Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0192(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0399/2013

Predkladané texty :

A7-0399/2013

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/12/2013 - 12.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0589

Prijaté texty
PDF 346kWORD 70k
Štvrtok, 12. decembra 2013 - Štrasburg
Zmena určitých smerníc v oblasti životného prostredia, poľnohospodárstva, sociálnej politiky a verejného zdravia z dôvodu zmeny štatútu Mayotte ***I
P7_TA(2013)0589A7-0399/2013
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 12. decembra 2013 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia určité smernice v oblasti životného prostredia, poľnohospodárstva, sociálnej politiky a verejného zdravia z dôvodu zmeny štatútu Mayotte vo vzťahu k Únii (COM(2013)0418 – C7-0176/2013 – 2013/0192(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0418),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 43 ods. 2, článok 114, článok 153 ods. 2, článok 168 a článok 192 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0176/2013),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k navrhnutému právnemu základu,

–  so zreteľom na závery Rady z 10. októbra 2013(1),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 18. septembra 2013(2),

–  so zreteľom na články 55 a 37 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a stanoviská Výboru pre regionálny rozvoj a Výboru pre právne veci (A7-0399/2013),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Bod 4 zápisnice z 21. októbra 2013 (P7_PV(2013)10-21).
(2) Ú. v. EÚ C 341, 21.11.2013, s. 97.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 12. decembra 2013 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/.../EÚ, ktorou sa menia určité smernice v oblasti životného prostredia, poľnohospodárstva, sociálnej politiky a verejného zdravia z dôvodu zmeny štatútu Mayotte vo vzťahu k Únii
P7_TC1-COD(2013)0192

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 2, článok 114, článok 153 ods. 2, článok 168 a článok 192 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(2),

keďže:

(1)  Európska rada sa rozhodnutím 2012/419/EÚ(3) rozhodla zmeniť štatút Mayotte vo vzťahu k Európskej únii s účinnosťou od 1. januára 2014. Mayotte teda od tohto dátumu prestáva byť zámorským zámorskou krajinou alebo územím v zmysle článku 198 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a stáva sa najvzdialenejším regiónom v zmysle článku 349 a článku 355 ods. 1 ZFEÚ. Po tejto zmene právneho štatútu Mayotte sa právo Únie sa bude uplatňovať na Mayotte od tohto dátumu1. januára 2014. TrebaVo viacerých oblastiach je vhodné stanoviť určité osobitné opatrenia opodstatnené osobitnou štrukturálnou, sociálnou, environmentálnou a hospodárskou situáciou Mayotte vo viacerých oblastiach, ako aj jeho novým štatútom ako najvzdialenejšieho regiónu. [PN 1]

(2)  Treba zohľadniť osobitnú situáciu na Mayotte, pokiaľ ide o stav životného prostredia, ktorý si vyžaduje značné zlepšenie, aby spĺňal environmentálne ciele stanovené v právnych predpisoch Únie, na čo je potrebný dodatočný čas. Osobitné opatrenia na postupné zlepšovanie životného prostredia by sa mali prijať v osobitných časových lehotách.

(3)  Aby sa dodržali požiadavky smernice Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd(4), musia sa na Mayotte prijať opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby aglomerácie mali zberné systémy pre komunálne odpadové vody. Pre takéto opatrenia sú potrebné práce na infraštruktúre, ktoré by mali byť v súlade s príslušnými administratívnymi a plánovacími postupmi, a ďalej je potrebné zriadiť systémy na meranie a monitorovanie vypúšťania komunálnych odpadových vôd. Preto sa Francúzsku musí poskytnúť dostatočná lehota na splnenie týchto požiadaviek.

(4)  V oblasti poľnohospodárstva, pokiaľ ide o smernicu Rady 1999/74/ES z 19. júla 1999 ustanovujúcu minimálne normy na ochranu nosníc(5), treba poznamenať, že nosnice na Mayotte sa chovajú v neprispôsobených klietkach. So zreteľom na hospodárske a sociálne obmedzenia, ktorými sa vyznačuje Mayotte, a na značné investície a prípravné práce potrebné na nahradenie neprispôsobených klietok prispôsobenými klietkami alebo alternatívnymi systémami je potrebné v súvislosti s nosnicami, ktoré sa 1. januára 2014 nachádzajú v znáškovej fáze, odložiť zákaz používania neprispôsobených klietok až o 12 mesiacov štyri roky od tohto dátumu. Malo by sa tak zabrániť výmene klietok počas znáškovej fázy. Na zamedzenie narušeniam hospodárskej súťaže by sa vajcia pochádzajúce zo zariadení používajúcich neprispôsobené klietky mali predávať len na miestnom trhu na Mayotte. Vajcia vyprodukované v neprispôsobených klietkach by na zjednodušenie potrebných kontrol mali byť špeciálne označené. [PN 2]

(5)  Pokiaľ ide o smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva(6), na riadne vykonávanie uvedenej smernice v súvislosti s plánmi manažmentu povodia je potrebné, aby Francúzsko prijalo a vykonalo plány manažmentu povodia, ktoré obsahujú technické a administratívne opatrenia na dosiahnutie dobrého stavu vôd a na zabránenie zhoršeniu všetkých útvarov povrchových vôd. Musí sa poskytnúť dostatočná lehota na prijatie a vykonanie týchto opatrení.

(6)  Pokiaľ ide o smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES z 15. februára 2006 o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS(7), na splnenie požiadaviek tejto smernice je potrebné výrazne zlepšiť súčasný stav povrchových vôd na Mayotte. Kvalita vody určenej na kúpenie závisí priamo od čistenia komunálnych odpadových vôd a ustanovenia smernice 2006/7/ES možno postupne plniť, len ak aglomerácie ovplyvňujúce kvalitu komunálnych odpadových vôd budú dodržiavať požiadavky smernice 91/271/EHS. Preto sa musia prijať osobitné lehoty, aby Francúzsko mohlo dosiahnuť normy Únie, pokiaľ ide o kvalitu vody určenej na kúpanie na Mayotte ako nového najvzdialenejšieho regiónu a vzhľadom na jeho osobitnú sociálnu, environmentálnu a hospodársku situáciu. [PN 3]

(7)  V oblasti sociálnej politiky by sa mali zohľadniť ťažkosti pri dodržiavaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/25/ES z 5. apríla 2006 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách týkajúcich sa vystavenia pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych faktorov (umelé optické žiarenie)(8) na Mayotte k 1. januáru 2014. Na Mayotte vzhľadom na jeho prevládajúcu osobitnú sociálnu a hospodársku situáciu nie sú dostupné žiadne technické zariadenia na vykonávanie opatrení, ktoré sú potrebné na dodržiavanie tejto smernice v oblasti umelého optického žiarenia. Preto je možné vhodné oslobodiť Francúzsko do 31. decembra 2017 od určitých ustanovení tejto smernice, ak tieto štruktúry nie sú na Mayotte k dispozícii, a to bez toho, aby boli dotknuté všeobecné zásady ochrany a prevencie v oblasti zdravia a bezpečnosti pracovníkov. [PN 4]

(8)  V záujme zaručenia vysokej úrovne ochrany zdravia a bezpečnosti pracovníkov v práci treba zaistiť konzultácie so sociálnymi partnermi, znížiť riziká vyplývajúce z výnimiek na minimum a dotknutí pracovníci by mali mať posilnený zdravotný dohľad. Dôležité je čo možno najviac skrátiť trvanie výnimky. Preto by sa mali vnútroštátne odchylné opatrenia každý rok preskúmať a mali by sa zrušiť hneď, ako prestanú existovať okolnosti, ktoré ich opodstatňujú.

(9)  Pokiaľ ide o smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ z 9. marca 2011 o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti(9), na jej transpozíciu sú potrebné viaceré zmeny s cieľom zabezpečiť kontinuitu starostlivosti a informovania pacientov. Preto je vhodné poskytnúť Francúzsku dodatočné obdobie 30 mesiacov od 1. januára 2014 na nadobudnutie účinnosti ustanovení potrebných na dodržiavanie tejto smernice v súvislosti s Mayotte.

(10)  Smernice 91/271/EHS, 1999/74/ES, 2000/60/ES, 2006/7/ES, 2006/25/ES a 2011/24/EÚ by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Zmeny smernice 91/271/EHS

Smernica 91/271/EHS sa mení takto:

1.  V článku 3 sa dopĺňa tento odsek 1a:"

„1a. Odchylne od prvého a druhého pododseku odseku 1 Francúzsko v súvislosti s Mayotte zabezpečí, aby všetky aglomerácie boli vybavené zbernými systémami pre komunálne odpadové vody:

   najneskôr do 31. decembra 2020 pre aglomerácie s p. k. viac ako 10 00015 000, ktoré pokrývajú najmenej 70 % vypúšťaní vyprodukovaných na Mayotte, [PN 5]
   najneskôr do 31. decembra 2027 pre všetky aglomerácie s p. k. viac ako 2 000.“. [PN 6]

"

2.  V článku 4 sa dopĺňa tento odsek:"

„1a. Odchylne od odseku 1 Francúzsko v súvislosti s Mayotte zabezpečí, aby komunálne odpadové vody vstupujúce do zberných systémov prešli pred vypustením sekundárnym čistením alebo ekvivalentným čistením:

   najneskôr do 31. decembra 2020 pre aglomerácie s p. k. viac ako 15 000, ktoré spoločne s aglomeráciami uvedenými v článku 5 ods. 2a pokrývajú najmenej 70 % vypúšťaní vyprodukovaných na Mayotte,
   najneskôr do 31. decembra 2027 pre všetky aglomerácie s p. k. viac ako 2 000.“. [PN 7]

"

3.  Článok 5 sa mení takto:

a)  Vkladá sa tento odsek:"

„2a. Odchylne od odseku 2 Francúzsko v súvislosti s Mayotte zabezpečí, aby komunálne odpadové vody vstupujúce do zberných systémov prešli pred vypustením v citlivých oblastiach náročnejším čistením ako tým, ktoré je uvedené v článku 4:

   najneskôr do 31. decembra 2020 pre aglomerácie s p. k. viac ako 10 00015 000, ktoré spoločne s aglomeráciami uvedenými v článku 4 ods. 1a pokrývajú najmenej 70 % vypúšťaní vyprodukovaných na Mayotte, [PN 8]
   najneskôr do 31. decembra 2027 pre všetky aglomerácie s p. k. viac ako 2 000.“. [PN 9]

"

(3a)  V článku 7 sa dopĺňa tento odsek:"

„Odchylne od prvého odseku je termín v ňom stanovený v prípade Mayotte 31. december 2027.“. [PN 10]

"

4.  Článok 17 sa mení takto:

a)  V odseku 1 sa dopĺňa tento pododsek:"

„Odchylne od prvého pododseku Francúzsko v súvislosti s Mayotte vypracuje do 30. júna 2014 program na vykonávanie tejto smernice.“;

"

b)  v odseku 2 sa dopĺňa tento pododsek:"

„Odchylne od prvého pododseku Francúzsko v súvislosti s Mayotte poskytne Komisii do 31. decembra 2014 informácie o programe.“.

"

Článok 2

Zmena smernice 1999/74/ES

V článku 5 smernice 1999/74/ES sa dopĺňa tento odsek:"

„3. Odchylne od odseku 2 sa nosnice na Mayotte, ktoré sa 1. januára 2014 nachádzajú v znáškovej fáze a chovajú sa môžu naďalej chovať v klietkach uvedených , ako je uvedené v tejto kapitole, môžu do 31. decembra 2014 naďalej chovať v takýchto klietkach 2017. [PN 11]

Od 1. januára 2014 sa nesmú na Mayotte budovať alebo po prvýkrát uvádzať do prevádzky žiadne klietky uvedené v tejto kapitole

Vajcia pochádzajúce zo zariadení, kde sa chovajú nosnice v klietkach uvedených v tejto kapitole, sa uvádzajú len na miestny trh Mayotte. Takéto vajcia a ich balenia sa jasne označia špeciálnou značkou, čo umožní potrebné kontroly. Komisii sa do 1. januára 2014 oznámi presný opis tohto špeciálneho označenia.“.

"

Článok 3

Zmeny smernice 2000/60/ES

Smernica 2000/60/ES sa mení takto:

1.  Článok 4 sa mení takto:

a)  v odseku 1 sa dopĺňa tento pododsek:"

„Pokiaľ ide o Mayotte, lehota uvedená v písmene a) bodoch ii) a iii), v písmene b) bode ii) a v písmene c) je 22. december 2021.“;

"

b)  v odseku 4 sa úvodná veta nahrádza takto:"

„Lehoty stanovené podľa odseku 1 môžu byť predĺžené na účely postupného dosahovania cieľov pre vodné útvary za predpokladu, že nenastane žiadne ďalšie zhoršenie stavu ovplyvneného vodného útvaru, keď budú splnené všetky nasledujúce podmienky:“.

"

2.  Článok 11 sa mení takto:

a)  v odseku 7 sa dopĺňa tento pododsek:"

„Pokiaľ ide o Mayotte, prvá lehota uvedená v prvom pododseku sa končí 22. decembra 2015 a druhá tam uvedená lehota 22. decembra 2018.“;

"

b)  v odseku 8 sa dopĺňa tento pododsek:"

„Pokiaľ ide o Mayotte, lehota uvedená v prvom pododseku končí 22. decembra 2021.“.

"

3.  Článok 13 sa mení takto:

a)  v odseku 6 sa dopĺňa tento pododsek:"

„Pokiaľ ide o Mayotte, lehota uvedená v prvom pododseku sa končí 22. decembra 2015.“;

"

b)  v odseku 7 sa dopĺňa tento pododsek:"

„Pokiaľ ide o Mayotte, lehota uvedená v prvom pododseku sa končí 22. decembra 2021.“.

"

Článok 4

Zmeny smernice 2006/7/ES

Smernica 2006/7/ES sa mení takto:

1.  Článok 5 sa mení takto:

a)  v odseku 2 sa dopĺňa tento pododsek:"

„Pokiaľ ide o Mayotte, lehota uvedená v prvom pododseku sa končí 31. decembra 2019.“;

"

b)  v odseku 3 sa dopĺňa tento pododsek:"

„Pokiaľ ide o Mayotte, lehota uvedená v prvom pododseku sa končí 31. decembra 2031.“.

"

2.  V článku 6 ods. 1 sa dopĺňa tento pododsek:"

„Pokiaľ ide o Mayotte, lehota uvedená v prvom pododseku sa končí 30. júna 2015.“.

"

3.  V článku 13 ods. 2 sa dopĺňa tento pododsek:"

„Pokiaľ ide o Mayotte, lehota uvedená v prvom pododseku sa končí 30. júna 2014.“.

"

Článok 5

Zmena smernice 2006/25/ES

V smernici 2006/25/ES sa dopĺňa tento článok:"

„Článok 14a

1.  Bez toho, aby boli dotknuté všeobecné zásady ochrany a prevencie v oblasti zdravia a bezpečnosti pracovníkov, Francúzsko sa môže do 31. decembra 2017 odchýliť od uplatňovania ustanovení potrebných na dodržiavanie tejto smernice na Mayotte, pokiaľ sú na toto uplatňovanie potrebné osobitné technické zariadenia a tieto zariadenia nie sú na Mayotte k dispozícii.

Prvý pododsek sa neuplatňuje na povinnosti stanovené v článku 5 ods. 1 tejto smernice a ani na ustanovenia tejto smernice, v ktorých sú vyjadrené všeobecné zásady stanovené v smernici 89/391/EHS.

2.  Všetkým výnimkám z tejto smernice vyplývajúcim z uplatňovania opatrení existujúcich 1. januára 2014 alebo z prijatia nových opatrení predchádza konzultácia so sociálnymi partnermi v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a postupmi. Tieto výnimky sa uplatňujú za podmienok, ktoré po zohľadnení osobitných okolností na Mayotte zaručujú zníženie vyplývajúcich rizík pre pracovníkov na minimum a posilnený zdravotný dohľad nad dotknutými pracovníkmi.

3.  Vnútroštátne odchylné opatrenia sa každý rok po konzultácii so sociálnymi partnermi preskúmajú a zrušia sa hneď, ako prestanú existovať okolnosti, ktoré ich opodstatňujú.“.

"

Článok 6

Zmena smernice 2011/24/EÚ

V článku 21 smernice 2011/24/EÚ sa dopĺňa tento odsek:"

„3. Odchylne od prvej vety odseku 1 Francúzsko uvedie do 30. júna 2016 do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou v súvislosti s Mayotte.“.

"

Článok 7

Transpozícia

1.  Francúzsko prijme a uverejní zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou takto:

a)  pokiaľ ide o článok 1 ods. 1, 2 a 3, do 31. decembra 2018;

b)  pokiaľ ide o článok 1 ods. 4, do dátumov uvedených v písm. a) a b) tohto článku;

c)  pokiaľ ide o článok 2, do 1. januára 2014;

d)  pokiaľ ide o článok 3 ods. 1, do 31. decembra 2018;

e)  pokiaľ ide o článok 3 ods. 2 a 3, do dátumov uvedených v tomto článku;

f)  pokiaľ ide o článok 4 ods. 1 písm. a), do 31. decembra 2018;

g)  pokiaľ ide o článok 4 ods. 1 písm. b), do 30. júna 2021;

h)  pokiaľ ide o článok 4 ods. 2 a 3, do dátumov uvedených v tomto článku;

i)  pokiaľ ide o článok 5, do 1. januára 2014, pokiaľ Francúzsko nevyužije možnosť stanovenú v tomto článku;

j)  pokiaľ ide o článok 6, do dátumu uvedeného v tomto článku.

Francúzsko Komisii bezodkladne oznámi znenie týchto ustanovení.

Francúzsko uvedie priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Francúzsko určí podrobnosti o odkaze.

2.  Francúzsko oznámi Komisii znenie základných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijme v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2014. [PN 12]

Článok 9

Adresáti

Táto smernica je určená Francúzskej republike.

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

(1)Ú. v. EÚ C 341, 21.11.2013, s. 97.
(2) Pozícia Európskeho parlamentu z 12. decembra 2013.
(3)Ú. v. EÚ L 204, 31.7.2012, s. 131.
(4)Ú. v. ES L 135, 30.5.1991, s. 1.
(5)Ú. v. ES L 203, 3.8.1999, s. 53.
(6)Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1.
(7)Ú. v. EÚ L 64, 4.3.2006, s. 37.
(8)Ú. v. EÚ L 114, 27.4.2006, s. 38.
(9)Ú. v. EÚ L 88, 4.4.2011, s. 45.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia