Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/2924(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0555/2013

Texte depuse :

B7-0555/2013

Dezbateri :

PV 09/12/2013 - 21
CRE 09/12/2013 - 21

Voturi :

PV 12/12/2013 - 12.16
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0594

Texte adoptate
PDF 233kWORD 85k
Joi, 12 decembrie 2013 - Strasbourg
Progresele înregistrate în implementarea strategiilor naționale de integrare a romilor
P7_TA(2013)0594B7-0555/2013

Rezoluţia Parlamentului European din 12 decembrie 2013 referitoare la progresele înregistrate în implementarea strategiilor naționale de integrare a romilor (2013/2924(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolele 2, 3 și 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană și articolele 8, 9 și 10 și articolul 19 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene („Carta”), în special articolul 21,

–  având în vedere Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială din 1965, Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei din 1979, Convenția Națiunilor Unite privind drepturile copilului din 1989 și Declarația Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor aparținând minorităților naționale sau etnice, religioase și lingvistice din 1992,

–  având în vedere jurisprudența relevantă a CJUE și a Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO);

–  având în vedere Directiva 2000/43/CE a Consiliului de punere în aplicare a principiului egalității de tratament între persoane, fără deosebire de origine rasială sau etnică,

–  având în vedere Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora,

–  având în vedere Rezoluția sa din 1 iunie 2006 privind situația femeilor de etnie rromă în Uniunea Europeană(1),

–  având în vedere Decizia-cadru 2008/913/JAI a Consiliului privind combaterea anumitor forme și expresii ale rasismului și xenofobiei prin intermediul dreptului penal (Decizia-cadru privind rasismul și xenofobia),

–  având în vedere Rezoluția sa din 9 septembrie 2010 privind situația romilor și libera circulație în Uniunea Europeană(2),

–  având în vedere Rezoluția sa din 9 martie 2011 referitoare la Strategia UE privind incluziunea romilor(3),

–  având în vedere Rezoluția sa din 11 iunie 2013 referitoare la locuințele sociale în Uniunea Europeană(4),

–  având în vedere Rezoluția sa din 14 martie 2013 referitoare la intensificarea luptei contra rasismului, xenofobiei și a crimelor inspirate de ură(5),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 5 aprilie 2011 privind un cadru UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor până în 2020 (COM(2011)0173) și concluziile Consiliului European din 24 iunie 2011,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 21 mai 2012, intitulată „Strategiile naționale de integrare a romilor: o primă etapă în punerea în aplicare a cadrului UE” (COM(2012)0226),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 26 iunie 2013, intitulată „Progrese înregistrate în punerea în aplicare a strategiilor naționale de integrare a romilor” (COM(2013)0454),

–  având în vedere propunerea Comisiei din 26 iunie 2013 de recomandare a Consiliului cu privire la măsurile de integrare efectivă a romilor în statele membre (COM(2013)0460),

–  având în vedere studiul său din ianuarie 2011 privind măsurile care vizează ameliorarea situației cetățenilor UE de etnie romă în Uniunea Europeană,

–  având în vedere studiul Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, prezentat în mai 2012 și intitulat „Situația rromilor în 11 state membre ale UE”,

–  având în vedere audierea privind cadrul UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor, organizată la sediul Parlamentului European la 18 septembrie 2013,

–  având în vedere raportul Comisiei din 4 septembrie 2013 referitor la inegalitățile în materie de sănătate în Uniunea Europeană (SWD(2013)0328),

–  având în vedere Rezoluția sa din 4 iulie 2013 referitoare la impactul crizei asupra accesului grupurilor vulnerabile la îngrijire(6),

–  având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 20 februarie 2013 privind investițiile în sănătate (SWD(2013)0043),

–  având în vedere Rezoluția sa din 8 martie 2011 referitoare la reducerea inegalităților în materie de sănătate în UE(7),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 20 octombrie 2009 intitulată „Solidaritate în domeniul sănătății: reducerea inegalităților în materie de sănătate în UE” (COM(2009)0567),

–  având în vedere întrebarea adresată Comisiei cu privire la progresele înregistrate în implementarea strategiilor naționale de integrare a romilor (O-000117/2013 – B7-0528/2013),

–  având în vedere articolul 115 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Uniunea Europeană se întemeiază pe valorile respectării demnității umane, ale libertății, democrației, egalității, statului de drept și ale respectării drepturilor omului;

B.  întrucât romii se confruntă cu discriminarea pe întreg teritoriul Europei și întrucât situația acestora pe plan socioeconomic și în ceea ce privește drepturile fundamentale este, în numeroase cazuri, mai precară decât a grupurilor aflate în situații similare, dar care nu aparțin etniei rome;

C.  întrucât o serie de evenimente recente din statele membre ale UE, actele de violență împotriva romilor, lipsa unor politici de integrare corespunzătoare, utilizarea unui discurs părtinitor anti-romi, a discriminării structurale și sistemice, încălcările evidente ale Convenției europene a drepturilor omului și ale Cartei drepturilor fundamentale a UE, precum și faptul că în anumite cazuri de încălcare a drepturilor omului nu se dispune începerea urmăririi penale și lansarea de anchete judiciare demonstrează că atitudinea discriminatorie față de romi este încă răspândită în UE și că aceasta trebuie să fie combătută mai viguros la toate nivelurile;

D.  întrucât sărăcia și excluziunea socială cu care se confruntă numeroase persoane aparținând etniei rome au atins un nivel critic, care limitează perspectivele familiilor rome de a avea o viață decentă și determină expunerea tinerilor romi, încă de la vârste foarte fragede, la riscul sărăciei;

E.  întrucât atitudinile negative ale persoanelor care nu aparțin etniei rome față de romi și discriminările evidente contribuie la excluziunea romilor;

F.  întrucât fenomenul tot mai accentuat de excluziune a romilor are un impact negativ asupra creșterii economice și contribuie la creșterea deficitului bugetar;

G.  întrucât inegalitățile sociale și discrepanțele de la nivel regional au ca rezultat deteriorarea standardelor de viață ale comunităților rurale; întrucât o gestionare necorespunzătoare a dezvoltării comunităților urbane este unul dintre factorii care determină și agravează sărăcia în mediul urban;

H.  întrucât Comunicarea din 2013 a Comisiei privind progresele înregistrate în punerea în aplicare a strategiilor naționale de integrare a romilor arată că statele membre au realizat progrese limitate în ceea ce privește implementarea strategiilor naționale de integrare a romilor (SNIR), chiar și în ceea ce privește instituirea unor precondiții structurale în vederea implementării eficace a SNIR;

I.  întrucât Grupul operativ intern privind romii instituit de Comisie în 2010 a examinat utilizarea fondurilor UE alocate pentru măsuri de integrare a romilor în 18 state membre, ajungând la concluzia că statele membre nu folosesc în mod adecvat fondurile UE și că, deși fondurile respective au un potențial considerabil de a facilita incluziunea romilor, există anumite blocaje la nivel național, regional și local care împiedică promovarea efectivă a integrării economice și sociale a romilor prin intermediul fondurilor UE;

J.  întrucât în majoritatea statelor membre reprezentarea legitimă la care romii au dreptul este insuficientă, iar implicarea organizațiilor competente ale societății civile în planificarea, punerea în aplicare și monitorizarea strategiilor naționale este în continuare insuficientă;

K.  întrucât implicarea autorităților locale și regionale în elaborarea, punerea în aplicare, monitorizarea, evaluarea și revizuirea politicilor care vizează romii este un element cheie pentru punerea în aplicare efectivă a SNIR, ținând seama de faptul că acestea se află la nivelul de guvernanță care presupune cea mai mare parte a responsabilităților practice pentru integrarea romilor, însă gradul lor de implicare în statele membre este redus;

L.  întrucât alocarea unor resurse financiare cu destinație specifică ar trebui să fie sprijinită de o voință politică autentică din partea statelor membre, deoarece aceasta constituie o condiție prealabilă esențială pentru succesul punerii în aplicare a strategiilor și întrucât doar un număr redus de state membre au instituit o abordare integrată cu privire la alocarea fondurilor UE și a celor naționale, în timp ce în celelalte state membre implementarea strategiei naționale este întârziată ca urmare a subutilizării fondurilor UE, în special din cauza neadoptării unor măsuri concrete;

M.  întrucât este în continuare neclar care este volumul total al fondurilor europene dedicate în mod specific integrării comunităților rome; întrucât, din acest motiv, monitorizarea în continuare, de către Comisie, a modului în care statele membre cheltuiesc fondurile UE este esențială, iar Comisia trebuie să obțină garanții privind utilizarea adecvată a acestor fonduri;

N.  întrucât o monitorizare atentă și o evaluare sistematică și consecventă a rezultatelor măsurilor adoptate în vederea integrării romilor reprezintă un factor crucial pentru punerea în aplicare eficientă a SNIR și întrucât mai puțin de jumătate dintre statele membre au instituit mecanisme pentru raportarea și evaluarea periodică;

O.  întrucât cadrul UE prevedea instituirea de punctele de contact naționale pentru incluziunea romilor în fiecare stat membru și sublinia faptul că aceste puncte de contact ar trebui să fie pe deplin abilitate să coordoneze în mod efectiv, la nivelul mai multor domenii de politică, incluziunea romilor;

P.  întrucât statele membre ar trebui să adopte toate măsurile necesare pentru a asigura faptul că romii nu sunt discriminați și că drepturile acestora, consacrate în Carta UE și în Convenția europeană a drepturilor omului, precum și în legislația UE sunt respectate, protejate și promovate;

Q.  întrucât romii sunt victime ale discriminării și ale excluziunii sociale, iar minorii și femeile din cadrul comunităților rome ar trebui să beneficieze de o atenție deosebită, în special în ceea ce privește drepturile lor fundamentale, inclusiv dreptul lor la educație și la integritate fizică, precum și în ceea ce privește interzicerea sclaviei și a muncii forțate, astfel cum se prevede la articolele 3 și 5 din Carta drepturilor fundamentale;

R.  întrucât pentru combaterea eficace a prejudecăților și a atitudinilor negative îndreptate împotriva romilor este necesară lansarea unor campanii de sensibilizare foarte consecvente, a unor inițiative care încurajează dialogul intercultural și cooperarea, precum și promovarea, în rândul majorității cetățenilor, a sprijinului pentru incluziunea romilor;

S.  întrucât toate drepturile și îndatoririle asociate cu cetățenia europeană ar trebui să fie garantate pentru romii care sunt cetățeni ai Uniunii Europene, iar aceștia ar trebui să fie în măsură să își exercite pe deplin drepturile și îndatoririle respective;

1.  condamnă ferm discriminarea și rasismul față de romi și regretă faptul că, în cadrul Uniunii Europene, drepturile fundamentale ale persoanelor de etnie romă continuă să nu fie pe deplin respectate; invită Comisia și statele membre să combată discriminarea și să se asigure că directivele relevante ale UE, cum ar fi Directiva 2000/43/CE și Directiva 2012/29/UE(8) sunt transpuse și puse în aplicare în mod adecvat;

2.  invită Comisia să instituie un mecanism de monitorizare eficace la nivelul întregii Uniuni cu privire la respectarea drepturilor fundamentale ale romilor, la cazurile de discriminare a romilor și la infracțiunile inspirate de ură care au drept țintă romii și să adopte măsuri ferme – inclusiv prin intermediul procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, dacă este cazul – în toate cazurile de încălcare a drepturilor fundamentale ale romilor în statele membre, în special cazurile de restricționare a accesului la drepturile economice și sociale și a exercitării acestora, cazurile de încălcare a dreptului de liberă circulație și de ședere, a dreptului la un tratament egal și la nediscriminare (inclusiv la protecția împotriva discriminării multiple), a dreptului la protejarea vieții private și în cazurile în care nu se respectă interdicția cu privire la crearea de registre bazate pe date referitoare la etnie și la rasă;

3.  salută inițiativa Comisiei de a dezvolta un instrument online care să permită autorităților locale să înțeleagă și să pună în aplicare drepturile de liberă circulație ale cetățenilor UE; condamnă, cu toate acestea, orice încercare de a limita în mod ilegitim dreptul de liberă circulație al romilor și invită statele membre să pună capăt expulzărilor ilegale;

4.  condamnă orice tip de atitudine discriminatorie față de romi, în special incitarea la ură în cadrul discursului public și politic; îndeamnă statele membre să își reînnoiască angajamentul de a combate atitudinea discriminatorie față de romi, recunoscând contribuția acesteia la subminarea punerii în aplicare cu succes a SNIR; îndeamnă toate părțile implicate să se abțină de la orice declarație anti-romi care incită la ură;

5.  solicită statelor membre să ancheteze și să pună capăt elaborării de profiluri pe criterii etnice, abuzurilor poliției și a altor încălcări ale drepturilor omului îndreptate împotriva romilor, pentru a garanta că infracțiunile motivate de prejudecăți sunt pasibile de sancțiuni și sunt înregistrate și anchetate în mod corespunzător, iar victimele primesc asistență și protecție adecvată și să creeze programe specifice de formare pentru agenții de poliție și ceilalți funcționari publici care lucrează cu comunitățile rome;

6.  solicită Comisiei și statelor membre să soluționeze problema absenței înregistrărilor nașterilor și a certificatelor de naștere pentru romii care locuiesc în UE;

7.  solicită statelor membre să prevadă o soluție eficientă problemei excluziunii romilor prin punerea în aplicare a măsurilor stabilite în SNIR cu obiective, termene și bugete alocate concrete; solicită Comisiei și statelor membre să implice în mod activ reprezentanții romilor și societatea civilă în dezvoltarea, gestionarea, punerea în aplicare, monitorizarea și evaluarea politicilor privind SNIR și a proiectelor care afectează comunitățile acestora, prin stabilirea de mecanisme de dialog regulat și transparent în conformitate cu principiile din „Codul european de conduită privind parteneriatulˮ; solicită statelor membre să specifice în SNIR cum anume intenționează să responsabilizeze și să implice romii în acest proces; solicită Comisiei să sprijine eforturile statelor membre, contribuind la sensibilizarea reprezentanților romilor cu privire la oportunitățile prezentate de SNIR, și să îi încurajeze să joace un rol mai activ în procesul de integrare;

8.  solicită Comisiei și statelor membre să asigure o finanțare suficientă pentru a construi o societate civilă romă puternică care să aibă capacitatea, cunoștințele și competențele specifice necesare pentru a realiza procesul de monitorizare și evaluare;

9.  solicită Comisiei să intensifice eforturile actuale de colaborare cu statele membre, autoritățile locale și alte părți interesate relevante pentru a asigura un nivel eficient de comunicare privind punerea în aplicare a strategiilor naționale și beneficiile integrării sociale a romilor, pentru a promova dialogul intercultural și campaniile de sensibilizare care urmăresc să elimine prejudecățile și atitudinile negative împotriva romilor prin schimbarea mentalităților, precum și pentru a facilita inițiativele în favoarea politicilor de promovare a incluziunii romilor, care se bucură de un sprijin majoritar;

10.  îndeamnă Comisia și statele membre să pună accentul pe dimensiunea de gen în cadrul SNIR și să implice femeile, precum și tinerii de etnie romă în procesul de punere în aplicare și de monitorizare a SNIR;

11.  îndeamnă statele membre să asocieze autoritățile locale și regionale în revizuirea, gestionarea, punerea în aplicare și monitorizarea strategiilor lor naționale și să asiste și să sprijine autoritățile locale și regionale în adoptarea măsurilor necesare pentru realizarea incluziunii romilor în temeiul celor patru piloni ai SNIR, precum și în punerea în aplicare a măsurilor de combatere a discriminării;

12.  solicită statelor membre să furnizeze date defalcate cu sprijinul Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA), al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și al Băncii Mondiale cu privire la situația socioeconomică a romilor, gradul de discriminare a romilor pe baza originii etnice, precum și cu privire la infracțiunile motivate de ură comise împotriva lor, respectând pe deplin normele de protecție a datelor și dreptul la viața privată, și să dezvolte, în colaborare cu Comisia, indicatori de referință și obiective măsurabile care sunt elemente esențiale pentru instituirea unui sistem de monitorizare solid cu scopul de a asigura informații retroactive sigure cu privire la progresul realizat în punerea în aplicare a SNIR și în îmbunătățirea situației romilor, acordând o atenție specială minorilor și femeilor; solicită Comisiei să sporească rolul de coordonare al FRA și să valorifice pe deplin capacitățile acesteia;

13.  solicită Comisiei să stabilească un calendar, precum și indicatori și obiective clare și măsurabile cu privire la punerea în aplicare a SNIR pentru statele membre, în conformitate cu Strategia Europa 2020, să ajute statele membre să-și îmbunătățească capacitatea de absorbție a fondurilor UE și să pregătească rapoarte defalcate pe țară și recomandări specifice fiecărei țări;

14.  solicită statelor membre să ia în considerare aspectele multidimensionale și teritoriale ale sărăciei, să mobilizeze resurse bugetare suficiente din bugetul național și din programele UE - în principal din Fondul Social European, Fondul european de dezvoltare regională, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală - printre altele, prin utilizarea dezvoltării locale plasate sub responsabilitatea comunității, a planurilor de acțiune comune, a investițiilor teritoriale integrate și a operațiunilor integrate cu scopul de a realiza obiectivele identificate în cadrul SNIR, de a dezvolta programe integrate multisectoriale și finanțate din mai multe fonduri care să vizeze microregiunile cele mai defavorizate, de a include integrarea romilor în acordurile de parteneriat pentru perioada de programare 2014-2020 și de a stabili programele lor operaționale în vederea promovării egalității de șanse și a prevenirii discriminării și segregării;

15.  solicită Comisiei și statelor membre să introducă programe speciale de subvenționare sub forma unor fonduri flexibile și de dimensiuni reduse pentru proiectele comunitare și pentru mobilizarea comunităților locale cu privire la aspectele legate de incluziunea socială;

16.  solicită statelor membre să-și alinieze politicile lor de bază privind educația, ocuparea forței de muncă, locuințele și sănătatea cu obiectivele SNIR;

17.  solicită Comisiei și Grupului său operativ privind romii să continue să evalueze modul în care statele membre utilizează fondurile UE destinate incluziunii romilor, precum și impactul politicilor lor naționale asupra vieții romilor, să prezinte anual concluziile lor Parlamentului și Consiliului și să identifice, în rapoartele lor, modalități concrete de îmbunătățire a eficacității fondurilor UE; solicită Comisiei să faciliteze contribuțiile structurate din partea experților și a societății civile și să asigure o colaborare eficientă între Platforma UE pentru incluziunea romilor și președințiile prin rotație ale UE;

18.  solicită Comisiei să efectueze o evaluare externă periodică cu privire la impactul fondurilor UE asupra incluziunii sociale a romilor, să identifice bunele practici și proiectele realizate cu ajutorul fondurilor UE și să garanteze durabilitatea lor pe termen lung;

19.  solicită statelor membre să colaboreze cu autoritățile locale și regionale pentru a elimina segregarea teritorială, a opri evacuărilor forțate ilegale și a preveni lipsa de adăpost cu care se confruntă romii în prezent, precum și pentru a stabili politici eficiente și favorabile incluziunii privind locuințele, inclusiv prin asigurarea unor locuințe adecvate, precum și a asistenței sociale și de sănătate în cazul evacuărilor;

20.  solicită statelor membre să utilizeze planificarea urbană pentru integrare și desegregare și să sporească calitatea în materie de infrastructură și de mediu a orașelor cel mai puternic afectate de dezechilibrele sociale, precum și să consolideze legăturile dintre zonele rurale și urbane în vederea promovării unei dezvoltări favorabile incluziunii;

21.  solicită statelor membre să elimine segregarea în domeniul educației și plasarea ilegală a copiilor de etnie romă în școli speciale, unde este cazul, și să creeze infrastructura și mecanismele necesare pentru a facilita accesul la educația de calitate pentru toți copiii de etnie romă, să soluționeze părăsirea timpurie a școlii de către elevii de etnie romă, printre altele, prin implicarea părinților în procesul educativ, să promoveze accesul copiilor de etnie romă la serviciile de educație și de dezvoltare preșcolare, să asigure formare cadrelor didactice pentru ca acestea să fie capabile să soluționeze situațiile specifice care ar putea să apară în munca cu copiii de etnie romă, să asigure structuri de sprijin favorabile incluziunii, cum ar fi îndrumarea și mentoratul pentru elevii de etnie romă cu scopul de a preveni abandonul ciclului secundar de învățământ sau al studiilor superioare, de a asigura accesul lor la programul Erasmus și de a promova posibilitatea de a efectua stagii de pregătire pentru a le permite să câștige o experiență profesională adecvată;

22.  solicită Comisiei și statelor membre să soluționeze nivelurile ridicate ale șomajului în rândul romilor și să elimine toate barierele din calea accesului la piața muncii, inclusiv prin utilizarea mecanismelor existente, precum garanția pentru tineret și inițiativele emblematice din cadrul Strategiei Europa 2020; solicită statelor membre să creeze mecanisme de combatere a discriminării, programe de formare specializată și programe pentru facilitarea accesului pe piața muncii, incluzând reprezentarea proporționată a romilor în serviciile publice, încurajând desfășurarea de activități independente, mobilizând active pentru crearea mai multor locuri de muncă în sectoarele care dispun de cel mai ridicat potențial de ocupare a forței de muncă, cum ar fi economia ecologică favorabilă incluziunii, serviciile sociale și de sănătate și economia digitală, și creând parteneriate între autoritățile publice și angajatori;

23.  solicită instituțiilor europene să creeze programe de stagii și să angajeze romii în toate instituțiile;

24.  solicită Comisiei și statelor membre să soluționeze disparitățile existente cu care se confruntă romii în domeniul sănătății și discriminarea predominantă în ceea ce privește accesul la asistența medicală, să stabilească programe orientate specific și să aloce resurse financiare suficiente din fondurile naționale și ale UE, acordând o atenție deosebită sănătății copilului și a mamei;

25.  solicită statelor membre să stabilească în mod clar punctele de contact naționale pentru incluziunea romilor și responsabilitățile lor în punerea în aplicare a SNIR, să se asigure că dispun de suficientă competență, capacitate și sprijin politic și financiar pentru a-și îndeplini rolul în mod eficient, precum și de relații adecvate cu comunitatea romă și organizațiile societății civile, să se asigure că punctele de contact sunt accesibile, identificându-le în mod clar, și să garanteze transparența comunicării lor cu părțile interesate la toate nivelurile;

26.  reamintește statelor membre faptul că bunele practici, cum ar fi programele de mediere pentru romi și Alianța europeană a regiunilor și orașelor pentru incluziunea romilor puse în aplicare de către Consiliul Europei sunt o reușită pe teren, ceea ce ar trebui să încurajeze statele membre să dea dovadă de mai multă voință politică în favoarea incluziunii efective a romilor;

27.  salută adoptarea propunerii de recomandare a Consiliului privind măsurile de integrare efectivă a romilor în statele membre;

28.  subliniază faptul că integrarea este un dublu exercițiu și că fiecare efort de integrare implică responsabilități comune dar inegale ale părților, în funcție de capacitățile și de resursele lor economice, politice și sociale;

29.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, parlamentelor și guvernelor statelor membre și Consiliului Europei.

(1)1 JO C 298 E, 8.12.2006, p. 283.
(2) JO C 308 E, 20.10.2011, p. 73.
(3) JO C 199 E, 7.7.2012, p. 112.
(4) Texte adoptate, P7_TA(2013)0246.
(5) Texte adoptate, P7_TA(2013)0090.
(6) Texte adoptate, P7_TA(2013)0328.
(7) JO C 199 E, 7.7.2012, p. 25.
(8) Directiva 2012/29/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate