Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2963(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0552/2013

Внесени текстове :

B7-0552/2013

Разисквания :

PV 12/12/2013 - 8
CRE 12/12/2013 - 8

Гласувания :

PV 12/12/2013 - 12.15
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0593

Приети текстове
PDF 276kWORD 48k
Четвъртък, 12 декември 2013 г. - Страсбург
Призив за измерим и обвързващ ангажимент срещу укриването на данъци и избягването на данъчното облагане в ЕС
P7_TA(2013)0593B7-0552/2013

Резолюция на Европейския парламент от 12 декември 2013 г. относно призива за измерим и обвързващ ангажимент за борба срещу укриването и избягването на данъци в ЕС (2013/2963(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 6 декември 2012 г. относно план за действие за укрепване на борбата срещу данъчните измами и укриването на данъци (COM(2012)0722),

—  като взе предвид препоръката на Комисията от 6 декември 2012 г. относно агресивното данъчно планиране(1),

—  като взе предвид препоръката на Комисията от 6 декември 2012 г. относно мерките за насърчаване на трети държави да прилагат минимални стандарти за добро управление в областта на данъчното облагане(2),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 27 юни 2012 г. относно конкретни начини за засилване на борбата с данъчните измами и укриването на данъци, включително по отношение на трети държави (COM(2012)0351),

—  като взе предвид своята резолюция от 21 май 2013 г. относно борбата срещу данъчните измами, укриването на данъци и данъчните убежища(3),

—  като взе предвид своята резолюция от 19 април 2012 г. относно призива за конкретни начини за борба с данъчните измами и укриването на данъци(4),

—  като взе предвид заключенията на Съвета по икономически и финансови въпроси (Ecofin) и неговия доклад до Европейския съвет от 22 юни 2012 г. относно данъчните въпроси,

—  като взе предвид заключенията на Съвета по икономически и финансови въпроси от 14 май 2013 г. относно укриването на данъци и данъчните измами,

—  като взе предвид декларацията на ръководителите на страните от Г‑20, направена след срещата на високо равнище в Санкт Петербург от 5 и 6 септември 2013 г.,

—  като взе предвид съобщението за медиите, направено след срещата на финансовите министри и управителите на централните банки от Г-20, която се проведе в Москва на 15 и 16 февруари 2013 г.,

—  като взе предвид доклада на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие от 2013 г., озаглавен „Преодоляване на подкопаването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби“,

—  като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че според оценките ежегодно в ЕС се наблюдава загуба на потенциална сума от 1 милиард евро поради данъчни измами, укриване и избягване на данъци, без да се предприемат каквито и да било осезаеми мерки в отговор;

Б.  като има предвид, че данъчните измами и укриването на данъци представляват незаконна дейност, свързана с укриването на данъчни задължения, докато избягването на данъци е законното използване на данъчния режим с цел намаляване или избягване на данъчни задължения, което понякога води до агресивно данъчно планиране, състоящо се в извличането на неправомерно облагодетелстване от техническите аспекти на данъчната система или от несъответствията между две или повече данъчни системи, с цел намаляване на данъчните задължения;

В.  като има предвид, че единствено хармонизирането на данъчната основа между държавите членки би предотвратило избягването на данъци;

Г.  като има предвид, че потенциалните приходи биха поставили държавите членки в по-добра позиция да балансират бюджетите си и да увеличат наличните средства за насърчаване на инвестициите, растежа и заетостта, които са социално-икономически фактори с решаващо значение за устойчива стратегия на ЕС за изход от кризата;

Д.  като има предвид, че мащабът на укриването и избягването на данъци подкопава доверието на гражданите и увереността им в справедливостта и легитимността на държавните администрации и техните данъчни системи;

Е.  като има предвид, че в много случаи едностранните национални мерки се оказват неефективни и недостатъчни, което доказва необходимостта от координиран и многоаспектен подход на основата на осъществими стратегии и цели, определени на национално и международно равнище и на равнището на ЕС;

Ж.  като има предвид, че фискалната консолидация призовава за увеличаване на усилията както в приходната, така и в разходната част на държавните бюджети; като има предвид, че подходящият баланс между данъчната основа и данъчните ставки е от съществено значение, за да се гарантира фискална стабилност и конкурентоспособност на национално равнище и на равнище ЕС;

1.  Приветства факта, че Комисията и Съветът са готови да предприемат действия по въпроса за данъчните различия в Европа, наред с другото, чрез насочване на усилията към засилване на борбата с данъчните измами, укриването на данъци и агресивното данъчно планиране;

2.  Приветства неотдавнашните предложения на Комисията за разширяване на автоматичния обмен на информация, за борба с измамите с ДДС и изменяне на Директивата за дружествата майки и дъщерните дружества, които са насочени към намаляване на избягването на данъци в Европа чрез премахване на съществуващите правни пропуски, които някои дружества използват, за да избегнат плащането на полагащия им се дял от данъчните вноски;

3.  Припомня своя настоятелен призив към държавите членки да се ангажират с амбициозна, но реалистична цел за намаляване поне наполовина на данъчните различия до 2020 г.;

4.  Настоява, че в настоящия период на възстановяване от кризата осъществимите цели и действителният ангажимент за борба с укриването и избягването на данъци чрез премахване на данъчните различия могат да генерират така необходимото увеличаване на данъчните приходи чрез възстановяване на дължимите данъци;

5.  Призовава Комисията да започне проучване на възможните показатели, които представляват основа за намаляване на данъчните измами, укриването и избягването на данъци и, ако е целесъобразно, да създаде стандартизиран набор от показатели за измерване на укриването и избягването на данъци;

6.  Призовава Комисията да въведе набор от осъществими цели за намаляване на данъчните различия на европейско и национално равнище, като водещата цел е намаляването на данъчните различия до 2020 г.;

7.  Предлага тези цели да бъдат включени в стратегията „Европа 2020“, по целесъобразност, и призовава Комисията да проучи дали може да им бъде отредена ясна роля в рамките на европейския семестър;

8.  В тази връзка призовава Комисията да проучи също така дали националните програми за реформи и програмите за стабилност и конвергенция биха могли да се разширят чрез включването на тези цели и мерки, така че да се постигне необходимото намаляване на данъчните различия;

9.  Подчертава, че съществува неотложна необходимост от по-добра координация и че един общ стремеж за намаляване на данъчните различия ще даде възможност за осъществяване на обещанията на Съвета за ангажимент за борба с укриването и избягването на данъци;

10.  Призовава Комисията да докладва ежегодно на Парламента и Съвета относно постигнатия напредък в ЕС и на световно равнище в борбата с данъчните измами, укриването на данъци и агресивното данъчно планиране, и да публикува на своя уебсайт конкретни примери за най-добри практики в тази област;

11.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите членки и на Организация за икономическо сътрудничество и развитие.

(1) ОВ L 338, 12.12.2012 г., стр. 41.
(2) ОВ L 338, 12.12.2012 г., стр. 37.
(3) Приети текстове, P7_TA(2013)0205.
(4) OВ C 258 E, 7.9.2013 г., стр. 53.

Правна информация - Политика за поверителност