Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0192(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0399/2013

Ingediende teksten :

A7-0399/2013

Debatten :

Stemmingen :

PV 12/12/2013 - 12.9
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0589

Aangenomen teksten
PDF 308kWORD 81k
Donderdag 12 december 2013 - Straatsburg
Wijziging van bepaalde richtlijnen op het gebied van milieu, landbouw, sociaal beleid en volksgezondheid uit hoofde van de wijziging in de status van Mayotte ***I
P7_TA(2013)0589A7-0399/2013
Resolutie
 Geconsolideerde tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 12 december 2013 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van bepaalde richtlijnen op het gebied van milieu, landbouw, sociaal beleid en volksgezondheid uit hoofde van de wijziging in de status van Mayotte ten aanzien van de Unie (COM(2013)0418 – C7-0176/2013 – 2013/0192(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2013)0418),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 43, lid 2, artikel 114, artikel 153, lid 2, artikel 168 en artikel 192, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7‑0176/2013),

–  gezien het advies van de Commissie juridische zaken inzake de voorgestelde rechtsgrond,

–  gezien de brief van de Raad van 10 oktober 2013(1),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 18 september 2013(2),

–  gezien de artikelen 55 en 37 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en het advies van de Commissie regionale ontwikkeling (A7-399/2013),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) Punt 4 van de notulen van 21 oktober 2013 (P7_PV(2013)10-21).
(2) PB C 341 van 21.11.2013, blz. 97.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 12 december 2013 met het oog op de vaststelling van Richtlijn 2013/.../EU van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van bepaalde richtlijnen op het gebied van milieu, landbouw, sociaal beleid en volksgezondheid uit hoofde van de wijziging in de status van Mayotte ten aanzien van de Unie
P7_TC1-COD(2013)0192

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 43, lid 2, artikel 114, artikel 153, lid 2, artikel 168 en artikel 192, lid 1,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité(1),

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure(2),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)  Krachtens Besluit 2012/419/EU(3)heeft de Europese Raad besloten de status van Mayotte ten aanzien van de Europese Unie met ingang van 1 januari 2014 te wijzigen. Bijgevolg zal Mayotte vanaf die datum niet langer een gebied behoren tot de landen en gebieden overzee zijn in de zin van artikel 198 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), maar wordt het een ultraperifeer gebied in de zin van artikel 349 en artikel 355, lid 1, VWEU.van het Verdrag. Met ingang van Ingevolge deze datum gewijzigde juridische status zal het recht van de Unie per 1 januari 2014 van toepassing zijn op Mayotte. Het is wenselijk op een aantal gebieden te voorzien in bepaalde specifieke maatregelen die gerechtvaardigd zijn door de bijzondere structurele, sociale, ecologische en economische situatie van Mayotte op een aantal gebieden. en zijn nieuwe status van ultraperifeer gebied. [Am. 1]

(2)  Bovendien is het ook wenselijk rekening te houden met de bijzondere situatie in Mayotte wat betreft de toestand van het milieu. Deze moet aanzienlijk worden verbeterd om te voldoen aan de milieudoelstellingen die door het recht van de Unie zijn vastgesteld en daar is dan ook extra tijd voor nodig. Teneinde de toestand van het milieu geleidelijk te verbeteren, moeten er binnen specifieke termijnen specifieke maatregelen worden vastgesteld.

(3)  Om te voldoen aan de voorschriften van Richtlijn 91/271/EEG van de Raad van 21 mei 1991 inzake de behandeling van stedelijk afvalwater(4), moeten in Mayotte maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat agglomeraties voorzien zijn van een opvangsysteem voor stedelijk afvalwater. Dergelijke maatregelen vereisen infrastructuurwerkzaamheden die volgens gepaste administratieve en planologische procedures moeten verlopen en waarvoor bovendien systemen moeten worden opgezet voor het meten en controleren van lozingen van stedelijk afvalwater. Derhalve moet Frankrijk voldoende tijd krijgen om aan deze vereisten te voldoen.

(4)  Op het gebied van landbouw wordt met betrekking tot Richtlijn 1999/74/EG van de Raad van 19 juli 1999 tot vaststelling van minimumnormen voor de bescherming van legkippen(5) opgemerkt dat legkippen in Mayotte in niet-aangepaste kooien worden gehouden. Gezien de specifieke economische en sociale situatie van Mayotte en de aanzienlijke investeringen en de voorbereidende werkzaamheden die nodig zijn voor de vervanging van niet-aangepaste kooien door aangepaste kooien of alternatieve systemen, moet voor legkippen die op 1 januari 2014 aan de leg zijn het verbod op het gebruik van niet-aangepaste kooien worden uitgesteld voor een periode van ten hoogste twaalf maanden vier jaar vanaf deze datum. De vervanging van de kooien tijdens de legcyclus van de kippen moet dus worden vermeden. Ter voorkoming van concurrentieverstoringen mogen eieren, afkomstig van houderijen die niet-aangepaste kooien gebruiken, enkel op de plaatselijke markt van Mayotte worden verhandeld. Om de noodzakelijke controles te vergemakkelijken, moet een speciaal merk worden aangebracht op eieren die in niet-aangepaste kooien zijn geproduceerd. [Am. 2]

(5)  Wat betreft Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid(6): Frankrijk moet met het oog op de correcte tenuitvoerlegging van die richtlijn inzake stroomgebiedsbeheerplannen, beheerplannen vaststellen en uitvoeren die technische en administratieve maatregelen bevatten om een goede watertoestand van alle oppervlaktewaterlichamen te bereiken en om de achteruitgang daarvan te voorkomen. Er moet voldoende tijd worden gegeven om deze maatregelen te kunnen vaststellen en uitvoeren.

(6)  Wat betreft Richtlijn 2006/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 februari 2006 betreffende het beheer van de zwemwaterkwaliteit en tot intrekking van Richtlijn 76/160/EEG(7): de huidige toestand van de oppervlaktewateren is in Mayotte zodanig dat aanzienlijke verbeteringen vereist zijn om te voldoen aan de voorschriften van deze richtlijn. De kwaliteit van zwemwateren is rechtstreeks afhankelijk van de behandeling van stedelijk afvalwater en er kan slechts geleidelijk worden voldaan aan de bepalingen van Richtlijn 2006/7/EG als de agglomeraties die de kwaliteit van stedelijk afvalwater aantasten voldoen aan de voorschriften van Richtlijn 91/271/EEG. Daarom moeten specifieke termijnen worden vastgesteld zodat opdat Frankrijk, wat betreft de zwemwaterkwaliteit in Mayotte, een nieuw ultraperifeer gebied met een bijzondere sociale, ecologische en economische situatie, aan de normen van de Unie kan voldoen. [Am. 3]

(7)  Op het gebied van sociaal beleid moet rekening worden gehouden met de moeilijkheden die men in Mayotte zal ondervinden om vanaf 1 januari 2014 te voldoen aan Richtlijn 2006/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2006 betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan risico’s van fysische agentia (kunstmatige optische straling)(8). Er zijn in Mayotte wegens de bijzondere sociale en economische situatie aldaar, geen technische voorzieningen beschikbaar voor de uitvoering van de maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan deze richtlijn inzake waar het gaat om kunstmatige optische straling. Het is daarom mogelijk wenselijk om tot en met 31 december 2017 een afwijking van sommige bepalingen van deze richtlijn toe te kennen aan Frankrijk, voor zover deze voorzieningen in Mayotte niet beschikbaar zijn en onverminderd de algemene beginselen inzake bescherming en preventie op het gebied van gezondheid en veiligheid van werknemers. [Am. 4]

(8)  Om een hoog niveau van bescherming van de gezondheid en veiligheid van werknemers op het werk te waarborgen, moet ervoor worden gezorgd dat de sociale partners worden geraadpleegd, dat de risico's ten gevolge van de afwijking tot een minimum worden beperkt en dat de betrokken werknemers onder een verscherpt gezondheidstoezicht staan. Het is van belang dat de duur van de afwijking zo veel mogelijk wordt beperkt. De nationale afwijkende maatregelen moeten daarom elk jaar worden herzien en worden ingetrokken zodra de omstandigheden waardoor zij gerechtvaardigd werden, ophouden te bestaan.

(9)  Wat betreft Richtlijn 2011/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 betreffende de toepassing van de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg(9): de omzetting van deze richtlijn vereist dat een aantal aanpassingen wordt doorgevoerd teneinde de continuïteit van de zorgverlening en de informatieverstrekking aan patiënten te waarborgen. Het is daarom wenselijk dat Frankrijk na 1 januari 2014 een aanvullende periode van dertig maanden krijgt om de nodige bepalingen in werking te doen treden zodat Mayotte aan deze richtlijn kan voldoen.

(10)  De Richtlijnen 91/271/EEG, 1999/74/EG, 2000/60/EG, 2006/7/EG, 2006/25/EG en 2011/24/EU moeten dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijziging van Richtlijn 91/271/EEG

Richtlijn 91/271/EEG wordt als volgt gewijzigd:

(1)  In artikel 3 wordt het volgende lid 1 bis ingevoegd:"

"1 bis. In afwijking van de eerste en tweede alinea van lid 1 zorgt Frankrijk ervoor dat alle agglomeraties in Mayotte voorzien zijn van een opvangsysteem voor stedelijk afvalwater:

   uiterlijk op 31 december 2020 voor agglomeraties met meer dan 10 000 15.000 i.e., hetgeen ten minste 70% van de in Mayotte gegenereerde belasting zal dekken; [Am. 5]
   uiterlijk op 31 december 2027 voor alle agglomeraties.met meer dan 2 000 i.e." [Am. 6]

"

(2)  In artikel 4 wordt het volgende lid 1 bis ingevoegd:"

"1 bis.In afwijking van lid 1 zorgt Frankrijk ervoor dat stedelijk afvalwater in Mayotte dat in opvangsystemen terechtkomt vóór lozing aan een secundaire behandeling of een gelijkwaardig proces wordt onderworpen:

   uiterlijk op 31 december 2020 voor agglomeraties met meer dan 15 000 i.e., hetgeen, samen met de in artikel 5, lid 2 bis, bedoelde agglomeraties, ten minste 70% van de in Mayotte gegenereerde belasting zal dekken;
   uiterlijk op 31 december 2027 voor alle agglomeraties. met meer dan 2 000 i.e." [Am. 7]

"

(3)  Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

(a)  Het volgende lid 2 bis wordt toegevoegd:"

"2 bis. In afwijking van lid 2 zorgt Frankrijk ervoor dat stedelijk afvalwater in Mayotte dat in opvangsystemen terechtkomt vóór lozing in kwetsbare gebieden aan een behandeling wordt onderworpen die verder gaat dan de in artikel 4 bedoelde behandeling:

   uiterlijk op 31 december 2020 voor agglomeraties met meer dan 10 000 15.000 i.e., hetgeen, samen met de in artikel 4, lid 1 bis, bedoelde agglomeraties, ten minste 70% van de in Mayotte gegenereerde belasting zal dekken; [Am. 8]
   uiterlijk op 31 december 2027 voor alle agglomeraties met meer dan 2 000 i.e." [Am. 9]

"

(3 bis)  De volgende alinea wordt toegevoegd aan artikel 7:"

"In afwijking van de eerste alinea wordt de termijn ten aanzien van Mayotte vastgesteld op 31 december 2027." [Am. 10]

"

(4)  Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd:

(a)  Aan lid 1 wordt de volgende alinea toegevoegd:"

"In afwijking van de eerste alinea stelt Frankrijk voor Mayotte uiterlijk op 30 juni 2014 een programma op voor de tenuitvoerlegging van deze richtlijn."

"

(b)  Aan lid 2 wordt de volgende alinea toegevoegd:"

"In afwijking van de eerste alinea verstrekt Frankrijk, ten aanzien van Mayotte, de Commissie uiterlijk op 31 december 2014 informatie over het programma."

"

Artikel 2

Wijziging van Richtlijn 1999/74/EG

Aan artikel 5 van Richtlijn 1999/74/EG wordt het volgende lid toegevoegd:"

"3. In afwijking van lid 2 mogen legkippen in Mayotte die op 1 januari 2014 aan de leg zijn en die op deze datum worden gehouden in kooien als bedoeld in dit hoofdstuk, tot en met 31 december 2014 2017 verder worden gehouden in dergelijke kooien als bedoeld in dit hoofdstuk. [Am. 11]

Het bouwen of voor het eerst in gebruik nemen van de in dit hoofdstuk bedoelde kooien is met ingang van 1 januari 2014 verboden in Mayotte.

Eieren afkomstig van houderijen die legkippen houden in kooien als bedoeld in dit hoofdstuk, mogen enkel op de plaatselijke markt van Mayotte worden verhandeld. Deze eieren en de verpakkingen daarvan worden duidelijk geïdentificeerd met een speciaal merk, zodat de noodzakelijke controles kunnen plaatsvinden. Een duidelijke beschrijving van dit speciale merk wordt uiterlijk op 1 januari 2014 aan de Commissie meegedeeld."

"

Artikel 3

Wijziging van Richtlijn 2000/60/EG

Richtlijn 2000/60/EG wordt als volgt gewijzigd:

(1)  Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

(a)  Aan lid 1 wordt de volgende alinea toegevoegd:"

"Voor Mayotte is de onder a), punt ii), onder a), punt iii), onder b, punt ii) en onder c) bedoelde termijn vastgesteld op 22 december 2021."

"

(b)  In lid 4 komt de inleidende zin als volgt te luiden:"

"De in lid 1 gestelde termijnen kunnen met het oog op het gefaseerde bereiken van de doelstellingen voor waterlichamen worden verlengd, mits de toestand van het aangetaste waterlichaam niet verder verslechtert, wanneer aan alle navolgende voorwaarden wordt voldaan: "

"

(2)  Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:

(a)  Aan lid 7 wordt de volgende alinea toegevoegd:"

"Voor Mayotte worden de in de eerste alinea bedoelde termijnen vastgesteld op respectievelijk 22 december 2015 en 22 december 2018."

"

(b)  Aan lid 8 wordt de volgende alinea toegevoegd:"

"Voor Mayotte wordt de in de eerste alinea bedoelde termijn vastgesteld op 22 december 2021."

"

(3)  Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd:

(a)  Aan lid 6 wordt de volgende alinea toegevoegd:"

"Voor Mayotte wordt de in de eerste alinea bedoelde termijn vastgesteld op 22 december 2015."

"

(b)  Aan lid 7 wordt de volgende alinea toegevoegd:"

"Voor Mayotte wordt de in de eerste alinea bedoelde termijn vastgesteld op 22 december 2021."

"

Artikel 4

Wijziging van Richtlijn 2006/7/EG

Richtlijn 2006/7/EG wordt als volgt gewijzigd:

(1)  Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

(a)  Aan lid 2 wordt de volgende alinea toegevoegd:"

"Voor Mayotte wordt de in de eerste alinea bedoelde termijn vastgesteld op 31 december 2019."

"

(b)  Aan lid 3 wordt de volgende alinea toegevoegd:"

"Voor Mayotte wordt de in de eerste alinea bedoelde termijn vastgesteld op 31 december 2031."

"

(2)  In artikel 6, lid 1, wordt de volgende alinea toegevoegd:"

"Voor Mayotte wordt de in de eerste alinea bedoelde termijn vastgesteld op 30 juni 2015."

"

(3)  In artikel 13, lid 2, wordt de volgende alinea toegevoegd:"

"Voor Mayotte wordt de in de eerste alinea bedoelde termijn vastgesteld op 30 juni 2014."

"

Artikel 5

Wijziging van Richtlijn 2006/25/EG

In Richtlijn 2006/25/EG wordt het volgende artikel 14 bis ingevoegd:"

"Artikel 14 bis

1.  Onverminderd de algemene beginselen inzake bescherming en preventie op het gebied van gezondheid en veiligheid van werknemers, kan Frankrijk in Mayotte tot en met 31 december 2017 afwijken van de toepassing van de bepalingen die nodig zijn om te voldoen aan deze richtlijn, op voorwaarde dat voor de toepassing daarvan specifieke technische voorzieningen vereist zijn en dat deze voorzieningen niet beschikbaar zijn in Mayotte.

De eerste alinea is niet van toepassing op de verplichtingen van artikel 5, lid 1, van deze richtlijn en evenmin op de bepalingen van deze richtlijn die een weerspiegeling vormen van de algemene beginselen als uiteengezet in Richtlijn 89/391/EEG.

2.  Elke afwijking van deze richtlijn als gevolg van de toepassing van maatregelen die op 1 januari 2014 bestaan of als gevolg van de vaststelling van nieuwe maatregelen, wordt voorafgegaan door een raadpleging van de sociale partners in overeenstemming met de nationale wetgeving en praktijken. Deze afwijkingen worden toegepast onder voorwaarden die, rekening houdend met de bijzondere omstandigheden in Mayotte, waarborgen dat de daaruit voortvloeiende risico's voor werknemers tot een minimum worden beperkt en dat de betrokken werknemers onder verscherpt gezondheidstoezicht staan.

3.  De nationale afwijkende maatregelen worden, na raadpleging van de sociale partners, elk jaar herzien en worden ingetrokken zodra de omstandigheden waardoor zij gerechtvaardigd werden ophouden te bestaan."

"

Artikel 6

Wijziging van Richtlijn 2011/24/EU

Aan artikel 21 van Richtlijn 2011/24/EU wordt het volgende lid 3 toegevoegd:"

"3. In afwijking van de eerste zin van lid 1 doet Frankrijk, ten aanzien van Mayotte, de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die nodig zijn om aan deze richtlijn te voldoen uiterlijk op 30 juni 2016 in werking treden."

"

Artikel 7

Omzetting

1.  Frankrijk dient de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die nodig zijn om aan deze richtlijn te voldoen als volgt vast te stellen en bekend te maken:

(a)  wat betreft artikel 1, leden 1, 2 en 3, uiterlijk op 31 december 2018;

(b)  wat betreft artikel 1, lid 4, uiterlijk op de respectievelijk in de punten a en b vermelde data;

(c)  wat betreft artikel 2, uiterlijk op 1 januari 2014;

(d)  wat betreft artikel 3, lid 1, uiterlijk op 31 december 2018;

(e)  wat betreft artikel 3, leden 2 en 3, uiterlijk op de daarin vermelde data;

(f)  wat betreft artikel 4, lid 1, onder a), uiterlijk op 31 december 2018;

(g)  wat betreft artikel 4, lid 1, onder b), uiterlijk op 30 juni 2021;

(h)  wat betreft artikel 4, leden 2 en 3, uiterlijk op de daarin vermelde data;

(i)  wat betreft artikel 5, uiterlijk op 1 januari 2014, tenzij Frankrijk geen gebruik maakt van de mogelijkheid die wordt voorzien in dat artikel;

(j)  wat betreft artikel 6, uiterlijk op de daarin vermelde datum.

Frankrijk deelt de Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld mee.

Wanneer Frankrijk die bepalingen vaststelt, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking ervan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor deze verwijzing worden bepaald door Frankrijk.

2.  Frankrijk deelt de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mee die het op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststelt.

Artikel 8

Inwerkingtreding

Deze richtlijn treedt in werking op twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2014.[Am. 12]

Artikel 9

Adressaat

Deze richtlijn is gericht tot de Franse Republiek.

Gedaan te ,

Voor het Europees Parlement Voor de Raad

De voorzitter De voorzitter

(1)PB C 341 van 21.11.2013, blz. 97.
(2) Standpunt van het Europees Parlement van 12 december 2013.
(3)PB L 204 van 31.7.2012, blz. 131.
(4)PB L 135 van 30.5.1991, blz. 1.
(5)PB L 203 van 3.8.1999, blz. 53.
(6)PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1.
(7)PB L 64 van 4.3.2006, blz. 37.
(8)PB L 114, 27.4.2006, blz. 38.
(9)PB L 88 van 4.4.2011, blz. 45.

Juridische mededeling - Privacybeleid