Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/2963(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0552/2013

Předložené texty :

B7-0552/2013

Rozpravy :

PV 12/12/2013 - 8
CRE 12/12/2013 - 8

Hlasování :

PV 12/12/2013 - 12.15
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0593

Přijaté texty
PDF 239kWORD 47k
Čtvrtek, 12. prosince 2013 - Štrasburk
Výzva k jasným a závazným opatřením na potírání daňových úniků a vyhýbání se daňovým povinnostem
P7_TA(2013)0593B7-0552/2013

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 2013 o výzvě k jasným a závazným opatřením na potírání daňových úniků a vyhýbání se daňovým povinnostem v EU (2013/2963(RSP))

Evropský parlament,

—  s ohledem na sdělení Komise ze dne 6. prosince 2012 o akčním plánu pro posílení boje proti daňovým podvodům a únikům (COM(2012)0722),

—  s ohledem na doporučení Komise ze dne 6. prosince 2012 o agresivním daňovém plánování(1),

—  s ohledem na doporučení Komise ze dne 6. prosince 2012 týkající se opatření, která mají pobídnout třetí země k uplatňování minimálních standardů řádné správy v oblasti daní(2),

—  s ohledem na sdělení Komise ze dne 27. června 2012 o konkrétních způsobech, jak posílit boj proti daňovým podvodům a daňovým únikům, a to rovněž ve vztahu ke třetím zemím (COM(2012)0351),

—  s ohledem na své usnesení ze dne 21. května 2013 o boji proti daňovým podvodům, daňovým únikům a daňovým rájům(3),

—  s ohledem na své usnesení ze dne 19. dubna 2012 o výzvě k nalezení konkrétních způsobů, jak bojovat proti daňovým podvodům a daňovým únikům(4),

—  s ohledem na závěry Rady Ecofin a na její zprávu o daňových záležitostech ze dne 22. června 2012 určenou Evropské radě,

—  s ohledem na závěry Rady Ecofin ze dne 14. května 2013 o daňových únicích a daňových podvodech;

—  s ohledem na prohlášení ze summitu vedoucích činitelů států G20 konaného ve dnech 5. a 6. září 2013 v Petrohradě;

—  s ohledem na komuniké ze schůze ministrů financí a guvernérů centrálních bank skupiny G20, která se konala v Moskvě ve dnech 15. a 16. února 2013,

—  s ohledem na zprávu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj z roku 2013 nazvanou „Eroze daňové základny a přesouvání zisků“,

—  s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že podle odhadů se v EU v důsledku daňových podvodů, úniků a vyhýbání se daňovým povinnostem každoročně ztratí 1 bilion EUR potenciálních daňových příjmů, aniž by proti tomu byla přijata jakákoli konkrétní opatření;

B.  vzhledem k tomu, že daňové podvody a úniky představují nezákonnou činnost týkající se neplnění daňových povinností, zatímco vyhýbání se daňovým povinnostem je legální způsob využívání daňového systému za účelem snížení daňových povinností či vyhýbání se nutnosti jejich plnění, což v některých případech vede k agresivnímu daňovému plánování, které spočívá ve zneužívání podružných detailů daňového systému nebo nesouladu mezi dvěma či více daňovými systémy za účelem snížení daňové povinnosti;

C.  vzhledem k tomu, že vyhýbání se daňovým povinnostem lze předcházet pouze pomocí harmonizace daňového základu mezi členskými státy;

D.  vzhledem k tomu, že potenciální zisky z příjmů by členským státům zajistily lepší pozici k zajištění vyváženého rozpočtu a zvýšily by prostředky dostupné k podpoře investic, růstu a zaměstnanosti, což jsou rozhodující socioekonomické faktory udržitelné strategie EU pro překonání krize;

E.  vzhledem k tomu, že míra daňových úniků a vyhýbání se daňovým povinnostem oslabuje důvěru občanů ve spravedlnost a legitimitu veřejné správy a v její systémy výběru daní;

F.  vzhledem k tomu, že jednostranná opatření na úrovni jednotlivých států se v mnoha případech projevila jako neúčinná a nedostatečná a prokázala, že je zapotřebí zaujmout koordinovaný a mnohostranný přístup vycházející z hmatatelných strategií a cílů stanovených na vnitrostátní, unijní a mezinárodní úrovni;

G.  vzhledem k tomu, že fiskální konsolidace vyžaduje úsilí jak na straně příjmů, tak na straně výdajů veřejných rozpočtů; vzhledem k tomu, že řádná rovnováha mezi daňovými základy a daňovými sazbami je nezbytná k zajištění fiskální stability a konkurenceschopnosti na vnitrostátní úrovni i na úrovni EU;

1.  vítá skutečnost, že Komise a Rada jsou ochotny řešit otázku daňového deficitu v Evropě tím, že se budou soustředit mimo jiné na posílení boje proti daňovým podvodům, daňovým únikům a agresivnímu daňovému plánování;

2.  vítá nedávné návrhy Komise rozšířit automatickou výměnu informací a boj proti podvodům v oblasti DPH a změnit směrnici týkající se mateřských a dceřiných společností, které by měly snížit vyhýbání se daňovým povinnostem v Evropě tím, že pokryjí stávající mezery v právních předpisech, jichž některé společnosti využívají k tomu, aby se vyhnuly placení svého spravedlivého podílu na fiskálních příspěvcích;

3.  připomíná svou naléhavou výzvu členským státům, aby se zavázaly ke splnění ambiciózního, avšak realistického cíle snížit daňový deficit do roku 2020 alespoň na polovinu;

4.  zdůrazňuje, že v současném období obnovy po krizi mohou hmatatelné cíle a skutečný závazek k potírání daňových úniků a vyhýbání se daňovým povinnostem díky odstranění deficitu v daňové oblasti vést k vysoce potřebnému zvýšení příjmů z daní vybráním daňové pohledávky;

5.  vyzývá Komisi, aby zahájila studii o možných ukazatelích, které se stanou základem pro snížení daňových podvodů, úniků a vyhýbání se daňové povinnosti, a aby, pokud je to vhodné, zavedla standardizovaný soubor ukazatelů za účelem měření daňových úniků a vyhýbání se daňové povinnosti;

6.  vyzývá Komisi, aby zavedla soubor konkrétních cílů za účelem snížení daňového deficitu na evropské a vnitrostátní úrovni, přičemž hlavním cílem by bylo snížení daňového deficitu do roku 2020;

7.  navrhuje, aby byly tyto cíle, je-li to vhodné, začleněny do strategie Evropa 2020, a vyzývá Komisi, aby přezkoumala, zda mohou hrát jasnou úlohu v rámci Evropského semestru;

8.  vyzývá Komisi, aby v této souvislosti také přezkoumala, zda by vnitrostátní reformní programy a programy stability a konvergence mohly být rozšířeny díky začlenění těchto cílů a opatření, aby se tak dosáhlo požadovaného snížení daňového deficitu;

9.  zdůrazňuje, že existuje naléhavá potřeba lepší koordinace a že společné úsilí o snížení daňového deficitu by dodalo váhu zárukám Rady za závazek bojovat proti daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem;

10.  vyzývá Komisi, aby Evropskému parlamentu a Radě každoročně podávala zprávu o pokroku, jehož bylo dosaženo v boji proti daňovým podvodům a únikům a agresivnímu daňovému plánování v EU i v celosvětovém měřítku, a aby na svých internetových stránkách zveřejňovala konkrétní příklady osvědčených postupů v této oblasti;

11.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

(1) Úř. věst. L 338, 12.12.2012, s. 41.
(2) Úř. věst. L 338, 12.12.2012, s. 37.
(3) Přijaté texty, P7_TA(2013)0205.
(4) Úř. věst. C 258 E, 7.9.2013, s. 53.

Právní upozornění - Ochrana soukromí