Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/0191(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0425/2013

Předložené texty :

A7-0425/2013

Rozpravy :

Hlasování :

PV 12/12/2013 - 12.12
CRE 12/12/2013 - 12.12
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0591

Přijaté texty
PDF 410kWORD 82k
Čtvrtek, 12. prosince 2013 - Štrasburk
Změna některých nařízení v oblasti rybolovu a zdraví zvířat z důvodu změny statusu Mayotte vůči Unii ***I
P7_TA(2013)0591A7-0425/2013
Usnesení
 Úplné znění

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 2013 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění některá nařízení v oblasti rybolovu a zdraví zvířat z důvodu změny statusu Mayotte vůči Unii (COM(2013)0417 – C7-0175/2013 – 2013/0191(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

—  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0417),

—  s ohledem na čl. 294 odst. 2, čl. 43 odst. 2 a čl. 168 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0175/2013),

—  s ohledem na článek 349 a čl. 355 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—  s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrhovanému právnímu základu,

—  s ohledem na dopis Rady ze dne 10. října 2013(1),

—  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 18. září 2013(2),

—  s ohledem na články 55 a 37 jednacího řádu,

—  s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov a stanovisko Výboru pro regionální rozvoj (A7-0425/2013),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Bod 4 zápisu ze schůze konané dne 21. října 2013 (P7_PV(2013)10-21).
(2) Úř. věst. C 341, 21.11.2013, s. 97.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 12. prosince 2013 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2013, kterým se mění některá nařízení v oblasti rybolovu a zdraví zvířat z důvodu změny statusu Mayotte vůči Unii
P7_TC1-COD(2013)0191

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 2, a čl. 168 odst. 4 písm. b) a článek 349 této smlouvy, [pozm. návrh 1]

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(1),

v souladu s řádným legislativním postupem(2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Rozhodnutím 2012/419/EU(3) změnila Evropská rada status Mayotte vůči Evropské unii s účinností od 1. ledna 2014. Od tohoto data přestane být Mayotte zámořským územím a stane se nejvzdálenějším regionem ve smyslu článku 349 a čl. 355 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie fungování EU. V důsledku této změny právního statusu Mayotte se na tento ostrov od 1. ledna 2014 se na Mayotte použije právo Unie. Je vhodné stanovit některá konkrétní opatření, jež jsou odůvodněna zvláštní strukturální, sociální a hospodářskou situací ostrova Mayotte, v řadě oblastí.kterou dále zesiluje jeho odlehlost, ostrovní povaha, malá rozloha, složitá topografie a podnebí. [pozm. návrh 2]

(2)  V oblasti rybolovu a zdraví zvířat by měla být změněna následující nařízení.

(3)  Pokud jde o nařízení Rady (ES) č. 850/98 ze dne 30. března 1998 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů(4), oblast působnosti nařízení by měla být rozšířena o vody okolo Mayotte a v pásmu 24 námořních mil od základních linií ostrova by mělo být zakázáno použití košelkových nevodů k zátahům na hejna tuňáků a příbuzných druhů ryb za účelem ochrany hejn velkých stěhovavých ryb v blízkosti ostrova Mayotte. [pozm. návrh se netýká všech jazykových verzí]

(4)  Pokud jde o nařízení Rady (ES) č. 104/2000 ze dne 17. prosince 1999 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury(5), vzhledem k velké roztříštěnosti a nerozvinutosti marketinkových strategií na Mayotte by použití pravidel pro označování produktů rybolovu znamenalo pro maloobchodníky břemeno nepřiměřené informacím, které se dostanou ke spotřebiteli. Proto je vhodné stanovit dočasnou odchylku od pravidel pro označování produktů rybolovu nabízených v maloobchodním prodeji koncovému spotřebiteli na Mayotte.

(5)  Pokud jde o nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky(6), měla by být zavedena zvláštní opatření s ohledem na rejstřík loďstev a režim přístupu.

(6)  Za prvé, velká část loďstva plujícího pod vlajkou Francie a provozovaného ve francouzském departementu Mayotte se skládá z plavidel kratších než 9 10 metrů, která jsou roztroušená okolo ostrova, nemají žádné konkrétní přístaviště, ale přesto musí být identifikována, změřena a vybavena minimální bezpečnostní výstrojí, aby mohla být zařazena do rejstříku rybářských plavidel Unie. V důsledku této situace Francie tento rejstřík nestihne vyhotovit do 31. prosince 2016 2020. Francie by nicméně měla uvést do provozu provizorní rejstřík, který zaručí minimální identifikaci plavidel této části loďstva a zabrání nárůstu neoficiálních rybářských plavidel. [pozm. návrh 4]

(7)  Za druhé je v zájmu ochrany citlivé ekologické a biologické situace vod kolem Mayotte a zachování místního hospodářství tohoto ostrova s ohledem na jeho strukturální, sociální a hospodářskou situaci nezbytné omezit některé rybolovné činnosti v těchto vodách na plavidla registrovaná v přístavech tohoto ostrova. [pozm. návrh 5]

(8)  Pokud jde o nařízení Rady (ES) č. 639/2004 ze dne 30. března 2004 o řízení rybářského loďstva zapsaného v nejvzdálenějších regionech Společenství(7), zvláštností u Mayotte je skutečnost, že nařízení (ES) č. 2371/2002, které odkazuje na víceletý orientační plán na období 1997–2002, nestanoví žádný cíl pro loďstvo Mayotte. Z hlediska ochrany rybolovných zdrojů je vhodné zmrazit rybolovnou kapacitu loďstev na současné úrovni, zejména u lodí s vysokou nosností, které mají vysokou rybolovnou kapacitu. U menších lodí však vzhledem k tomu, že Francie předložila Komisi pro tuňáky Indického oceánu (IOTC) rozvojový plán uvádějící očekávaný vývoj loďstva na Mayotte, proti kterému žádná smluvní strana IOTC včetně Unie nevznesla námitky, je vhodné, vzhledem ke stávajícím specifickým sociálním a hospodářským okolnostem ostrova Mayotte, použít cíle tohoto plánu jako referenční úrovně pro kapacitu loďstva registrovaného v přístavech Mayotte a umožnit Francii rozšířit její loďstvo na úroveň cílů jejího rozvojového plánu. [pozm. návrh 6]

(9)  Pokud jde nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002(8), je nutné zmínit, že Mayotte nedisponuje průmyslovou kapacitou ke zpracování vedlejších produktů živočišného původu. Je proto vhodné udělit Francii pětiletou lhůtu k vybudování infrastruktury nezbytné k identifikaci, manipulaci, přepravě a neškodnému odstraňování vedlejších produktů živočišného původu v plném souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009.

(10)  Pokud jde o nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006(9), je zřejmé, že Francie nebude s to splnit všechny kontrolní povinnosti Unie v části „Mayotte. Pelagické druhy a druhy žijící při mořském dnu. Délka < 9 10 m“ loďstva Mayotte do data, ke kterému se Mayotte stane nejvzdálenějším regionem. Plavidla této části loďstva, roztroušená okolo ostrova, nemají žádné konkrétní přístaviště, ale přesto musí být identifikována. Kromě toho je nutné vyškolit rybáře a kontrolory a vybudovat příslušnou správní a fyzickou infrastrukturu. Je proto nezbytné stanovit dočasnou odchylku od některých pravidel kontroly rybářských plavidel a jejich vlastností, jejich činností na moři, jejich lovných zařízení a jejich úlovků ve všech fázích od plavidla po trh, pokud jde o tuto část loďstva. Aby však bylo dosaženo alespoň některých nejdůležitějších cílů nařízení (ES) č. 1224/2009, měla by Francie vybudovat vnitrostátní kontrolní systém, který umožní kontrolu a sledování činností této části loďstva a zajistí plnění mezinárodních oznamovacích povinností Unie. [pozm. návrh 7]

(11)  Nařízení (ES) č. 850/98, (ES) č. 104/2000, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 639/2004, (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1224/2009 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení (ES) č. 850/98

Nařízení (ES) č. 850/98 se mění takto:

1)  V čl. 2 odst. 1 se písm. h) nahrazuje tímto:"

„h) Region 8:

Všechny vody při pobřeží francouzských departementů Réunion a Mayotte, pod svrchovaností nebo jurisdikcí Francie.“;

"

1a)  V článku 2 se doplňuje nový odstavec, který zní:"

„3a) Mořským přírodním parkem ostrova Mayotte“ se rozumí celá výlučná hospodářská oblast Mayotte (68 381 km2). Na pevnině území parku dosahuje k horní hranici přílivu na pobřeží, která odpovídá hranici veřejné námořní oblasti.“ [pozm. návrh 8]

"

2)  Za článek 34 se vkládá nový článek 34a, který zní:"

„Článek 34a

Omezení rybolovu v pásmu 24 mil okolo ostrova Mayotte

Plavidlům je zakázáno používat jakékoli košelkové nevody k zátahům na hejna tuňáků a příbuzných druhů ryb v pásmu 24 námořních mil okolo ostrova Mayotte, měřeném od základních linií, od nichž jsou měřeny teritoriální vody. [pozm. návrh se netýká všech jazykových verzí]

Rybolov s unášenými lovnými zařízeními s uzavíracím mechanismem (DCP) a s velkými mořskými savci a veležralokovitými (přirozená DCP) je zakázán v celém mořském národním parku ostrova Mayotte . “ [pozm. návrh 10]

"

Článek 2

Změna nařízení (ES) č. 104/2000

V článku 4 nařízení (ES) č. 104/2000 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 3a, který zní:"

„3a. Do 16 31. prosince 2016 2021 se odstavce 1, 2 a 3 nevztahují na produkty nabízené v maloobchodním prodeji koncovému spotřebiteli na Mayotte.“ [pozm. návrh 11]

"

Článek 3

Změna nařízení (ES) č. 2371/2002

Nařízení (ES) č. 2371/2002 se mění takto:

1)  V článku 15 se doplňují nové odstavce 5 a 6, které znějí:"

„5. Odchylně od odstavce 1 je Francie do 31. prosince 2016 2021 vyňata z povinnosti zapsat do svého rejstříku rybářských plavidel Unie ta plavidla, jejichž celková délka nepřesahuje 9 10 metrů a která jsou provozována na Mayotte. [pozm. návrh 12]

6.  Do 31. prosince 2016 2021 Francie povede provizorní rejstřík rybářských plavidel, jejichž celková délka nepřesahuje 9 10 metrů a která jsou provozována na Mayotte. Uvedený rejstřík musí obsahovat nejméně jméno, celkovou délku a identifikační kód každého plavidla.“ [pozm. návrh 13]

"

2)  Za článek 18 se vkládá nový článek 18a, který zní:"

„Článek 18a

Mayotte

Odchylně od článku 17 smí Francie omezit rybolov ve vodách v pásmu do 100 námořních mil od základních linií ostrova Mayotte a v celém mořském přírodním parku ostrova Mayotte přijímat ochranná opatření považovaná za nezbytná pro zachování přírodních zdrojů chráněných právními předpisy zřizujícími tento park, včetně opatření k omezení rybolovu na rybářská plavidla registrovaná v přístavech Mayotte, a to buď v rejstříku plavidel Unie nebo v provizorním rejstříku podle čl. 15 odst. 6, s výjimkou plavidel Unie, která v průběhu dvou let předcházejících 1. lednu 2014 v těchto vodách operovala po dobu nejméně 40 dní, za předpokladu že nepřekročí svou tradiční intenzitu rybolovu.“ [pozm. návrh 14]

"

Článek 4

Změna nařízení (ES) č. 639/2004

V nařízení (ES) č. 639/2004 se za článek 1 vkládá nový článek, který zní:"

„Článek 1a

Loďstvo Mayotte

1.  Odchylně od čl. 1 odst. 1 písm a) je referenční úrovní pro rybářská plavidla registrovaná v přístavech Mayotte, a to buď v rejstříku plavidel Unie nebo v provizorním rejstříku podle čl. 15 odst. 6 nařízení (ES) č. 2371/2002, kapacita tohoto loďstva ke dni 31. prosinci 2013.

Pro rybářská plavidla, jejichž celková délka je mezi 8 a 12 metry a která používají dlouhé lovné šňůry, a pro plavidla, jejichž celková délka nepřesahuje 9 10 metrů, je referenční úrovní kapacita stanovená v rozvojovém plánu, který Francie dne 7. ledna 2011 předložila Komisi pro tuňáky Indického oceánu. [pozm. návrh 15]

2.  Odchylně od článku 13 nařízení (ES) č. 2371/2002 je Francie oprávněna přidat novou kapacitu v části loďstev definovaných pro rybářská plavidla, jejichž celková délka je mezi 8 a 12 metry a která používají dlouhé lovné šňůry, a pro rybářská plavidla, jejichž celková délka nepřesahuje 9 10 metrů, aniž by ekvivalentní kapacitu odstranila.“ [pozm. návrh 16]

"

Článek 5

Změna nařízení (ES) č. 1069/2009

V nařízení (ES) č. 1069/2009 se článek 56 nahrazuje tímto:"

„Článek 56

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 4. března 2011.

Článek 4 se však pro Mayotte použije s účinkem od 1. ledna 2019 2021. Vedlejší produkty živočišného původu a výrobky z nich vyprodukované na Mayotte před 1. lednem 2019 2021 budou neškodně odstraněny podle čl. 19 odst. 1 písm b). [pozm. návrh 17]

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.“

"

Článek 6

Změna nařízení (ES) č. 1224/2009

V nařízení (ES) č. 1224/2009 se za článek 2 vkládá nový článek, který zní:"

„Článek 2a

Použití kontrolního režimu Společenství u některých částí loďstva francouzského zámořského departementu nejvzdálenějšího regionu Mayotte [pozm. návrh 18]

1.  Do 31. prosince 2016 2021 se čl. 5 odst. 3, a články 6, 8, 41, 56, 58 až 62, 66, 68 a 109 nevztahují na Francii s ohledem na rybářská plavidla, jejichž celková délka nepřesahuje 9 10 metrů a která jsou provozována na Mayotte, jejich činnosti a jejich úlovky. [pozm. návrh 19]

2.  Do 1. ledna 2014 2015 Francie zřídí vnitrostátní kontrolní režim rybářských plavidel, jejichž celková délka nepřesahuje 9 10 metrů a která jsou provozována na Mayotte. Tento režim musí splňovat tyto požadavky: [pozm. návrh 20]

   a) kontrolní činnosti všech místních orgánů bude koordinovat jediný orgán se sídlem na Mayotte;
   b) kontrola, inspekce a donucovací kroky nesmí být diskriminační;
   c) režim zajistí kontrolu úlovků druhů podléhajících řízení v rámci Komise pro tuňáky Indického oceánu a chráněných druhů;
   d) režim zajistí kontrolu přístupu do vod okolo Mayotte, zejména do oblastí podléhajících omezením přístupu pro některé části loďstva;
   e) prioritním cílem režimu je mapování rybolovných činností okolo ostrova s cílem připravit podmínky pro cílenou akci v případě kontroly.

3.  Francie do 30. září 2014 2015 předloží Komisi akční plán, ve kterém stanoví opatření k zajištění plného provedení nařízení (ES) č. 1224/2009 od 1. ledna 2017 2018, pokud jde o rybářská plavidla, jejichž celková délka nepřesahuje 9 10 metrů a která jsou provozována ve francouzském departementu v nejvzdálenějším regionu Mayotte. Akční plán bude předmětem rozhovorů mezi Francií a Komisí. Francie přijme veškerá nezbytná opatření k provedení uvedeného akčního plánu.“ [pozm. návrh 21]

"

Článek 7

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dne 1. ledna 2014. [pozm. návrh 22]

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V ... dne

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda

(1)Úř. věst. C 341, 21.11.2013, s. 97
(2) Postoj Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 2013.
(3)Úř. věst. L 204, 31.7.2012, s.131.
(4)Úř. věst. L 125, 27.4.1998, s. 1.
(5) Úř. věst. L 17, 21.1.2000, s. 22.
(6)Úř. věst. L 320, 5.12.2001, s. 7.
(7)Úř. věst. L 102, 7.4.2004, s. 9.
(8)Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 1.
(9)Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí