Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/2963(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B7-0552/2013

Ingediende teksten :

B7-0552/2013

Debatten :

PV 12/12/2013 - 8
CRE 12/12/2013 - 8

Stemmingen :

PV 12/12/2013 - 12.15
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0593

Aangenomen teksten
PDF 114kWORD 39k
Donderdag 12 december 2013 - Straatsburg
Oproep tot een meetbaar en bindend engagement tegen belastingontduiking en belastingontwijking in de EU
P7_TA(2013)0593B7-0552/2013

Resolutie van het Europees Parlement van 12 december 2013 over de oproep tot een meetbaar en bindend engagement tegen belastingontduiking en belastingontwijking in de EU (2013/2963(RSP))

Het Europees Parlement,

–  gezien de mededeling van de Commissie van 6 december 2012 over een actieplan ter versterking van de strijd tegen belastingfraude en belastingontduiking (COM(2012)0722),

–  gezien de aanbeveling van de Commissie van 6 december 2012 over agressieve fiscale planning(1),

–  gezien de aanbeveling van de Commissie van 6 december 2012 met betrekking tot maatregelen om derde landen aan te moedigen minimumnormen voor goed bestuur in belastingzaken toe te passen(2),

–  gezien de mededeling van de Commissie van 27 juni 2012 over concrete manieren om de bestrijding van belastingfraude en belastingontduiking, ook in relatie tot derde landen, te versterken (COM(2012)0351),

–  gezien zijn resolutie van 21 mei 2013 over de strijd tegen belastingfraude, belastingontduiking en belastingparadijzen(3),

–  gezien zijn resolutie van 19 april 2012 inzake de oproep om belastingfraude en belastingontduiking op concrete wijze te bestrijden(4),

–  gezien de conclusies van Ecofin en het Ecofin-verslag aan de Europese Raad inzake belastingkwesties van 22 juni 2012,

–  gezien de conclusies van Ecofin van 14 mei 2013 over belastingontduiking en belastingfraude,

–  gezien de verklaring van de G20-leiders na afloop van de Top van Sint Petersburg van 5 en 6 september 2013,

–  gezien de mededeling van de ministers van Financiën en de presidenten van de centrale banken van de G20 na afloop van hun bijeenkomst in Moskou van 15 en 16 februari 2013,

–  gezien het rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) getiteld "Addressing Base Erosion and Profit Shifting" van 2013,

–  gezien artikel 110, lid 2, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat binnen de EU jaarlijks naar schatting 1000 miljard euro aan belastinginkomsten worden gederfd als gevolg van belastingfraude en het ontduiken of vermijden van belasting, zonder dat daar concrete maatregelen tegen worden genomen;

B.  overwegende dat belastingfraude en belastingontduiking een illegale activiteit is waarbij belastingplichten worden ontdoken, terwijl belastingontwijking een legaal, maar ongepast gebruik is van het belastingregime om de belastingplichten te verminderen of te ontwijken, en dat dit soms resulteert in agressieve belastingplanning, die erin bestaat de specifieke technische kenmerken van een belastingstelsel of mismatches tussen één of meer belastingstelsels oneigenlijk te benutten om de belastingplichten te verminderen;

C.  overwegende dat belastingontwijking alleen kan worden voorkomen als de belastinggrondslagen tussen de lidstaten worden geharmoniseerd;

D.  overwegende dat deze mogelijkheid van hogere belastingopbrengsten de lidstaten gemakkelijker in staat zou stellen hun begroting in evenwicht te brengen en meer geld ter beschikking te stellen voor investeringen en ter bevordering van groei en werkgelegenheid, welke cruciale sociale en economische factoren zijn voor een duurzame EU-strategie om uit de crisis te komen;

E.  overwegende dat de schaal waarop belastingen worden ontdoken en ontweken het vertrouwen van de burgers in de eerlijkheid en de legitimiteit van overheden en hun belastingstelsels ondermijnt;

F.  overwegende dat unilaterale nationale maatregelen in veel gevallen ondoeltreffend en onvoldoende zijn gebleken, en dat er derhalve behoefte is aan een gecoördineerde, meersporige benadering met concrete strategieën en realistische doelstellingen op nationaal, EU- en internationaal niveau;

G.  overwegende dat zowel op het vlak van overheidsinkomsten als op het vlak van overheidsuitgaven inspanningen moeten worden geleverd om te komen tot fiscale consolidering, en dat een betere balans tussen belastinggrondslagen en -tarieven essentieel is voor het waarborgen van fiscale stabiliteit en eerlijke concurrentievoorwaarden op nationaal en EU-niveau;

1.  stelt met genoegen vast dat de Commissie en de Raad bereid zijn om de kwestie van de grote belastingverschillen in Europa aan te pakken, onder andere door zich te concentreren op het opvoeren van de strijd tegen belastingfraude en -ontwijking en agressieve belastingplanning;

2.  verwelkomt de recente voorstellen van de Commissie ter uitbreiding van de automatische gegevensuitwisseling, bestrijding van de BTW-fraude en herziening van de richtlijn inzake moedermaatschappijen en dochterondernemingen, die erop zijn gericht de belastingontwijking in Europa terug te dringen door het dichten van de mazen in de wetgeving die sommige bedrijven momenteel benutten om onder hun belastingverplichtingen uit te komen;

3.  herhaalt zijn dringende oproep aan de lidstaten om zich vast te leggen op de ambitieuze, maar realistische doelstelling van ten minste een halvering van de belastingkloof tegen 2020;

4.  benadrukt in de huidige periode van herstel van de crisis concrete doelstellingen en een vastberaden aanpak van belastingontduiking en -ontwijking door het elimineren van de belastingkloof, kunnen zorgen voor de broodnodige belastinginkomstenverhoging door het alsnog innen van verschuldigde belasting;

5.  verzoekt de Commissie te onderzoeken welke indicatoren mogelijk kunnen worden gehanteerd bij het terugdringen van belastingfraude, -ontduiking en -vermijding en eventueel een reeks van standaardindicatoren op te stellen voor het meten van belastingontduiking en ‑vermijding;

6.  verzoekt de Commissie een aantal concrete doelstellingen te formuleren voor het verkleinen van de belastingkloof op Europees en nationaal niveau, met als hoofddoelstelling verkleining van deze kloof tegen 2020;

7.  stelt voor deze doelstellingen voor zover mogelijk op te nemen in de Europa 2020-strategie en verzoekt de Commissie na te gaan of in het kader van het Europese Semester een duidelijke invulling zou kunnen worden gegeven aan deze doelstellingen;

8.  verzoekt de Commissie in dit verband tevens te onderzoeken of deze doelstellingen en maatregelen kunnen worden opgenomen in de nationale hervormingsprogramma's en stabiliteits- en convergentieprogramma's teneinde de noodzakelijk verkleining van de belastingkloof te realiseren;

9.  benadrukt dat betere coördinatie dringend noodzakelijk is en dat een gezamenlijke benadering bij het verkleinen van de belastingkloof concrete invulling zou geven aan de toezeggingen van de Raad om de strijd aan te binden met belastingontduiking en ‑ontwijking;

10.  verzoekt de Commissie aan het Parlement en de Raad jaarlijks verslag uit te brengen over de vooruitgang die in de EU en de wereld wordt geboekt bij de bestrijding van belastingfraude, belastingontduiking en agressieve belastingplanning, en om op haar website concrete voorbeelden van optimale praktijken op dit gebied te publiceren;

11.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de regeringen en parlementen van de lidstaten, en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.

(1) PB L 338 van 12.12.2012, blz. 41.
(2) PB L 338 van 12.12.2012, blz. 37.
(3) Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0205.
(4) PB C 258 van 7.9.2013, blz. 53.

Juridische mededeling - Privacybeleid