Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/0192(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0399/2013

Előterjesztett szövegek :

A7-0399/2013

Viták :

Szavazatok :

PV 12/12/2013 - 12.9
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0589

Elfogadott szövegek
PDF 416kWORD 85k
2013. december 12., Csütörtök - Strasbourg
A környezetvédelem, a mezőgazdaság, a szociálpolitika és a közegészségügy területére vonatkozó bizonyos irányelvek Mayotte Európai Unióval kapcsolatos jogállásának változása miatti módosítása ***I
P7_TA(2013)0589A7-0399/2013
Állásfoglalás
 Egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Az Európai Parlament 2013. december 12-i jogalkotási állásfoglalása a környezetvédelem, a mezőgazdaság, a szociálpolitika és a közegészségügy területére vonatkozó bizonyos irányelvek Mayotte Európai Unióval kapcsolatos jogállásának változása miatti módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2013)0418 – C7-0176/2013 – 2013/0192(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013)0418),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 43. cikkének (2) bekezdésére, 114. cikkére, 153. cikkének (2) bekezdésére, 168. cikkére és 192. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7‑0176/2013),

–  tekintettel a Jogi Bizottságnak a javasolt jogalapra vonatkozó véleményére,

–  tekintettel a Tanács 2013. október 10-i következtetéseire(1),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. szeptember 18-i véleményére(2),

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. és 37. cikkére,

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére és a Regionális Fejlesztési Bizottság véleményére (A7-0399/2013),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) A 2013. október 21-i ülés jegyzőkönyvének 4. napirendi pontja (P7_PV(2013)10-21).
(2) HL C 341., 2013.11.21., 97. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2013. december 12-én került elfogadásra a környezetvédelem, a mezőgazdaság, a szociálpolitika és a közegészségügy területére vonatkozó bizonyos irányelvek Mayotte Európai Unióval kapcsolatos jogállásának változása miatti módosításáról szóló .../2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2013)0192

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikke (2) bekezdésére, 114. cikkére, 153. cikke (2) bekezdésére, 168. cikkére és 192. cikkének (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére(1),

rendes jogalkotási eljárás keretében(2),

mivel:

(1)  Az Európai Tanács 2012/419/EU határozatával(3) úgy döntött, hogy 2014. január 1-jei hatállyal módosítja Mayotte Európai Unióval kapcsolatos jogállását. Ennek következtében az említett időponttól Mayotte nem tartozik a az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 198. cikke értelmében vett tengerentúli országok és területek közé, hanem az EUMSZ 349. cikke és 355. cikke (1) bekezdése értelmében legkülső régiónak minősül. Mayotte jogállásának e fenti megváltozását követően az uniós jogot ettől az időponttól kezdődően 2014. január 1-jétől kell alkalmazni Mayotte-on. Tekintettel Mayotte számos területen fennálló sajátos társadalmi, környezetvédelmi és gazdasági strukturális különleges helyzetére, valamint legkülső régióként betöltött új jogállására, indokolt bizonyos különintézkedésekről rendelkezni. [Mód. 1]

(2)  Indokolt figyelembe venni Mayotte különleges helyzetét a környezet állapota tekintetében, amely jelentős javításra szorul annak érdekében, hogy megfeleljen az uniós jog által meghatározott környezetvédelmi célkitűzéseknek, amihez további időre van szükség. A környezet fokozatos javítása érdekében meghatározott határidőkön belül konkrét intézkedéseket kell hozni.

(3)  A települési szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelvnek(4) való megfelelés érdekében intézkedéseket kell hozni Mayotte-on, hogy az agglomerációk rendelkezzenek a települési szennyvizet összegyűjtő rendszerekkel. Az ilyen intézkedésekhez megfelelő igazgatási és tervezési eljárásokat követő, infrastruktúrával kapcsolatos munkálatokra van szükség, valamint olyan rendszerek kialakítására, amelyek mérik és nyomon követik a települési szennyvízelvezetést. Ezért elegendő időt kell biztosítani Franciaországnak az említett követelmények teljesítésére.

(4)  A mezőgazdaság területén, a tojótyúkok védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról szóló, 1999. július 19-i 1999/74/EK tanácsi irányelv(5) tekintetében megjegyzendő, hogy Mayotte-on a tojótyúkokat fel nem javított ketrecekben tenyésztik. Tekintettel a Mayotte-on érvényesülő gazdasági és társadalmi korlátokra és arra, hogy jelentős mértékű beruházás és előkészítő munka szükséges ahhoz, hogy a fel nem javított ketreceket feljavított ketrecek vagy alternatív rendszerek váltsák fel, a 2014. január 1-jén tojó tyúkok tekintetében az említett időponttól legfeljebb 12 hónapig négy évig el kell halasztani a fel nem javított ketrecek használatának megtiltását. Ezáltal el kell kerülni a ketreceknek a tyúkok tojóciklusa során történő felváltását. A verseny torzulásainak elkerülése érdekében a fel nem javított ketreceket használó létesítményekből származó tojások kizárólag Mayotte helyi piacán értékesíthetők. A szükséges ellenőrzések megkönnyítése érdekében a fel nem javított ketrecekből származó tojásokat különleges jelöléssel kell ellátni. [Mód. 2]

(5)  A vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv(6) tekintetében ezen irányelv vízgyűjtő-gazdálkodási tervekre vonatkozó megfelelő végrehajtásához Franciaországnak technikai és igazgatási intézkedéseket tartalmazó gazdálkodási terveket kell elfogadnia és végrehajtania annak érdekében, hogy jó vízminőséget érjen el és megakadályozza a felszíni víztestek állapotának romlását. Az ilyen jellegű intézkedések bevezetésére és végrehajtására elegendő időt kell biztosítani.

(6)  A fürdővizek minőségéről és a 76/160/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. február 15-i 2006/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv(7) tekintetében Mayotte felszíni vizeinek jelenlegi állapota jelentős javulást igényel annak érdekében, hogy megfeleljen az említett irányelv követelményeinek. A fürdővizek minősége közvetlenül függ a települési szennyvíz kezelésétől, valamint a 2006/7/EK irányelv rendelkezéseit csak akkor lehet fokozatosan teljesíteni, ha a települési szennyvíz minőségét befolyásoló agglomerációk megfelelnek a 91/271/EGK irányelv követelményeinek. Ezért külön határidőket kell elfogadni annak érdekében, hogy – tekintettel Mayotte, az új legkülső régió sajátos társadalmi, környezetvédelmi és gazdasági helyzetére – Franciaország megfelelhessen a fürdővizek minőségére vonatkozó uniós standardoknak Mayotte-on. [Mód. 3]

(7)  A szociálpolitika terén a munkavállalók fizikai tényezők hatásának való expozíciójára (mesterséges optikai sugárzás) vonatkozó egészségügyi és biztonsági minimumkövetelményekről szóló, 2006. április 5-i 2006/25/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv(8) tekintetében figyelembe kell venni Mayotte-on az irányelvnek 2014. január 1-jétől való megfeleléssel kapcsolatos nehézségeket. Mayotte-on – az ottani sajátos társadalmi és gazdasági helyzet miatt – nem állnak rendelkezésre műszaki berendezések az irányelvnek a mesterséges optikai sugárzás tekintetében való megfeleléshez szükséges intézkedések végrehajtásához. Következésképp amennyiben az említett struktúrák nem állnak rendelkezésre Mayotte‑on, továbbá a munkavállalók egészsége és biztonsága terén a védelemre és a megelőzésre vonatkozó általános elvek sérelme nélkül helyénvaló Franciaország számára 2017. december 31-ig eltérés engedélyezhető eltérést engedélyezni az irányelv egyes rendelkezéseitől. [Mód. 4]

(8)  A munkavállalók munkahelyi egészségvédelmének és biztonságának magas szintű védelme érdekében, a szociális partnerekkel konzultációt kell biztosítani, az eltérésből eredő kockázatokat pedig az érintett munkavállalók számára a lehető legkisebbre kell csökkenteni, és fokozott egészségügyi felülvizsgálatot kell az érintett munkavállalók részére biztosítani. Az eltérés időtartamát a lehető legrövidebbre kell csökkenteni. Ezért az eltérő nemzeti intézkedéseket évente felül kell vizsgálni, és az indokoló körülmények megszűnése esetén haladéktalanul vissza kell őket vonni.

(9)  A határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló, 2011. március 9-i 2011/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv(9) tekintetében a nemzeti jogba való átültetéshez számos kiigazításra szükség van annak érdekében, hogy a betegek számára biztosítsák az ellátás folyamatosságát és az információszolgáltatást. Ezért indokolt Franciaország számára 2014. január 1-jétől számítva további 30 hónapos időszakot engedélyezni, hogy hatályba léptesse az ahhoz szükséges rendelkezéseket, hogy Mayotte tekintetében megfeleljen az irányelvnek.

(10)  Ezért a 91/271/EGK, az 1999/74/EK, a 2000/60/EK, a 2006/7/EK, a 2006/25/EK és a 2011/24/EU irányelvet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 91/271/EGK irányelv módosítása

A 91/271/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1.  A 3. cikk a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:"

„1a. Az (1) bekezdés első és második albekezdésétől eltérve Mayotte tekintetében Franciaország gondoskodik arról, hogy minden agglomeráció rendelkezzék települési szennyvizet összegyűjtő rendszerekkel:

   legkésőbb 2020. december 31-ig a 10 000 15 000 lakosegyenértéknél nagyobb agglomerációk, amelyek a Mayotte-on keletkezett terhelés legalább 70% -át teszik ki; [Mód. 5]
   legkésőbb 2027. december 31-ig minden agglomeráció 2 000 lakosegyenértéknél nagyobb agglomeráció. [Mód. 6]

"

2.  A 4. cikk a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:"

„(1a) Az (1) bekezdéstől eltérve, Mayotte tekintetében Franciaország biztosítja, hogy a gyűjtőrendszerekbe vezetett szennyvizet vízbe történő kibocsátás előtt másodlagos kezelésnek vagy egy ezzel egyenértékű kezelésnek vessék alá:

   legkésőbb 2020. december 31-ig a 15 000 lakosegyenértéknél nagyobb agglomerációk, amelyek az 5. cikk (2a) bekezdésében említett agglomerációkkal együtt a Mayotte-on keletkezett terhelés legalább 70%-át teszik ki;
   legkésőbb 2027. december 31-ig minden agglomeráció 2 000 lakosegyenértéknél nagyobb agglomeráció.” [Mód. 7]

"

3.  Az 5. cikk a következőképpen módosul:

a)  a szöveg a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:"

„(2a) A (2) bekezdéstől eltérve, Mayotte tekintetében Franciaország biztosítja, hogy a gyűjtőrendszerekbe vezetett települési szennyvizet érzékeny területekre való kibocsátásuk előtt a 4. cikkben leírtnál szigorúbb követelményeket kielégítő tisztításnak vessék alá:

   legkésőbb 2020. december 31-ig a 10 000 15 000 lakosegyenértéknél nagyobb agglomerációk, amelyek az 4. cikk (1a) bekezdésében említett agglomerációkkal együtt a Mayotte-on keletkezett terhelés legalább 70%-át teszik ki;[Mód. 8]
   legkésőbb 2027. december 31-ig minden agglomerációig a 2 000 lakosegyenértéknél nagyobb agglomerációk. [Mód. 9]

"

3a.  A 7. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:"

„Az első bekezdéstől eltérve, Mayotte vonatkozásában az abban meghatározott határidő 2027. december 31.” [Mód. 10]

"

4.  A 17. cikk a következőképpen módosul:

a)  az (1) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:"

„Az első albekezdéstől eltérve, Mayotte tekintetében Franciaország 2014. június 30-ig programot dolgoz ki ezen irányelv végrehajtására.”

"

b)  a (2) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:"

„Az első albekezdéstől eltérve, Mayotte tekintetében Franciaország 2014. december 31-ig tájékoztatja a Bizottságot e program tartalmáról.”

"

2. cikk

Az 1999/74/EK irányelv módosítása

Az 1999/74/EK irányelv 5. cikke az alábbi bekezdéssel egészül ki:"

„3. A (2) bekezdéstől eltérve, Mayotte-on a 2014. január 1-jén tojó a tojótyúkok továbbra is és az e fejezetben említett ketrecekben tenyésztett tyúkok továbbra is ilyen ketrecekben tenyészthetők 2014. 2017. december 31-ig. [Mód. 11]

2014. január 1-jétől az e fejezetben említett ketrecek építése és első alkalommal való üzembe állítása Mayotte-on nem megengedett.

Az e fejezetben említett ketrecekben tojótyúkokat tenyésztő létesítményekből származó tojások kizárólag Mayotte helyi piacán értékesíthetők. Az említett tojásokat és csomagolásaikat egyértelműen különleges jelzéssel kell ellátni, amely lehetővé teszi a szükséges ellenőrzéseket. Az említett különleges jelzés egyértelmű leírásáról 2014. január 1-jéig tájékoztatni kell a Bizottságot.”

"

3. cikk

A 2000/60/EK irányelv módosítása

A 2000/60/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.  A 4. cikk a következőképpen módosul:

a)  az (1) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:"

„Mayotte tekintetében az a) pont ii és iii. alpontjában, a b) pont ii. alpontjában és a c) pontban említett határidő 2021. december 22.”

"

b)  a (4) bekezdés bevezető mondata helyébe a következő szöveg lép:"

„Az (1) bekezdésben megállapított határidőket meg lehet hosszabbítani a víztestekre vonatkozó célkitűzések fokozatos elérése érdekében, biztosítva, hogy nem következik be további romlás az érintett víztest állapotában, és az összes alábbi feltétel teljesülése esetén:”

"

2.  A 11. cikk a következőképpen módosul:

a)  a (7) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:"

„Mayotte tekintetében az első albekezdésben említett határidők 2015. december 22. és 2018. december 22.”

"

b)  a (8) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:"

„Mayotte tekintetében az első albekezdésben említett határidő 2021. december 22.”

"

3.  A 13. cikk a következőképpen módosul:

a)  a (6) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:"

„Mayotte tekintetében az első albekezdésben említett határidő 2015. december 22.”

"

b)  a (7) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:"

„Mayotte tekintetében az első albekezdésben említett határidő 2021. december 22.”

"

4. cikk

A 2006/7/EK irányelv módosítása

A 2006/7/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.  Az 5. cikk a következőképpen módosul:

a)  a (2) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:"

„Mayotte tekintetében az első albekezdésben említett határidő 2019. december 31.”

"

b)  a (3) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:"

„Mayotte tekintetében az első albekezdésben említett határidő 2031. december 31.”

"

2.  A 6. cikk (1) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:"

„Mayotte tekintetében az első albekezdésben említett határidő 2015. június 30.”

"

3.  A 13. cikk (2) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:"

„Mayotte tekintetében az első albekezdésben említett határidő 2014. június 30.”

"

5. cikk

A 2006/25/EK irányelv módosítása

A 2006/25/EK irányelv a következő 14a. cikkel egészül ki:"

„14a. cikk

1.  A munkavállalók egészsége és biztonsága terén a védelemre és a megelőzésre vonatkozó általános elvek sérelme nélkül Franciaország 2017. december 31-ig eltérhet azon rendelkezések alkalmazásától, amelyek szükségesek Mayotte-on az irányelvnek való megfeleléshez, feltéve, hogy az ilyen alkalmazáshoz speciális műszaki berendezésekre van szükség, amelyek Mayotte-on nem állnak rendelkezésre.

Az első albekezdés nem vonatkozik az irányelv 5. cikkének (1) bekezdése szerinti kötelezettségekre, valamint az irányelv azon rendelkezéseire, amelyek a 89/391/EGK irányelvben meghatározott általános elveket tükrözik.

2.  Az irányelvtől való valamennyi, a 2014. január 1-jén már meglévő intézkedések alkalmazásából vagy új intézkedések elfogadásából származó eltérést a szociális partnerekkel a nemzeti jogszabályoknak és gyakorlatnak megfelelő konzultációnak kell megelőznie. Az ilyen eltéréseket olyan feltételek mellett kell alkalmazni, amelyek a Mayotte-ra jellemző különleges körülményeket figyelembe véve biztosítják, hogy az eltérésből eredő, a munkavállalókat érintő kockázatokat a lehető legkisebbre csökkentik, és az érintett munkavállalóknak fokozott egészségügyi felülvizsgálatot kell biztosítani.

3.  Az eltérő nemzeti intézkedéseket a szociális partnerekkel folytatott konzultációt követően minden évben felül kell vizsgálni, és az indokoló körülmények megszűnése esetén haladéktalanul vissza kell őket vonni.”

"

6. cikk

A 2011/24/EU irányelv módosítása

A 2011/24/EU irányelv 21. cikke az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:"

„(3) Az (1) bekezdés első mondatától eltérve, Franciaország hatályba lépteti azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2016. június 30-ig Mayotte tekintetében megfeleljen.”

"

7. cikk

Átültetés a nemzeti jogba

(1)  Franciaország az alábbiak szerint elfogadja és kihirdeti azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljen:

a)  az 1. cikk (1), (2) és (3) bekezdése tekintetében 2018. december 31-ig;

b)  az 1. cikk (4) bekezdése tekintetében az a) és a b) pontokban említett időpontokig;

c)  a 2. cikk tekintetében 2014. január 1-jéig;

d)  a 3. cikk (1) bekezdése tekintetében 2018. december 31-ig;

e)  a 3. cikk (2) és (3) bekezdése tekintetében az ott említett időpontig;

f)  a 4. cikk (1) bekezdésének a) pontja tekintetében 2018. december 31-ig;

g)  a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja tekintetében 2021. június 30-ig;

h)  a 4. cikk (2) és (3) bekezdése tekintetében az ott említett időpontig;

i)  az 5. cikk tekintetében 2014. január 1-jéig, kivéve, ha Franciaország nem veszi igénybe az említett cikkben rögzített lehetőséget;

j)  a 6. cikk tekintetében az ott említett időpontig.

E rendelkezések szövegéről Franciaország haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot.

Amikor Franciaország elfogadja ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját Franciaország határozza meg.

(2)  Franciaország közli a Bizottsággal nemzeti joga azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogad el.

8. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Az irányelvet 2014. január 1-jétől kell alkalmazni. [Mód. 12]

9. cikk

Címzett

Ennek az irányelvnek a Francia Köztársaság a címzettje.

Kelt ...,

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

(1) HL C 341., 2013.11.21., 97. o.
(2) Az Európai Parlament 2013. december 12-i álláspontja.
(3)HL L 204., 2012.7.31., 131. o.
(4)HL L 135., 1991.5.30., 1. o.
(5)HL L 203., 1999.8.3., 53. o.
(6)HL L 327., 2000.12.22., 1. o.
(7)HL L 64., 2006.3.4., 37. o.
(8)HL L 114., 2006.4.27., 38. o.
(9)HL L 88., 2011.4.4., 45. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat