Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/0199(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0226/2013

Внесени текстове :

A7-0226/2013

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/12/2013 - 12.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0590

Приети текстове
PDF 808kWORD 142k
Четвъртък, 12 декември 2013 г. - Страсбург
Действие на Съюза в подкрепа на инициативата „Европейски столици на културата“ за периода 2020—2033 г. ***I
P7_TA(2013)0590A7-0226/2013
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 декември 2013 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за установяване на действие на Съюза в подкрепа на инициативата „Европейски столици на културата“ за периода 2020—2033 г. (COM(2012)0407 – C7-0198/2012 – 2012/0199(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2012)0407),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 167, параграф 5 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C7‑0198/2012),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид становищата на Комитета на регионите от 15 февруари 2012 г.(1) и от 30 ноември 2012 г.(2),

—  като взе предвид член 55 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по култура и образование (A7-0226/2013),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ С 113, 18.4.2012, стр. 17.
(2) ОВ C 17, 19.1.2013 г., стр. 97.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 12 декември 2013 г. с оглед приемането на Решение …/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за установяване на действие на Съюза в подкрепа на инициативата „Европейски столици на културата“ за периода 2020—2033 г. и за отмяна на Решение № 1622/2006/ЕО
[Изменение 84(1)]
P7_TC1-COD(2012)0199

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 167, параграф 5, първо тире от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становищата на Комитета на регионите(2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(3),

като имат предвид, че:

(1)  Договорът за функционирането на Европейския съюз (наричан по-нататък „ДФЕС“) има за цел постигането на все по-тесен съюз между народите на Европа и поставя на Съюза задачата, наред с другото, да допринася за разцвета на културите на държавите членки, като зачита тяхното национално и регионално многообразие и същевременно подчертава общото културно наследство. Във връзка с това при необходимост Съюзът подкрепя и допълва действията на държавите членки за по-добро опознаване и разпространение на културата и историята на европейските народи.

(2)  В Съобщението на Комисията ▌относно Европейска програма за култура в глобализиращия се свят, ▌подкрепено от Съвета с резолюция от 16 ноември 2007 г. ▌(4) и от Европейския парламент с неговата резолюция от 10 април 2008 г.(5), се определят целите за бъдещите дейности на Съюза в областта на културата. Те следва да популяризират културното многообразие и междукултурния диалог, както и развитието на културата като катализатор на творческото начало в рамките на стратегията за растеж и работни места и като важен елемент от международните отношения на Съюза.

(2а)  Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване, влязла в сила на 18 март 2007 г. и по която Съюзът е страна, има за цел опазването и насърчаването на културното многообразие, насърчаването на взаимодействието между културите и повишаването на осведомеността за стойността на културното многообразие на местно, национално и международно равнище.

(3)  С Решение № 1622/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(6) ▌се установяват действия на Общността „Европейска столица на културата“ за годините 2007—2019.

(4)  Оценките на европейските столици на културата, както и консултациите с обществеността за бъдещето на действието след 2019 г. показват, че проявата постепенно се е превърнала в една от най-амбициозните и най-високо ценени културни инициативи в Европа.

(5)  Освен първоначалните цели на „Европейски столици на културата“ — изтъкване на богатството и многообразието на европейските култури и общите им черти, както и насърчаване на по-голямо взаимно разбирателство между европейските граждани — градовете, които са били носители на званието, постепенно са открили допълнителни ползи от него, използвайки подсилващия му ефект за стимулиране на развитието на дадения град в по-общ план съгласно съответните стратегии и приоритети на града.

(6)  Целите на действието „Европейски столици на културата“ съответстват напълно на целите на програмата „Творческа Европа“, установени с Регламент (ЕС) № 1295/2013 на Европейския парламент и на Съвета(7), с която се цели опазване, развитие и насърчаване на европейското културно и езиково многообразие, насърчаване на културното наследство на Европа и засилване на конкурентоспособността на европейските сектори на културата и творчеството, по-специално на аудиовизуалния сектор, с оглед на подпомагането на интелигентния, устойчив и приобщаващ растеж. Те също така спомагат за засилване на чувството за принадлежност към едно общо културно пространство и насърчават междукултурния диалог и взаимното разбирателство.

(6а)   За постигането на тези цели е важно градовете, които са носители на званието, да се стремят да развиват връзки между техните сектори на културата и творчеството, от една страна, и сектори като образование, научноизследователска дейност, околна среда, градско развитие или културен туризъм, от друга страна. По-специално, предишни доказателства сочат потенциала на „Европейски столици на културата“ като катализатор за местното развитие и културния туризъм, както се подчертава в съобщението на Комисията от 30 юни 2010 г., озаглавено „Европа — водеща световна туристическа дестинация — нова политическа рамка за европейския туризъм“, приветствано от Съвета в неговите заключения от 12 октомври 2010 г.(8) и утвърдено от Европейския парламент в неговата резолюция от 27 септември 2011 г.(9).

(6б)   Важно е също градовете, които са носители на званието, да се стремят да насърчават социалното приобщаване и равните възможности и да полагат всички усилия, за да гарантират възможно най-широко участие на всички елементи на гражданското общество в подготовката и осъществяването на културната програма, като специално внимание се обръща на маргинализираните групи и на групите в неравностойно положение.

(7)  Оценките и консултацията с обществеността показаха по убедителен начин, че инициативата „Европейски столици на културата“ има множество потенциални ползи, ако проявите бъдат внимателно планирани. Те са преди всичко и най-вече културно събитие, но могат да донесат значителна полза в социален и икономически план, особено когато са част от дългосрочна стратегия за развитие на дадения град, в чиято основа е залегнала културата.

(8)  Действието „Европейски столици на културата“ обаче е и голямо предизвикателство. Провеждането на продължаваща цяла година програма за културни дейности изисква големи усилия и някои европейски столици на културата са постигнали по-големи успехи от други в използването на потенциала на званието „столица на културата“. Поради това действието следва да бъде подпомогнато с цел да могат градовете да извлекат максимална полза от званието.

(9)  Званието „Европейска столица на културата“ следва все така да се присъжда на градове, независимо от големината им, но с цел да се достигне до по-широка публика и да се увеличи въздействието, тези градове следва да имат възможността да включват разположения в съседство район.

(10)  Присъждането на званието „Европейска столица на културата“ ще се извършва и занапред въз основа на създадена специално за ▌„Европейска столица на културата“ културна програма, която следва да притежава силно изразено европейско измерение. Тази програма следва също да бъде част от дългосрочна стратегия с устойчиво въздействие върху развитието на местната икономическа, културна и социална среда.

(11)  Двустепенният процес на подбор, извършван съгласно хронологичен списък на държавите членки от ▌група независими експерти („групата“), е доказано справедлив и прозрачен процес. Той позволи на градовете да подобрят заявленията си за участие между етапа на предварителния подбор и този на окончателния подбор въз основа на експертните съвети, дадени от групата, и осигури справедливо разпределение на избраните европейски столици на културата сред всички държави членки. Освен това, за да се гарантира последователността на действието и да се избегне загубата на опит и ноу-хау, каквото би се получила, ако всички членове бъдат заместени едновременно, заместването на членовете на групата следва да бъде поетапно.

(11a)  Националният експертен опит следва да продължи да се осигурява като се позволява на държавите членки да определят до двама експерта в групата, която отговаря за подбора и мониторинга на градовете.

(12)  Критериите за подбор следва да бъдат направени по-ясни, за да се дадат по-добри указания на кандидатстващите градове по отношение на целите и изискванията, които те трябва да спазват, за да получат титлата „Европейска столица на културата“. Критериите за подбор следва да бъдат и по-измерими, за се помогне на групата ▌при подбора и наблюдението на градовете. В тази връзка следва да се постави специално ударение върху плановете на градовете кандидати за последващи дейности, заложени в дългосрочна стратегия за културната политика, които могат да генерират устойчиво културно, икономическо и социално въздействие.

(13)  Подготвителната фаза между определянето на града и годината на събитието е от изключителна важност за успеха на проявата „Европейска столица на културата“. Сред заинтересованите страни е налице широк консенсус, че мерките за подпомагане, въведени с Решение № 1622/2006, са били изключително полезни за градовете. Посочените мерки следва да бъдат допълнително развити, по-специално чрез по-чести заседания за мониторинг и посещения на градовете от членове на групата експерти, както и чрез още по-интензивна обмяна на опит между предишни, настоящи и бъдещи европейски столици на културата и между градовете кандидати. Определените градове могат също да развиват допълнителни връзки с други европейски столици на културата.

(14)  Наградата „Мелина Меркури“ е придобила силно символично значение, далеч по-важно от реалната сума, която може да бъде отпусната от Комисията. За да се гарантира обаче, че определените градове изпълняват ангажиментите си, условията за изплащане на наградата следва да се направят по-стриктни и ясни.

(14a)  Градовете кандидати следва да проучат възможността, по целесъобразност, за търсене на финансова подкрепа от програми и фондове на Съюза.

(15)  Важно е в своите информационни материали съответните градове ясно да посочват, че „Европейски столици на културата“ е действие на Съюза.

(16)  Оценките на Комисията за резултатите, постигнати от досегашните европейски столици на културата, не могат да осигурят непосредствени данни за въздействието на инициативата и се основават на данни, събрани на местно равнище. Във връзка с това, най-активни в оценката следва да бъдат самите градове, които трябва да създадат ефикасни механизми за извършването ѝ.

(17)  Опитът от миналото показа, ▌че участието на страни кандидатки може да подпомогне тяхното сближаване със Съюза чрез изтъкване на общите аспекти на европейската култура. Поради това след 2019 г. в инициативата „Европейски столици на културата“ следва отново да могат да участват страни кандидатки и потенциални кандидатки.

(17a)   Въпреки това, от съображения за равенство с градовете в държавите членки, всеки град от страни кандидатки и потенциални кандидатки следва да може да участва само в един конкурс през периода 2020—2033 г. Освен това, също от съображения за равенство с държавите членки, всяка страна кандидатка или потенциална кандидатка следва да може да бъде домакин на проявата само веднъж през периода 2020—2033 г. Поради това, градовете от тези страни кандидатки и потенциални кандидатки, на които вече е било присъдено званието през обхванатия от настоящото решение период, не следва да се допускат до участие в следващи конкурси през същия период.

(18)  За да се гарантират еднакви условия за прилагането на настоящото решение и по-специално, на разпоредбите по отношение на определянето на европейските столици на културата, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия.

(19)  Решение 1622/2006/ЕО следва да се отмени и да се замени с настоящото решение. Неговите разпоредби обаче следва да продължат да се прилагат за всички европейски столици на културата до 2019 г., които вече са определени или за които процедурата по определяне още не е приключила.

(20)  Доколкото целта на настоящото решение, а именно да се запази и насърчи многообразието на културите в Европа, да се изтъкнат общите им черти, както и да се стимулира приносът на културата в дългосрочното развитие на градовете, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки предвид необходимостта, по-специално, от нови общи, ясни и прозрачни критерии и процедури за подбора и мониторинга на европейските столици на културата, както и от по-добра координация между държавите членки, а поради обхвата и очакваното въздействие на действието, може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, той може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. Съгласно принципа на пропорционалност, определен в същия член, настоящото решение не надхвърля необходимото за постигането на тези цели,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Създаване

С настоящото решение се установява действие на Съюза, наречено „Европейски столици на културата“ („действието“), за периода 2020—2033 г..

Член 2

Цели

1.  Общите цели на действието са следните:

а)  да запази и насърчи многообразието на ▌културите в Европа и да изтъкне общите им черти, както и да увеличи чувството за принадлежност на гражданите към едно общо културно пространство;

б)  да стимулира приноса на културата в дългосрочното развитие на градовете съгласно съответните им стратегии и приоритети.

2.  Специфичните цели на действието са следните:

а)  да се увеличат обхватът, многообразието и европейското измерение на предлаганите културни прояви в градовете, в това число и чрез транснационално сътрудничество;

б)  да се разшири достъпът до култура и да се улесни участието в културни дейности;

в)  да се увеличат капацитетът на културния сектор и връзките му с други сектори;

г)  да се изтъкне международният образ на градовете с помощта на културата.

Член 3

Достъп до действието

-1. Конкурсът за званието „Европейска столица на културата“ е открито само за градовете, които могат да ангажират за участие разположените в съседство райони.

-1а. Броят европейски столици на културата за дадена година („годината на проявата“) не надвишава три.

Определянето важи всяка година най-много за един град във всяка от двете държави членки, посочени в графика, поместен в приложението („графикът“), и, през съответните години, за един град от страните кандидатки и потенциални кандидатки или за един град от страна, присъединяваща се към Съюза, при посочените в параграф 3а обстоятелства.

1.  Градовете в държавите членки могат да бъдат определени за европейски столици на културата за една година в съответствие с графика.

3.  Градове от страни кандидатки и потенциални кандидатки, участващи в програмата „Творческа Европа“ или в последващите програми на Съюза в подкрепа на културата на датата на публикуване на поканата за подаване на заявления, посочена в член 10, могат да кандидатстват за званието „Европейска столица на културата“ за една година в рамките на открито съревнование, провеждащо се на всеки три години ▌в съответствие с графика ▌.

▌Градовете в страни кандидатки и потенциални кандидатки могат да участват само в един конкурс за периода 2020—2033 г.

Освен това всяка страна кандидатка или потенциална кандидатка може да бъде домакин на проявата само веднъж през периода 2020—2033 г.

3а.  Страните, присъединяващи се към Съюза след приемането на настоящото решение, но преди 31 декември 2026 г., могат да бъдат домакини на проявата „Европейска столица на културата“ в съответствие с правилата и процедурите, приложими за държавите членки, седем години след присъединяването. Графикът съответно се актуализира. Държавите, присъединяващи се към Съюза след 31 декември 2026 г., не могат да участват в рамките на настоящото действие „Европейски столици на културата“ като държави членки.

През годините обаче, през които в съответствие с графика вече има три европейски столици на културата, градовете в страните, присъединяващи се към Съюза, могат да бъдат домакини на проявата „Европейска столица на културата“ само през следващата възможна година в графика, по реда на присъединяването си.

Ако град от присъединяваща се към Съюза страна вече е участвал в конкурс за страни кандидатки и потенциални кандидатки, той не може да участва в никакви последващи конкурси за държави членки. Ако град от присъединяваща се страна е бил определен за европейска столица на културата през периода 2020—2033 г. в съответствие с параграф 3, тази страна не може да номинира друг свой град за европейска столица на културата в рамките на настоящото действие след присъединяването си.

Ако повече от една страна се присъедини към Съюза на една и съща дата и ако между тези страни няма съгласие за реда на участие в действието, Съветът организира теглене на жребий.

Член 4

Заявления

2.  Комисията изготвя общ формуляр за кандидатстване въз основа на посочените в член 5 критерии („формуляр за кандидатстване“), който се използва от всички градове кандидати. Когато даден град ангажира за участие разположения в съседство район, заявлението се подава от името на града.

3.  Всяко заявление се подава въз основа на наличието на културна програма със силно европейско измерение. Културната програма обхваща една година и е създадена конкретно с оглед на званието „Европейска столица на културата“ в съответствие с критериите, предвидени в член 5. ▌

Член 5

Критерии

Критериите за оценка на заявленията („критериите“) са разделени на шест категории: „принос за дългосрочната стратегия“, ▌„европейско измерение“, „културно и творческо съдържание“, „способност за изпълнение“, „обхват“ и „управление“.

1.  По отношение на категорията „принос към дългосрочната стратегия“ се отчитат следните фактори:

а)  фактът, че съществува културна стратегия за града ▌към момента на подаване на заявлението, която включва действието „Европейски столици на културата“ и планове за устойчивите културни дейности след годината на проявата;

б)  плановете за укрепване на капацитета на секторите на културата и творчеството, включително разработване на дългосрочни връзки между културния, икономическия и социалния сектори в дадения град;

г)  очакваното дългосрочно културно, социално и икономическо въздействие, включително градско развитие, които участието в инициативата може да окаже върху града;

д)  плановете за мониторинг и оценката на въздействието, което ще има участието в инициативата за града, както и за разпространяване на резултатите от тази оценка.

4.  По отношение на категорията „европейско измерение“ се оценяват следните фактори:

а)  обхватът и качеството на дейностите за насърчаване на културното многообразие в Европа, на междукултурния диалог и на по-голямо взаимно разбирателство между европейските граждани;

б)  обхватът и качеството на дейностите за подчертаване на общите черти на европейските култури, на културното и историческото наследство, както и на европейската интеграция и съвременните европейски теми;

в)  обхватът и качеството на дейностите, в които участват европейски творци, сътрудничество с участници или градове, и по-специално други европейски столици на културата, в различни страни, включително, по целесъобразност, други европейски столици на културата, и транснационално сътрудничество;

г)  стратегията за привличане на интереса на широка публика в Европа и на международно равнище;

4a.  По отношение на категорията „културно и творческо съдържание“ се оценяват следните фактори:

a)  ясно и последователно творческо виждане и стратегия за културната програма за годината;

б)  участието на местни творци и културни организации в разработването и изпълнението на културната програма;

в)  обхватът и разнообразието на предложените дейности и общото им художествено качество;

г)  способността за съчетаване на местното културно наследство и традиционните художествени форми с нови, иновативни и експериментални форми на творческа изява.

4б.  По отношение на категорията „способност за изпълнение“ градовете кандидати следва да докажат, че:

а)  заявлението се ползва от широка и силна политическа подкрепа и от траен принос от местните, регионалните и националните органи;

б)  градът има или ще има подходяща и жизнеспособна инфраструктура, позволяваща приемане на домакинството.

5.  По отношение на показателя „обхват“ се оценяват следните фактори:

a)  участието на местното население и гражданското общество в подготовката на заявлението и изпълнението на инициативата „Европейска столица на културата“.

б)  създаването на нови и устойчиви възможности за широк кръг граждани да присъстват или да участват в културните дейности, по-специално млади хора, доброволци, маргинализирани лица и лица в неравностойно положение, включително такива от малцинствата. ▌ Следва да се обръща специално внимание и на достъпността на проявите за хората с увреждания и за по-възрастните граждани;

в)  общата стратегия за привличане на публика, и по-специално връзката с образованието и участието на училищата.

6.  По отношение на категорията „управление“ се оценяват следните фактори:

a)  реалистичният характер на стратегията за набиране на финансови средства и на предложения бюджет, включително, по целесъобразност, планове за търсене на финансова подкрепа от програми и фондове на Съюза. Бюджетът обхваща подготвителната фаза, самата година на изпълнение на инициативата, оценката и предлагането на последващите дейности и планирането на действия при извънредни ситуации;

б)  предвижданата структура за управление и изпълнениена инициативата „Европейска столица на културата“, в която се включва подходящо сътрудничество между органа на местната власт и структурата за изпълнение, в т.ч. творческия екип;

в)  процедурите за назначаване на генерален директор и на художествен директор и обхватът на дейността им;

г)  маркетинговата и информационната стратегия, която е изчерпателна и ясно посочва, че „Европейски столици на културата“ е действие на Съюза;

га)  структурата за изпълнение разполага с персонал с подходящи умения и опит за планиране, управление и реализиране на културната програма през годината на проявата.

Член 6

Експертна група

1.   Създава се ▌ група от независими експерти (наричана по-нататък „▌ групата“) за осъществяване на подбора и мониторинга.

1a.  Групата се състои от 10 експерти, назначени от институциите и органите на Съюза в съответствие с параграф 2 („европейски експерти“).

Освен това, за целите на подбора и наблюдението на града от дадена държава членка съответната държава членка може да назначи до двама експерти („национални експерти“) в съответствие със своите собствени процедури и след консултации с Комисията.

2.  ▌

След организирането на процедурата за покана за изразяване на интерес, Комисията предлага предварителен подбор на потенциални европейски експерти.

След този етап всяка от институциите — Европейският парламент, Съветът и Комисията — избира по трима експерти от групата на предварително подбраните членове и ги назначава в съответствие със своите процедури. Комитетът на регионите избира един експерт от групата на предварително подбраните членове и го назначава в съответствие със своите процедури.

При подбора на европейски експерти всяка от тези институции и органи на Съюза се стреми да осигури взаимно допълване на компетентностите, балансирано географско разпределение и равностойно участие на двата пола в състава на групата.

2a.   Всички експерти са граждани на Съюза. Те са независими експерти със значителен опит и компетентност в културния сектор, в културното развитие на градовете или в организирането на проявата „Европейска столица на културата“ или на международна културна проява с подобен обхват и мащаб. Експертите също така са в състояние да посветят необходимия брой работни дни годишно на работата на групата.

Групата определя свой председател.

3.  Европейските експерти се назначават за период от три години.

Независимо от разпоредбите на първа алинея, що се отнася до първоначалното създаване на групата, Европейският парламент назначава своите ▌експерти за три години, Съветът — за една година, Комисията — за две години, а Комитетът на регионите — за една година ▌.

4.   Всички експерти на ▌групата декларират всеки настоящ или потенциален конфликт на интереси по отношение на конкретен кандидатстващ град. В случай на подобна декларация от страна на експерт, или ако се установи такъв конфликт на интереси, засегнатият експерт подава оставка, а съответната институция или орган на Съюза или на държава членка заменя този експерт за остатъка от мандата, съобразно съответната процедура.

5.  Комисията публикува на своя уебсайт всички доклади на групата.

Член 7

Подаване на заявления в държавите членки

1.  Всяка от държавите членки е отговорна за организирането на конкурса между своите градове в съответствие с графика ▌.

2.  Държавите членки публикуват покана за подаване на заявления за кандидатстване поне шест години преди ▌ годината на проявата.

Чрез дерогация държавите членки, които имат право да номинират „Европейска столица на културата“ за 2020 г., публикуват такава покана възможно най-бързо след ...(10).

Всяка покана за подаване на заявления, отправена към градовете кандидати за званието „Европейска столица на културата“, съдържаформуляра за кандидатстване ▌.

Крайният срок за подаване на заявления от градовете кандидати за званието по всяка покана за кандидатстване се определя на най-малко 10 месеца след публикуването на поканата.

3.  Съответната държава членка нотифицира Комисията за подадените заявления за кандидатстване.

Член 8

Предварителен подбор в държавите членки

1.  Всяка от съответните държави членки свиква ▌групата и представители на градовете кандидати на заседание за първоначален подбор поне пет години преди ▌годината на проявата.

2.  След като направи оценка на заявленията в съответствие с критериите, групата постига съгласие по списък с първоначално одобрени градове кандидати ▌и изготвя доклад за предварителен подбор във връзка с всички заявления, в който, наред с другото, отправя препоръки към първоначално одобрените градове кандидати.

3.  ▌Групата изпраща доклада за предварителен подбор до съответните държави членки и до Комисията. На основание на доклада на Европейската група всяка заинтересована държава членка официално одобрява списъка на първоначално одобрените кандидати.

Член 9

Подбор в държавите членки

1.  Първоначално одобрените градове кандидати допълват и преглеждат заявленията си с цел да отговорят на критериите, както и да отразят препоръките от доклада за предварителен подбор, и представят заявленията на съответната държава членка, която на свой ред ги изпраща на Комисията.

2.  Най-късно девет месеца след заседанието за първоначален подбор всяка ▌заинтересована държава членка свиква ▌групата на заседание за окончателен подбор, на което присъстват представители на първоначално одобрените градове.

Ако е необходимо, съответната държава членка може след консултация с Комисията да приеме разумно удължение на този срок.

3.  ▌Групата прави оценка на допълнените и прегледани заявления.

4.  ▌Групата изготвя доклад за подбор относно заявленията с препоръка за номиниране на един град от съответната държава членка за европейска столица на културата. Ако обаче нито един от градовете кандидати не отговаря на всички критерии, ▌групата може да препоръча званието да не се присъжда за тази година.

Докладът за подбор съдържа също и препоръки към съответния град във връзка с напредъка, който трябва да бъде постигнат до годината на проявата.

Групата изпраща доклада за подбор до заинтересованата държава членка и до Комисията. ▌

Член 10

Предварителен подбор и подбор в страните кандидатки и потенциални кандидатки

1.  Комисията носи отговорност за организирането на конкурса между градовете от страните кандидатки и потенциални кандидатки.

2.  Комисията публикува в Официален вестник на Европейския съюз покана за подаване на заявления за кандидатстване поне шест години преди ▌ годината на проявата. ▌

Всяка покана за подаване на заявления, отправена към градовете кандидати за званието, съдържа формуляра за кандидатстване.

Крайният срок за подаване на заявления по всяка покана за кандидатстване е най-рано 10 месеца след публикуването на поканата.

4.  Предварителният подбор на градовете се извършва от ▌групата поне пет години преди ▌годината на проявата въз основа на формуляра за кандидатстване. Не се организират заседания с градовете кандидати.

След като направи оценка на заявленията в съответствие с критериите, ▌групата постига съгласие по списък с първоначално одобрени градове кандидати ▌и изготвя доклад за предварителен подбор във връзка с всички заявления, в който, наред с другото, отправя препоръки към първоначално одобрените градове кандидати. Групата представя на Комисията своя доклад за предварителен подбор ▌.

5.  Първоначално одобрените градове кандидати допълват и преглеждат заявленията си с цел да отговарят на критериите, както и да отразят препоръките от доклада за предварителен подбор, и представят заявленията на Комисията.

Най-късно девет месеца след заседанието за първоначален подбор Комисията свиква ▌групата на заседание за окончателен подбор, на което присъстват представители на първоначално одобрените градове. Ако е необходимо, Комисията може да приеме разумно удължение на този срок.

Групата прави оценка на допълнените и прегледани заявления.

Тя изготвя доклад за подбор относно заявленията на първоначално одобрените градове кандидати заедно с препоръка за номинирането за европейска столица на културата най-много на един град от страна кандидатка или потенциална кандидатка.

Ако обаче нито един от градовете кандидати не отговаря на всички критерии, ▌групата може да препоръча званието да не се присъжда за тази година.

Докладът съдържа също и препоръки към съответния град във връзка с напредъка ▌, който трябва да бъде постигнат до годината на проявата.

Групата представя на Комисията своя доклад за подбор ▌.

Член 11

Определяне

Чрез актове за изпълнение Комисията официално определя европейските столици на културата, като надлежно взема предвид препоръките на ▌групата. Комисията уведомява за своето решение Европейския парламент, Съвета и Комитета на регионите.

Член 12

Сътрудничество между определените градове

Градовете, определени за една и съща година, се стремят да развият връзки между културните си програми и сътрудничеството може да се разглежда в рамките на процедурата на мониторинг, посочена в член 13.

Член 13

Мониторинг

1.  ▌Групата осъществява мониторинг на подготовката на европейските столици на културата и осигурява подкрепа и насоки за градовете от момента на определянето им до началото на годината на проявата.

2.  За тази цел Комисията свиква три заседания между ▌групата и представители на определените градове ▌: първото се провежда три години преди ▌годината на проявата; второто се провежда 18 месеца преди ▌годината на проявата, а третото — два месеца преди ▌годината на проявата. Съответната държава членка или страна кандидатка или потенциална кандидатка може да номинира наблюдател на тези заседания.

Градовете изпращат на Комисията доклади за напредъка шест седмици преди всяко заседание.

На заседанията▌групата извършва преглед на подготовката и дава съвети с цел да подпомогне градовете да разработят висококачествена културна програма и ефикасна стратегия. Групата обръща специално внимание на препоръките, направени в доклада за подбор и в предхождащите го доклади за мониторинга.

3.  След всяко заседание ▌групата изготвя доклад за състоянието на подготовката и за всички стъпки, които трябва да бъдат предприети.

Групата представя докладите си ▌на Комисията, както и на заинтересованите градове, държави членки или държави. ▌

4.  Освен заседанията за мониторинг, при необходимост Комисията може да организира посещения на ▌групата в определените градове.

Член 14

Награда

1.  ▌Комисията може да присъди на някой от определените градове парична награда („наградата“) в памет на Мелина Меркури, при условие че съответната многогодишна финансова рамка предоставя средства за тази цел.

Правните и финансовите аспекти на наградата се разглеждат в рамките на съответните програми на Съюза за подкрепа на културата.

2.  ▌Наградата се изплаща най-късно в края на март през годината на проявата, при условие че съответният град изпълнява ангажиментите, които е поел на етапа на подаване на заявлението, отговаря на критериите и взема предвид препоръките, съдържащи се ▌в докладите за подбор и за мониторинг.

Поетите на етапа на подаване на заявление ангажименти се смятат за спазени от определения град, ако между етапа на подаване на заявления и годината на проявата в програмата и в стратегията не са правени съществени промени, и по-специално когато:

a)  бюджетът е запазен на равнище, при което е възможно реализирането на висококачествена културна програма в съответствие със заявлението за кандидатстване и с критериите;

б)  зачетена е подобаващо независимостта на творческия екип;

в)  европейското измерение е останало достатъчно силно в окончателната версия на културната програма;

г)  в маркетинговата и информационната стратегия и в информационните материали, използвани от определения град, ясно се посочва фактът, че „Европейски столици на културата“ е действие на Съюза;

д)  налице са планове за мониторинг и оценка на въздействието върху дадения град от участието му в инициативата.

Член 15

Практически мерки

Комисията по-специално:

а)  осигурява цялостната съгласуваност на действието;

б)  осигурява координацията между държавите членки и ▌групата;

в)  с оглед на целите и критериите и в тясно сътрудничество с ▌групата изготвя указания в подкрепа на процедурите по подбор и наблюдение;

г)  осигурява техническа подкрепа за ▌групата;

д)  публикува всяка важна информация и спомага за популяризирането на действието на европейско и международно равнище;

е)  насърчава обмена на опит и на добри практики между предишните, настоящите и бъдещите столици на културата, както и между градовете кандидати, и насърчава разпространението в широк мащаб на докладите за оценка на градовете и на извлечените поуки.

Член 16

Оценка

1.  Оценката на резултатите, постигнати от всяка европейска столица на културата, е отговорност на съответния град.

Комисията изготвя общи указания и показатели за градовете въз основа на целите и критериите ▌с цел да гарантира последователен подход към процедурата за оценка.

Градовете изготвят своите доклади за оценка и ги предават на Комисията до 31 декември през годината след годината на проявата. Комисията публикува докладите за оценка на своя уебсайт.

2.  Освен оценките на градовете Комисията осигурява редовното провеждане на външна и независима оценка на резултатите от действието. ▌

Тази външна и независима оценка е насочена към поставянето на всички предишни европейски столици на културата в европейски контекст, който дава възможност да се правят сравнения и да се извличат полезни поуки за бъдещите европейски столици на културата, както и за всички европейски градове. При това се извършва и оценка на действието като цяло, в т.ч. на ефикасността на процесите, участващи в провеждането му ▌, неговото въздействие и начините за усъвършенстването му.

Комисията представя на Европейския парламент, Съвета и Комитета на регионите следните доклади въз основа на тези оценки, придружени, по целесъобразност, от съответни предложения:

а)  първи междинен доклад ▌— до 31 декември 2024 г.;

б)  втори междинен доклад ▌— до 31 декември 2029 г.;

в)  последващ доклад ▌— до 31 декември 2034 г.

Член 17

Отмяна и преходни разпоредби

Решение № 1622/2006/ЕО се отменя. Посоченото решение обаче ще продължи да се прилага по отношение на градовете, които са избрани или които са в процес на избиране за европейски столици на културата за периода 2012—2019 г.

Член 18

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в ▌

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ

График

2020 г.

Хърватия

Ирландия

2021 г.

Румъния

Гърция

Страни кандидатки или потенциални кандидатки

2022 г.

Литва

Люксембург

2023

Унгария

Обединено кралство

2024 г.

Естония

Австрия

Страни кандидатки или потенциални кандидатки

2025 г.

Словения

Германия

2026 г.

Словакия

Финландия

2027 г.

Латвия

Португалия

Страни кандидатки или потенциални кандидатки

2028 г.

Чешка република

Франция

2029 г.

Полша

Швеция

2030 г.

Кипър

Белгия

Страни кандидатки или потенциални кандидатки

2031 г.

Малта

Испания

2032 г.

България

Дания

2033 г.

Нидерландия

Италия

Страни кандидатки или потенциални кандидатки

(1) Изменения: новият или изменен текст е в получер курсив; изтритият текст е отбелязан със символа ▌.
(2) OВ C 113, 18.4.2012 г., стр. 17 и ОВ С 17, 19.1.2013 г., стр. 97.
(3) Позиция на Европейския парламент от 12 декември 2013 г.
(4) ОВ С 287, 29.11.2007 г., стр. 1.
(5) OВ C 247 E, 15.10.2009 г., стр. 32.
(6)Решение № 1622/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 2006 г. за установяване на действията на Общността „Европейска столица на културата“ за годините 2007–2019 (ОВ L 304, 3.11.2006 г., стр. 1).
(7) Регламент (ЕС) № 1295/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г.за създаване на програма „Творческа Европа“ (2014 ― 2020) и за отмяна на Решения № 1718/2006/EО, № 1855/2006/EО и № 1041/2009/EO (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 221).
(8) 14944/10.
(9) OВ C 56 E, 26.2.2013 г., стр. 41.
(10) Датата на влизане в сила на настоящото решение.

Правна информация - Политика за поверителност