Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2924(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0555/2013

Predkladané texty :

B7-0555/2013

Rozpravy :

PV 09/12/2013 - 21
CRE 09/12/2013 - 21

Hlasovanie :

PV 12/12/2013 - 12.16
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0594

Prijaté texty
PDF 244kWORD 79k
Štvrtok, 12. decembra 2013 - Štrasburg
Dosiahnutý pokrok vo vykonávaní vnútroštátnych stratégií integrácie Rómov
P7_TA(2013)0594B7-0555/2013

Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. decembra 2013 o pokroku pri vykonávaní národných stratégií integrácie Rómov (2013/2924(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na články 2, 3 a 6 Zmluvy o Európskej únii a na články 8, 9 a 10 a článok 19 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na chartu základných práv (ďalej len „chartu“) a najmä na jej článok 21,

–  so zreteľom na Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie z roku 1965, na Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien z roku 1979, na Dohovor Organizácie Spojených národov o právach dieťaťa z roku 1989 a na Deklaráciu OSN o právach osôb patriacich k národnostným alebo etnickým, náboženským a jazykovým menšinám z roku 1992,

–  so zreteľom na príslušnú judikatúru Súdneho dvora Európskej únie a Európskeho súdu pre ľudské práva,

–  so zreteľom na smernicu Rady 2000/43/ES, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 1. júna 2006 o situácii rómskych žien v Európskej únii(1),

–  so zreteľom na rámcové rozhodnutie Rady 2008/913/SVV o boji proti niektorým formám a prejavom rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného práva (rámcové rozhodnutie o rasizme a xenofóbii),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 9. septembra 2010 o situácii Rómov a slobode pohybu v Európskej únii(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 9. marca 2011 o stratégii EÚ v oblasti začleňovania Rómov(3),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 11. júna 2013 o sociálnom bývaní v Európskej únii(4),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. marca 2013 o posilnení boja proti rasizmu, xenofóbii a trestným činom z nenávisti(5),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 5. apríla 2011 o rámci EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov do roku 2020 (COM(2011)0173) a na závery Európskej rady z 24. júna 2011,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 21. mája 2012 s názvom Národné stratégie integrácie Rómov: prvý krok pri implementácii rámca EÚ (COM(2012)0226),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 26. júna 2013 o krokoch vpred pri implementácii vnútroštátnych stratégií integrácie Rómov (COM(2013)0454),

–  so zreteľom na návrh Komisie na odporúčanie Rady z 26. júna 2013 o účinných opatreniach na integráciu Rómov v členských štátoch (COM(2013)0460),

–  – so zreteľom na svoju štúdiu z januára 2011 o opatreniach na podporu situácie rómskych občanov EÚ v Európskej únii,

–  so zreteľom na prieskum vykonaný Agentúrou Európskej únie pre základné práva predložený v máji 2012 s názvom Situácia Rómov v 11 členských štátoch EÚ,

–  so zreteľom na vypočutie o rámci EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov konané v Európskom parlamente 18. septembra 2013,

–  so zreteľom na správu Komisie zo 4. septembra 2013 o zmierňovaní nerovností v oblasti zdravia v Európskej únii (SWD(2013)0328),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. júla 2013 o vplyve krízy na prístup zraniteľných skupín k starostlivosti(6),

–  so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 20. februára 2013 o investíciách do zdravia (SWD(2013)0043),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 8. marca 2011 o zmierňovaní nerovností v oblasti zdravia v EÚ(7),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 20. októbra 2009 s názvom Solidarita v oblasti zdravia: zmierňovanie nerovností v oblasti zdravia v EÚ (COM(2009)0567),

–  so zreteľom na otázku položenú Komisii o dosiahnutom pokroku vo vykonávaní vnútroštátnych stratégií integrácie Rómov (O-000117/2013 – B7‑0528/2013),

–  so zreteľom na článok 115 ods. 5 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Európska únia je založená na hodnotách dodržiavania ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, zásad právneho štátu a rešpektovania ľudských práv;

B.  keďže Rómovia trpia diskrimináciou v celej Európe a ich situácia v oblasti sociálno-hospodárskych a základných práv je v mnohých prípadoch horšia ako situácia nerómskeho obyvateľstva za porovnateľných okolností;

C.  keďže nedávne udalosti v členských štátov EÚ, akty násilia voči Rómom, neexistujúce náležité politiky integrácie, využívanie zaujatej protirómskej rétoriky, štrukturálna a systematická diskriminácia, zjavné porušenia Európskeho dohovoru o ľudských právach a Charty základných práv Európskej únie a chýbajúce súdne vyšetrovanie a stíhanie pri porušeniach základných práv ukázali, že neznášanlivosť voči Rómom je v EÚ stále rozšírená a treba ju ráznejšie riešiť na všetkých úrovniach;

D.  keďže chudoba a sociálne vylúčenie u mnohých Rómov dosiahli kritickú úroveň, ktorá obmedzuje životnú perspektívu rómskych rodín a v prípade mladých Rómov prináša riziko upadnutia do chudoby už od útleho veku;

E.  keďže negatívne postoje nerómskeho obyvateľstva k Rómom a otvorená diskriminácia prispievajú k vylúčeniu Rómov;

F.  keďže zvyšujúca sa miera vylúčenia Rómov poškodzuje rast a zvyšuje deficit verejných rozpočtov;

G.  keďže sociálne nerovnosti a regionálne rozdiely majú za následok zhoršenie kvality života vidieckych spoločenstiev; keďže zle riadená urbanizácia zhoršuje a podnecuje rastúcu chudobu v mestách;

H.  keďže v oznámení Komisie z roku 2013 o krokoch vpred pri implementácii vnútroštátnych stratégií integrácie Rómov sa poukazuje na to, že členské štáty dosiahli malý pokrok pri vykonávaní svojich vnútroštátnych stratégií integrácie Rómov, a to dokonca v oblasti vytvárania štrukturálnych predpokladov na efektívne vykonávanie týchto stratégií;

I.  keďže vnútorná pracovná skupina zriadená Komisiou v roku 2010 preskúmala využívanie fondov EÚ na začlenenie Rómov v 18 krajinách a zistila, že členské štáty primerane nevyužívajú finančné prostriedky EÚ a že aj keď tieto prostriedky ponúkajú pre podporu začleňovania Rómov značný potenciál, ich využívaniu na podporu účinnej sociálnej a hospodárskej integrácie Rómov bránia prekážky na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni;

J.  keďže vo väčšine členských štátov legitímne zastúpenie Rómov a zapojenie príslušných organizácií občianskej spoločnosti do plánovania, vykonávania a sledovania národných stratégií je stále nedostatočné;

K.  keďže zapojenie miestnych a regionálnych orgánov do vytvárania, vykonávania, sledovania, hodnotenia a skúmania politiky týkajúcej sa Rómov predstavuje kľúčový prvok z hľadiska efektívneho vykonávania vnútroštátnych stratégií integrácie Rómov, a to vzhľadom na to, že tieto orgány vytvárajú úroveň verejnej správy s najpraktickejšími zodpovednosťami za integráciu Rómov, avšak miera zapojenia zo strany členských štátov je nízka;

L.  keďže prideľovanie cielených finančných prostriedkov by mala sprevádzať skutočná politická vôľa na strane členských štátov, pretože to je nevyhnutná podmienka úspechu vykonávania stratégií, a keďže iba niekoľko členských štátov uplatňuje jednotný prístup k prideľovaniu finančných prostriedkov z fondov EÚ a vnútroštátnych fondov, zatiaľ čo v ostatných štátoch vykonávanie národnej stratégie mešká kvôli nedostatočnej miere využívania fondov EÚ, predovšetkým pre chýbajúce konkrétne opatrenia;

M.  keďže zostáva nejasné, aká je celková suma európskych finančných prostriedkov osobitne vyčlenených na integráciu rómskeho obyvateľstva; keďže je preto zásadné, aby Komisia naďalej sledovala, akým spôsobom členské štáty míňajú finančné prostriedky EÚ, a získala záruky riadneho využívania týchto prostriedkov;

N.  keďže dôsledné sledovanie a systematické a súvislé hodnotenie výsledkov opatrení zameraných na integráciu Rómov predstavujú rozhodujúci faktor efektívneho vykonávania národných stratégií integrácie Rómov a keďže menej ako polovica členských štátov stanovila mechanizmus pravidelného podávania správ a vyhodnocovania;

O.  keďže rámec EÚ ustanovil zriadenie vnútroštátnych kontaktných miest pre integráciu Rómov v každom členskom štáte a zdôraznil, že tieto miesta by mali byť plne splnomocnené na účinnú koordináciu začlenenia Rómov v rôznych oblastiach politiky;

P.  keďže členské štáty by mali prijať všetky nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby Rómovia neboli diskriminovaní a ich ľudské práva, ktoré sú zakotvené v charte a Európskom dohovore ľudských právach, ako aj v právnych predpisov EÚ, boli dodržiavané, chránené a presadzované;

Q.  keďže Rómovia sú vystavení diskriminácii a sociálnemu vylúčeniu a osobitná pozornosť by sa mala venovať maloletým a ženám v rómskych spoločenstvách, s osobitným prihliadnutím na ich základné práva vrátane ich práv na vzdelanie a nedotknuteľnosť osoby, ako aj na zákaz otroctva a nútených prác, ako sú zakotvené v článkoch 3 a 5 charty základných práv;

R.  keďže na účinný boj proti predsudkom voči Rómom a proti negatívnym postojom sú potrebné dôrazné informačné kampane, iniciatívy zamerané na posilnenie medzikultúrneho dialógu a spolupráce, ako aj úsilie o získanie podpory väčšiny v prospech začlenenia Rómov;

S.  keďže Rómovia, ktorí sú občanmi Európskej únie, by mali v plnej miere požívať práva a povinnosti spojené s európskym občianstvom a mali by byť schopní ich uplatňovať;

1.  dôrazne odsudzuje diskrimináciu Rómov a rasizmus voči nim a vyjadruje poľutovanie nad tým, že v Európskej únii naďalej nie sú vždy plne dodržiavané základné práva Rómov; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zakročili proti diskriminácii a zabezpečili, že sa príslušné smernice EÚ, napríklad smernice 2000/43/ES a 2012/29/EÚ(8), budú náležite transponovať a vykonávať;

2.  vyzýva Komisiu, aby zriadila efektívny celoeurópsky monitorovací mechanizmus týkajúci sa základných práv Rómov, protirómskych indicentov a trestných činov z nenávisti namierených proti Rómov a aby prijala rozhodné opatrenia – a to aj prípadne uplatnením konania o porušení – v prípadoch porušenia základných práv Rómov v členských štátoch, najmä pri porušení prístupu k hospodárskym a sociálnym právam a ich uplatňovania, ako aj práva na slobodu pohybu a pobytu, práva na prístup k zdravotnej starostlivosti a vzdelávaniu, práva na rovnosť a nediskrimináciu (vrátane viacnásobnej diskriminácie), práva na ochranu osobných údajov a zákazu vytvárania zoznamov na základe pôvodu a rasy;

3.  víta iniciatívu Komisie vytvoriť online nástroj, ktorý pomôže miestnym orgánom pochopiť a uplatňovať práva občanov EÚ na voľný pohyb; odsudzuje však akékoľvek pokusy o nezákonné obmedzenie práva Rómov na voľný pohyb a vyzýva členské štáty, aby skončili s protiprávnym vyhosťovaním;

4.  odsudzuje všetky formy neznášanlivosti voči Rómom a najmä nenávistné slovné prejavy na verejnosti a v rámci politickej diskusie; nalieha na členské štáty, aby obnovili svoj záväzok týkajúci sa boja proti neznášanlivosti voči Rómom, a uvedomuje si, že táto neznášanlivosť ohrozuje úspešné vykonávanie národných stratégií integrácie Rómov; naliehavo vyzýva všetky strany, aby upustili od protirómskych vyhlásení, ktoré podnecujú nenávisť;

5.  vyzýva členské štáty, aby vyšetrili vytváranie etnických profilov, zneužívanie policajnej moci a iné porušenia ľudských práv Rómov a skončili s týmito praktikami, zabezpečili, že skutky motivované predsudkami budú trestne postihnuteľné a riadne zaznamenané a vyšetrené a že sa obetiam poskytne náležitá pomoc a ochrana, a aby vytvorili osobitné programy odbornej prípravy pre policajtov a iných štátnych úradníkov pracujúcich s rómskymi spoločenstvami;

6.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sa zaoberali otázkou chýbajúcich rodných listov a osvedčení v prípade Rómov s pobytom v EÚ;

7.  vyzýva členské štáty, aby poskytli efektívnu odpoveď na vylúčenie Rómov vykonávaním opatrení, ktoré sú stanovené v ich národných stratégiách integrácie Rómov, spolu s konkrétnymi cieľmi, harmonogramami a vyčlenenými rozpočtami; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby aktívne zapájali zástupcov Rómov a občianskej spoločnosti do tvorby politiky, jej riadenia, vykonávania, sledovania a hodnotenia, pokiaľ ide o národné stratégie integrácie Rómov a projekty týkajúce sa ich spoločenstiev, a to vytvorením mechanizmov na pravidelný a transparentný dialóg v súlade so zásadami európskeho kódexu správania pre partnerstvá; vyzýva členské štáty, aby vo svojich národných stratégiách integrácie Rómov určili, akým spôsobom zamýšľajú posilniť postavenie Rómov a zapojiť ich do tohto procesu; vyzýva Komisiu, aby podporila úsilie členských štátov o zvyšovanie informovanosti zástupcom Rómov o možnostiach, ktoré ponúkajú národné stratégie integrácie Rómov, a nabádala ich, aby zohrávali aktívnejšiu úlohu v integračnom procese;

8.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili dostatok finančných prostriedkov na vybudovanie silnej rómskej občianskej spoločnosti, ktorá by mala kapacitu, vedomosti a odborné znalosti na uskutočnenie sledovania a hodnotenia;

9.  vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila úsilie o spoluprácu s členskými štátmi, miestnymi orgánmi a ďalšími relevantnými aktérmi s cieľom zabezpečiť účinnú komunikáciu týkajúcu sa vykonávania národných stratégií a prínosov sociálneho začlenenia Rómov, presadzovať medzikultúrny dialóg a informačné kampane usilujúce sa o skončenie s protirómskymi predsudkami a negatívnymi postojmi na základe zmeny zmýšľania, a s cieľom uľahčiť iniciatívy, ktorými sa dosiahne podpora verejnosti v prospech politík na podporu začlenenia Rómov;

10.  nalieha na Komisiu a členské štáty, aby v národných stratégiách integrácie Rómov zdôraznili rodové hľadisko a rómske ženy a rómsku mládež zapojili do procesu vykonávania a sledovania národných stratégií integrácie Rómov;

11.  naliehavo vyzýva členské štáty, aby miestne a regionálne orgány zapojili do preskúmania, riadenia, vykonávania a sledovania svojich národných stratégií a poskytovali pomoc a podporu miestnym a regionálnym orgánom v súvislosti s opatreniami, ktoré musia prijať na realizáciu začlenenia Rómov v rámci štyroch pilierov národných stratégií integrácie Rómov, ako aj pri vykonávaní protidiskriminačných opatrení;

12.  vyzýva členské štáty, aby s pomocou Agentúry pre základné práva, Rozvojového programu Organizácie Spojených národov a Svetovej banky poskytli rozčlenené údaje o sociálno-hospodárskej situácii Rómov, o miere, do akej Rómovia zažívajú diskrimináciu na základe etnického pôvodu, o trestných činoch z nenávisti páchaných voči nim pri úplnom zachovaní noriem ochrany údajov a právo na súkromie, a aby v spolupráci s Komisiou vypracovali základné ukazovatele a merateľné ciele, ktoré budú mať zásadný význam pre dôkladný systém monitorovania s cieľom zaistiť spoľahlivú spätnú väzbu o pokroku pri vykonávaní národných stratégií integrácie Rómov a pri zlepšovaní situácie Rómov, najmä so zreteľom na maloletých a ženy; vyzýva Komisiu, aby posilnila koordinačnú úlohu Agentúry pre základné práva a plne využívala jej spôsobilosti;

13.  vyzýva Komisiu, aby vymedzila harmonogram, ako aj jasné a merateľné ciele a ukazovatele týkajúce sa vykonávania národných stratégií integrácie Rómov v členských štátoch, a to v súlade so stratégiou Európa 2020, aby pomáhala členským štátom pri zlepšovaní ich schopnosti využívať prostriedky EÚ a vypracovala správy podľa jednotlivých štátov a odporúčania pre jednotlivé štáty;

14.  vyzýva členské štáty, aby zohľadnili viacrozmerné a územné hľadiská chudoby, mobilizovali dostatok rozpočtových zdrojov z národného rozpočtu a programov EÚ – v prvom rade z Európskeho sociálneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka – okrem iného využívaním miestneho rozvoja pod vedením komunít, spoločných akčných plánov, integrovaných územných investícií a integrovaných operácií s cieľom uskutočniť ciele určené v ich národných stratégiách integrácie Rómov, aby vypracovali integrované viacodvetvové programy financované z viacerých fondov, ktoré sa zameriavajú na najzanedbanejšie mikroregióny, zahrnuli integráciu Rómov do dohôd o partnerstve v programovacom období rokov 2014 – 2020 a vytvorili operačné programy na podporu rovnakých príležitostí a predchádzanie diskriminácii a segregácii;

15.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zaviedli konkrétne grantové programy vo forme malých a pružných finančných prostriedkov na projekty spoločenstiev a mobilizáciu miestnych spoločenstiev v súvislosti s problematikou sociálneho začlenenia;

16.  vyzýva členské štáty, aby svoje politiky v oblasti všeobecného bežného vzdelávania, zamestnanosti, bývania a zdravia zosúladili s cieľmi národných stratégií integrácie Rómov;

17.  vyzýva Komisiu a jej pracovnú skupinu pre Rómov, aby naďalej vyhodnocovali, ako členské štáty vynakladajú finančné prostriedky EÚ, ktoré sú vyčlenené na začlenenie Rómov, ako aj dosah ich vnútroštátnych politík na životy Rómov, aby každoročne predkladali Parlamentu a Rade správu o svojich zisteniach a v správach určili konkrétne spôsoby na zlepšenie efektívnosti finančných prostriedkov EÚ; vyzýva Komisiu, aby uľahčila štruktúrované príspevky odborníkov a občianskej spoločnosti a zabezpečila účinnú spoluprácu medzi platformou pre začlenenie Rómov a rotujúcimi predsedníctvami EÚ;

18.  vyzýva Komisiu, aby uskutočnila pravidelné externé hodnotenie vplyvu finančných prostriedkov EÚ na sociálne začlenenie Rómov, určila osvedčené postupy a projekty zrealizované pomocou financovania EÚ a zaručila ich dlhodobú udržateľnosť;

19.  vyzýva členské štáty, aby spolupracovali s miestnymi a regionálnymi orgánmi s cieľom odstrániť priestorovú segregáciu, skončiť s násilným vysťahovaním a predchádzať bezdomovectvu, ktorému teraz čelia Rómovia, ako aj zaviesť efektívne a inkluzívne politiky bývania vrátane poskytovania primeraného ubytovania a sociálnej a zdravotníckej pomoci v prípade vysťahovania;

20.  vyzýva členské štáty, aby využívali plánovanie miest na integráciu a odstránenie segregácie a rozvíjali infraštruktúrne a environmentálne kvality miest najviac postihnutých sociálnymi nerovnováhami a aby tiež posilňovali väzby medzi mestskými a vidieckymi oblasťami v záujme podpory inkluzívneho rozvoja;

21.  vyzýva členské štáty, aby odstránili segregáciu v oblasti vzdelávania a svojvoľné umiestňovanie rómskych detí do osobitných škôl a prípadne vytvorili nevyhnutnú infraštruktúru a mechanizmy na uľahčenie prístupu všetkých rómskych detí ku kvalitnému vzdelávaniu, zaoberali sa predčasným ukončením školskej dochádzky u rómskych žiakov medzi iným zapojením rodičov do vzdelávacieho procesu, podporovali prístup rómskych detí k službám vzdelávania v rannom veku a k službám spojeným s vývojom, poskytovali odborné vzdelávanie vyučujúcim, aby mohli účinne riešiť špecifické situácie, ktoré môžu nastať pri práci s rómskymi deťmi, zabezpečili podporné štruktúry, ako sú tútorské a mentorské programy pre rómskych študentov s cieľom predchádzať predčasnému ukončeniu stredoškolského alebo vysokoškolského vzdelávania, aby im zaručili prístup k programu Erasmus a presadzovali možnosti absolvovania stáže s cieľom umožniť im nadobudnúť primeranú pracovnú skúsenosť;

22.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sa zaoberali vysokou mierou nezamestnanosti Rómov a odstránili všetky prekážky v prístupe k zamestnaniu vrátane využívania existujúcich mechanizmov, ako je záruka pre mladých a hlavné iniciatívy stratégie Európa 2020; vyzýva členské štáty, aby vypracovali protidiskriminačné mechanizmy, osobitné programy odbornej prípravy a programy na uľahčenie prístupu na trh práce vrátane pomerného zastúpenia Rómov vo verejných službách, nabádania na samostatnú zárobkovú činnosť, mobilizovania aktív na vytvorenie väčšieho počtu pracovných miest v odvetviach s najvyšším potenciálom tvorby pracovných miest, ako je inkluzívne ekologické hospodárstvo, zdravotnícke a sociálne služby a digitálna ekonomika, a budovania partnerstiev medzi orgánmi verejnej správy a zamestnávateľmi;

23.  vyzýva európske inštitúcie, aby vypracovali programy stáží a Rómov zamestnávali vo všetkých inštitúciách;

24.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby riešili existujúce rozdiely v oblasti zdravia, ktoré sa týkajú Rómov, a pretrvávajúcu diskrimináciu, čo sa týka ich prístupu k zdravotnej starostlivosti, aby zriadili osobitne cielené programy a vyčlenili dostatok finančných prostriedkov z vnútroštátnych fondov a fondov EÚ, a to s osobitným zameraním na zdravie detí a matiek;

25.  vyzýva členské štáty, aby presne určili vnútroštátne kontaktné miesta pre integráciu Rómov a stanovili ich zodpovednosti pri vykonávaní národných stratégií integrácie Rómov, zabezpečili, aby mali dostatočné právomoci, kapacity a politickú a finančnú podporu, aby mohli efektívne plniť svoju úlohu, ako aj primerané väzby s rómskou komunitou a občianskou spoločnosťou, zaručili prístupnosť kontaktných miest na základe ich jasného označenia a zaistili, aby ich komunikácia so zainteresovanými stranami na všetkých úrovniach bola transparentná;

26.  pripomína členským štátom, že osvedčené postupy, ako sú programy rómskych sprostredkovateľov a Európska aliancia miest a regiónov pre začlenenie Rómov realizované Radou Európy, sú úspešné v praxi, čo by malo povzbudiť členské štáty, aby preukázali viac politického odhodlania v prospech efektívneho začlenenia Rómov;

27.  víta prijatie návrhu Komisie na odporúčanie Rady o účinných opatreniach na integráciu Rómov v členských štátoch;

28.  zdôrazňuje, že integrácia je dvojúrovňový postup a každé integračné úsilie v sebe zahŕňa spoločnú, ale asymetrickú zodpovednosť strán s prihliadnutím na ich kapacity a hospodárske, politické a sociálne zdroje;

29.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a Rade Európy.

(1)1 Ú. v. EÚ C 298 E, 8.12.2006, s. 283.
(2) Ú. v. EÚ C 308 E, 20.10.2011, s. 73.
(3) Ú. v. EÚ C 199 E, 7.7.2012, s. 112.
(4) Prijaté texty, P7_TA(2013)0246.
(5) Prijaté texty, P7_TA(2013)0090.
(6) Prijaté texty, P7_TA(2013)0328.
(7) Ú. v. EÚ C 199 E, 7.7.2012, s. 25.
(8) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ z 25. októbra 2012, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov a ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2001/220/SVV.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia