Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2013/0192(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0399/2013

Predložena besedila :

A7-0399/2013

Razprave :

Glasovanja :

PV 12/12/2013 - 12.9
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2013)0589

Sprejeta besedila
PDF 326kWORD 85k
Četrtek, 12. december 2013 - Strasbourg
Sprememba nekaterih direktiv na področju okolja, kmetijstva, socialne politike in javnega zdravja zaradi spremembe statusa otočja Mayotte ***I
P7_TA(2013)0589A7-0399/2013
Resolucija
 Prečiščeno besedilo

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. decembra 2013 o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi nekaterih direktiv na področju okolja, kmetijstva, socialne politike in javnega zdravja zaradi spremembe statusa otočja Mayotte v razmerju do Unije (COM(2013)0418 – C7-0176/2013 – 2013/0192(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Parlamentu in Svetu (COM(2013)0418),

–  ob upoštevanju člena 294(2), člena 43(2), člena 114, člena 153(2), člena 168 in člena 192(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0176/2013),

–  ob upoštevanju mnenja Odbora za pravne zadeve o predlagani pravni podlagi,

–  ob upoštevanju pisma Sveta z dne 10. oktobra 2013(1),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 18. septembra 2013(2);

–  ob upoštevanju členov 55 in 37 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter mnenja Odbora za regionalni razvoj (A7-0399/2013),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku/svoji predsednici, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1) Točka 4 zapisnika z dne 21. oktobra 2013 (P7_PV(2013)10-21).
(2) UL C 341, 21.11.2013, str. 97.


Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 12. decembra 2013 z namenom sprejetja Direktive 2013/.../EU Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi nekaterih direktiv na področju okolja, kmetijstva, socialne politike in javnega zdravja zaradi spremembe statusa otočja Mayotte v razmerju do Unije
P7_TC1-COD(2013)0192

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti členov 43(2), 114, 153(2), 168 in 192(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po predložitvi osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora(1),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom(2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Evropski svet je s Sklepom 2012/419/EU(3) spremenil status otočja Mayotte v razmerju do Evropske unije z učinkom od 1. januarja 2014. Zato od navedenega dne otočje Mayotte ne bo več čezmorsko čezmorska država in ozemlje v smislu člena 198 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), ampak bo postalo najbolj oddaljena regija v smislu členov 349 in 355(1) Pogodbe PDEU. Pravo Zaradi spremembe pravnega statusa otočja Mayotte se od 1. januarja 2014 zanj uporablja pravo unije se za otočje Mayotte uporablja od navedenega datuma. Primerno je določiti nekatere posebne ukrepe, ki jih na več številnih področjih upravičujejo posebne strukturne socialne, okoljske in gospodarske razmere na otočju Mayotte in njegov novi status najbolj oddaljene regije. [Sprememba 1]

(2)  Primerno je upoštevati posebne razmere na otočju Mayotte glede stanja okolja, ki zahteva znatne izboljšave, da bi izpolnili okoljske cilje, določene v pravu Unije, za kar je potreben dodaten čas. Posebne ukrepe za postopno izboljšanje okolja bi bilo treba sprejeti v določenih rokih.

(3)  Za izpolnitev zahtev Direktive Sveta 91/271/EGS z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode(4), je treba na otočju Mayotte sprejeti ukrepe, da se za aglomeracije vzpostavijo zbiralni sistemi za zbiranje komunalne odpadne vode. Takšni ukrepi zahtevajo infrastrukturna dela v skladu z ustreznimi upravnimi postopki in postopki načrtovanja ter nadalje zahtevajo vzpostavitev sistemov za merjenje in spremljanje odvajanja mestih odpadnih voda. Zato je treba za izpolnitev teh zahtev Franciji odobriti dovolj časa.

(4)  Na področju kmetijstva, kar zadeva Direktivo Sveta 1999/74/ES z dne 19. julija 1999 o minimalnih standardih za zaščito kokoši nesnic(5), je treba opozoriti, da se reja kokoši nesnic na otočju Mayotte izvaja v neizpopolnjenih sistemih baterijske reje. Glede na gospodarske in socialne omejitve otočja Mayotte in znatne naložbe in pripravljalna dela, ki so potrebna za nadomestitev neizpopolnjenih sistemov baterijske reje z izpopolnjenimi sistemi baterijske reje ali drugimi sistemi, je treba, zaradi kokoši nesnic, ki valijo 1. januarja 2014, odložiti prepoved uporabe neizpopolnjenih sistemov baterijske reje za največ dvanajst mesecev štiri leta od tega datuma. Treba je torej preprečiti zamenjavo kletk v valilnem ciklu kokoši. Da bi preprečili izkrivljanje konkurence, bi bilo treba jajca, ki izvirajo iz obratov z neizpopolnjenimi sistemi baterijske reje, tržiti le na lokalnem trgu otočja Mayotte. Za olajšanje potrebnega nadzora, bi bilo treba jajca, pridelana v neizpopolnjenih sistemih baterijske reje, ustrezno označiti. [Sprememba 2]

(5)  V zvezi z Direktivo 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike(6), pravilno izvajanje navedene Direktive v zvezi z načrti upravljanja povodij zahteva, da Francija sprejme in izvede načrt upravljanja, ki obsega tehnične in upravne ukrepe za zagotovitev dobrega stanja vode ter preprečevanje poslabšanja stanja vseh teles površinske vode. Za sprejetje in izvedbo takšnih ukrepov je treba odobriti zadosti časa.

(6)  V zvezi z direktivo 2006/7/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. februarja 2006 o upravljanju kakovosti kopalnih voda in razveljavitvi Direktive 76/160/EGS(7), je treba trenutno stanje površinskih voda na otočju Mayotte znatno izboljšati, da bi bile izpolnjene zahteve navedene direktive. Kakovost kopalnih voda je odvisna neposredno od čiščenja komunalne odpadne vode, zahteve iz Direktive 2006/7/ES pa je mogoče izpolniti le postopoma, ko bodo aglomeracije, ki vplivajo na kakovost komunalne odpadne vode, izpolnjevale zahteve Direktive 91/271/EGS. Zato Zaradi posebnih socialnih, okoljskih in gospodarskih razmer je zato je treba na otočju Mayotte kot novi najbolj oddaljeni regiji sprejeti posebne roke, da se Franciji omogoči, da doseže standarde Unije glede kakovosti kopalnih voda na otočju Mayotte. [Sprememba 3]

(7)  Na področju socialne politike je treba obravnavati težave na otočju Mayotte glede uskladitve z Direktivo 2006/25/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2006 o minimalnih zdravstvenih in varnostnih zahtevah v zvezi z izpostavljenostjo delavcev tveganjem, ki nastanejo zaradi fizikalnih dejavnikov (umetnih optičnih sevanj)(8) od 1. januarja 2014. Na otočju Mayotte zaradi tam prevladujočih posebnih socialnih in gospodarskih razmer ni na voljo nobenih tehničnih zmogljivosti za izvajanje ukrepov, potrebnih za uskladitev s to z navedeno direktivo na področju umetnih optičnih sevanj. Zato je primerno, da se Franciji lahko odobri odstopanja odstopanje od nekaterih določb navedene direktive do 31. decembra 2017, pod pogojem, da na otočju Mayotte ni na voljo takšnih struktur ter da to ne posega v splošni načeli varstva in preprečevanja na področju zdravja in varnosti delavcev. [Sprememba 4]

(8)  Da bi zagotovili visoko raven varovanja zdravja in varnosti delavcev pri delu, je treba zagotoviti posvetovanje s socialnimi partnerji, kar se da zmanjšati tveganja, ki izhajajo iz navedenega odstopanja, zadevnim delavcev pa omogočiti okrepljen zdravstveni nadzor. Pomembno je, da je trajanje odstopanja čim krajše. Zato je treba nacionalne ukrepe, ki odstopajo od direktive, pregledati vsako leto in jih umakniti takoj, ko ni več razlogov za njihov obstoj.

(9)  Prenos Direktive 2011/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu(9) zahteva številne prilagoditve za zagotavljanje neprekinjene oskrbe in obveščenosti bolnikov. Zato je primerno, da se Franciji odobri dodatno obdobje 30 mesecev od 1. januarja 2014, da uveljavi določbe, ki so glede otočja Mayotte potrebne za uskladitev s to direktivo.

(10)  Direktive 91/271/EGS, 1999/74/ES, 2000/60/ES, 2006/7/ES, 2006/25/ES in 2011/24/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti, –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Spremembe Direktive 91/271/EGS

Direktiva 91/271/EGS se spremeni:

(1)  Členu 3 se doda naslednji odstavek 1a:"

„1a. Z odstopanjem od prvega in drugega pododstavka odstavka 1 Francija za otočje Mayotte zagotovi, da bodo vse aglomeracije imele zbiralne sisteme za zbiranje komunalne odpadne vode:

   najpozneje do 31. decembra 2020 za aglomeracije s populacijskim ekvivalentom nad 10 000 15 000, ki bodo zajeli vsaj 70 % obremenitve, ustvarjene na otočju Mayotte; [Sprememba 5]
   najpozneje do 31. decembra 2027 za vse aglomeracije s populacijskim ekvivalentom nad 2 000.“ [Sprememba 6]

"

(2)  Členu 4 se doda naslednji odstavek 1a:"

„1a. Z odstopanjem od odstavka 1 Francija za otočje Mayotte zagotovi, da bo komunalna odpadna voda, ki vstopa v zbiralne sisteme, pred izpustom obdelana v sekundarnem postopku čiščenja ali primerljivem postopku:

   najpozneje do 31. decembra 2020 za aglomeracije s populacijskim ekvivalentom nad 15 000, ki bodo skupaj z aglomeracijami iz člena 5(2a) zajeli vsaj 70 % obremenitve, ustvarjene na otočju Mayotte;
   najpozneje do 31. decembra 2027 za vse aglomeracije s populacijskim ekvivalentom nad 2 000.“ [Sprememba 7]

"

(3)  Člen 5 se spremeni:

(a)  Doda se naslednji odstavek 2a:"

„(2a) Z odstopanjem od odstavka 2 Francija za otočje Mayotte zagotovi, da bo komunalna odpadna voda, ki vstopa v zbiralne sisteme, pred izpustom na občutljiva območja obdelana v postopku čiščenja, ki je strožji od postopka v členu 4:

   najpozneje do 31. decembra 2020 za aglomeracije s populacijskim ekvivalentom nad 10 000 15 000, ki bodo skupaj z aglomeracijami iz člena 4(1a) zajeli vsaj 70 % obremenitve, ustvarjene na otočju Mayotte; [Sprememba 8]
   najpozneje do 31. decembra 2027 za vse aglomeracije s populacijskim ekvivalentom nad 2 000.“ [Sprememba 9]

"

(3a)  V členu 7 se doda naslednji odstavek:"

„Z odstopanjem od roka, določenega v prvem odstavku, je rok iz prvega odstavka za Mayotte 31. december 2027.“ [Sprememba 10]

"

(4)  Člen 17 se spremeni:

(a)  V odstavku 1 se doda naslednji pododstavek:"

„Z odstopanjem od prvega pododstavka Francija za otočje Mayotte določi program za izvajanje te direktive do 30. junija 2014.“

"

(b)  V odstavku 2 se doda naslednji pododstavek:"

„Z odstopanjem od prvega pododstavka Francija Komisiji do 31. decembra 2014 pošlje informacije o programu glede otočja Mayotte.“

"

Člen 2

Sprememba Direktive 1999/74/ES

Členu 5 Direktive 1999/74/ES se doda naslednji odstavek:"

„3. Z odstopanjem od odstavka 2 se lahko na otočju Mayotte lahko kokoši nesnice, ki nesejo 1. januarja 2014 in se vzrejajo na ta datum v kletkah, kot so opredeljene je opredeljeno v tem poglavju, še naprej goji v taki reji do 31. decembra 2014 2017. [Sprememba 11]

Od 1. januarja 2014 se kletke iz tega poglavja ne smejo več izdelovati ali dajati prvič v uporabo na otočju Mayotte.

Jajca, pridobljena v obratih, v katerih se kokoši nesnice vzrejajo v kletkah iz tega poglavja, se lahko tržijo le na lokalnem trgu otočja Mayotte. Ta jajca in njihova embalaža morajo biti jasno označeni s posebno oznako, ki omogoča potrebni nadzor. Jasen opis te posebne oznake se sporoči Komisiji do 1. januarja 2014.“

"

Člen 3

Spremembe Direktive 2000/60/ES

Direktiva 2000/60/ES se spremeni:

(1)  Člen 4 se spremeni:

(a)  v odstavku 1 se doda naslednji pododstavek:"

„Za otočje Mayotte je rok iz točk (a)(ii), (a)(iii), (b)(ii) in (c) 22. decembra 2021.“

"

(b)  v odstavku 4 se uvodni stavek nadomesti z naslednjim:"

„Roki iz odstavka 1 se lahko podaljšajo za postopno doseganje ciljev načrta upravljanja voda, pod pogojem, da ne pride do nadaljnjega slabšanja stanja prizadetega vodnega telesa, kadar so izpolnjeni vsi naslednji pogoji: “

"

(2)  Člen 11 se spremeni:

(a)  v odstavku 7 se doda naslednji pododstavek:"

„Za otočje Mayotte sta roka iz prvega pododstavka 22. december 2015 in 22. december 2018.“

"

(b)  v odstavku 8 se doda naslednji pododstavek:"

„Za otočje Mayotte je rok iz prvega pododstavka 22. december 2021.“

"

(3)  Člen 13 se spremeni:

(a)  v odstavku 6 se doda naslednji pododstavek:"

„Za otočje Mayotte je rok iz prvega pododstavka 22. december 2015.“

"

(b)  v odstavku 7 se doda naslednji pododstavek:"

„Za otočje Mayotte je rok iz prvega pododstavka 22. december 2021.“

"

Člen 4

Spremembe Direktive 2006/7/ES

Direktiva 2006/7/ES se spremeni:

(1)  Člen 5 se spremeni:

(a)  v odstavku 2 se doda naslednji pododstavek:"

„Za otočje Mayotte je rok iz prvega pododstavka 31. december 2019.“

"

(b)  v odstavku 3 se doda naslednji pododstavek:"

„Za otočje Mayotte je rok iz prvega pododstavka 31. december 2031.“

"

(2)  V členu 6(1) se doda naslednji pododstavek:"

„Za otočje Mayotte je rok iz prvega pododstavka 30. junij 2015.“

"

(3)  V členu 13(2) se doda naslednji pododstavek:"

„Za otočje Mayotte je rok iz prvega pododstavka 30. junij 2014.“

"

Člen 5

Sprememba Direktive 2006/25/ES

V Direktivi 2006/25/ES se doda člen 14a:"

„Člen 14a

1.  Francija lahko brez poseganja v splošni načeli varstva in preprečevanja na področju zdravja in varnosti delavcev do 31. decembra 2017 na otočju Mayotte odstopa od uporabe določb za uskladitev s to direktivo, če takšna uporaba zahteva posebne tehnične zmogljivosti in če na otočju Mayotte ni na voljo takih zmogljivosti.

Prvi pododstavek se ne uporablja za obveznosti iz člena 5(1) te direktive ter za tiste določbe te direktive, ki odražajo splošna načela iz Direktive 89/391/EGS.

2.  Glede vseh odstopanj od te direktive zaradi uporabe ukrepov, ki obstajajo 1. januarja 2014 ali zaradi sprejetja novih ukrepov, se je treba predhodno posvetovati s socialnimi partnerji v skladu z nacionalno zakonodajo in prakso. Takšna odstopanja se uporabijo pod pogoji, ki ob upoštevanju posebnih prevladujočih okoliščin na otočju Mayotte, zagotavljajo, da se posledična tveganja za delavce zmanjšajo na minimum in da se za delavce omogoči okrepljen zdravstveni nadzor.

3.  Nacionalni ukrepi, ki odstopajo od direktive, se pregledajo vsako leto po posvetovanju s socialnimi partnerji in se umaknejo takoj, ko ni več razlogov za njihov obstoj.“

"

Člen 6

Sprememba Direktive 2011/24/ES

Členu 21 Direktive 2011/24/EU se doda naslednji odstavek 3:"

„3. Z odstopanjem od prvega stavka odstavka 1 Francija do 30. junija 2016 za otočje Mayotte sprejme zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo.“

"

Člen 7

Prenos

1.  Francija sprejme in objavi zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo

(a)  za odstavke 1, 2 in 3 člena 1 do 31. decembra 2018;

(b)  za odstavek 4 člena 1 do datumov iz točk (a) in (b) Direktive;

(c)  za člen 2 do 1. januarja 2014;

(d)  za odstavek 1 člena 3 do 31. decembra 2018;

(e)  za odstavka 2 in 3 člena 3 do datumov iz Direktive;

(f)  za točko (a) odstavka 1 člena 4 do 31. decembra 2018;

(g)  za točko (b) odstavka 1 člena 4 do 30. junija 2021;

(h)  za odstavka 2 in 4 člena 3 do datumov iz Direktive;

(i)  za člen 5 do 1. januarja 2014, razen če Francija ne izkoristi možnosti iz tega člena;

(j)  za člen 6 do datuma iz Direktive.

Francija nemudoma Komisiji pošlje besedilo teh predpisov.

Francija se pri sprejetju teh predpisov v njih sklicuje na to direktivo ali pa sklic nanjo navede ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določi Francija.

2.  Francija predloži Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 8

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2014. [Sprememba 12]

Člen 9

Naslovnik

Ta direktiva je naslovljena na Francosko republiko.

V …,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

(1)UL C 341, 21.11.2013, str. 97.
(2) Stališče Evropskega parlamenta z dne 12. decembra 2013.
(3)UL L 204, 31.7.2012, str. 131.
(4)UL L 135, 30.5.1991, str. 1.
(5)UL L 203, 3.8.1999, str. 53.
(6)UL L 327, 22.12.2000, str. 1.
(7)UL L 64, 4.3.2006, str. 37.
(8)UL L 114, 27.4.2006, str. 38.
(9)UL L 88, 4.4.2011, str. 45.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov