Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0192(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0399/2013

Texte depuse :

A7-0399/2013

Dezbateri :

Voturi :

PV 12/12/2013 - 12.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0589

Texte adoptate
PDF 408kWORD 87k
Joi, 12 decembrie 2013 - Strasbourg
Modificarea anumitor directive în domeniul mediului, al agriculturii, al politicii sociale și al sănătății publice ca urmare a schimbării statutului Mayotte în raport cu Uniunea Europeană ***I
P7_TA(2013)0589A7-0399/2013
Rezoluţie
 Text consolidat

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 12 decembrie 2013 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a anumitor directive în domeniul mediului, al agriculturii, al politicii sociale și al sănătății publice ca urmare a schimbării statutului Mayotte în raport cu Uniunea Europeană (COM(2013)0418 – C7-0176/2013 – 2013/0192(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2013)0418),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 43 alineatul (2), articolul (114), articolul 153 alineatul (2), articolul 168 și articolul 192 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0176/2013),

–  având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus,

–  având în vedere scrisoarea Consiliului din 10 octombrie 2013(1),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 18 septembrie 2013(2)

–  având în vedere articolele 55 și 37 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și avizul Comisiei pentru dezvoltare regională (A7-0399/2013),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) Punctul 4 din Procesul-verbal din 21 octombrie 2013 (P7_PV(2013)10-21).
(2) JO C 341, 21.11.2013, p. 97.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 12 decembrie 2013 în vederea adoptării Directivei 2013/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a anumitor directive în domeniul mediului, al agriculturii, al politicii sociale și al sănătății publice ca urmare a schimbării statutului Mayotte în raport cu Uniunea Europeană
P7_TC1-COD(2013)0192

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (2), articolul 114, articolul 153 alineatul (2), articolul 168 și articolul 192 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(2),

întrucât:

(1)  Prin Decizia 2012/419/UE(3), Consiliul European a decis modificarea statutului Mayotte în raport cu Uniunea Europeană, cu efect de la 1 ianuarie 2014. Prin urmare, începând de la această dată, Mayotte va înceta să mai fie o țară sau un teritoriu de peste mări în sensul articolului 198 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) pentru a deveni o regiune ultraperiferică în sensul articolului 349 și al articolului 355 alineatul (1) din tratat TFUE. În urma acestei modificări a statutului juridic al Mayotte, dreptul Uniunii se aplică în Mayotte de la data respectivă 1 ianuarie 2014. Este necesar să se prevadă anumite măsuri specifice justificate de situația structurală, socială, ecologică și economică specială prezentată de Mayotte, precum și de noul său statut de regiune ultraperiferică, în mai multe domenii. [AM 1]

(2)  Este oportun să se țină seama de situația specială din Mayotte în ceea ce privește starea mediului, care necesită o îmbunătățire considerabilă pentru a se conforma obiectivelor de mediu prevăzute de dreptul Uniunii, pentru care este necesară o perioadă suplimentară. În vederea îmbunătățirii treptate a mediului ar trebui să fie adoptate măsuri specifice în cadrul unor limite de timp specifice.

(3)  Pentru a se conforma cerințelor din Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale(4), trebuie luate măsuri pentru a se asigura că în Mayotte aglomerările sunt echipate cu sisteme de colectare a apelor urbane reziduale. Astfel de măsuri necesită lucrări de infrastructură, care ar trebui să urmeze proceduri administrative și de planificare adecvate și, mai mult, necesită stabilirea de sisteme pentru măsurarea și monitorizarea evacuării apelor urbane reziduale. Prin urmare, trebuie să se acorde Franței o perioadă suficientă de timp pentru îndeplinirea cerințelor respective.

(4)  În domeniul agriculturii, în ceea ce privește Directiva 1999/74/CE a Consiliului din 19 iulie 1999 de stabilire a standardelor minime pentru protecția găinilor ouătoare(5), se observă că, în Mayotte, găinile ouătoare sunt crescute în cotețe neîmbunătățite. Având în vedere constrângerile economice și sociale din Mayotte, precum și investițiile considerabile și activitatea pregătitoare necesare pentru înlocuirea cotețelor neîmbunătățite cu cotețe îmbunătățite sau sisteme alternative, este necesar, în ceea ce privește găinile ouătoare la 1 ianuarie 2014, să se amâne interdicția de a utiliza cotețe neîmbunătățite pentru o perioadă de până la 12 luni patru ani de la data respectivă. Prin urmare, înlocuirea cotețelor pe parcursul ciclului de găini ouătoare ar trebui să fie evitată. Pentru a preveni denaturarea concurenței, ouăle provenite din unitățile care folosesc cotețe neîmbunătățite ar trebui să fie comercializate numai pe piața locală din Mayotte. În vederea facilitării controalelor necesare, ouăle produse în cotețe neîmbunătățite ar trebui să poarte un marcaj special. [AM 2]

(5)  În ceea ce privește Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei(6), buna aplicare a respectivei directive în ceea ce privește planurile de gestionare a bazinelor hidrografice impune ca Franța să adopte și să pună în aplicare planuri de gestionare care conțin măsuri tehnice și administrative pentru a realiza o stare bună a apelor și pentru a preveni deteriorarea ansamblului organismelor din apele de suprafață. Trebuie să fie acordată o perioadă suficientă de timp pentru adoptarea și punerea în aplicare a unor astfel de măsuri.

(6)  În ceea ce privește Directiva 2006/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 februarie 2006 privind gestionarea calității apei pentru scăldat și de abrogare a Directivei 76/160/CEE(7), starea actuală a apelor de suprafață din Mayotte necesită o îmbunătățire considerabilă pentru a se conforma cerințelor directivei respective. Calitatea apelor pentru scăldat depinde în mod direct de tratarea apelor urbane reziduale, iar dispozițiile directivei 2006/7/CE pot fi respectate în mod progresiv numai atunci când aglomerările care afectează calitatea apelor urbane reziduale sunt în conformitate cu cerințele din Directiva 91/271/CEE. Prin urmare, trebuie adoptate termene limită specifice pentru a permite Franței să realizeze standardele Uniunii în ceea ce privește calitatea apei pentru scăldat din Mayotte, ca nouă regiune ultraperiferică și din cauza situației sociale, economice și în materie de mediu speciale a acesteia. [AM 3]

(7)  În domeniul politicii sociale, ar trebui să se țină seama de dificultatea de a respecta Directiva 2006/25/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenți fizici (radiații optice artificiale)(8) în Mayotte începând cu 1 ianuarie 2014. Din cauza situației sociale și economice speciale, în Mayotte nu există dotări tehnice disponibile pentru punerea în aplicare a măsurilor necesare punerii în conformitate cu directiva menționată anterior în domeniul radiațiilor optice artificiale. Prin urmare, este posibilă acordarea unei derogări adecvat să se acorde o derogare pentru Franța de la anumite dispoziții din directiva respectivă, până la 31 decembrie 2017, cu condiția ca structurile în cauză să nu fie disponibile în Mayotte și fără a aduce atingere principiilor generale de protecție și prevenire din domeniul sănătății și securității lucrătorilor. [AM 4]

(8)  Pentru a garanta un nivel ridicat de protecție a sănătății și securității lucrătorilor la locul de muncă, ar trebui să fie asigurată consultarea cu partenerii sociali, ar trebui să fie reduse la minimum riscurile provocate de derogare, iar lucrătorii în cauză ar trebui să beneficieze de o monitorizare sanitară sporită. Este important să se reducă pe cât mai mult posibil durata derogării. Prin urmare, măsurile naționale de derogare ar trebui să fie revizuite în fiecare an și retrase imediat ce împrejurările care justifică derogarea nu mai există.

(9)  În ceea ce privește Directiva 2011/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2011 privind aplicarea drepturilor pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere(9), transpunerea acesteia necesită o serie de adaptări pentru asigurarea continuității asistenței medicale și a informării pacienților. Prin urmare, este oportun să se acorde Franței o perioadă suplimentară de 30 de luni de la data de 1 ianuarie 2014 pentru a pune în aplicare dispozițiile necesare în vederea punerii în conformitate cu directiva respectivă în Mayotte.

(10)  Prin urmare, Directivele 91/271/CEE, 1999/74/CE, 2000/60/CE, 2006/7/CE, 2006/25/CE și 2011/24/UE ar trebui modificate în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Modificări aduse Directivei 91/271/CEE

Directiva 91/271/CEE se modifică după cum urmează:

1.  La articolul 3, se introduce următorul alineat (1a):"

„(1a) Prin derogare de la primul și al doilea paragraf de la alineatul (1), în ceea ce privește Mayotte, Franța se asigură că toate aglomerările sunt echipate cu sisteme de colectare a apelor urbane reziduale:

   cel târziu până la 31 decembrie 2020 pentru aglomerările de peste 10 000 15 000 EL, care vor acoperi cel puțin 70 % din sarcina generată în Mayotte; [AM 5]
   cel târziu până la 31 decembrie 2027 pentru toate aglomerările de peste 2 000 EL.” [AM 6]

"

2.  La articolul 4, se introduce următorul alineat (1a):"

„(1a) Prin derogare de la alineatul (1), în ceea ce privește Mayotte, Franța se asigură că apele urbane reziduale care intră în sistemele de colectare, înainte de a fi evacuate, fac obiectul unei tratări secundare sau al unui tratament echivalent:

   cel târziu până la 31 decembrie 2020 pentru aglomerările de peste 15.000 EL, care, împreună cu aglomerările menționate la articolul 5 alineatul (2a) vor acoperi cel puțin 70 % din sarcina generată în Mayotte;
   cel târziu până la 31 decembrie 2027 pentru toate aglomerările de peste 2 000 EL.” [AM 7]

"

3.  Articolul 5 se modifică după cum urmează:

(a)  se introduce următorul alineat:"

„(2a) Prin derogare de la alineatul (2), în ceea ce privește Mayotte, Franța se asigură că apele urbane reziduale care intră în sistemele de colectare, înainte de a fi evacuate în zonele sensibile, fac obiectul unei tratări mai riguroase decât cea descrisă la articolul 4:

   cel târziu până la 31 decembrie 2020 pentru aglomerările de peste 10 000 15 000 EL, care, împreună cu aglomerările menționate la articolul 4 alineatul (1a) vor acoperi cel puțin 70 % din sarcina generată în Mayotte; [AM 8]
   cel târziu până la 31 decembrie 2027 pentru toate aglomerările de peste 2 000 EL.” [AM 9]

"

3a.  La articolul 7, se adaugă următorul paragraf:"

„Prin derogare de la primul paragraf, în ceea ce privește Mayotte, termenul definit la primul paragraf este 31 decembrie 2027.” [AM 10]

"

4.  Articolul 17 se modifică după cum urmează:

(a)  la alineatul (1) se adaugă următorul paragraf:"

„Prin derogare de la primul paragraf, în ceea ce privește Mayotte, Franța va stabili un program pentru punerea în aplicare a prezentei directive până la 30 iunie 2014.”

"

(b)  la alineatul (2) se adaugă următorul paragraf:"

„Prin derogare de la primul paragraf, în ceea ce privește Mayotte, Franța va pune la dispoziția Comisiei informații privind programul până la 31 decembrie 2014.”

"

Articolul 2

Modificarea Directivei 1999/74/CE

La articolul 5 din Directiva 1999/74/CE se adaugă următorul alineat:"

„(3) Prin derogare de la alineatul (2), în Mayotte, găinile ouătoare la 1 ianuarie 2014 și crescute la acea dată în cotețe prevăzute în prezentul capitol, pot continua să fie crescute în astfel de cotețe prevăzute în prezentul capitol până la 31 decembrie 2014 2017. [AM 11]

De la 1 ianuarie 2014, în Mayotte nu pot fi construite nici puse în funcțiune pentru prima dată cotețe descrise în prezentul capitol.

Ouăle provenite din unitățile de creștere a găinilor ouătoare în cotețe descrise în prezentul capitol vor fi introduse numai pe piața locală din Mayotte. Respectivele ouă și pe ambalajele lor trebuie să fie clar identificate, cu un marcaj special, care să permită controalele necesare. O descriere clară a acestui marcaj special trebuie să fie comunicată Comisiei până la 1 ianuarie 2014.”

"

Articolul 3

Modificări aduse Directivei 2000/60/CE

Directiva 2000/60/CE se modifică după cum urmează:

1.  Articolul 4 se modifică după cum urmează:

(a)  la alineatul (1) se adaugă următorul paragraf:"

„În ceea ce privește Mayotte, termenul menționat la litera (a) punctul (ii), litera (a) punctul (iii), litera (b) punctul (ii) și litera (c) va fi 22 decembrie 2021.”;

"

(b)  la alineatul (4), teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:"

„Termenele stabilite în temeiul alineatului (1) pot fi extinse în scopul realizării obiectivelor pe etape pentru corpurile de apă, cu condiția ca nicio deteriorare suplimentară să nu afecteze starea corpurilor de apă afectate atunci când sunt îndeplinite toate condițiile următoare:”.

"

2.  Articolul 11 se modifică după cum urmează:

(a)  la alineatul (7) se adaugă următorul paragraf:"

„În ceea ce privește Mayotte, termenele prevăzute la primul paragraf sunt 22 decembrie 2015 și, respectiv, 22 decembrie 2018.”;

"

(b)  la alineatul (8) se adaugă următorul paragraf:"

„În ceea ce privește Mayotte, termenul prevăzut la primul paragraf sunt 22 decembrie 2021.”

"

3.  Articolul 13 se modifică după cum urmează:

(a)  la alineatul (6) se adaugă următorul paragraf:"

„În ceea ce privește Mayotte, termenul prevăzut la primul paragraf este 22 decembrie 2015.”

"

(b)  la alineatul (7) se adaugă următorul paragraf:"

„În ceea ce privește Mayotte, termenul prevăzut la primul paragraf este 22 decembrie 2021.”

"

Articolul 4

Modificări aduse Directivei 2006/7/CE

Directiva 2006/7/CE se modifică după cum urmează:

1.  Articolul 5 se modifică după cum urmează:

(a)  la alineatul (2) se adaugă următorul paragraf:"

„În ceea ce privește Mayotte, termenul prevăzut la primul paragraf este 31 decembrie 2019.”;

"

(b)  la alineatul (3) se adaugă următorul paragraf:"

„În ceea ce privește Mayotte, termenul prevăzut la primul paragraf este 31 decembrie 2031.”

"

2.  La articolul 6 alineatul (1) se adaugă următorul paragraf:"

„În ceea ce privește Mayotte, termenul prevăzut la primul paragraf este 30 iunie 2015.”

"

3.  La articolul 13 alineatul (2) se adaugă următorul paragraf:"

„În ceea ce privește Mayotte, termenul prevăzut la primul paragraf este 30 iunie 2014.”

"

Articolul 5

Modificarea Directivei 2006/25/CE

În Directiva 2006/25/CE, se introduce următorul articol 14a:"

„Articolul 14a

1.  Fără a aduce atingere principiilor generale de protecție și prevenire în domeniul sănătății și securității lucrătorilor, până la 31 decembrie 2017, Franța poate deroga de la punerea în aplicare a dispozițiilor necesare pentru a se conforma prezentei directive în Mayotte, cu condiția ca o astfel de aplicare să necesite dotări tehnice specifice și ca aceste resurse să nu fie disponibile în Mayotte.

Primul paragraf nu se aplică obligațiilor de la articolul 5 alineatul (1) din prezenta directivă, precum și acelor dispoziții ale prezentei directive care reflectă principiile generale stabilite în Directiva 89/391/CEE.

2.  Toate derogările de la prezenta directivă care rezultă din aplicarea măsurilor existente la 1 ianuarie 2014 sau de la adoptarea de noi măsuri trebuie să fie precedate de o consultare cu partenerii sociali în conformitate cu legislațiile și practicile naționale. Astfel de derogări se aplică în condiții care garantează, ținând seama de condițiile specifice existente în Mayotte, că riscurile rezultate pentru lucrători sunt reduse la minim și că lucrătorii în cauză beneficiază de o monitorizare sanitară sporită.

3.  Măsurile naționale de derogare sunt reexaminate în fiecare an, după consultarea cu partenerii sociali, și sunt retrase de îndată ce circumstanțele care le justifică nu mai persistă.”

"

Articolul 6

Modificarea Directivei 2011/24/UE

La articolul 21 din Directiva 2011/24/UE se adaugă următorul alineat (3):"

„(3) Prin derogare de la prima teză de la alineatul (1), Franța asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive cu privire la Mayotte până la data de 30 iunie 2016.”

"

Articolul 7

Transpunere

(1)  Franța adoptă și publică actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive, după cum urmează:

(a)  cu privire la articolul 1 alineatele (1), (2) și (3), până la 31 decembrie 2018;

(b)  cu privire la articolul 1 alineatul (4), până la datele menționate la literele (a) și (b), după caz;

(c)  cu privire la articolul 2, până la 1 ianuarie 2014;

(d)  cu privire la articolul 3 alineatul (1), până la 31 decembrie 2018;

(e)  cu privire la articolul 3 alineatele (2) și (3), până la datele menționate în alineatele respective;

(f)  cu privire la articolul 4 alineatul (1) litera (a), până la 31 decembrie 2018;

(g)  cu privire la articolul 4 alineatul (1) litera (b), până la 30 iunie 2021;

(h)  cu privire la articolul 4 alineatele (2) și (3), până la datele menționate în alineatele respective;

(i)  cu privire la articolul 5, până la 1 ianuarie 2014, cu excepția cazului în care Franța nu face uz de posibilitatea prevăzută la articolul respectiv;

(j)  cu privire la articolul 6, până la data menționată la articolul respectiv.

Franța comunică de îndată Comisiei textul respectivelor dispoziții.

Atunci când Franța adoptă dispozițiile respective, acestea cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Franța stabilește modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)  Franța comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 8

Intrare în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data ziua următoare publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Aceasta se pune în aplicare de la 1 ianuarie 2014. [AM 12]

Articolul 9

Destinatar

Prezenta directivă se adresează Republicii Franceze.

Adoptată la ...,

Pentru Parlamentul European, Pentru Consiliu

Preşedintele Preşedintele

(1)JO C 341, 21.11.2013, p. 97.
(2) Poziția Parlamentului European din 12 decembrie 2013.
(3)JO L 204, 31.7.2012, p. 131.
(4)JO L 135, 30.5.1991, p. 1.
(5)JO L 203, 3.8.1999, p. 53.
(6)JO L 327, 22.12.2000, p. 1.
(7)JO L 64, 4.3.2006, p. 37.
(8)JO L 114, 27.4.2006, p. 38.
(9)JO L 88, 4.4.2011, p. 45.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate