Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0192(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0399/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0399/2013

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/12/2013 - 12.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0589

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 404kWORD 73k
Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013 - Στρασβούργο
Τροποποίηση ορισμένων οδηγιών στον τομέα του περιβάλλοντος, της γεωργίας, της κοινωνικής πολιτικής και της δημόσιας υγείας λόγω της αλλαγής του καθεστώτος της Μαγιότ ***I
P7_TA(2013)0589A7-0399/2013
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση ορισμένων οδηγιών στον τομέα του περιβάλλοντος, της γεωργίας, της κοινωνικής πολιτικής και της δημόσιας υγείας λόγω της αλλαγής του καθεστώτος της Μαγιότ έναντι της Ένωσης (COM(2013)0418 – C7-0176/2013 – 2013/0192(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0418),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 43 παράγραφος 2, το άρθρο 114, το άρθρο 153 παράγραφος 2, το άρθρο 168 και το άρθρο 192 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7‑0176/2013)

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων επί της προτεινόμενης νομικής βάσης,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή του Συμβουλίου της 10ης Οκτωβρίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 18ης Σεπτεμβρίου 2013(2),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 55 και 37 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καθώς και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A7-0399/2013),

1.  εγκρίνει τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) Σημείο 4 των πρακτικών της 21ης Οκτωβρίου 2013 (P7_PV(2013)10-21).
(2) ΕΕ C 341, 21.11.2013, σ. 97.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 12 Δεκεμβρίου 2013 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2013/.../EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση ορισμένων οδηγιών στον τομέα του περιβάλλοντος, της γεωργίας, της κοινωνικής πολιτικής και της δημόσιας υγείας λόγω της αλλαγής του καθεστώτος της Μαγιότ έναντι της Ένωσης
P7_TC1-COD(2013)0192

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 2, το άρθρο 114, το άρθρο 153 παράγραφος 2, το άρθρο 168 και το άρθρο 192 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Με την απόφαση 2012/419/ΕΕ(3), το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση του καθεστώτος της Μαγιότ έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2014. Συνεπώς, από τη συγκεκριμένη ημερομηνία η Μαγιότ θα παύσει να αποτελεί υπερπόντιο υπερπόντια χώρα ή έδαφος κατά την έννοια του άρθρου 198 της Συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και θα καταστεί εξόχως απόκεντρη περιοχή σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 349 και του άρθρου 355 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ. Συνεπεία αυτής της μεταβολής του νομικού καθεστώτος της Μαγιότ, το δίκαιο της Ένωσης θα εφαρμόζεται στη Μαγιότ από την εν λόγω ημερομηνία και μετά 1η Ιανουαρίου 2014. Είναι σκόπιμο να προβλεφθούν ορισμένα ειδικά μέτρα που δικαιολογούνται από την ιδιαίτερη διαρθρωτική κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική κατάσταση της Μαγιότ και το νέο καθεστώς της ως εξόχως απόκεντρη περιοχή, σε ορισμένους τομείς. [Τροπολογία 1]

(2)  Είναι σκόπιμο να ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση της Μαγιότ όσον αφορά την κατάσταση του περιβάλλοντος, η οποία χρειάζεται σημαντική βελτίωση για να συμμορφωθεί με τους περιβαλλοντικούς στόχους που ορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης, για την επίτευξη των οποίων απαιτείται πρόσθετος χρόνος. Ειδικά μέτρα για τη σταδιακή βελτίωση του περιβάλλοντος θα πρέπει να θεσπιστούν εντός των συγκεκριμένων προθεσμιών.

(3)  Προκειμένου να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1991, για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων(4), θα πρέπει να ληφθούν μέτρα στη Μαγιότ ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι οικισμοί διαθέτουν δίκτυα αποχέτευσης αστικών λυμάτων. Τα μέτρα αυτά απαιτούν έργα υποδομών που πρέπει να γίνονται με κατάλληλες διοικητικές διαδικασίες και διαδικασίες προγραμματισμού και, επιπλέον, απαιτούν την καθιέρωση συστημάτων για τη μέτρηση και τον έλεγχο των απορρίψεων αστικών λυμάτων. Ως εκ τούτου, πρέπει να χορηγηθεί στη Γαλλία επαρκές χρονικό διάστημα για την εκπλήρωση των εν λόγω απαιτήσεων.

(4)  Στον τομέα της γεωργίας, όσον αφορά την οδηγία 1999/74/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 1999, περί των στοιχειωδών απαιτήσεων για την προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων(5) παρατηρήθηκε ότι στη Μαγιότ εκτρέφονται ωοπαραγωγές όρνιθες σε μη διευθετημένους κλωβούς. Λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών και κοινωνικών περιορισμών στη Μαγιότ και των σημαντικών επενδύσεων και των προπαρασκευαστικών εργασιών που απαιτούνται για την αντικατάσταση των μη διευθετημένων από διευθετημένους κλωβούς ή από εναλλακτικά συστήματα, είναι απαραίτητο, όσον αφορά τις όρνιθες ωοπαραγωγής που ευρίσκονται στο στάδιο της ωοτοκίας την 1η Ιανουαρίου 2014, να αναβληθεί η απαγόρευση της χρησιμοποίησης μη διευθετημένων κλωβών για περίοδο έως και 12 μηνών τεσσάρων ετών από την εν λόγω ημερομηνία. Η αντικατάσταση των κλωβών κατά τη διάρκεια του κύκλου ωοτοκίας των ορνίθων θα μπορούσε με τον τρόπο αυτό να αποφευχθεί. Προκειμένου να προληφθούν οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, τα αυγά που προέρχονται από εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν μη διευθετημένους κλωβούς θα πρέπει να διατίθενται στο εμπόριο μόνο στην τοπική αγορά της Μαγιότ. Προκειμένου να διευκολυνθούν οι αναγκαίοι έλεγχοι, τα αυγά που παράγονται σε μη εμπλουτισμένους κλωβούς θα πρέπει να φέρουν ειδικό σήμα. [Τροπολογία 2]

(5)  Όσον αφορά την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων(6), η ορθή εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας όσον αφορά τα σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού απαιτούν από τη Γαλλία τη θέσπιση και την εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης που περιέχουν τεχνικά και διοικητικά μέτρα για την επίτευξη καλής κατάστασης των υδάτων, και για την πρόληψη της επιδείνωσης της κατάστασης όλων των συστημάτων επιφανειακών υδάτων. Επαρκές χρονικό διάστημα πρέπει να χορηγηθεί για την υιοθέτηση και την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων.

(6)  Όσον αφορά την οδηγία 2006/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2006, σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και την κατάργηση της οδηγίας 76/160/ΕΟΚ(7), η τρέχουσα κατάσταση των επιφανειακών υδάτων της Μαγιότ, απαιτεί σημαντικές βελτιώσεις προκειμένου να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της εν λόγω οδηγίας. Η ποιότητα των νερών κολύμβησης εξαρτάται άμεσα από την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, και οι διατάξεις της οδηγίας 2006/7/ΕΚ μπορούν να εφαρμοστούν μόνο σταδιακά όταν οι οικισμοί που επηρεάζουν την ποιότητα των αστικών λυμάτων συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ. Συνεπώς, ειδικές προθεσμίες πρέπει να θεσπισθούν προκειμένου να μπορέσει η Γαλλία να συμμορφωθεί με τα πρότυπα της Ένωσης όσον αφορά την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στη Μαγιότ ως νέα εξόχως απόκεντρη περιοχή και λόγω της ειδικής κοινωνικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής της κατάστασης. [Τροπολογία 3]

(7)  Στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι δυσκολίες για τη συμμόρφωση με την οδηγία 2006/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2006, περί των ελαχίστων προδιαγραφών υγείας και ασφαλείας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (τεχνητή οπτική ακτινοβολία)(8) στη Μαγιότ από την 1η Ιανουαρίου 2014. Δεν υπάρχουν διαθέσιμες τεχνικές διευκολύνσεις λόγω της ειδικής κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης που επικρατεί στη Μαγιότ για την εφαρμογή των μέτρων που είναι αναγκαία για τη συμμόρφωση με την εν λόγω οδηγία στον τομέα της τεχνητής οπτικής ακτινοβολίας. Ως εκ τούτου, είναι δυνατόν σκόπιμο να χορηγηθεί παρέκκλιση στη Γαλλία από ορισμένες διατάξεις της εν λόγω οδηγίας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δομές δεν υπάρχουν στη Μαγιότ και με την επιφύλαξη των γενικών αρχών προστασίας και πρόληψης στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων. [Τροπολογία 4]

(8)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία, θα πρέπει να διασφαλιστεί η διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους, θα πρέπει να μειωθούν στο ελάχιστο οι κίνδυνοι που προκύπτουν από την παρέκκλιση και οι εν λόγω εργαζόμενοι θα πρέπει να επωφελούνται από την ενισχυμένη επίβλεψη της υγείας. Είναι σημαντικό να μειωθεί η διάρκεια της παρέκκλισης όσο το δυνατόν περισσότερο. Συνεπώς, τα εθνικά μέτρα παρέκκλισης θα πρέπει να αναθεωρούνται ετησίως και να ανακαλούνται το συντομότερο δυνατό, μόλις οι περιστάσεις που τις δικαιολογούν παύσουν να υφίστανται.

(9)  Όσον αφορά την οδηγία 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης(9), η μεταφορά της απαιτεί ορισμένες προσαρμογές για να εξασφαλίζεται η συνέχεια της περίθαλψης και η ενημέρωση των ασθενών. Επομένως, είναι σκόπιμο να χορηγηθεί στη Γαλλία πρόσθετο διάστημα 30 μηνών από την 1η Ιανουαρίου 2014, για να τεθούν σε ισχύ οι διατάξεις που είναι αναγκαίες για τη συμμόρφωση με την εν λόγω οδηγία, όσον αφορά τη Μαγιότ.

(10)  Ως εκ τούτου, οι οδηγίες 91/271/ΕΟΚ, 1999/74/ΕΚ, 2000/60/ΕΚ, 2006/7/ΕΚ, 2006/25/ΕΚ και 2011/24/ΕΕ θα πρέπει να τροποποιηθούν ανάλογα,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ

Η οδηγία 91/271/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

(1)  Στο άρθρο 3 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 1α:"

«1α. Κατά παρέκκλιση από το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, η Γαλλία εξασφαλίζει για τη Μαγιότ ότι όλοι οι οικισμοί διαθέτουν δίκτυα αποχέτευσης αστικών λυμάτων:

   έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, το αργότερο, για τους οικισμούς άνω των 10 000 15 000 ι.π., που θα καλύπτουν τουλάχιστον το 70% του όγκου λυμάτων που προκύπτουν στη Mαγιότ· [Τροπολογία 5]
   έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027 το αργότερο για όλους τους οικισμούς άνω των 2 000 ι.π [Τροπολογία 6]

"

(2)  Στο άρθρο 4 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 1α:"

«1α. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, η Γαλλία εξασφαλίζει για τη Μαγιότ τα αστικά λύματα που διοχετεύονται σε αποχετευτικά δίκτυα να υπόκεινται σε δευτεροβάθμια ή σε ισοδύναμη επεξεργασία πριν από την απόρριψή τους:

   έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, το αργότερο, για τους οικισμούς άνω των 15 000 ι.π., οι οποίοι μαζί με εκείνους τους οικισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2α, θα καλύπτουν τουλάχιστον το 70% του όγκου που προκύπτει στη Μαγιότ·
   έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027 το αργότερο για όλους τους οικισμούς άνω των 2 000 ι.π. [Τροπολογία 7]

"

(3)  Το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής:

α)  Παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 2α:"

«2α. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, η Γαλλία εξασφαλίζει για τη Μαγιότ τα αστικά λύματα που διοχετεύονται σε αποχετευτικά δίκτυα, πριν από την απόρριψή τους σε ευαίσθητες περιοχές, να υπόκεινται σε αυστηρότερη επεξεργασία από εκείνη που περιγράφεται στο άρθρο 4:

   έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, το αργότερο, για τους οικισμούς άνω των 10 000 15 000 ι.π., οι οποίοι μαζί με εκείνους τους οικισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 4(1α), θα καλύπτουν τουλάχιστον 70% του όγκου λυμάτων που προκύπτουν στη Μαγιότ· [Τροπολογία 8]
   έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027 το αργότερο για όλους τους οικισμούς άνω των 2 000 ι.π. [Τροπολογία 9]

"

(3α)  Στο άρθρο 7, προστίθεται η ακόλουθος παράγραφος:"

«Κατά παρέκκλιση από την πρώτη παράγραφο, η προθεσμία που ορίζεται, όσον αφορά τη Μαγιότ, είναι η 31η Δεκεμβρίου 2027». [Τροπολογία 10]

"

(4)  Το άρθρο 17 τροποποιείται ως εξής:

α)  Στην παράγραφο 1, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:"

«Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, η Γαλλία θα προσδιορίσει για τη Μαγιότ ένα πρόγραμμα για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας έως τις 30 Ιουνίου 2014.»

"

β)  Στην παράγραφο 2, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:"

«Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, όσον αφορά το Μαγιότ η Γαλλία κοινοποιεί στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2014.»

"

Άρθρο 2

Τροποποίηση της οδηγίας 1999/74/ΕΚ

Στο άρθρο 5 της οδηγίας 1999/74/ΕΚ, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3:"

«3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, στη Μαγιότ, οι όρνιθες ωοπαραγωγής που ευρίσκονται στο στάδιο της ωοτοκίας την 1η Ιανουαρίου 2014 και έχουν εκτραφεί κατά την εν λόγω ημερομηνία μπορούν να εξακολουθήσουν να εκτρέφονται σε κλωβούς όπως αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο, μπορούν να εξακολουθήσουν να εκτρέφονται σε τέτοιου είδους κλωβούς έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014 2017. [Τροπολογία 11]

Από την 1η Ιανουαρίου 2014, οι κλωβοί που αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο δεν μπορούν να κατασκευάζονται ή να τίθενται σε λειτουργία για πρώτη φορά στη Μαγιότ.

Τα αυγά που προέρχονται από εγκαταστάσεις εκτροφής ωοπαραγωγών ορνίθων σε κλωβούς που αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο πρέπει να διατίθενται μόνον στην τοπική αγορά της Μαγιότ. Αυτά τα αυγά και οι συσκευασίες τους πρέπει να επισημαίνονται σαφώς με ειδικό σήμα, ώστε να επιτρέπουν τη διενέργεια των αναγκαίων ελέγχων. Σαφή περιγραφή αυτού του ειδικού σήματος ανακοινώνεται στην Επιτροπή το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2014.»

"

Άρθρο 3

Τροποποιήσεις της οδηγίας 2000/60/ΕΚ

Η οδηγία 2000/60/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

(1)  Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:

α)  στην παράγραφο 1 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:"

«Όσον αφορά τη Μαγιότ, η προθεσμία που αναφέρεται στο στοιχείο α) σημείο ii), στοιχείο α) σημείο iii), στοιχείο β) σημείο ii) και στοιχείο γ) πρέπει να είναι η 22α Δεκεμβρίου 2021.»

"

β)  στην παράγραφο 4, η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Οι προθεσμίες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 μπορούν να παρατείνονται για τη σταδιακή επίτευξη των στόχων για υδατικά συστήματα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υποβαθμίζεται περαιτέρω η κατάσταση του πληττόμενου υδατικού συστήματος, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:»

"

(2)  Το άρθρο 11 τροποποιείται ως εξής:

α)  στην παράγραφο 7 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:"

«Όσον αφορά τη Μαγιότ, οι προθεσμίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο πρέπει να η 22α Δεκεμβρίου 2015 και η 22α Δεκεμβρίου 2018 αντίστοιχα.»

"

β)  στην παράγραφο 8 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:"

«Όσον αφορά τη Μαγιότ, η προθεσμία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο είναι η 22α Δεκεμβρίου 2021.»

"

(3)  Το άρθρο 13 τροποποιείται ως εξής:

α)  στην παράγραφο 6 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:"

«Όσον αφορά τη Μαγιότ, η προθεσμία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο είναι η 22α Δεκεμβρίου 2015.»

"

β)  στην παράγραφο 7 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:"

«Όσον αφορά τη Μαγιότ, η προθεσμία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο είναι η 22α Δεκεμβρίου 2021.»

"

Άρθρο 4

Τροποποιήσεις της οδηγίας 2006/7/ΕΚ

Η οδηγία 2006/7/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)  Το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής:

α)  στην παράγραφο 2 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:"

«Όσον αφορά τη Μαγιότ, η προθεσμία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο είναι η 31η Δεκεμβρίου 2019.»

"

β)  στην παράγραφο 3 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:"

«Όσον αφορά τη Μαγιότ, η προθεσμία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο είναι η 31η Δεκεμβρίου 2031.»

"

2)  Στο άρθρο 6 παράγραφος 1 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:"

«Όσον αφορά τη Μαγιότ, η προθεσμία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο είναι η 30ή Ιουνίου 2015.»

"

(3)  Στο άρθρο 13 παράγραφος 2 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:"

«Όσον αφορά τη Μαγιότ, η προθεσμία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο είναι η 30η Ιουνίου 2014.»

"

Άρθρο 5

Τροποποίηση της οδηγίας 2006/25/ΕΚ

Στην οδηγία 2006/25/EΚ, παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 14α:"

«Άρθρο 14α

1.  Με την επιφύλαξη των γενικών αρχών προστασίας και πρόληψης στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων, η Γαλλία μπορεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017, να παρεκκλίνει από την εφαρμογή των διατάξεων που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία στη Μαγιότ υπό τον όρο ότι η εν λόγω εφαρμογή απαιτεί ειδικές τεχνικές εγκαταστάσεις και ότι οι εγκαταστάσεις αυτές δεν είναι διαθέσιμες στη Μαγιότ.

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 5 παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας, καθώς επίσης και σε εκείνες τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας οι οποίες αντικατοπτρίζουν τις γενικές αρχές που καθορίζονται στην οδηγία 89/391/ΕΟΚ.

2.  Για όλες τις παρεκκλίσεις από την παρούσα οδηγία οι οποίες προκύπτουν από την εφαρμογή μέτρων που θα υπάρχουν την 1η Ιανουαρίου 2014 ή από τη θέσπιση νέων μέτρων, πρέπει να προηγείται διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και πρακτική. Οι εν λόγω παρεκκλίσεις εφαρμόζονται υπό όρους που εγγυώνται, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στη Μαγιότ, ότι οι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι για τους εργαζόμενους έχουν μειωθεί στο ελάχιστο και ότι οι εν λόγω εργαζόμενοι επωφελούνται από τη βελτίωση της επίβλεψης της υγείας.

3.  Τα εθνικά μέτρα παρέκκλισης επανεξετάζονται κάθε χρόνο, μετά από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους, και ανακαλούνται το συντομότερο δυνατόν μόλις οι περιστάσεις που τις δικαιολογούν δεν υφίσταται πλέον.»

"

Άρθρο 6

Τροποποίηση της οδηγίας 2011/24/ΕΕ

Στο άρθρο 21 της οδηγίας 2011/24/ΕΕ, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3:"

«3. Κατά παρέκκλιση από την πρώτη φράση της παραγράφου 1, η Γαλλία οφείλει να θέσει σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθεί με την παρούσα οδηγία όσον αφορά τη Μαγιότ μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016.»

"

Άρθρο 7

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1.  Η Γαλλία θεσπίζει και δημοσιεύει τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθεί με την παρούσα οδηγία ως εξής:

α)  όσον αφορά το άρθρο 1 παράγραφοι 1, 2 και 3, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018·

β)  όσον αφορά το άρθρο 1 παράγραφος 4, πριν από τις ημερομηνίες που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) αντιστοίχως·

γ)  όσον αφορά το άρθρο 2, έως την 1η Ιανουαρίου 2014·

δ)  όσον αφορά το άρθρο 3, παράγραφος 1, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018·

ε)  όσον αφορά το άρθρο 3 παράγραφοι 2 και 3, έως τις ημερομηνίες που αναφέρονται σε αυτό το παράρτημα·

στ)  όσον αφορά το άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο α), έως την 31η Δεκεμβρίου 2018·

ζ)  όσον αφορά το άρθρο 4 παράγραφος 1στοιχείο β), έως την 30η Ιουνίου 2021·

η)  όσον αφορά το άρθρο 4 παράγραφοι 2 και 3, από τις ημερομηνίες που αναφέρονται σε αυτές·

θ)  όσον αφορά το άρθρο 5, το έως την 1η Ιανουαρίου 2014, εκτός αν η Γαλλία δεν κάνει χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο·

ι)  όσον αφορά το άρθρο 6, έως την ημερομηνία που αναφέρεται σε αυτό.

Η Γαλλία κοινοποιεί αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο αυτών των διατάξεων.

Όταν η Γαλλία θεσπίσει τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Η Γαλλία αποφασίζει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να γίνει η σχετική αναφορά.

2.  Η Γαλλία κοινοποιεί στην Επιτροπή το κείμενο των κυριοτέρων διατάξεων εθνικού δικαίου που θεσπίζει στον τομέα που καλύπτει η παρούσα οδηγία.

Άρθρο 8

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη επομένη της ημέρας δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014. [Τροπολογία 12]

Άρθρο 9

Αποδέκτης

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη Γαλλική Δημοκρατία.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) ΕΕ C 341 της 21.11.2013, σ. 97.
(2) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2013.
(3) ΕΕ L 204 της 31.7.2012, σ. 131.
(4) ΕΕ L 135 της 30.5.1991, σ. 1.
(5) ΕΕ L 203 της 3.8.1999, σ. 53.
(6) ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1.
(7) ΕΕ L 64 της 4.3.2006, σ. 37.
(8) ΕΕ L 114 της 27.4.2006, σ. 38.
(9) ΕΕ L 88 της 4.4.2011, σ. 45.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου