Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/2963(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0552/2013

Teksty złożone :

B7-0552/2013

Debaty :

PV 12/12/2013 - 8
CRE 12/12/2013 - 8

Głosowanie :

PV 12/12/2013 - 12.15
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0593

Teksty przyjęte
PDF 208kWORD 47k
Czwartek, 12 grudnia 2013 r. - Strasburg
Wezwanie do wymiernych i wiążących zobowiązań na rzecz zwalczania uchylania się od opodatkowania i unikania podatków w UE
P7_TA(2013)0593B7-0552/2013

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wezwania do przyjęcia wymiernego i wiążącego zobowiązania do przeciwdziałania uchylaniu się od zobowiązań podatkowych oraz unikaniu płacenia podatków w UE (2013/2963(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie planu działania zakładającego poprawę skuteczności walki z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania (COM(2012)0722),

–  uwzględniając zalecenie Komisji z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie agresywnego planowania podatkowego(1),

–  uwzględniając zalecenie Komisji z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie środków mających na celu zachęcenie państw trzecich do stosowania minimalnych norm dobrych rządów w dziedzinie opodatkowania(2),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie konkretnych sposobów usprawnienia walki z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania, w tym w odniesieniu do państw trzecich (COM(2012)0351),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie walki z oszustwami podatkowymi, uchylaniem się od opodatkowania i rajami podatkowymi(3),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie apelu o opracowanie konkretnych sposobów walki z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania(4),

–  uwzględniając konkluzje Ecofin i jej sprawozdanie dla Rady Europejskiej dotyczące opodatkowania z dnia 22 czerwca 2012 r.,

–  uwzględniając konkluzje Ecofin w sprawie uchylania się od opodatkowania i oszustw podatkowych z dnia 14 maja 2013 r.,

–  uwzględniając deklarację przywódców państw grupy G20 wydaną po szczycie w Petersburgu w dniach 5 i 6 września 2013 r.,

–  uwzględniając komunikat wydany w następstwie posiedzenia ministrów finansów i gubernatorów banków centralnych państw G20, które odbyło się w Moskwie w dniach 15 i 16 lutego 2013 r.,

–  uwzględniając sprawozdanie z 2013 r. Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju zatytułowane „Rozwiązanie kwestii erozji podstawy opodatkowania i przenoszenia zysków”,

–  uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że co roku w UE ok. trylion euro potencjalnych dochodów z podatków jest straconych z powodu oszustw podatkowych, uchylania się od opodatkowania i unikania płacenia podatków, a na sytuację tą nie zareagowano żadnymi konkretnymi środkami;

B.  mając na uwadze, że oszustwa podatkowe i uchylanie się od opodatkowania to działalność nielegalna polegająca na uchylaniu się od zobowiązań podatkowych, podczas gdy unikanie opodatkowania jest zgodnym z prawem wykorzystaniem systemu podatkowego w celu zmniejszenia lub uniknięcia zobowiązań podatkowych, które czasem prowadzi do agresywnego planowania podatkowego polegającego na niewłaściwym wykorzystywaniu aspektów technicznych systemu podatkowego lub rozbieżności pomiędzy dwoma systemami podatkowymi lub większą ich liczbą w celu zmniejszenia zobowiązania podatkowego;

C.  mając na uwadze, że jedynie harmonizacja podstawy podatkowej wśród państw członkowskich zapobiegłaby unikaniu opodatkowania;

D.  mając na uwadze, że potencjalne zyski w dochodach postawiłyby państwa członkowskie na lepszej pozycji, by równoważyć swoje budżety i zwiększać środki dostępne w celu pobudzania inwestycji, rozwoju i zatrudnienia, które stanowią kluczowe czynniki socjalno-ekonomiczne w zrównoważonej strategii UE na rzecz przezwyciężenia kryzysu;

E.  mając na uwadze, że skala oszustw podatkowych i unikania opodatkowania podważa zaufanie i pewność konsumentów, jeśli chodzi o sprawiedliwość i legitymację administracji publicznej i systemów podatkowych;

F.  mając na uwadze, że jednostronne środki krajowe w wielu przypadkach okazały się nieskuteczne i niewystarczające, pokazując potrzebę skoordynowanego i wielokierunkowego podejścia opartego na konkretnych strategiach i celach określanych na szczeblu krajowym, unijnym i międzynarodowym;

G.  mając na uwadze, że konsolidacja fiskalna wymaga wysiłków zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków w budżetach publicznych; mając na uwadze, że właściwa równowaga między podstawą opodatkowania i stawką podatkową ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia stabilności podatkowej i konkurencyjności na szczeblu krajowym i unijnym;

1.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja i Rada są przygotowane do zmierzenia się z problemem luk podatkowych w Europie m.in. za pomocą skupienia się na intensyfikacji walki z oszustwami podatkowymi, uchylaniem się od opodatkowania i agresywnego planowania podatkowego;

2.  z zadowoleniem przyjmuje niedawne wnioski Komisji dotyczące rozszerzenia automatycznej wymiany informacji, walki z oszustwami w dziedzinie podatku VAT i zmiany dyrektywy o spółkach dominujących i zależnych, które mają ograniczyć uchylanie się od opodatkowania w Europie poprzez zapełnianie luk prawnych, wykorzystywanych przez niektóre przedsiębiorstwa do uciekania od płacenia sprawiedliwej części opłat fiskalnych;

3.  ponawia pilny apel do państw członkowskich o zobowiązanie się do ambitnego aczkolwiek realistycznego celu zmniejszenia co najmniej o połowę luk podatkowych do 2020 r.;

4.  kładzie nacisk na fakt, że w obecnym okresie wychodzenia z kryzysu konkretne cele i rzeczywiste zobowiązania w dziedzinie zwalczania uchylania się od płacenia podatków lub unikania ich przez wyeliminowanie luk podatkowych może spowodować bardzo potrzebny wzrost dochodów z podatków dzięki odzyskaniu należności podatkowych;

5.  wzywa Komisję do rozpoczęcia badania możliwych wskaźników stanowiących podstawę do ograniczenia oszustw podatkowych, uchylania się od płacenia podatków lub unikania ich oraz w stosownym przypadku do ustanowienia standardowego zestawu wskaźników służących mierzeniu skali uchylania się od płacenia podatków lub unikania ich;

6.  wzywa Komisję do wprowadzenia szeregu konkretnych celów ograniczenia luk podatkowych na szczeblu europejskim i krajowym, przy czym głównym celem powinno być ograniczenie luk podatkowych do 2020 r.;

7.  sugeruje w razie potrzeby wplecenie tych celów do strategii Europa 2020 i wzywa Komisję do zbadania, czy można im nadać wyraźny charakter w europejskim semestrze;

8.  wzywa w związku z tym Komisję do zbadania również, czy krajowe programy reform oraz programy stabilności i konwergencji mogłyby zostać poszerzone przez uwzględnienie tych celów i środków, tak by osiągnąć wymagane ograniczenie luk podatkowych;

9.  podkreśla, że zachodzi pilna potrzeba lepszej koordynacji i że wspólny kurs w kierunku ograniczania luk podatkowych umocni zobowiązania Rady do zaangażowania się w walkę z uchylaniem się od płacenia podatków i unikaniem ich;

10.  wzywa Komisję do składania co roku Parlamentowi i Radzie sprawozdania w sprawie postępów poczynionych w UE i na świecie w walce z oszustwami podatkowymi, uchylaniem się od płacenia podatków i agresywnym planowaniem podatkowym, a także do upubliczniania na swojej stronie internetowej konkretnych przykładów najlepszych praktyk w tej dziedzinie;

11.  zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

(1) Dz.U. L 338 z 12.12.2012, s. 41.
(2) Dz.U. L 338 z 12.12.2012, s. 37.
(3) Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0205.
(4) Dz.U. C 258 E z 7.9.2013, s. 53.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności