Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/2963(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B7-0552/2013

Esitatud tekstid :

B7-0552/2013

Arutelud :

PV 12/12/2013 - 8
CRE 12/12/2013 - 8

Hääletused :

PV 12/12/2013 - 12.15
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0593

Vastuvõetud tekstid
PDF 112kWORD 39k
Neljapäev, 12. detsember 2013 - Strasbourg
Mõõdetava ja tegeliku kohustuse võtmise nõue maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise tõkestamiseks ELis
P7_TA(2013)0593B7-0552/2013

Euroopa Parlamendi 12. detsembri 2013. aasta resolutsioon nõudmise kohta kehtestada ELis mõõdetavad ja siduvad kohustused maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimisega võitlemiseks (2013/2963(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni 6. detsembri 2012. aasta teatist „Tegevuskava maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidumise vastase võitluse tõhustamiseks” (COM(2012)0722),

–  võttes arvesse komisjoni 6. detsembri 2012. aasta soovitust agressiivse maksuplaneerimise kohta(1),

–  võttes arvesse komisjoni 6. detsembri 2012. aasta soovitust meetmete kohta, mille eesmärk on julgustada kolmandaid riike kohaldama hea maksuhaldustava miinimumnõudeid(2),

–  võttes arvesse komisjoni 27. juuni 2012. aasta teatist konkreetsete viiside kohta, kuidas tugevdada võitlust maksupettuse ja maksudest kõrvalehoidumise vastu, sealhulgas seoses kolmandate riikidega (COM(2012)0351),

–  võttes arvesse oma 21. mai 2013. aasta resolutsiooni maksupettuste, maksudest kõrvalehoidumise ja maksuparadiiside vastase võitluse kohta(3),

–  võttes arvesse oma 19. aprilli 2012. aasta resolutsiooni maksupettuse ja maksudest kõrvalehoidumise vastu võitlemise konkreetsete viiside nõudmise kohta(4),

–  võttes arvesse majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu järeldusi ning 22. juuni 2012. aasta aruannet Euroopa Ülemkogule maksuküsimuste kohta,

–  võttes arvesse majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu 14. mai 2013. aasta järeldusi maksupettuse ja maksudest kõrvalehoidumise kohta,

–  võttes arvesse G20 riigijuhtide deklaratsiooni pärast Peterburis 5.–6. septembril 2013. aastal toimunud tippkohtumist,

–  võttes arvesse G20 rahandusministrite ja keskpankade presidentide kommünikeed, mis avaldati pärast Moskvas 15.–16. veebruaril 2013. aastal toimunud kohtumist;

–  võttes arvesse Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni 2013. aasta aruannet „Addressing Base Erosion and Profit Shifting” („Võitlus maksubaasi vähenemise ja kasumite kõrvalesuunamise vastu”),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A.  arvestades, et maksupettuse, maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise tõttu läheb ELis igal aastal kaduma hinnanguliselt ühe miljardi euro ulatuses võimalikke maksutulusid ilma, et võetaks mingeid konkreetseid meetmeid;

B.  arvestades, et maksupettus ja maksudest kõrvalehoidumine on ebaseaduslikud tegevused, samal ajal kui maksustamise vältimine on maksukorra seaduslik ärakasutamine maksukohustuste vähendamiseks või vältimiseks, millega võib mõnikord kaasneda agressiivne maksuplaneerimine, mis kujutab endast mõne maksusüsteemi tehniliste iseärasuste või kahe või enama maksusüsteemi vaheliste ebakõlade ärakasutamist maksukohustuse vähendamiseks;

C.  arvestades, et maksustamise vältimist saab ära hoida üksnes liikmesriikide maksubaaside ühtlustamisega;

D.  arvestades, et võimalikud maksutulud seaksid liikmesriigid oma eelarve tasakaalustamise osas paremale positsioonile ning suurendaksid rahalisi vahendeid investeeringute, majanduskasvu ja tööhõive edendamiseks, mis on ELi jätkusuutliku kriisist väljumise strateegia olulised sotsiaal-majanduslikud tegurid;

E.  arvestades, et maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise ulatus vähendab kodanike usaldust ja usku, et riiklikud haldusorganid ja nende maksusüsteemid toimivad õiglaselt ja seadusjärgselt;

F.  arvestades, et riikide ühepoolsed meetmed on paljudel juhtudel osutunud ebapiisavateks ja ebatõhusateks, mis annab tunnistust vajadusest riiklikul, ELi ja rahvusvahelisel tasandil kehtestatud konkreetsetel strateegiatel ja eesmärkidel põhineva koordineeritud ja laiahaardeline käsitluse järele;

G.  arvestades, et eelarve konsolideerimine eeldab pingutuste tegemist nii riigieelarvete tulude kui kulude valdkonnas; arvestades, et maksubaasi ja maksumäärade tasakaalustatus on väga oluline, et tagada fiskaalstabiilsus ja konkurentsivõime riiklikul ja ELi tasandil;

1.  tunneb heameelt asjaolu üle, et komisjon ja nõukogu on valmis tegelema maksutulupuudujäägi küsimusega Euroopas, muu hulgas selle abil, et keskendutakse maksupettuse ja maksudest kõrvalehoidumise ning agressiivse maksuplaneerimise vastase võitluse intensiivistamisele;

2.  tunneb heameelt komisjoni hiljutiste ettepanekute üle laiendada automaatset teabevahetust, võidelda käibemaksupettusega ning muuta ema- ja tütarettevõtjaid käsitlevat direktiivi, mille eesmärk on vähendada maksustamise vältimise ulatust Euroopas, likvideerides õiguslikud lüngad, mida mõned ettevõtjad on kasutanud selleks, et hoiduda tasumast oma õiglast osa maksudest;

3.  tuletab meelde liikmesriikidele esitatud pakilist nõuet võtta kohustus saavutada ambitsioonikas, ent realistlik eesmärk vähendada 2020. aastaks maksutulupuudujääki vähemalt poole võrra;

4.  rõhutab, et praegusel kriisist toibumise ajal võivad siduvad eesmärgid ja reaalsed kohustused võidelda maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamisest hoidumise vastu ning maksutulupuudujäägi kõrvaldamine aidata kaasa väga vajaliku maksutulu suurendamisele, sest ettenähtud maksud nõutakse sisse;

5.  kutsub komisjoni üles algatama uuringu võimalike näitajate kohta, mis oleksid maksupettuse, maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise vähendamise aluseks ning võtma vajaduse korral kasutusele standarditud näitajate kogumid maksupettuse ja maksustamise vältimise ulatuse mõõtmiseks;

6.  kutsub komisjoni üles püstitama konkreetsed eesmärkide kogumid maksutulupuudujäägi vähendamiseks Euroopa ja riiklikul tasandil, kusjuures peamiseks eesmärgiks tuleks seada maksutulupuudujäägi vähendamine 2020. aastaks;

7.  teeb ettepaneku lisada nimetatud eesmärgid vajaduse korral strateegiasse „Euroopa 2020” ning kutsub komisjoni üles uurima, kas nende ülesannetega saaks Euroopa poolaasta raames konkreetselt tegeleda;

8.  kutsub komisjoni sellega seoses üles uurima, kas riiklikke reformikavasid ning stabiilsus- ja lähenemisprogramme saaks laiendada nii, et oleks hõlmatud ka nimetatud eesmärgid ja meetmed, et saavutada maksutulupuudujäägi vähenemine nõutud ulatuses;

9.  rõhutab, et hädasti on vaja paremat kooskõlastamist ning ühised pingutused maksutulupuudujäägi vähendamiseks toetaksid nõukogu antud lubadust võidelda maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise vastu;

10.  kutsub komisjoni üles esitama Euroopa Parlamendile ja nõukogule igal aastal aruande ELis ja maailmas maksupettuse ja maksudest kõrvalehoidumise ning agressiivse maksuplaneerimise vastases võitluses tehtud edusammude kohta ning avaldama oma veebilehel konkreetsed näited parimate tavade kohta selles valdkonnas;

11.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioonile.

(1) ELT L 338, 12.12.2012, lk 41.
(2) ELT L 338, 12.12.2012, lk 37.
(3) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0205.
(4) ELT C 258 E, 7.9.2013, lk 53.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika