Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0191(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0425/2013

Внесени текстове :

A7-0425/2013

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/12/2013 - 12.12
CRE 12/12/2013 - 12.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0591

Приети текстове
PDF 422kWORD 81k
Четвъртък, 12 декември 2013 г. - Страсбург
Изменение на някои регламенти в областта на рибарството и здравето на животните във връзка с промяна на статута на Майот ***I
P7_TA(2013)0591A7-0425/2013
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 декември 2013 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на някои регламенти в областта на рибарството и здравето на животните във връзка с промяна на статута на Майот по отношение на Съюза (COM(2013)0417 — C7-0175/2013 — 2013/0191(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2013)0417),

—  като взе предвид член 294, параграф 2, член 43, параграф 2 и член 168, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0175/2013),

—  като взе предвид член 349 и член 355, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

—  като взе предвид писмото на Съвета от 10 октомври 2013 г.(1),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 18 септември 2013 г.(2),

—  като взе предвид членове 55 и 37 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на своята комисия по бюджети и становището на комисията по регионално развитие (A7‑0425/2013),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) Точка 4 от протокола от 21 октомври 2013 г. (P7_PV(2013)10-21).
(2) ОВ C 341, 21.11.2013 г., стр. 97.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 12 декември 2013 г.с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2013 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на някои регламенти в областта на рибарството и здравето на животните във връзка с промяна на статута на Майот по отношение на Съюза
P7_TC1-COD(2013)0191

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 2 и член 168, параграф 4, буква б) и член 349 от него, [Изм. 1]

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(2),

като имат предвид, че:

(1)  С решение 2012/419/ЕС(3) Европейският съвет измени статута на Майот по отношение на Съюза, считано от 1 януари 2014 г. Следователно от тази дата Майот ще престане да бъде отвъдморска територия и ще стане най-отдалечен регион по смисъла на член 349 и член 355, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Вследствие на тази промяна в правния статут на Майот правото на Съюза ще се прилага към Майот от 1 януари 2014 г. Целесъобразно е да се предвидят някои специални мерки, оправдани от особеното структурно социално и икономическо състояние конкретната ситуация на Майот в редица области, което е утежнено поради неговата отдалеченост, островен характер, малка площ, трудни релеф и климат. [Изм. 2]

(2)  В областта на рибарството и здравето на животните следва да се изменят следните регламенти.

(3)  По отношение на Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета от 30 март 1998 г. относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми(4), водите около Майот следва да бъдат включени в обхвата на посочения регламент и използването на мрежи гъргър за пасажи от риба тон и подобни на нея видове в зоната от 24 морски мили от основната брегова линия на острова следва да бъде забранено, за да се запазят пасажите от едри мигриращи риби в близост до остров Майот. [Изм. не се отнася до текстовете на всички езици]

(4)  По отношение на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета от 17 декември 1999 г. относно общата организация на пазарите на рибни продукти и продукти от аквакултури(5), предвид много разпокъсаните и недостатъчно развити пазарни схеми на Майот, прилагането на правилата за етикетиране на рибните продукти би наложило на търговците на дребно тежест, несъразмерна с информацията, която ще бъде предоставена на потребителя. Следователно е целесъобразно да се предвиди временна дерогация от правилата относно етикетирането на рибни продукти, предлагани за продажба на дребно на крайния потребител в Майот.

(5)  По отношение на Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството(6) следва да бъдат въведени специфични мерки по отношение на регистъра на флота и режима за достъп.

(6)  Първо, съществена част от флота, плаващ под знамето на Франция и осъществяват дейността си от френския департамент Майот, се състои от риболовни кораби до 910 m, които са разпръснати около острова, нямат специфични кейове за разтоварване и все още предстои да бъдат идентифицирани, измерени и оборудвани с минимума уреди за безопасност, за да могат да бъдат включени в регистъра на риболовните кораби на Съюза; вследствие на това Франция няма да успее да приключи с този регистър до 31 декември 20162020 г. Франция обаче следва да състави временен регистър на флота, гарантиращ минимална идентификация на корабите в този участък, за да се предотврати прекомерното разпространение на нерегистрирани риболовни кораби. [Изм. 4]

(7)  На второ място, с цел опазване на уязвимото екологично и биологично състояние на водите около Майот и запазването на местната икономика на острова, като се вземе предвид неговото структурно, социално и икономическо положение, необходимо е да се ограничат някои риболовни дейности в тези води до кораби, регистрирани в пристанищата на този остров. [Изм. 5]

(8)  По отношение на Регламент (ЕО) № 639/2004 на Съвета от 30 март 2004 г. относно управлението на риболовни флоти, регистрирани в най-отдалечените райони на Общността(7), характерна черта на Майот е, че няма определена за флота си цел съгласно Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета, който се отнася до многогодишната програма за ориентиране за периода 1997—2002 г. От гледна точка на опазването на рибните ресурси е уместно да бъде замразен риболовният капацитет на флотовете на сегашните си нива, особено за сегмента на големите плавателни съдове с голям риболовен капацитет. Въпреки това, предвид факта, че Франция представи на Комисията по рибата тон в Индийския океан (IOTC) план за развитие, който посочва очакваното развитие на флота, разположен на Майот, срещу който никоя договаряща страна от IOTC, включително Съюзът, не е повдигнала възражения, за по-малките плавателни съдове е подходящо - поради текущите специфични социални и икономически условия на Майот, да се използват целите на този план като референтни нива за капацитет на флота, регистриран в пристанищата на Майот, и да се разреши на Франция да увеличи своя флот до постигане на целите в плана за развитие. [Изм. 6]

(9)  По отношение на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002(8) следва да се отбележи, че Майот няма промишлен капацитет за преработка на странични животински продукти. Поради това е целесъобразно да се предостави на Франция срок от пет години за изграждане на необходимата инфраструктура за идентификация, преработка, транспортиране, обработка и унищожаване на странични животински продукти в Майот в пълно съответствие с Регламент (ЕО) № 1069/2009.

(10)  По отношение на Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 година за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006(9), изглежда Франция няма да бъде в състояние да спази всички задължения за контрол на Съюза по сегмента „Майот. Пелагични и дънни видове. Дължина < 910 m“ на флота на Майот до датата, на която Майот става най-отдалечен регион. Корабите от този сегмент, разпръснати около острова, нямат специфични кейове за разтоварване и все още предстои да бъдат идентифицирани. Освен това е необходимо да се обучат рибарите и контрольорите и да се създаде подходяща административна и физическа инфраструктура. Следователно е необходимо да се предвиди временна дерогация от някои правила относно контрола на риболовните кораби и техните характеристики, техните дейности по море, техните съоръжения и техния улов на всички етапи от кораба до пазара по отношение на този сегмент на флота. Въпреки това, за да постигне поне някои от най-важните цели на Регламент (ЕО) № 1224/2009, Франция трябва да създаде национална система за контрол, която да ѝ дава възможност да контролира и наблюдава дейностите на този сегмент на флота и да спазва международните задължения за докладване на Съюза. [Изм. 7]

(11)  Ето защо регламенти (ЕО) № 850/98, (ЕО) № 104/2000, (EО) № 2371/2002, (EО) № 639/2004, (EО) № 1069/2009 и (EО) № 1224/2009 следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Регламент (ЕО) № 850/98

Регламент (ЕО) № 850/98 се изменя, както следва:

(1)  В член 2, параграф 1 буква з) се заменя със следното:"

„з) Регион 8:

Всички води, разположени край бреговете на френските отвъдморски департаменти Реюнион и Майот, които са под суверенитета или юрисдикцията на Франция.“;

"

(1a)  В член 2 се добавя следният параграф:"

„3a) „Морски природен парк Майот“ означава цялата изключителна икономическа зона (ИИЗ) на Майот (68 381 km2). Откъм сушата паркът се простира до горната част на ниските брегове, съответстваща на границата на публичната морска област.“. [Изм. 8]

"

(2)  Следният член се вмъква след член 34:"

„Член 34а

Ограничения за риболовните дейности в 24-милната зона около остров Майот

На риболовните кораби се забранява да използват мрежи гъргър за пасажите от риба тон и подобни на нея видове в зоната от 24 морски мили от бреговете на остров Майот, измерени от основната брегова линия, от която се измерват териториалните води. [Изм. не се отнася до текстовете на всички езици]

Риболов с плаващи устройства за събиране на риба (УСР) и с помощта на големи морски бозайници и китови акули (естествени УСР) се забранява в целия регион на морския природен парк на Майот.“ [Изм. 10]

"

Член 2

Изменение на Регламент (ЕО) № 104/2000

В член 4 от Регламент (ЕС) № 104/2000 след параграф 3 се вмъква следният параграф:"

„3а. До 16 31 декември 2016 2021  г. параграфи 1, 2 и 3 не се прилагат по отношение на продукти, предлагани за продажба на дребно на крайния потребител в Майот.“ [Изм. 11]

"

Член 3

Изменения на Регламент (ЕО) № 2371/2002

Регламент (ЕО) № 2371/2002 се изменя, както следва:

(1)  В член 15 се добавят следните параграфи:"

„5. Чрез дерогация от параграф 1 до 31 декември 20162021 г. Франция се освобождава от задължението да включи в своя регистър на риболовните кораби на Съюза тези плавателни съдове, които са с по-малко от 910 m обща дължина и осъществяват дейността си от Майот. [Изм. 12]

6.  До 31 декември 20162021 г. Франция поддържа временен регистър на риболовните кораби, които са с по-малко от 910 m обща дължина и осъществяват дейността си от Майот. Този регистър съдържа поне следната информация за всеки съд: име, дължина и идентификационен код.“ [Изм. 13]

"

(2)  Следният член се вмъква след член 18:"

Член 18а

Майот

Чрез дерогация от член 17 Франция може да приеме мерките за опазване, считани за необходими за опазването на природните ресурси, защитени от законодателството, установяващо морския природен парк на Майот, включително да ограничи риболова във водите до 100 морски мили от основната брегова линия на Майот и в целия морски природен парк на Майот до риболовни кораби, регистрирани в пристанищата на Майот или в регистъра на корабите на Съюза или във временния регистър, посочен в член 15, параграф 6 до кораби на Съюза, които в рамките на двете години, предхождащи 1 януари 2014 г., са извършвали риболов в тези води поне 40 дни, доколкото те не надхвърлят традиционно упражняваното риболовно усилие.“ [Изм. 14]

"

Член 4

Изменение на Регламент (ЕО) № 639/2004

В Регламент (ЕО) № 639/2004 след член 1 се вмъква следният член:"

„Член 1a

Флотът на Майот

1.  Чрез дерогация от член 1, параграф 1, буква а) референтните нива за риболовните кораби, регистрирани в пристанищата на Майот или в регистъра на корабите на Съюза или във временния регистър, посочен в член 15, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 2371/2002, представляват капацитета на този флот към 31 декември 2013 г.

Въпреки това, за риболовни кораби с обща дължина между 8 и 12 m, използващи парагади, както и риболовни кораби с обща дължина по-малко от 910 m референтното ниво е капацитетът, предвиден в плана за развитие, представен от Франция на Комисията по рибата тон в Индийския океан на 7 януари 2011 г. [Изм. 15]

2.  Чрез дерогация от член 13 от Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Франция се разрешава да въведе нов капацитет в онези сегменти на флота, определени за риболовни кораби с обща дължина между 8 и 12 m, използващи парагади, както и риболовни кораби с обща дължина по-малко от 910 m, без да оттегля еквивалентен капацитет.“ [Изм. 16]

"

Член 5

Изменение на Регламент (ЕО) № 1069/2009

В Регламент (ЕО) № 1069/2009 член 56 се заменя със следното:"

„Член 56

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 4 март 2011 г.

Член 4 обаче се прилага за Майот от 1 януари 20192021 г. Страничните животински продукти и производните продукти, произведени на Майот преди 1 януари 20192021 г., се унищожават в съответствие с член 19, параграф 1, буква б). [Изм. 17]

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.“

"

Член 6

Изменение на Регламент (ЕО) № 1224/2009

В Регламент (ЕО) № 1224/2009 след член 2 се вмъква следният член:"

„Член 2а

Прилагане на системата за контрол на Общността спрямо някои сегменти от флота на френския отвъдморски департамент най-отдалечения регион Майот [Изм. 18]

1.  До 31 декември 20162021 г. член 5, параграф 3 и членове 6, 8, 41, 56, 58 до 62, 66, 68 и 109 не се прилагат към Франция по отношение на риболовните кораби с обща дължина по-малко от 910 m, осъществяващи дейността си от Майот, на техните дейности и техния улов. [Изм. 19]

2.  До 1 януари 20142015 г. Франция установява национална схема за контрол, която се прилага спрямо риболовните кораби с обща дължина по-малко от 910 m, осъществяващи дейността си от Майот. Тази схема съответства на следните изисквания: [Изм. 20]

   а) единен орган, разположен на Майот, координира дейностите по контрола на всички местни органи;
   б) контролът, инспекцията и правоприлагането се извършват на недискриминационна основа;
   в) схемата гарантира контрол на улова на видовете, подлежащи на управление от Комисията по рибата тон в Индийския океан, и на видовете, подлежащи на защита;
   г) схемата гарантира контрол на достъпа до водите около Майот, по-специално областите, които са обект на ограничения за достъп, приложими за някои сегменти на флота;
   д) схемата определя като приоритет целта за картографиране на риболовните дейности около острова с цел да се подготви почвата за целенасочени действия по отношение на контрола.

3.  До 30 септември 20142015  г. Франция представя на Комисията план за действие, посочващ мерките, които да бъдат взети, за да се осигури пълното прилагане на Регламент (ЕО) № 1224/2009 от 1 януари 20172018 г. по отношение на риболовните кораби с обща дължина по-малко от 910 m, осъществяващи дейността си от френския департамент Майот като най-отдалечен регион. Планът за действие е предмет на диалог между Франция и Комисията. Франция взема всички необходими мерки за изпълнение на този план за действие.“ [Изм. 21]

"

Член 7

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз 1 януари 2014 година. [Изм. 22]

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в ....

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1)ОВ C 341, 21.11.2013 г., стр. 97.
(2) Позиция на Европейския парламент от 12 декември 2013 г.
(3)ОВ L 204, 31.7.2012 г., стр. 131.
(4)ОВ L 125, 27.4.1998 г., стр. 1.
(5)ОВ L 17, 21.1.2000 г., стр. 22.
(6)ОВ L 320, 5.12.2001 г., стр. 7.
(7)ОВ L 102, 7.4.2004 г., стр. 9.
(8)ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 1.
(9)ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност