Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/0191(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0425/2013

Előterjesztett szövegek :

A7-0425/2013

Viták :

Szavazatok :

PV 12/12/2013 - 12.12
CRE 12/12/2013 - 12.12
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0591

Elfogadott szövegek
PDF 425kWORD 83k
2013. december 12., Csütörtök - Strasbourg
A halászat és az állategészségügy területére vonatkozó bizonyos rendeletek Mayotte jogállásának változása miatti módosítása ***I
P7_TA(2013)0591A7-0425/2013
Állásfoglalás
 Egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Az Európai Parlament 2013. december 12-i jogalkotási állásfoglalása a halászat és az állategészségügy területére vonatkozó bizonyos rendeletek Mayotte Európai Unióval kapcsolatos jogállásának változása miatti módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0417 – C7-0175/2013 – 2013/0191(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013)0417),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, valamint 43. cikkének (2) bekezdésére és 168. cikkének (4) bekezdésére, amelynek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C7-0175/2013),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szerződés 349. cikkére és 355. cikkének (1) bekezdésére,

–  tekintettel a Jogi Bizottságnak a javasolt jogalapról szóló véleményére,

–  tekintettel a Tanács 2013. október 10-i levelére(1),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. szeptember 18-i véleményére(2),

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. és 37. cikkére,

–  tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére és a Regionális Fejlesztési Bizottság véleményére (A7-0425/2013),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) A 2013. október 21-i jegyzőkönyv 4. napirendi pontja (P7_PV(2013)10-21).
(2) HL C 341., 2013.11.21., 97. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2013. december 12-én került elfogadásra a halászat és az állategészségügy területére vonatkozó bizonyos rendeletek Mayotte Európai Unióval kapcsolatos jogállásának változása miatti módosításáról szóló .../2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2013)0191

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikke (2) bekezdésére és ,168. cikke (4) bekezdésének b) pontjára és 349. cikkére, [Mód. 1]

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezetének a nemzeti parlamentek számára való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére(1),

rendes jogalkotási eljárás keretében(2),

mivel:

(1)  Az Európai Tanács 2012/419/EU határozatával(3) 2014. január 1-jei hatállyal módosította Mayotte Európai Unióval kapcsolatos jogállását. Ennek következtében az említett időponttól Mayotte nem tartozik a tengerentúli területek közé, és az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 349. cikke és 355. cikke (1) bekezdése szerinti legkülső régiónak minősül. régióvá válik. Mayotte jogállásának e fenti megváltozását követően Az uniós jogot 2014. január 1-jétől kell alkalmazni Mayotte-on. Tekintettel Mayotte számos területen fennálló különleges strukturális, társadalmi és gazdasági helyzetére – amelyhez hozzáadódik távoli fekvése, sziget jellege, kis mérete, valamint kedvezőtlen domborzati és éghajlati viszonyai – indokolt bizonyos egyedi intézkedésekről rendelkezni. [Mód. 2]

(2)  A halászat és az állategészségügy területén a következő rendeleteket kell módosítani.

(3)  A halászati erőforrásoknak a fiatal tengeri élőlények védelmét biztosító technikai intézkedések révén történő megóvásáról szóló, 1998. március 30-i 850/98/EK tanácsi rendeletet(4) érintően egyrészt a rendelet hatályát ki kell terjeszteni a Mayotte körüli vizekre, másrészt a Mayotte szigete közelében élő, nagytermetű vándorló halak halrajainak megőrzése érdekében a sziget alapvonalától számított 24 tengeri mérföldes körzetben a tonhal és a makrahalszerűek halrajainak erszényes kerítőhálóval történő halászatát meg kell tiltani. [Mód.: nem érinti az összes nyelvi változatot]

(4)  A halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló, 1999. december 17-i 104/2000/EK tanácsi rendeletet(5) érintően a halászati termékek címkézésére vonatkozó szabályok alkalmazása – Mayotte nagyon széttagolt és kevésbé fejlett forgalmazási rendszerei miatt – a fogyasztókhoz eljuttatott információhoz képest aránytalanul nagy terhet jelentene a kiskereskedők számára. Következésképp helyénvaló ideiglenes eltérést biztosítani a kiskereskedelmi forgalomban a végső fogyasztónak Mayotte-on felkínált halászati termékek címkézésére vonatkozó szabályoktól.

(5)  A halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendeletet(6) érintően egyedi rendelkezéseket kell bevezetni a halászflotta-nyilvántartásra és az erőforrásokhoz való hozzáférésre vonatkozóan.

(6)  Egyrészt a francia lobogó alatt hajózó és Mayotte francia megyében üzemelő flotta egy jelentős része 9 10 méternél kisebb hosszúságú, a sziget körül elszórtan tevékenykedő, meghatározott kirakodóhellyel nem rendelkező hajókból áll, amelyeket még azonosítani kell, amelyek méretét meg kell határozni és amelyeket fel kell szerelni a minimális biztonsági felszerelésekkel ahhoz, hogy bekerüljenek az uniós halászhajóflotta-nyilvántartásba, így Franciaország a nyilvántartást 2016. 2020. december 31-ig nem fogja tudni elkészíteni. Franciaországnak ugyanakkor a nyilvántartásban nem szereplő halászhajók elterjedésének megelőzése érdekében létre kell hoznia az e szegmenshez tartozó hajók alapvető azonosítását garantáló átmeneti hajóflotta-nyilvántartást. [Mód. 4]

(7)  Másrészt a Mayotte körüli vizek érzékeny ökológiai és biológiai egyensúlyának megóvása és – tekintettel a sziget gazdasági szerkezetére, társadalmi és gazdasági viszonyaira – a sziget helyi gazdaságának megőrzése érdekében az érintett vizeken végzett bizonyos halászati tevékenységeket a sziget kikötőiben nyilvántartásba vett hajókra kell korlátozni. [Mód. 5]

(8)  A Közösség legkülső régióiban nyilvántartott halászflották igazgatásáról szóló, 2004. március 30-i 639/2004/EK tanácsi rendeletet(7) érintően Mayotte egyik sajátossága, hogy flottájára vonatkozóan az 1997–2002-es többéves orientációs programra hivatkozó 2371/2002/EK rendelet alapján nem határoztak meg célt. A halászati erőforrások megóvása szempontjából helyénvaló a halászflotta-kapacitások jelenlegi szinten történő rögzítése, különösen a flottának a nagy halászati kapacitással rendelkező nagy hajókat tartalmazó szegmense esetében. Tekintettel azonban arra, hogy Franciaország fejlesztési tervet nyújtott be az Indiai-óceáni Tonhalbizottsághoz (IOTC), amelyben felvázolta a mayotte-i flotta kapacitásának várható alakulását, és amely tervvel kapcsolatban az IOTC-megállapodás egyetlen szerződő fele – így az Unió sem – emelt kifogást, , Mayotte jelenlegi sajátos társadalmi és gazdasági körülményei miatt a kisebb hajók esetében helyénvaló az említett tervben szereplő célokat a Mayotte kikötőiben nyilvántartásba vett flotta kapacitására vonatkozó referenciaértékként alkalmazni, illetve engedélyezni Franciaország számára, hogy flottáját a fejlesztési tervben szereplő céloknak megfelelően bővítse. [Mód. 6]

(9)  A nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1069/2009/EK rendeletet(8) érintően meg kell jegyezni, hogy Mayotte nem rendelkezik az állati melléktermékek feldolgozásához szükséges ipari kapacitással. Helyénvaló tehát Franciaország részére lehetővé tenni, hogy öt év alatt létrehozza az állati melléktermékeknek a 1069/2009/EK rendeletnek teljes mértékben megfelelő azonosításához, kezeléséhez, szállításához, megmunkálásához és ártalmatlanításához szükséges infrastruktúrát Mayotte szigetén.

(10)  A közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról, a 847/96/EK, a 2371/2002/EK, a 811/2004/EK, a 768/2005/EK, a 2115/2005/EK, a 2166/2005/EK, a 388/2006/EK, az 509/2007/EK, a 676/2007/EK, az 1098/2007/EK, az 1300/2008/EK és az 1342/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2847/93/EGK, az 1627/94/EK és az 1966/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendeletet érintően(9) úgy tűnik, hogy Mayotte legkülső régióvá válásának napjáig Franciaország nem lesz képes eleget tenni az összes uniós ellenőrzési kötelezettségnek a flottának a „Mayotte. Nyílt tengeri és tengerfenéki fajok. Hosszúság < 9m.< 10 m” szegmense tekintetében. Az ehhez a szegmenshez tartozó, a sziget körül elszórtan tevékenykedő, meghatározott kirakodóhellyel nem rendelkező hajókat még azonosítani kell, továbbá ki kell képezni a halászokat és az ellenőröket, és ki kell építeni a megfelelő igazgatási és fizikai infrastruktúrát. Ideiglenes eltérést kell tehát biztosítani az említett flottaszegmens vonatkozásában a halászhajók ellenőrzésére és jellemzőire, a tengeren folytatott tevékenységükre, felszerelésükre és fogási mennyiségeikre vonatkozó bizonyos szabályoktól – a kifogott mennyiségeknek a hajótól a piacra kerüléséig tartó összes szakasz tekintetében. Annak érdekében azonban, hogy az 1224/2009/EK rendeletnek legalább a legfontosabb célkitűzései teljesüljenek, Franciaországnak létre kell hoznia egy nemzeti ellenőrző rendszert, amely lehetővé teszi a flotta ezen szegmense által végzett tevékenységek ellenőrzését és nyomon követését, illetve az Unió nemzetközi jelentési kötelezettségeinek való megfelelést. [Mód. 7]

(11)  Következésképpen a 850/98/EK, a 104/2000/EK, a 2371/2002/EK, a 639/2004/EK, az 1069/2009/EK és az 1224/2009/EK rendeletet a fentieknek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 850/98/EK rendelet módosítása

A 850/98/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.  A 2. cikk (1) bekezdésének h) pontja helyébe a következő szöveg lép:"

„h) 8. régió:

Franciaország felségjoga vagy fennhatósága alá tartozó minden vízterület Réunion és Mayotte, Franciaország tengerentúli megyéi partjainál.”

"

1a.  A 2. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:"

„(3a) A „Mayotte-i Tengeri Nemzeti Park” a mayotte-i kizárólagos gazdasági övezet teljes egészére, azaz 68 381 km²-re terjed ki. A szárazföld felől a park a köztulajdonban lévő tengeri terület határának megfelelő partsáv legmagasabb részéig terjed.” [Mód. 8]

"

2.  A szöveg a 34. cikk után a következő 34a. cikkel egészül ki:"

„34a. cikk

A halászati tevékenységek korlátozása a Mayotte szigete körüli 24 mérföldes övezetben

A hajóknak tilos mindenfajta erszényes kerítőhálót használni a tonhal és a makrahalszerűek halrajainak halászata céljából Mayotte szigetének partjától, azaz a felségvizek mérésének alapját képező alapvonaltól mért 24 tengerimérföldes területen belül. [Mód.: nem érinti az összes nyelvi változatot]

A sodródó, halcsoportosulást előidéző eszközök (FAD-ok) alatt és nagy tengeri emlősök és cetcápák (természetes FAD-ok) alatt végzett halászat a Mayotte-i Tengeri Nemzeti Park teljes területén tilos. [Mód. 10]

"

2. cikk

A 104/2000/EK rendelet módosítása

A 104/2000/EK rendelet 4. cikke a (3) bekezdés után a következő bekezdéssel egészül ki:"

„(3a) A kiskereskedelmi forgalomban a végső fogyasztónak Mayotte-on felkínált termékekre az (1), (2) és (3) bekezdést 2016. december 16-ig 2021. december 31-ig nem kell alkalmazni.” [Mód. 11]

"

3. cikk

A 2371/2002/EK rendelet módosításai

A 2371/2002/EK rendelet a következőképpen módosul:

(1)  A 15. cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:"

„5. Az (1) bekezdéstől eltérve, Franciaország 2016.2021 december 31 ig mentesül azon kötelezettsége alól, hogy az uniós halászhajóflotta-nyilvántartásában szerepeltesse a 9 10 méternél kisebb teljes hosszúságú, Mayotte-ról üzemelő hajókat. [Mód. 12]

6.  2016.2021 december 31-ig Franciaország átmeneti nyilvántartást vezet a 9 10 méternél kisebb teljes hosszúságú, Mayotte-ról üzemelő halászhajókról. Ez a nyilvántartás minden hajóra vonatkozóan tartalmazza legalább annak nevét, teljes hosszúságát és azonosító kódját. [Mód. 13]

"

(2)  A szöveg a 18. cikk után a következő 18a. cikkel egészül ki:"

„18a. Cikk

Mayotte

A 17. cikktől eltérve, a Mayotte alapvonalától számított 100 tengeri mérföldön belülre eső vizeken és a Mayotte-i Tengeri Nemzeti Park teljes területén Franciaország elfogadhatja a parkot létrehozó jogszabályok által védett természeti erőforrások megőrzéséhez szükségesnek ítélt védelmi intézkedéseket, ezen belül intézkedéseket fogadhat el, hogy a halászatot a Mayotte kikötőiben az uniós halászhajóflotta-nyilvántartásba vagy a 15. cikk (6) bekezdésében említett átmeneti nyilvántartásba vett hajókra korlátozhatja korlátozza, azon uniós hajók kivételével, amelyek a 2014. január 1-jét megelőző két évben legalább 40 napig halásztak ezeken a vizeken, feltéve, hogy nem lépik túl a hagyományosan gyakorolt halászati erőkifejtés mértékét.” [Mód. 14]

"

4. cikk

A 639/2004/EK rendelet módosítása

A 639/2004/EK rendelet a 1. cikk után a következő 1a. cikkel egészül ki:"

„1a. cikk

Mayotte flottája

1.  Az 1. cikk (1) bekezdésének a) pontjától eltérve, a Mayotte kikötőiben az uniós halászhajóflotta-nyilvántartásba vagy a 2371/2002/EK rendelet 15. cikk (6) bekezdésében említett átmeneti nyilvántartásba vett hajókra vonatkozó referenciaérték a szóban forgó flotta 2013. december 31-i kapacitásának felel meg.

Ugyanakkor a 8 és 12 méter közötti teljes hosszúságú, fenékhorogsort használó, illetve a 9 10 méternél kisebb teljes hosszúságú halászhajók esetében a referenciaérték a Franciaország által az Indiai-óceáni Tonhalbizottságnak 2011. január 7-én bemutatott fejlesztési tervben szereplő kapacitásnak felel meg. [Mód. 15]

2.  A 2371/2002/EK rendelet 13. cikkétől eltérve, Franciaország engedélyt kap új kapacitás bevezetésére a 8 és 12 méter közötti teljes hosszúságú, fenékhorogsort használó, illetve a 9 10 méternél kisebb teljes hosszúságú halászhajók flottaszegmense tekintetében anélkül, hogy az új kapacitással egyenértékű kapacitáscsökkentést hajtana végre.” [Mód. 16]

"

5. cikk

Az 1069/2009/EK rendelet módosítása

Az 1069/2009/EK rendelet 56. cikke helyébe a következő szöveg lép:"

„56. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetése utáni huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2011. március 4-től kell alkalmazni.

A 4. cikket Mayotte vonatkozásában azonban 2019.2021 január 1-jétől kell alkalmazni. A Mayotte-on 2019 2021. január 1-je előtt képződő állati melléktermékeket és a belőlük származó termékeket a 19. cikk (1) bekezdésének b) pontjával összhangban ártalmatlanítják. [Mód. 17]

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. ”

"

6. cikk

Az 1224/2009/EK rendelet módosítása

Az 1224/2009/EK rendelet a 2. cikk után a következő 2a. cikkel egészül ki:"

„2a. cikk

A közösségi ellenőrző rendszer alkalmazása Mayotte Franciaország tengerentúli megyéje legkülső régió flottájának bizonyos szegmenseire [Mód. 18]

(1)  2016. 2021. december 31-ig az 5. cikk (3) bekezdését, a 6., 8., 41., 56., 58–62., 66., 68. és a 109. cikket Franciaországra nem kell alkalmazni a 10 méternél kisebb teljes hosszúságú, Mayotte-ról üzemelő halászhajók, azok tevékenysége és az általuk kifogott mennyiségek tekintetében. [Mód. 19]

(2)  2014. 2015. január 1-jéig Franciaország létrehozza a 9 10  méternél kisebb teljes hosszúságú, Mayotte-ról üzemelő halászhajókra alkalmazandó nemzeti ellenőrző rendszerét. A rendszernek az alábbi követelményeknek kell eleget tennie: [Mód. 20]

   a) mayotte-i székhelyű egyetlen hatóság koordinálja az összes helyi hatóság ellenőrzési tevékenységét;
   b) az ellenőrzési, vizsgálati és végrehajtási tevékenységeket megkülönböztetésmentesen végzik;
   c) a rendszer biztosítja az Indiai-óceáni Tonhalbizottság irányítása alá tartozó és a védett fajok fogásainak ellenőrzését;
   d) a rendszer biztosítja a Mayotte körüli vizekhez és különösen a bizonyos flottaszegmensekre alkalmazandó hozzáférési korlátozások hatálya alá tartozó területekhez való hozzáférés ellenőrzését;
   e) a rendszer prioritásként kezeli a sziget körül folyó halászati tevékenységeknek a célzott ellenőrzési intézkedések megalapozására irányuló feltérképezését.

(3)  2014.2015. szeptember 30-ig Franciaország cselekvési tervet nyújt be a Bizottsághoz, amelyben meghatározza azon intézkedéseket, amelyek meghozatala szükséges ahhoz, hogy 2017.2018. január 1-jétől a 9 10  méternél kisebb teljes hosszúságú, Franciaország Mayotte megyéjéből Mayotte-ról – mint legkülső régióról – üzemelő halászhajók tekintetében megfeleljen az 1224/2009/EK rendeletnek. A cselekvési terv Franciaország és a Bizottság közötti egyeztetés tárgya. A cselekvési terv végrehajtása érdekében Franciaország minden szükséges intézkedést megtesz.” [Mód. 21]

"

7. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetése utáni huszadik napon 2014. január 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt ...,

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

(1)HL C 341., 2013.11.21., 97. o..
(2) Az Európai Parlament 2013. december 12-i álláspontja.
(3)HL L 204., 2012.7.31., 131. o.
(4)HL L 125., 1998.4.27., 1. o.
(5)HL L 17., 2000.1.21., 22. o.
(6)HL L 320., 2001.12.5., 7. o.
(7)HL L 102., .2004.4.7., 9. o.
(8)HL L 300., 2009.11.14., 1. o.
(9)HL L 343., 2009.12.22., 1. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat