Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0191(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0425/2013

Texte depuse :

A7-0425/2013

Dezbateri :

Voturi :

PV 12/12/2013 - 12.12
CRE 12/12/2013 - 12.12
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0591

Texte adoptate
PDF 409kWORD 93k
Joi, 12 decembrie 2013 - Strasbourg
Modificarea anumitor regulamente în domeniul pescuitului și al sănătății animale ca urmare a schimbării statutului Mayotte***I
P7_TA(2013)0591A7-0425/2013
Rezoluţie
 Text consolidat

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 12 decembrie 2013 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a anumitor regulamente în domeniul pescuitului și al sănătății animale ca urmare a schimbării statutului Mayotte în raport cu Uniunea Europeană (COM(2013)0417 – C7-0175/2013 – 2013/0191(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0417),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 43 alineatul (2) și articolul 168 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0175/2013),

–  având în vedere articolul 349 și articolul 355 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus,

–  având în vedere scrisoarea Consiliului din 10 octombrie 2013(1),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 18 septembrie 2013(2),

–  având în vedere articolele 55 și 37 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit și avizul Comisiei pentru dezvoltare regională (A7-0425/2013),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) Punctul 4 din Procesul-verbal din 21 octombrie 2013 (P7_PV(2013)10-21).
(2) JO C 341, 21.11.2013, p. 97.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 12 decembrie 2013 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a anumitor regulamente în domeniul pescuitului și al sănătății animale ca urmare a schimbării statutului Mayotte în raport cu Uniunea Europeană
P7_TC1-COD(2013)0191

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (2) și articolul 168 alineatul (4) litera (b) și articolul 349, [AM 1]

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(2),

întrucât:

(1)  Prin Decizia 2012/419/UE(3), Consiliul European a modificat statutul Mayotte în raport cu Uniunea, cu efect de la 1 ianuarie 2014. Prin urmare, începând de la această dată, Mayotte va înceta să mai fie un teritoriu de peste mări pentru a deveni o regiune ultraperiferică în sensul articolelor articolului 349 și al articolului 355 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). În urma acestei modificări a statutului juridic al Mayotte, dreptul Uniunii se aplică în Mayotte de la 1 ianuarie 2014. Este necesar să se prevadă anumite măsuri specifice justificate de situația structurală, socială și economică specială prezentată de a Mayotte în mai multe domenii, caracterizată prin izolare, insularitate, dimensiune mică, condiții topografice și climatice dificile. [AM 2]

(2)  În domeniul pescuitului și al sănătății animale, următoarele regulamente ar trebui să fie modificate.

(3)  În ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 850/98 al Consiliului din 30 martie 1998 pentru conservarea resurselor de pescuit prin măsuri tehnice de protecție a puietului de organisme marine(4), apele din jurul insulei Mayotte ar trebui să fie incluse în domeniul de aplicare al acestui regulament și utilizarea năvoadelor tip pungă asupra în cazul bancurilor de ton și a al speciilor similare în interiorul zonei de până la 24 de mile marine de la liniile de bază ale insulei ar trebui interzisă în scopul de a păstra bancurile de pești migratori mari în vecinătatea insulei Mayotte. [AM nu privește toate versiunile lingvistice]

(4)  În ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură(5), în perspectiva planurilor de comercializare foarte fragmentate și subdezvoltate din Mayotte, aplicarea normelor privind etichetarea produselor pescărești ar impune asupra comercianților cu amănuntul o sarcină care este disproporționată față de informațiile care vor fi transmise consumatorilor. Prin urmare, este adecvat să se prevadă o derogare temporară de la normele privind etichetarea produselor pescărești oferite spre vânzare cu amănuntul consumatorului final din Mayotte.

(5)  În ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului(6), ar trebui introduse măsuri specifice în ceea ce privește registrul naval și regimul de acces.

(6)  În primul rând, o parte importantă a flotei aflate sub pavilion francez și care operează în departamentul francez din Mayotte este compusă din nave de mai puțin de 9 10 metri, care sunt răspândite în jurul insulei, nu au zone specifice de debarcare și trebuie încă să fie identificate, măsurate și echipate cu echipamente minime de securitate pentru a fi incluse în registrul navelor de pescuit ale Uniunii; în consecință, Franța nu își va putea completa acest registru până la 31 decembrie 2016 2020. Franța ar trebui, cu toate acestea, să instaureze un registru naval provizoriu care să garanteze identificarea minimă a navelor din acest segment pentru a evita proliferarea navelor de pescuit clandestine. [AM 4]

(7)  În al doilea rând, pentru protejarea situației ecologice și biologice sensibile din apele ce înconjoară insula Mayotte și pentru protejarea economiei locale a acestei insule, având în vedere situația ei structurală, socială și economică, este necesar ca anumite activități de pescuit în apele respective să fie limitate la navele înregistrate în porturile respectivei insule. [AM 5]

(8)  În ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 639/2004 al Consiliului din 30 martie 2004 privind gestionarea flotelor de pescuit înregistrate în regiunile ultraperiferice ale Comunității(7), o caracteristică a insulei Mayotte este aceea că nu a fost stabilit niciun obiectiv pentru flota sa în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2371/2002, care se referă la Programul de orientare multianual 1997-2002. Din punctul de vedere al conservării resurselor piscicole, este oportun să se înghețe capacitatea de pescuit a flotelor la nivelurile actuale, în special pentru segmentul navelor mari cu o mare capacitate de pescuit. Cu toate acestea, pentru navele mai mici, având în vedere faptul că Franța a prezentat Comisiei Tonului din Oceanul Indian (IOTC) un plan de dezvoltare care indică evoluția preconizată a flotei bazate în Mayotte, la care nicio parte contractantă din la IOTC, inclusiv Uniunea, nu a formulat obiecții, este oportun, ca urmare a circumstanțelor sociale și economice specifice actuale din Mayotte, să se utilizeze obiectivele planului respectiv ca niveluri de referință pentru capacitatea flotei înregistrate în porturile din Mayotte și să i se permită Franței să își mărească flota până la obiectivele planului său de dezvoltare. [AM 6]

(9)  În ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002(8), trebuie remarcat faptul că Mayotte nu dispune de capacități industriale pentru prelucrarea subproduselor de origine animală. Prin urmare, este necesar să se acorde Franței o perioadă de cinci ani în vederea creării infrastructurii necesare pentru identificarea, manipularea, transportul, tratarea și eliminarea subproduselor de origine animală din Mayotte în deplină conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1069/2009.

(10)  În ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 2371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2115/2005, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1300/2008, (CE) nr. 1342/2008 și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1627/94 și (CE) nr. 1966/2006(9), se pare că Franța nu va fi în măsură să se conformeze tuturor obligațiilor de control ale Uniunii pentru segmentul „Mayotte. Specii pelagice și demersale. Lungime < 9 m” al de < 10 ma flotei din Mayotte până la data la care Mayotte devine o regiune ultraperiferică. Navele din acest segment, răspândite în jurul insulei, nu au zone specifice de debarcare și trebuie încă să fie identificate. În plus, este necesară formarea pescarilor și controlorilor, precum și stabilirea unei infrastructuri administrative și fizice corespunzătoare. Prin urmare, pentru acest segment al flotei, este necesar să se prevadă o derogare temporară de la anumite norme privind controlul navelor de pescuit și al caracteristicilor lor, al activităților lor în mare, al uneltelor acestora și al capturilor lor în toate etapele, de la navă până la piață. Cu toate acestea, pentru a atinge cel puțin unele din cele mai importante obiective ale Regulamentului (CE) nr. 1224/2009, Franța ar trebui să instituie un sistem de control național care să îi permită să controleze și să monitorizeze activitățile acestui segment al flotei și să se conformeze obligațiilor de raportare internaționale ale Uniunii. [AM 7]

(11)  Prin urmare, Regulamentele (CE) nr. 850/98, (CE) nr. 104/2000, (CE) nr. 2371/2002, (CE) nr. 639/2004, (CE) nr. 1069/2009 și (CE) nr. 1224/2009 ar trebui modificate în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificări ale Regulamentului (CE) nr. 850/98

Regulamentul (CE) nr. 850/98 se modifică după cum urmează:

1.  La articolul 2 alineatul (1), litera (h) se înlocuiește cu următorul text:"

„(h) Regiunea 8:

Toate apele din largul coastelor departamentelor franceze Réunion și Mayotte aflate sub suveranitatea sau jurisdicția Franței”;

"

(1a)  La articolul 2, se introduce următorul alineat:"

„(3a) «Parcul natural marin al Mayotte» înseamnă întreaga zonă economică exclusivă (ZEE) a Mayotte (68 381 km²). Zona de uscat a parcului se întinde până la țărmul superior, care marchează limita domeniului public maritim.”. [AM 8]

"

2.  După articolul 34 se inserează următorul articol:"

„Articolul 34a

Restricții cu privire la activitățile de pescuit în zona de 24 mile din jurul insulei Mayotte

Navelor li se interzice utilizarea oricăror năvoade tip pungă asupra în cazul bancurilor de ton și de specii al speciilor similare în interiorul zonelor de 24 de mile marine distanță de coastele insulei Mayotte, măsurate de la liniile de bază de la care sunt măsurate apele teritoriale. [AM nu privește toate versiunile lingvistice]

Pescuitul sub dispozitivele de concentrare a peștilor (DCP) și sub mamiferele marine mari și rechinii balenă (DCP naturale) este interzis în întregul Parc natural marin al Mayotte.[AM 10]

"

Articolul 2

Modificări ale Regulamentului (CE) nr. 104/2000

La articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 104/2000, după alineatul (3) se introduce următorul alineat:"

„(3a) Până la 16 31 decembrie 2016 2021, alineatele (1), (2) și (3) nu se aplică produselor oferite spre vânzare cu amănuntul consumatorului final din Mayotte.” [AM 11]

"

Articolul 3

Modificări ale Regulamentului (CE) nr. 2371/2002

Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 se modifică după cum urmează:

1.  La articolul 15, se adaugă următoarele alineate:"

"5. Prin derogare de la alineatul (1), Franța este scutită până la 31 decembrie 2016 2021 de obligația de a include în registrul său de nave de pescuit ale Uniunii navele care au mai puțin de 9 10 metri lungime totală și își desfășoară activitatea în regiunea Mayotte. [AM 12]

6.  Până la 31 decembrie 2016 2021, Franța trebuie să țină ține un registru provizoriu al navelor de pescuit care au mai puțin de 9 10 metri lungime totală și își desfășoară activitatea în regiunea Mayotte. Registrul trebuie să conțină în cauză conține, pentru fiecare navă, cel puțin denumirea sa, lungimea sa totală și un cod de identificare.” [AM 13]

"

2.  După articolul 18 se introduce următorul articol:"

„Articolul 18a

Mayotte

Prin derogare de la articolul 17, în apele de până la 100 de mile marine de la liniile de bază ale insulei Mayotte și în întregul Parc natural marin al Mayotte, Franța poate adopta măsurile de conservare considerate necesare pentru conservarea resurselor naturale ocrotite prin legislația de înființare a Parcului în cauză, inclusiv măsuri pentru a restricționa pescuitul la navele de pescuit înregistrate în porturile din Mayotte, fie în registrul navelor Uniunii, fie în registrul provizoriu prevăzut la articolul 15 alineatul (6), cu excepția navelor Uniunii care, în cei doi ani precedenți datei de 1 ianuarie 2014, au pescuit în apele respective timp de cel puțin 40 de zile, în măsura în care acestea nu depășesc efortul de pescuit exercitat în mod tradițional.” [AM 14]

"

Articolul 4

Modificări ale Regulamentului (CE) nr. 639/2004

În Regulamentul (CE) nr. 639/2004, după articolul 1 se introduce următorul articol:"

„Articolul 1a

Flota din Mayotte

1.  Prin derogare de la articolul 1 alineatul (1) litera (a), nivelul de referință pentru navele de pescuit înregistrate în porturile din Mayotte, fie în registrul navelor Uniunii, fie în registrul provizoriu prevăzut la articolul 15 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002, este capacitatea flotei respective la 31 decembrie 2013.

Cu toate acestea, pentru navele de pescuit care au între 8 și 12 metri lungime totală și utilizează paragate și navele de pescuit care au mai puțin de 9 10 metri lungime totală, nivelul de referință este capacitatea prevăzută în planul de dezvoltare prezentat de Franța în cadrul Comisiei Tonului din Oceanul Indian, la 7 ianuarie 2011. [AM 15]

2.  Prin derogare de la articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002, Franța este autorizată să introducă noi capacități în segmentele de flotă definite pentru navele de pescuit care au între 8 și 12 metri lungime totală și să utilizeze paragate și nave de pescuit care au mai puțin de 9 10metri lungime totală fără retragerea unei capacități echivalente.” [AM 16]

"

Articolul 5

Modificări ale Regulamentului (CE) nr. 1069/2009

Articolul 56 din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 se înlocuiește cu următorul text:"

„Articolul 56

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 4 martie 2011.

Cu toate acestea, articolul 4 se aplică pentru Mayotte de la 1 ianuarie 2019 2021. Subprodusele de origine animală și produsele derivate obținute în Mayotte înainte de 1 ianuarie 2019 2021 se elimină în conformitate cu articolul 19 alineatul (1) litera (b). [AM 17]

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.”

"

Articolul 6

Modificări ale Regulamentului (CE) nr. 1224/2009

În Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, după articolul 2 se introduce următorul articol:"

„Articolul 2a

Aplicarea sistemului comunitar de control în anumite anumitor segmente ale flotei departamentului francez de peste mări din regiunii ultraperiferice Mayotte [AM 18]

1.  Până la 31 decembrie 2016 2021, articolul 5 alineatul (3) și articolele 6, 8, 41, 56, 58 până la 62, 66, 68 și 109 nu se aplică Franței în ceea ce privește navele de pescuit care au mai puțin de 9 10 metri lungime totală și își desfășoară activitatea în regiunea Mayotte, activitățile lor și capturile lor. [AM 19]

2.  Până la 1 ianuarie 2014 2015, Franța trebuie să instituie un regim național de control aplicabil navelor de pescuit care au mai puțin de 9 10 metri lungime totală și funcționează în regiunea Mayotte. Acest regim trebuie să se conformeze se conformează următoarelor cerințe: [AM 20]

   (a) o autoritate unică, situată în Mayotte, coordonează activitățile de control ale tuturor autorităților locale;
   (b) controlul, inspecția și asigurarea respectării normelor se desfășoară pe criterii nediscriminatorii;
   (c) regimul asigură controlul capturilor de specii care fac obiectul gestionării în cadrul Comisiei Tomului din Oceanul Indian și de specii protejate;
   (d) regimul asigură controlul accesului la apele din jurul insulei Mayotte, în special în zonele supuse unor restricții de acces aplicabile anumitor segmente ale flotei;
   (e) regimul stabilește ca prioritate obiectivul întocmirii unei hărți a activităților de pescuit din întreaga insulă, în vederea pregătirii bazelor unor acțiuni specifice în materie de control.

3.  Până la 30 septembrie 2014 2015, Franța prezintă Comisiei un plan de acțiune care stabilește măsurile care trebuie luate pentru a asigura punerea în aplicare deplină a Regulamentului (CE) nr. 1224/2009 de la 1 ianuarie 2017 2018 în ceea ce privește navele de pescuit care au mai puțin de 9 10 metri lungime totală și își desfășoară activitatea în departamentul francez regiunea ultraperiferică Mayotte. Planul de acțiune va face obiectul unui dialog între Franța și Comisie. Franța adoptă toate măsurile necesare pentru punerea în aplicare a respectivului plan de acțiune.” [AM 21]

"

Articolul 7

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la 1 ianuarie 2014. [AM 22]

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la ...,

Pentru Parlamentul European, Pentru Consiliu

Președintele Președintele

(1)JO C 341, 21.11.2013, p. 97.
(2) Poziția Parlamentului European din 12 decembrie 2013.
(3)JO L 204, 31.7.2012, p. 131.
(4)JO L 125, 27.4.1998, p. 1.
(5)JO L 17, 21.1.2000, p. 22.
(6)JO L 320, 5.12.2001, p. 7.
(7)JO L 102, 7.4.2004, p. 9.
(8)JO L 300, 14.11.2009, p. 1.
(9)JO L 343, 22.12.2009, p. 1.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate