištěna konzultace se sociálními partnery, rizika plynoucí z odchylky by měla být minimalizována a dotčení zaměstnanci by měli být pod zesíleným zdravotním dohledem. Je důležité zkrátit dobu platnosti odchylky na naprosté minimum. Vnitrostátní odchylná opatření by proto měla být každoročně přezkoumána a zrušena, jakmile pominou okolnosti, které je odůvodňují.

(9)  Pokud jde o směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/24/EU ze dne 9. března 2011 o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči(9), její provedení vyžaduje celou řadu úprav k zajištění kontinuity péče a informovanosti pacientů. Je proto vhodné poskytnout Francii dodatečnou lhůtu v délce 30 měsíců počínaje 1. lednem 2014, aby mohla uvést v platnost ustanovení nutná ke splnění uvedené směrnice, pokud jde o Mayotte.

(10)  Směrnice 91/271/EHS, 1999/74/ES, 2000/60/ES, 2006/7/ES, 2006/25/ES a 2011/24/EU by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Změny směrnice 91/271/EHS

Směrnice 91/271/EHS se mění takto:

1)  V článku 3 se vkládá odstavec 1a, který zní:"

„1a. Odchylně od prvního a druhého pododstavce odstavce 1 Francie, pokud jde o Mayotte, zajistí, aby všechny aglomerace byly vybaveny stokovými soustavami městských odpadních vod, a to nejpozději do:

   31. prosince 2020 u aglomerací s populačním ekvivalentem vyšším než 10 000 15 000 PE, které pokryjí nejméně 70 % celkového zatížení produkovaného na Mayotte, [pozm. návrh 5]
   31. prosince 2027 u všech aglomerací s populačním ekvivalentem vyšším než 2 000 PE.“ [pozm. návrh 6]

"

2)  V článku 4 se vkládá odstavec 1a, který zní:"

„1a. Odchylně od odstavce 1 Francie, pokud jde o Mayotte, zajistí, aby městské odpadní vody odváděné stokovými soustavami byly před vypuštěním podrobeny sekundárnímu čištění nebo jinému rovnocennému čištění, a to nejpozději do:

   31. prosince 2020 u aglomerací s populačním ekvivalentem vyšším než 15 000 PE, které společně s aglomeracemi uvedenými v čl. 5. odst. 2a pokryjí nejméně 70 % celkového zatížení produkovaného na Mayotte,
   31. prosince 2027 u všech aglomerací s populačním ekvivalentem vyšším než 2 000 PE. “ [pozm. návrh 7]

"

3)  Článek 5 se mění takto:

a)  Vkládá se nový odstavec 2a, který zní:"

„2a. Odchylně od odstavce 2 Francie, pokud jde o Mayotte, zajistí, aby městské odpadní vody odváděné stokovými soustavami byly před vypuštěním do citlivých oblastí čištěny podle přísnějších požadavků, než jaké jsou popsány v článku 4, a to nejpozději do:

   31. prosince 2020 u aglomerací s populačním ekvivalentem vyšším než 10 000 15 000 PE, které společně s aglomeracemi uvedenými v čl. 4. odst. 1a pokryjí nejméně 70 % celkového zatížení produkovaného na Mayotte, [pozm. návrh 8]
   31. prosince 2027 u všech aglomerací s populačním ekvivalentem vyšším než 2 000 PE.“ [pozm. návrh 9]

"

3a)  V článku 7 se doplňuje nový odstavec, který zní:"

“Časová lhůta stanovená v uvedeném odstavci se pro Mayotte odchylně od prvního odstavce prodlužuje do 31. prosince 2027.“ [pozm. návrh 10]

"

4)  Článek 17 se mění takto:

a)  V odstavci 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:"

„Odchylně od prvního pododstavce Francie, pokud jde o Mayotte, zavede program provedení této směrnice do 30. června 2014.“

"

b)  V odstavci 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:"

„Odchylně od prvního pododstavce Francie, pokud jde o Mayotte, poskytne Komisi informace o tomto programu do 31. prosince 2014.“

"

Článek 2

Změna směrnice 1999/74/ES

V článku 5 směrnice 1999/74/ES se vkládá nový odstavec 3, který zní:"

„3. Odchylně od odstavce 2, pokud jde o Mayotte, mohou být nosnice snášející ke dni 1. ledna 2014 a chované k tomuto datu nadále chovány v klecích uvedených v této kapitole, a to mohou být v těchto klecích chovány do 31. prosince 20142017. [pozm. návrh 11]

Od 1. ledna 2014 se nesmějí stavět ani poprvé uvádět do provozu žádné klece uvedené v této kapitole.

Vejce pocházející ze zařízení chovajících nosnice v klecích uvedených v této kapitole budou uváděna pouze na místní trh na Mayotte. Tato vejce a jejich balení musí být jasně označena zvláštní značkou za účelem usnadnění nezbytných kontrol. Jasný popis této zvláštní značky bude sdělen Komisi do 1. ledna 2014.“

"

Článek 3

Změny směrnice 2000/60/ES

Směrnice 2000/60/ES se mění takto:

1)  Článek 4 se mění takto:

a)  v odstavci 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:"

„Pokud jde o Mayotte, lhůta stanovená v písm. a) bodě ii) a iii), písm. b) bodě ii a v písmeně c) končí dnem 22. prosince 2021.“

"

b)  netýká se českého znění.

2)  Článek 11 se mění takto:

a)  v odstavci 7 se doplňuje nový pododstavec, který zní:"

„Pokud jde o Mayotte, první lhůta uvedená v prvním pododstavci končí dnem 22. prosince  2015, druhá pak 22. prosince 2018.“

"

b)  v odstavci 8 se doplňuje nový pododstavec, který zní:"

„Pokud jde o Mayotte, lhůta uvedená v prvním pododstavci končí dnem 22. prosince  2021.“

"

3)  Článek 13 se mění takto:

a)  v odstavci 6 se doplňuje nový pododstavec, který zní:"

„Pokud jde o Mayotte, lhůta uvedená v prvním pododstavci končí dnem 22. prosince  2015.“

"

b)  v odstavci 7 se doplňuje nový pododstavec, který zní:"

„Pokud jde o Mayotte, lhůta uvedená v prvním pododstavci končí dnem 22. prosince  2021.“

"

Článek 4

Změny směrnice 2006/7/ES

Směrnice 2006/7/ES se mění takto:

1)  Článek 5 se mění takto:

a)  v odstavci 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:"

„Pokud jde o Mayotte, lhůta uvedená v prvním pododstavci končí dnem 31. prosince 2019.“

"

b)  v odstavci 3 se doplňuje nový pododstavec, který zní:"

„Pokud jde o Mayotte, lhůta uvedená v prvním pododstavci končí dnem 31. prosince 2031.“

"

2)  V čl. 6 odst. 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:"

„Pokud jde o Mayotte, lhůta uvedená v prvním pododstavci končí dnem 30. června 2015.“

"

3)  V čl. 13 odst. 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:"

„Pokud jde o Mayotte, lhůta uvedená v prvním pododstavci končí dnem 30. června 2014.“

"

Článek 5

Změna směrnice 2006/25/ES

Ve směrnici 2006/25/ES se vkládá článek 14a, který zní:"

„Článek 14a

1.  Aniž jsou dotčeny obecné zásady ochrany a prevence v oblasti zdraví a bezpečnosti zaměstnanců, Francie se smí do 31. prosince 2017 odchýlit od uplatňování opatření nezbytných k dosažení souladu s touto směrnicí na Mayotte za předpokladu, že toto uplatňování vyžaduje zvláštní technické zařízení a tato zařízení nejsou na Mayotte k dispozici.

První pododstavec se netýká povinností podle čl. 5 odst. 1 této směrnice ani těch ustanovení této směrnice, ve kterých se odrážejí obecné zásady směrnice 89/391/EHS.

2.  Všem odchylkám od této směrnice plynoucím z uplatňování opatření existujících ke dni 1. lednu 2014 nebo ode dne přijetí nových opatření musí předcházet konzultace se sociálními partnery v souladu s vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi. Tyto odchylky budou použity za podmínek, jež při zohlednění zvláštních okolností převládajících na Mayotte zaručí, že vyplývající rizika pro zaměstnance budou minimalizována a dotčení zaměstnanci budou pod zesíleným zdravotním dohledem.

3.  Vnitrostátní odchylná opatření jsou každoročně po konzultaci se sociálními partnery přezkoumána a budou zrušena, jakmile pominou okolnosti, které je odůvodňují.“

"

Článek 6

Změna směrnice 2011/24/EU

V článku 21 směrnice 2011/24/EU se doplňuje nový odstavec 3, který zní:"

„3. Odchylně od první věty odstavce 1, Francie, pokud jde o Mayotte, uvede v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 30. června 2016.“

"

Článek 7

Provedení

1.  Francie přijme a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí v následujících lhůtách:

a)  pokud jde o čl. 1 odst. 1, 2 a 3, do 31. prosince 2018,

b)  pokud jde o čl. 1 odst. 4, do dat uvedených v písm. a) a b) uvedeného odstavce,

c)  pokud jde o článek 2, do 1. ledna 2014,

d)  pokud jde o čl. 3 odst. 1, do 31. prosince 2018,

e)  pokud jde o čl. 3 odst. 2 a 3, do dat v nich uvedených,

f)  pokud jde o čl. 4 odst. 1 písm. a), do 31. prosince 2018,

g)  pokud jde o čl. 4 odst. 1 písm. b), do 30. června 2021,

h)  pokud jde o čl. 4 odst. 2 a 3, do dat v nich uvedených,

i)  pokud jde o článek 5, do 1. ledna 2014, pokud Francie nevyužije možnosti v uvedeném článku,

j)  pokud jde o čl. 6, do data v něm uvedeného.

Francie Komisi neprodleně sdělí znění uvedených ustanovení.

Tyto předpisy přijaté Francií musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví Francie.

2.  Francie sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijme v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 8

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým prvnímdnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. ledna 2014. [pozm. návrh 12]

Článek 9

Určení

Toto rozhodnutí je určeno Francouzské republice.

V ... dne

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda

(1)Úř. věst. L 204, 31.7.2012, s. 131.
(2) Postoj Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 2013.
(3)Úř. věst. L 204, 31.7.2012, s. 131.
(4)Úř. věst. L 135, 30.5.1991, s. 1.
(5) Úř. věst. L 203, 3.8.1999, s. 53.
(6)Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1.
(7)Úř. věst. L 64, 4.3.2006, s. 37.
(8)Úř. věst. L 114, 27.4.2006, s. 38.
(9)Úř. věst. L 88, 4.4.2011, s. 45.

Právní upozornění - Ochrana soukromí