Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2013/0192(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A7-0399/2013

Podneseni tekstovi :

A7-0399/2013

Rasprave :

Glasovanja :

PV 12/12/2013 - 12.9
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2013)0589

Usvojeni tekstovi
PDF 401kWORD 89k
Četvrtak, 12. prosinca 2013. - Strasbourg
Izmjena određenih direktiva u području zaštite okoliša, poljoprivrede, socijalne politike i javnog zdravlja zbog izmjene statusa prekomorske zemlje Mayotte ***I
P7_TA(2013)0589A7-0399/2013
Rezolucija
 Pročišćeni tekst

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 12. prosinca 2013. o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni određenih direktiva u području zaštite okoliša, poljoprivrede, socijalne politike i javnog zdravlja zbog izmjene statusa prekomorske zemlje Mayotte u odnosu na Uniju (COM(2013)0418 – C7-0176/2013 – 2013/0192(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2013)0418),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2., članak 43. stavak 2., članak 114., 153. stavak 2., članak 168. i članak 192. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7‑0176/2013),

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za pravna pitanja o predloženoj pravnoj osnovi,

–  uzimajući u obzir pismo Vijeća od 10. listopada 2013.(1),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 18. rujna 2013.(2),

–  uzimajući u obzir članke 55. i 37. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane i mišljenje Odbora za regionalni razvoj (A7‑0399/2013),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1) Točka 4 zapisnika od 21. listopada 2013. (P7_PV(2013)10-21)
(2) SL C 341, 21.11.2013., str. 97.


Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 12. prosinca 2013. radi donošenja Direktive 2013/.../EU Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni određenih direktiva u području zaštite okoliša, poljoprivrede, socijalne politike i javnog zdravlja zbog izmjene statusa departmana Mayotte u odnosu na Uniju
P7_TC1-COD(2013)0192

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 43. stavak 2., članak 114, članak 153. stavak 2., članak 168. i članak 192. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora(1),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom(2),

budući da:

(1)  Odlukom 2012/419/EU(3), Europsko vijeće izmijenilo je status prekomorske zemlje Mayotte u odnosu na Europsku uniju od 1. siječnja 2014. Shodno tome, Mayotte će tog datuma prestati biti prekomorska zemlja ili područje u smislu članka 198. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) i postat će najudaljenijom regijom u smislu članka 349. i članka 355. stavka 1. UFEU-a. Kao posljedica te izmjene u pravnom statusu Mayottea na nj se od 1. siječnja 2014. primjenjuje pravo Unije. Potrebno je primijeniti određene posebne mjere opravdane specifičnim društvenim, okolišnim i gospodarskim stanjem na Mayotteu i njegovim novim statusom najudaljenije regije na više područja. [Am. 1]

(2)  Primjereno je uzeti u obzir posebnu situaciju na Mayotteu što se tiče stanja okoliša, koja zahtjeva znatna poboljšanja kako bi se zadovoljili okolišni ciljevi utvrđeni u pravu Unije, a za koje je potrebno dodatno vrijeme. Posebne mjere za postepeno poboljšanje stanja okoliša trebale bi se donijeti u sklopu određenih rokova.

(3)  Kako bi se ispunili zahtjevi iz Direktive Vijeća 91/271/EEZ od 21. svibnja 1991. o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (4), na Mayotteu treba poduzeti mjere kako bi se osiguralo da aglomeracije dobiju sabirne sustave komunalnih otpadnih voda. Takve mjere zahtijevaju radove na infrastrukturi koji bi trebali uslijediti nakon odgovarajućih administrativnih postupaka i postupaka planiranja i koji također zahtijevaju uspostavu sustava za mjerenje i nadzor ispuštanja komunalnih otpadnih voda. Stoga, radi posebne strukturne i gospodarske situacije na Mayotteu, Francuskoj treba odobriti dovoljan rok za ispunjenje tih zahtjeva.

(4)  U području poljoprivrede, u vezi s Direktivom Vijeća 1999/74/EZ od 19. srpnja 1999. o minimalnim uvjetima za zaštitu kokoši nesilica(5) primijećeno je da se na Mayotteu kokoši nesilice drže u neobogaćenim kavezima. S obzirom na gospodarske i društvene poteškoće u nabavljanju na Mayotteu te znatna ulaganja i pripremni rad koji su potrebni da bi se neobogaćene kaveze zamijenilo obogaćenim kavezima ili alternativnim sustavima, nužno je zbog kokoši nesilica koje nesu 1. siječnja 2014. odgoditi zabranu upotrebe neobogaćenih kaveza na razdoblje do četiri godine od tog datuma. Na taj bi se način trebala izbjeći zamjena kaveza tijekom ciklusa nesenja kokoši nesilica. Kako bi se spriječilo ometanje tržišnog natjecanja, jaja subjekata koji koriste neobogaćene kaveze trebalo bi stavljati u promet isključivo na lokalnom tržištu na Mayotteu. Kako bi se olakšale potrebne kontrole, jaja proizvedena u neobogaćenim kavezima trebala bi nositi posebnu oznaku.. [Am. 2]

(5)  Prema Direktivi 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike (6), pravilna provedba Direktive u vezi s planovima upravljanja riječnim slivovima zahtijeva da Francuska donese i provede planove upravljanja koji sadrže tehničke i administrativne mjere za postizanje dobrog stanja vode i za sprečavanje pogoršanja stanja svih tijela površinske vode. Radi posebne strukturne i gospodarske situacije u novoj najudaljenijoj regiji Mayotte, treba se odobriti dovoljan rok za ispunjenje takvih zahtjeva.

(6)  Prema Direktivi 2006/7/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. veljače 2006. o upravljanju kvalitetom vode za kupanje i stavljanju izvan snage Direktive 76/160/EEZ(7), trenutačno stanje površinske vode na Mayotteu zahtijeva značajno poboljšanje kako bi se ispunili zahtjevi te Direktive . Kvaliteta vode za kupanje izravno ovisi o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda, a odredbe Direktive 2006/7/EZ mogu se samo postupno zadovoljiti nakon što se aglomeracije koje utječu na kvalitetu komunalnih otpadnih voda usklade sa zahtjevima Direktive 91/271/EEZ. Stoga treba usvojiti određene rokove kako bi se Francuskoj omogućilo da postigne standarde Unije u pogledu kvalitete vode za kupanje na Mayotteu kao novoj najudaljenijoj regiji i s obzirom na njezinu posebnu socijalnu, ekološku i gospodarsku situaciju. [Am. 3]

(7)  U području socijalne politike trebalo bi uzeti u obzir poteškoće u vezi s usklađivanjem s Direktivom 2006/25/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2006. o minimalnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima s obzirom na izloženost radnika rizicima uzrokovanim fizikalnim čimbenicima (umjetno optičko zračenje)(8) na Mayotteu od 1. siječnja 2014. Zbog prevladavajuće posebne društvene i gospodarske situacije na Mayotteu, tamo nema raspoloživih tehničkih kapaciteta za provedbu mjera potrebnih za usklađivanje s tom Direktivom u području umjetnog optičkog zračenja. Stoga je prikladno Francuskoj odobriti odstupanje od određenih odredbi te Direktive do 31. prosinca 2017., pod uvjetom da na Mayotteu ti kapaciteti nisu raspoloživi, a ne dovodeći u pitanje opća načela zaštite i prevencije u području zdravlja i sigurnosti radnika. [Am. 4]

(8)  Kako bi se osigurala visoka razina zaštite zdravlja i sigurnosti radnika na radu, trebalo bi osigurati savjetovanje sa socijalnim partnerima, rizike koji proizlaze iz odstupanja trebalo bi svesti na najmanju moguću mjeru, a dotični radnici trebali bi imati korist od pojačanog zdravstvenog nadzora. Važno je što je moguće više smanjiti trajanje odstupanja. Nacionalne mjere odstupanja trebalo bi stoga preispitivati svake godine i povući čim prestanu okolnosti koje ih opravdavaju.

(9)  Prema Direktivi 2011/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. o primjeni prava pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj skrbi (9), njezino prenošenje zahtijeva veći broj prilagodbi radi osiguravanja kontinuiteta skrbi te informiranja pacijenata. Primjereno je stoga Francuskoj odobriti dodatni rok od 30 mjeseci počevši od 1. siječnja 2014. kako bi se donijele odredbe potrebne za usklađenost s tom direktivom s obzirom na Mayotte.

(10)  Direktive 91/271/EEZ, 1999/74/EZ, 2000/60/EZ, 2006/7/EZ, 2006/25/EZ i 2011/24/EU trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Izmjena Direktive 91/271/EZ

Direktiva 91/271/EZ mijenja se kako slijedi:

(1)  U članku 3. umeće se sljedeći stavak 1.a:"

"1.a. Odstupajući od stavka 1. prvog i drugog podstavka , u odnosu na Mayotte Francuska osigurava da sve aglomeracije dobiju sabirne sustave komunalnih otpadnih voda:

   najkasnije do 31. prosinca 2020. za aglomeracije s više od 15 000 ekvivalent stanovnika, koje pokrivaju barem 70 % opterećenja ostvarenog na Mayotteu; [Am. 5]
   najkasnije do 31. prosinca 2027. za sve aglomeracije s više od 2 000 ekvivalent stanovnika" [Am. 6]

"

(2)  U članku 4. umeće se sljedeći stavak 1.a:"

"1.a. Odstupajući od stavka 1., Francuska s obzirom na Mayotte osigurava da se komunalne otpadne vode koje ulaze u sabirne sustave prije ispuštanja podvrgnu sekundarnom pročišćavanju ili ekvivalentnom pročišćavanju:

   najkasnije do 31. prosinca 2020. za aglomeracije s ekvivalentom populacije višim od 15 000 koje zajedno s aglomeracijama iz članka 5. stavka 2.a pokrivaju barem 70 % opterećenja ostvarenog na Mayotteu;
   najkasnije do 31. prosinca 2027. za sve aglomeracije s ekvivalentom populacije višim od 2 000." [Am. 7]

"

(3)  Članak 5. mijenja se kako slijedi:

(a)  Umeće se sljedeći stavak 2.a:"

"2.a Odstupajući od stavka 2., s obzirom na Mayotte Francuska osigurava da se komunalne otpadne vode koje ulaze u sabirne sustave prije ispuštanja u osjetljiva područja podvrgnu strožem pročišćavanju od onog opisanog u članku 4.:

   najkasnije do 31. prosinca 2020. za aglomeracije s više od 15 000 ekvivalent stanovnika koje zajedno s aglomeracijama iz članka 4. stavka 1.a pokrivaju barem 70% opterećenja ostvarenog na Mayotteu; [Am. 8]
   najkasnije do 31. prosinca 2027. za aglomeracije s više od 2 000 ekvivalent stanovnika" [Am. 9]

"

(3a)  U članku 7. dodaje se sljedeći stavak:"

"Odstupanjem s obzirom na Mayotte, rok utvrđen u prvom stavku je 31. prosinca 2027. " [Am. 10]

"

(4)  Članak 17. mijenja se kako slijedi:

(a)  u stavku 1. dodaje se sljedeći podstavak:"

„Odstupajući od prvog podstavka, Francuska s obzirom na Mayotte uspostavlja program za provedbu ove Direktive do 30. lipnja 2014.”

"

(b)  u stavku 2. dodaje se sljedeći podstavak:"

„Odstupajući od prvog podstavka, Francuska s obzirom na Mayotte Komisiji dostavlja informacije o programu do 31. prosinca 2014."

"

Članak 2.

Izmjena Direktive 1999/74/EZ

U članku 5. Direktive 1999/74/EZ dodaje se sljedeći stavak::"

"3. Odstupanjem od stavka 2., na Mayotteu kokoši nesilice mogu se nastaviti uzgajati u kavezima iz ovog poglavlja do 31. prosinca 2017.. [Am. 11]

Od 1. siječnja 2014. na Mayotteu se kavezi iz ovog poglavlja ne smiju se proizvoditi niti stavljati u uporabu prvi put.

Jaja proizvedena u objektima gdje se kokoši nesilice drže u kavezima iz ovog poglavlja smiju se stavljati samo na lokalno tržište Mayottea. Ta jaja i njihova pakiranja jasno su označeni posebnom oznakom kako bi se omogućile potrebne kontrole. Jasan opis te posebne oznake priopćuje se Komisiji do 1. siječnja 2014."

"

Članak 3.

Izmjena Direktive 2000/60/EZ

Direktiva 2000/60/EZ mijenja se kako slijedi:

(1)  Članak 4. mijenja se kako slijedi:

(a)  u stavku 1. dodaje se sljedeći podstavak:"

„Za Mayotte rok iz točke (a) podtočke ii., točke (a) podtočke iii., točke (b) podtočke ii. i točke (c) je 22. prosinca 2021.”

"

(b)  u stavku 4., uvodna rečenica zamjenjuje se sljedećim:"

„Rokovi utvrđeni na temelju stavka l. mogu se produžiti radi postupnog postizanja ciljeva za vodna tijela, pod uvjetom da se ne događa daljnje pogoršanje stanja dotičnog vodnog tijela, kada su zadovoljeni sljedeći uvjeti:"

"

(2)  Članak 11. mijenja se kako slijedi:

(a)  u stavku 7. dodaje se sljedeći podstavak:"

„Za Mayotte, rokovi iz prvog podstavka su 22. prosinca 2015. i 22 prosinca 2018.”

"

(b)  u stavku 8. dodaje se sljedeći podstavak:"

„Za Mayotte, rok iz prvog podstavka je 22. prosinca 2021."

"

(3)  Članak 13. mijenja se kako slijedi:

(a)  u stavku 6. dodaje se sljedeći podstavak:"

„Za Mayotte, rok iz prvog podstavka je 22. prosinca 2015.”

"

(b)  u stavku 7. dodaje se sljedeći podstavak:"

„Za Mayotte, rok iz prvog podstavka je 22. prosinca 2021."

"

Članak 4.

Izmjena Direktive 2006/7/EZ

Direktiva 2006/7/EZ mijenja se kako slijedi:

(1)  Članak 5. mijenja se kako slijedi:

(a)  u stavku 2. dodaje se sljedeći podstavak:"

„Za Mayotte rok iz prvog podstavka je 31. prosinca 2019.”

"

(b)  u stavku 3. dodaje se sljedeći podstavak:"

„Za Mayotte, rok iz prvog podstavka je 31. prosinca 2031."

"

(2)  U članku 6 stavku 1. dodaje se sljedeći podstavak:"

„Za Mayotte, rok iz prvog podstavka je 30. lipnja 2015."

"

(3)  U članku 13 stavku 2. dodaje se sljedeći podstavak:"

„Za Mayotte, rok iz prvog podstavka je 30. lipnja 2014."

"

Članak 5.

Izmjena Direktive 2006/25/EZ

U Direktivi 2006/25/EZ umeće se sljedeći članak 14.a:"

"Članak 14.a

1.  Ne dovodeći u pitanje opća načela zaštite i prevenciju u području zdravlja i sigurnosti radnika, Francuska može do 31. prosinca 2017. odstupiti od primjene odredaba potrebnih za usklađivanje s ovom direktivom u Mayotteu pod uvjetom da takva primjena zahtijeva posebne tehničke kapacitete, a da takvi kapaciteti na Mayotteu nisu raspoloživi.

Prvi podstavak ne primjenjuje se na obveze iz članka 5. stavka 1. ove Direktive kao ni na one odredbe ove Direktive koje odražavaju opća načela utvrđena u Direktivi 89/391/EEZ. .

2.  Prije svih odstupanja od ove Direktive koja proizlaze iz primjene mjera koje postoje 1. siječnja 2014. ili iz donošenja novih mjera provodi se savjetovanje sa socijalnim partnerima u skladu s nacionalnim pravom i praksom. Takva odstupanja primjenjuju se pod uvjetima koji jamče da se, uzimajući u obzir posebne okolnosti koje prevladavaju na Mayotteu, proizlazeći rizici za radnike svode na najmanju moguću mjeru i da dotični radnici imaju korist od pojačanog zdravstvenog nadzora.

3.  Nacionalne mjere odstupanja preispituju se svake godine nakon savjetovanja sa socijalnim partnerima i povlače se čim okolnosti koje ih opravdavaju prestanu postojati."

"

Članak 6.

Izmjena Direktive 2011/24/EU

U članku 21. Direktive 2011/24/EU dodaje se sljedeći stavak 3.:"

"3. Odstupajući od prve rečenice stavka 1. Francuska do 30. lipnja 2016. donosi zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom direktivom s obzirom na Mayotte."

"

Članak 7

Prenošenje

1.  Francuska donosi i objavljuje zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom kako slijedi:

(a)  s obzirom na članak 1. stavke 1., 2. i 3. do 31. prosinca 2018.;

(b)  s obzirom na članak 1. stavak 4., do datuma iz njegovih točaka (a) i (b);

(c)  s obzirom na članak 2. do 1. siječnja 2014.;

(d)  s obzirom na članak 3. stavak 1. do 31. prosinca 2018.;

(e)  s obzirom na članak 3. stavke 2. i 3., do datuma navedenih u članku;

(f)  s obzirom na članak 4. stavak 1. točku (a) do 31. prosinca 2018;

(g)  s obzirom na članak 4. stavak 1. točku (b) do 30. lipnja 2021;

(h)  s obzirom na članak 4. stavke 2. i 3., do datuma navedenih u članku;

(i)  s obzirom na članak 5. do 1. siječnja 2014., osim ako Francuska ne iskoristi mogućnost predviđenu u tom članku;

(j)  s obzirom na članak 6., do datuma navedenog u članku.

Francuska Komisiji bez odlaganja dostavlja tekst navedenih odredaba.

Kad Francuska donosi ove odredbe, te odredbe prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine tog upućivanja određuje Francuska.

2.  Francuska Komisiji dostavlja tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donese u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 8.

Stupanje na snagu

Ova Direktiva stupa na snagu dan nakon objave u Službenom listu Europske unije

Primjenjuje se od 1. siječnja 2014. [Am. 12]

Članak 9.

Adresat

Ova je Direktiva upućena Francuskoj Republici.

Sastavljeno u ...,

Za Europski parlament Za Vijeće

Predsjednik Predsjednik

(1)SL C 341, 21.11.2013., str. 97..
(2) Stajalište Europskog parlamenta od 12. prosinca 2013.
(3) SL L 204, 31.7.2012., str. 131
(4)SL L 135, 30.5.1991., str. 1.
(5) SL L 203, 3.8.1999., str. 53.
(6)SL L 327, 22.12.2000., str. 1.
(7) SL L 64, 4.3.2006., str. 37.
(8) SL L 114, 27.4.2006., str. 38.
(9)SL L 88, 4.4.2011., str. 45.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti