Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2013/0191(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A7-0425/2013

Podneseni tekstovi :

A7-0425/2013

Rasprave :

Glasovanja :

PV 12/12/2013 - 12.12
CRE 12/12/2013 - 12.12
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2013)0591

Usvojeni tekstovi
PDF 410kWORD 84k
Četvrtak, 12. prosinca 2013. - Strasbourg
Izmjene određenih uredaba u području ribarstva i zdravlja životinja zbog promjene statusa departmana Mayotte ***I
P7_TA(2013)0591A7-0425/2013
Rezolucija
 Pročišćeni tekst

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 12. prosinca 2013. o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni nekih uredaba u području ribarstva i zdravlja životinja zbog promjene statusa Mayottea u odnosu na Uniju (COM(2013)0417 – C7-0175/2013 – 2013/0191(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2013)0417

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 43. stavak 2. i članak 168. stavak 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7‑0175/2013),

–  uzimajući u obzir članak 349. i članak 355. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za pravna pitanja o predloženoj pravnoj osnovi,

–  uzimajući u obzir pismo Vijeća od 10. listopada 2013.(1),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 18. rujna 2013.(2),

–  uzimajući u obzir članke 55. i 37. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ribarstvo i mišljenje Odbora za regionalni razvoj (A7‑0425/2013),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1) Predmet 4. Zapisnika od 21. listopada 2013. (P7_PV(2013)10-21).
(2) SL C 341, 21.11.2013., str. 97.


Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 12. prosinca 2013. radi donošenja Uredbe (EU) br. .../2013 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni nekih uredaba u području ribarstva i zdravlja životinja zbog promjene statusa departmana Mayotte u odnosu na Uniju
P7_TC1-COD(2013)0191

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 43. stavak 2., članak 168. stavak 4. točku (b) i članak 349.[Am. 1]

Uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

Nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

Uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora(1),

U skladu s redovnim zakonodavnim postupkom(2),

budući da:

(1)  Odlukom 2012/419/EU(3), Europsko vijeće izmijenilo je status prekomorske zemlje Mayotte u odnosu na Europsku uniju od 1. siječnja 2014. Od toga datuma Mayotte stoga prestaje biti prekomorsko područje i postaje najudaljenija regija u smislu članka 349. i članka 355. stavka 1. Ugovora o funkcioniranju EU-a (UFEU). Nakon ove promjene pravnog statusa Mayottea, zakonodavstvo Unije primjenjivat će se na Mayotte od 1. siječnja 2014. Primjereno je osigurati određene posebne mjere zbog specifičnog strukturalnog socijalnog i ekonomskog stanja Mayottea koje složenijim čine udaljenost, izoliranost, mala površina, nepovoljna topografija i klima.. [Am. 2]

(2)  U području ribarstva i zdravlja životinja, trebalo bi izmijeniti sljedeće Uredbe.

(3)  U svezi s Uredbom Vijeća (EZ) br. 850/98 od 30. ožujka 1998. o očuvanju ribolovnih resursa putem tehničkih mjera za zaštitu nedoraslih morskih organizama(4), vode oko Mayottea trebale bi biti uključene u područje primjene te Uredbe, a uporaba okružujućih mreža plivarica za ulov jata tuna i riba nalik tunama unutar područja od 24 nautičke milje od polazne crte otoka trebala bi biti zabranjena kako bi se sačuvala jata velikih migracijskih riba u blizini otoka Mayotte.[Am. se ne odnosi na sve jezike]

(4)  U svezi s Uredbom Vijeća (EU) br. 104/2000 od 17. prosinca 1999. o zajedničkoj organizaciji tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture(5), zbog vrlo fragmentiranih i nedovoljno razvijenih marketinških programa Mayottea, primjena pravila o deklariranju proizvoda ribarstva značajno bi opteretila trgovce na malo, nerazmjerno vrijednosti informacije koja će biti pružena potrošaču. Stoga je prikladno omogućiti privremeno odstupanje od pravila u svezi s deklariranjem proizvoda ribarstva ponuđenih na trgovinu na malo krajnjem potrošaču u Mayotteu.

(5)  U svezi s Uredbom Vijeća (EZ) br. 2371/2002 od 20. prosinca 2002. o očuvanju i održivom iskorištavanju ribljih resursa u okviru Zajedničke ribarske politike(6), posebne mjere trebaju se uvesti u svezi flotnog registra i režima pristupa.

(6)  Kao prvo, veliki dio flote koja plovi pod zastavom Francuske te djeluje iz francuskog departmana Mayottea i koja se sastoji se od brodova dugačkih najmanje 10 metara, raspoređenih oko otoka, nema svoje iskrcajno mjesto, a brodovi tek moraju biti identificirani, izmjereni i opremljeni minimalnim sigurnosnim materijalom kako bi bili upisani u registar ribarskih brodova Unije; zbog toga Francuska neće moći popuniti taj registar do 31. prosinca 2020. Međutim, potrebno je da Francuska sastavi privremeni popis flote koji bi jamčio minimalnu identifikaciju tog segmenta plovila kako bi se izbjegao porast broja neslužbenih ribarskih plovila.. [Am. 4]

(7)  Zatim, kako bi se osigurala zaštita osjetljivog ekološkog i biološkog stanja voda oko Mayottea i zaštitilo lokalno gospodarstvo tog otoka, važno je, uzimajući u obzir strukturno, socijalno i gospodarsko stanje, ograničiti određene ribarske aktivnosti u ovim vodama na plovila registrirana u lukama ovog otoka.. [Am. 5]

(8)  U pogledu Uredbe Vijeća (EZ) br. 639/2004 od 30. ožujka 2004. o upravljanju ribarskim flotama registriranima u najudaljenijim regijama Zajednice(7), posebnost Mayottea sastoji se u tome što u skladu s Uredbom (EZ) br. 2371/2002 koja se odnosi na Višegodišnji program smjernica 1997. – 2002. za njegovu flotu nema utvrđenih ciljeva. U cilju očuvanja ribljih resursa, primjereno je zadržati ribolovni kapacitet flota na trenutnim razinama, osobito u pogledu velikih plovila velikog ribolovnog kapaciteta. S obzirom na razvojni plan koji je Francuska predstavila Komisiji za tunu u Indijskom oceanu (IOTC) u kojem je iznesen očekivani razvitak flote Mayottea i kojemu, uključujući Uniju, nije prigovorila nijedna ugovorna strana IOTC-a, primjereno je, s obzirom na socijalne i ekonomske okolnosti na Mayotteu, koristiti ciljeve tog plana kao referentne razine kapaciteta flote registrirane u lukama Mayottea i dopustiti Francuskoj da poveća kapacitet svoje flote do razina utvrđenih u ciljevima njezina razvojnog plana.. [Am. 6]

(9)  U svezi s Uredbom (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1774/2002 (8), trebalo bi napomenuti da Mayotte nema industrijskih kapaciteta za obradu nusproizvoda životinjskog podrijetla. Stoga je primjereno odobriti Francuskoj razdoblje od pet godina kako bi uspostavila infrastrukturu neophodnu za identificiranje, postupanje, transport, obradu i odlaganje nusproizvoda životinjskog podrijetla u Mayotteu u potpunosti sukladno Uredbi (EZ) br. 1069/2009

(10)  U pogledu uredbe (EZ) br. 1224/2009 Vijeća od 20. studenog 2009. kojom se uspostavlja režim kontrole Zajednice kako bi se osiguralo poštovanje pravila zajedničke ribarske politike te kojom se izmjenjuju uredbe (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 te stavljaju izvan snage uredbe (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006(9), čini se da Francuska neće biti u mogućnosti udovoljiti svim obvezama Unije na području kontrole za segment plovila flote Mayottea pelagijske i pridnene vrste. Duljina < [...] 10 m" flote Mayottea do datuma kada Mayotte postaje najudaljenija regija. Plovila tog segmenta, raspršena oko otoka, nemaju određena iskrcajna mjesta i tek trebaju biti identificirana. Povrh toga, potrebno je obučiti ribare i kontrolore te uspostaviti prikladnu upravnu i fizičku infrastrukturu. Stoga je neophodno omogućiti privremeno odstupanje od određenih pravila u svezi s kontrolom ribarskih plovila i njihovih značajki, njihovih aktivnosti na moru, njihovoj opremi i njihovom ulovu, u svim stadijima, od plovila do tržišta u svezi tog segmenta flote. Međutim, kako bi postigla barem neke od najvažnijih ciljeva Uredbe (EZ) br. 1224/2009, Francuska bi trebala uspostaviti nacionalni sustav kontrole koji bi joj omogućio kontrolu i nadzor aktivnosti tog segmenta flote i pridržavanje međunarodnih obveza izvješćivanja Unije. [Am. 7]

(11)  Uredbe (EZ) br. 850/98, (EZ) br. 104/2000, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 639/2004, (EZ) br. 1069/2009 i (EZ) br. 1224/2009 trebaju se, stoga, sukladno izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjene Uredbe (EZ) br. 850/98

Uredba (EZ) br. 850/98 mijenja se kako slijedi:

(1)  U članku 2. stavku 1. točka (h) zamjenjuje se sljedećim:"

„(h) Regija 8:

Sve vode pred obalom francuskih departmana Réunion i Mayotte koje su pod suverenitetom ili jurisdikcijom Francuske.";

"

(1a)  U članku 2. umeće se sljedeći stavak:"

„(3a) , „Morski park prirode Mayottea” znači cjelokupno područje isključivog gospodarskog pojasa Mayottea (68 381 km2). S kopnene strane, park se pruža sve do kraja morske obale te odgovara granici javnog morskog područja.." [Am. 8]

"

(2)  Iza članka 34. umeće se sljedeći članak:"

"Članak 34.a

Ograničenja ribolova u zoni od 24 milja oko otoka Mayotte

Plovilima se zabranjuje uporaba okružujućih mreža plivarica za ulov jata tuna i riba nalik tunama unutar područja od 24 nautičke milje od obale otoka Mayotte, računajući od polaznih crta od kojih se mjere teritorijalne vode. [Am. se ne odnosi na sve jezike]

Ribolov pomoću plutajućih naprava za okupljanje ribe (FAD) i ribolov metodom korištenja velikih morskih sisavaca i kitopsina za okupljanje ribe (prirodni FAD) zabranjuje se u čitavom Morskom parku prirode Mayotte."." [Am. 10]

"

Članak 2.

Izmjena Uredbe (EZ) br. 104/2000

U članku 4. Uredbe (EZ) br. 104/2000 umeće se sljedeći stavak nakon stavka 3:"

"3a. Do 31. prosinca 2021. stavci 1., 2. i 3. ne primjenjuju se na maloprodajne proizvode koji se nude krajnjem potrošaču na Mayotteu." [Am. 11]

"

Članak 3.

Izmjena Uredbe (EZ) br. 2371/2002

Uredba (EZ) br. 2371/2002 mijenja se kako slijedi:

(1)  U članku 15. dodaju se sljedeći stavci:"

"5. Izuzećem od stavka 1. Francuska je do 31. prosinca 2021. izuzeta od obveze upisa na svoj popis ribarskih plovila Unije plovila ukupne dužine manje od 10 metara koja djeluju iz Mayottea. [Am. 12]

6.  Do 31. prosinca 2021. Francuska raspolaže privremenim registrom ribarskih brodova čija je ukupna dužina manja od 10 metara i koji djeluju iz Mayottea. Taj popis sadrži za svako plovilo najmanje njegovo ime, ukupnu dužinu i identifikacijski kod. " [Am. 13]

"

(2)  Sljedeći članak umeće se nakon članka 18.:"

"Članak 18a

Mayotte

Odstupajući od članka 17. Francuska u vodama udaljenim do 100 nautičkih milja od polazne crte otočja Mayotte i u čitavom Morskom parku prirode Mayotte može usvojiti konzervacijske mjere koje se smatraju potrebnima za očuvanje prirodnih resursa zaštićenih zakonom o uspostavi parka prirode uključujući mjere ograničenja ribolova ribarskim plovilima registriranim u lukama Mayottea bilo u registru plovila Unije, bilo u privremenom registru iz članka 15. stavka 6., osim u slučaju plovila Unije koja su unutar dvije godine prije 1. siječnja 2014. ribarila u tim vodama barem 40 dana pod uvjetom da ne premašuju tradicionalni ribolovni napor." [Am. 14]

"

Članak 4.

Izmjena Uredbe (EZ) br. 639/2004

U Uredbi (EZ) br. 639/2004, umeće se sljedeći članak nakon članka 1.: :"

"Članak 1. a

Flota Mayottea

1.  Odstupajući od članka 1. stavka 1. točke (a), referentna razina za ribarska plovila registrirana u lukama Mayottea, bilo u Unijinom registru plovila ili u privremenom registru navedenom u članku 15. stavku 6. Uredbe (EZ) br. 2371/2002, odgovara kapacitetu te flote na dan 31. prosinca 2013.

Međutim, u pogledu ribarskih plovila ukupne dužine između 8 i 12 metara koja upotrebljavaju parangale te ribarskih plovila ukupne dužine manje od 10 metara, referentna razina je kapacitet određen u razvojnom planu koji je Francuska predstavila Komisiji za tunu u Indijskom oceanu 7. siječnja 2011. [Am. 15]

2.  Zahvaljujući izuzeću iz članka 13. uredbe (EZ) br. 2371/2002 Francuska može uvesti novi kapacitet u segmente flote određene za ribarska plovila ukupne dužine od 8 do 12 metara koja upotrebljavaju parangale te za ribarska plovila ukupne dužine manje od 10 metara, bez povlačenja istovjetnog kapaciteta " [Am. 16]

"

Članak 5.

Izmjena Uredbe (EZ) br. 1069/2009

U Uredbi (EZ) br. 1069/2009, članak 56. zamjenjuje se sljedećim:"

"Članak 56.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadeseti dan nakon objave u Službenom listu Europske unije..

Primjenjuje se od 4. ožujka 2011.

Međutim, članak 4. primjenjuje se na Mayotte od 1. siječnja 2021. Životinjski nusproizvodi i derivati dobiveni na Mayotteu prije 1. siječnja 2021. uklanjaju se sukladno članku 19. stavku 1. točki (b). [Am. 17]

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama."

"

Članak 6.

Izmjena Uredbe (EZ) br. 1224/2009

U Uredbi (EZ) br. 1224/2009 umeće se sljedeći članak nakon članka 2.: :"

"Članak 2. a

Primjena nadzornog sustava Zajednice na određene segmente flote najudaljenije regije Mayotte [Am. 18]

1.  Do 31. prosinca 2021., članak 5. stavak 3. i članci 6., 8., 41., 56., 58. do 62., 66., 68. i 109. ne primjenjuju se na Francusku u pogledu ribarskih plovila ukupne dužine manje od 10 metara koja djeluju iz Mayottea, njihovih djelatnosti i njihovih ulova. [Am. 19]

2.  Do 1. siječnja 2015. Francuska provodi nacionalni sustav kontrole primjenjiv na ribarska plovila ukupne dužine manje od 10 metara koja djeluju iz Mayottea. Taj sustav zadovoljava sljedeće uvjete:: [Am. 20]

   (a) jedno tijelo, koje se nalazi u Mayotteu, koordinira kontrolne aktivnosti lokalnih tijela;
   (b) nadzor, inspekcija i provedba pravila vrše se na nediskriminatornoj osnovi;
   (c) shema osigurava kontrolu ulova vrsta kojima upravlja Komisija za tunu u Indijskom oceanu i vrsta koje su pod zaštitom;
   (d) shema osigurava kontrolu pristupa vodama oko Mayottea, a posebno područjima podložnim ograničenjima pristupa primijenjivim na pojedine dijelove flote;
   (e) shema utvrđuje kao prioritet cilj zemljopisnog preciziranja ribolovnih aktivnosti oko otoka sa svrhom pripreme osnova za usmjerenu akciju u pogledu nadzora.

3.  Do 30. rujna 2015. Francuska predstavlja Komisiji akcijski plan kojim se određuju mjere koje treba poduzeti kako bi se osigurala potpuna provedba Uredbe (EZ) br. 1224/2009 od 1. siječnja 2018. u pogledu ribarskih plovila ukupne dužine od 10 metara koja djeluju iz najudaljenije regije Mayottea. Akcijski plan je predmet dijaloga između Francuske i Komisije. Francuska poduzima sve potrebne mjere za provedbu tog akcijskog plana.." [Am. 21]

"

Članak 7.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu 1. siječnja 2014.. [Am. 22]

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Done at ...,

For the European Parliament For the Council

The President The President

(1)SL C 341, 21.11.2013., str. 97.
(2) Stajalište Europskog parlamenta od 12. prosinca 2013.
(3) SL L 204, 31.7.2012., str. 131.
(4) SL L 125, 27.4.1998., str. 1.
(5) SL L 17, 21.1.2000., str. 22.
(6)SL L 320, 5.12.2001., str. 7.
(7) SL L 102, 7.4.2004., str. 9.
(8)SL L 300, 14.11.2009., str. 1.
(9) SL L 343, 22.12.2009., str. 1.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti