Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/2879(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B7-0556/2013

Ingediende teksten :

B7-0556/2013

Debatten :

Stemmingen :

PV 12/12/2013 - 12.18
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0596

Aangenomen teksten
PDF 215kWORD 65k
Donderdag 12 december 2013 - Straatsburg
Voortgangsverslag 2013 over Albanië
P7_TA(2013)0596B7-0556/2013

Resolutie van het Europees Parlement van 12 december 2013 over het voortgangsverslag 2013 betreffende Albanië (2013/2879(RSP))

Het Europees Parlement,

–  gezien de conclusies van het voorzitterschap van de Europese Raad van 19 en 20 juni 2003 in Thessaloniki over het vooruitzicht van de toetreding van de landen op de Westelijke Balkan tot de Europese Unie,

–  gezien de conclusies van de Raad Algemene Zaken van 11 december 2012, die door de Europese Raad van 14 december 2012 werden bevestigd,

–  gezien de mededeling van de Commissie van 9 november 2010 getiteld "Advies van de Commissie betreffende het verzoek van Albanië om toetreding tot de Europese Unie" (COM(2010)0680),

–  gezien de mededeling van de Commissie van 16 oktober 2013 getiteld "Uitbreidingsstrategie en voornaamste uitdagingen 2013-2014" (COM(2013)0700), en het werkdocument van de diensten van de Commissie getiteld "Voortgangsverslag 2013 betreffende Albanië" (SWD(2013)0414),

–  gezien de eerste bevindingen en conclusies van de internationale verkiezingswaarnemingsmissie naar Albanië voor de parlementsverkiezingen van 23 juni 2013,

–  gezien zijn resoluties van 22 november 2012 over Uitbreiding: beleid, criteria en de strategische belangen van de EU(1) en van 13 december 2012 over het voortgangsverslag 2012 betreffende Albanië(2),

–  gezien zijn resolutie van 22 oktober 2013 over het begrotingsbeheer van de pretoetredingsmiddelen van de Europese Unie op het gebied van de rechtsstelsels en de strijd tegen corruptie in de kandidaat-landen en potentiële kandidaat-landen(3) en zijn opmerkingen over Albanië,

–  gezien de aanbevelingen van de zesde bijeenkomst van het Parlementair stabilisatie- en associatiecomité EU-Albanië van 28-29 oktober 2013,

–  gezien artikel 110, lid 2, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat Albanië vorderingen heeft geboekt met betrekking tot het bereiken van de twaalf voornaamste prioriteiten uit het Commissieadvies van 2010 en dat het hervormingsproces naar tevredenheid verloopt; overwegende dat Albanië de overige kernmaatregelen voor de hervorming van het gerechtelijk apparaat, het openbaar bestuur en het parlement heeft aangenomen bij consensus tussen de partijen; overwegende dat er nog altijd problemen zijn die snel en efficiënt moeten worden aangepakt zodat Albanië verdere vorderingen kan maken op de weg naar het EU-lidmaatschap;

B.  overwegende dat het ordelijke verloop van de parlementsverkiezingen van juni 2013 en de vreedzame machtsoverdracht een positief effect hebben op het democratiseringsproces en de internationale reputatie van Albanië;

C.  overwegende dat de EU-toetredingsprocedure een drijvende kracht is geworden achter de aanhoudende hervormingen in Albanië en dat de burgers de toetreding van het land tot de EU blijven steunen;

D.  overwegende dat de nieuwe legislatuur van het parlement ondanks de tot dusver gemaakte vorderingen opnieuw van start is gegaan met spanningen tussen de politieke krachten; overwegende dat deze gebeurtenissen aangeven dat de politieke krachten dringend naar dialoog, samenwerking en het sluiten van compromissen moeten streven, met name in de betrekkingen tussen de twee belangrijkste politieke krachten, maar ook tussen alle andere belanghebbenden in de Albanese samenleving;

E.  overwegende dat het Europees Parlement een belangrijke rol heeft gespeeld in de inspanningen om een gezond politiek klimaat in het land te scheppen; overwegende dat een duurzame politieke dialoog van essentieel belang is om de dynamiek van het hervormingsproces en de uitvoering van de EU-agenda te handhaven;

F.  overwegende dat de EU van de rechtsstaat het kernpunt van het uitbreidingsproces heeft gemaakt; overwegende dat de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en de strijd tegen corruptie, georganiseerde misdaad, mensenhandel, wapenhandel en drugshandel tot grote bezorgdheid blijven strekken; overwegende dat vooruitgang op deze terreinen essentieel is voor de voortgang in het EU-integratieproces; overwegende dat krachtige politieke steun van cruciaal belang is om op deze gebieden vooruitgang te boeken;

G.  overwegende dat de rechten van minderheden – en met name de Roma-minderheid en de LGBTI-gemeenschap – verder moeten worden bevorderd; overwegende dat de leefomstandigheden van de Roma in Albanië verschrikkelijk zijn en snel moeten worden verbeterd, met name wat de toegang van Roma tot inschrijving in de bevolkingsregisters, huisvesting en onderwijs en de integratie van Roma-kinderen in het onderwijsstelsel betreft – vanaf de kleuterschool tot in het hoger onderwijs;

H.  overwegende dat sociale hervormingen even belangrijk zijn als politieke en juridische hervormingen; overwegende dat Albanië ernaar streeft de sociale cohesie te verbeteren en daartoe behoefte heeft aan krachtige ondersteuning van de EU en aan duidelijkere inspanningen van de regering om de sociale dialoog te bevorderen vanuit de positie van derde partij, samen met de vakbonden en de werkgeversorganisaties;

I.  overwegende dat de aanwezigheid van een professioneel, effectief en op verdienste gebaseerd openbaar bestuur van groot belang is voor elk land dat lid wil worden van de EU;

J.  overwegende dat corruptie en straffeloosheid voor misdrijven wijdverbreid blijven in de Albanese samenleving; overwegende dat overheidsinstellingen die zich bezighouden met de strijd tegen corruptie kwetsbaar blijven voor politieke druk en inmenging; overwegende dat corruptie in de rechterlijke macht en in instellingen ter bestrijding van misdaad een bijzonder ernstig probleem blijft;

K.  overwegende dat de voortgang van elk land in de richting van EU-lidmaatschap afhangt van de inspanningen van dat land om te voldoen aan de criteria van Kopenhagen en aan de voorwaarden van het stabilisatie- en associatieproces;

L.  overwegende dat het uitbreidingsbeleid geloofwaardig moet blijven en gebaseerd moet zijn op objectieve criteria waaraan moet worden voldaan; overwegende dat Albanië op het punt staat om de status van kandidaat-lidstaat te verwerven, daar het land voldoet aan de criteria die voor deze stap gelden;

Algemene opmerkingen

1.  is ingenomen met en spreekt zijn steun uit aan de analyse en de aanbevelingen van het voortgangsverslag 2013 betreffende Albanië en verzoekt de Raad de door Albanië geboekte vooruitgang te erkennen door het land zonder onnodig oponthoud de status van kandidaat-lidstaat toe te kennen; dringt er bij de Albanese autoriteiten en alle politieke krachten met klem op aan de tot dusver bereikte vooruitgang te consolideren;

2.  prijst alle politieke krachten om het algehele ordelijke verloop van de recente parlementsverkiezingen en de soepele machtsoverdracht; beveelt aan om het vertrouwen van de bevolking in het verkiezingsproces verder te vergroten, onder meer door de institutionele onafhankelijkheid van de centrale kiescommissie en het professionalisme van de verkiezingsfunctionarissen te versterken; acht het van essentieel belang een daadwerkelijke politieke dialoog en samenwerking tussen alle partijen te ondersteunen en compromissen te sluiten als voorwaarde voor vooruitgang in de politieke processen;

3.  benadrukt dat alle politieke partijen en actoren in Albanië, met inbegrip van de media en het maatschappelijk middenveld, ernaar moeten streven het politieke klimaat in het land te verbeteren en zo een dialoog tot stand te brengen en wederzijds begrip te kweken; roept alle politieke partijen, ngo's, vakbonden en andere belanghebbenden dan ook op tot werkelijk engagement;

4.  onderstreept het feit dat de voorbereiding van integratie in de EU ruime politieke en publieke steun moet genieten; spoort de regering aan om de integratiehervormingen consequent door te voeren en om alle politieke krachten en het maatschappelijk middenveld daarbij te betrekken; is van mening dat de oppositie in dit opzicht eveneens een belangrijke rol vervult, en spreekt zijn erkenning uit voor haar verantwoordelijke politieke opstelling tot dusver; acht het belangrijk dat het maatschappelijk middenveld, de media en de burgers in Albanië verantwoording eisen van hun leiders voor specifieke beleidsresultaten, met name ten aanzien van het proces van integratie in de EU;

5.  roept de Albanese regering op om de administratieve capaciteiten te versterken door verdere hervormingen door te voeren in het openbaar bestuur en door depolarising en kennis van het EU-recht en het besluitvormingsproces van de EU te ondersteunen;

6.  neemt kennis van de bemoedigende vorderingen van de hervormingsagenda en geeft uiting aan zijn vertrouwen in het potentieel, het vermogen en de toewijding van Albanië om zijn Europese weg succesvol te vervolgen, mits de politieke krachten constructief blijven samenwerken; is verheugd over het feit dat verschillende essentiële hervormingen van de wetgeving zijn aangenomen, zoals de herziening van het reglement van orde van het parlement, de goedkeuring van de wet betreffende het overheidsapparaat en de amendementen op de wet betreffende het hooggerechtshof; moedigt Albanië aan naar goede resultaten bij de concrete uitvoering van deze hervormingen te streven;

7.  neemt nota van de resterende tekortkomingen bij de tenuitvoerlegging van de wetgeving en onderstreept dat de hervormingsagenda sneller en krachtiger moet worden uitgevoerd en dat op dat vlak duidelijke resultaten moeten worden geboekt; verzoekt zowel de regeringspartijen als de oppositie om over de partijgrenzen heen te blijven samenwerken bij de goedkeuring en uitvoering van de belangrijkste hervormingen;

8.  roept Albanië op om de ambtenarenwet tijdig en op efficiënte wijze aan te nemen, de wet op de algemene administratieve rechtspraak te zijner tijd aan te nemen en de wet betreffende de organisatie en de werking van het openbaar bestuur te versterken; wijst op de noodzaak van een krachtiger departement Openbaar bestuur en van een volledig operationeel informatiesysteem voor het beheer van de personele middelen;

9.  spreekt zijn voldoening uit over het feit dat Europese integratie en modernisering van het land topprioriteiten van de nieuwe regering blijven; verzoekt Albanië resultaten te blijven leveren op het vlak van de voornaamste prioriteiten uit het advies van de Commissie van 2010, met name wat betreft de rechtsstaat, de strijd tegen corruptie en georganiseerde misdaad, ook door een duurzame staat van dienst op te bouwen wat betreft uitvoering en goedkeuring van ontbrekende wetgeving; dringt er bij Albanië op aan om de samenwerking tussen het ministerie van Europese integratie en de vakministeries te verbeteren om zo de Europese hervormingsagenda te versterken;

Politieke criteria

10.  dringt aan op verdere inspanningen van zowel de regering als het parlement om de onafhankelijkheid, verantwoordingsplicht, onpartijdigheid en efficiëntie van het gerechtelijk apparaat te verbeteren, met inbegrip van de Hoge Raad voor justitie en een onafhankelijke openbaar aanklager, benoemd op basis van transparante, onpartijdige en op verdienste gebaseerde criteria; verzoekt de autoriteiten met klem te zorgen voor betere toegang tot de rechter voor eenieder die daar behoefte aan heeft, onder meer door bewustmakingscampagnes van de Staatscommissie voor rechtsbijstand en door oprichting van de voorgestelde lokale rechtsbijstandkantoren; verzoekt de autoriteiten de onafhankelijkheid, efficiëntie en doeltreffendheid van mensenrechtenstructuren, zoals de ombudsman en de commissaris voor bescherming tegen discriminatie, te versterken;

11.  onderstreept dat het Albanese rechtsstelsel volledig onafhankelijk, voorspelbaarder, efficiënter en eerlijker moet zijn om ervoor te zorgen dat de burgers en het bedrijfsleven vertrouwen in het rechtsstelsel hebben; roept de autoriteiten daarom op om depolitisering van de rechterlijke macht te waarborgen door een op verdienste gebaseerd en transparant proces voor de aanstelling van rechters en openbare aanklagers in te voeren, alsmede degelijke resultaten op het gebied van tuchtzaken te boeken, en door te zorgen voor een tijdige rechtspraak, die gepaard gaat met uniformisering van de rechtspraak, publicatie van en toegang tot alle rechterlijke besluiten onmiddellijk nadat zij zijn genomen en willekeurige toewijzing van zaken in alle rechtbanken;

12.  benadrukt dat er een op verdienste gebaseerd en professioneel openbaar bestuur moet komen dat transparant te werk gaat en wetten kan aannemen en uitvoeren; verzoekt om de nodige secundaire wetgeving aan te nemen die de correcte tenuitvoerlegging van de ambtenarenwet verzekert en om een nieuwe wet op de algemene administratieve rechtspraak uit te werken; wijst op de noodzaak van een krachtiger departement Openbaar bestuur en van een volledig operationeel informatiesysteem voor het beheer van de personele middelen; onderstreept dat er meer moet worden gedaan om het openbaar bestuur te depolitiseren, corruptie te bestrijden, meer aandacht te besteden aan verdienste bij benoemingen, promoties en ontslagen en om het openbaar bestuur efficiënter en financieel duurzamer te maken;

13.  is ingenomen met het voornemen van de regering om vóór de lokale verkiezingen in 2015 een grote administratieve en territoriale hervorming in het land op te starten en door te voeren; wijst er evenwel op dat het belangrijk is om te zorgen voor voldoende overleg met alle plaatselijke belanghebbenden en om te waarborgen dat de hervorming strookt met de bepalingen van het Europees Handvest inzake lokale autonomie, waaronder de bepalingen inzake de bescherming van de rechten van gemeenschappen en de bepalingen die de politieke, administratieve en financiële onafhankelijkheid van plaatselijke regeringen moeten waarborgen;

14.  benadrukt dat het politieke engagement om corruptie te bestrijden op alle niveaus verder moet worden versterkt en dat de institutionele capaciteit moet worden opgevoerd en de institutionele coördinatie moet worden verbeterd; dringt aan op grotere inspanningen om corruptie binnen plaatselijke overheden uit te roeien; erkent de resultaten die zijn bereikt wat betreft de goedkeuring van strategische documenten op het gebied van corruptiebestrijding; stelt tot zijn tevredenheid vast dat alle aanbevelingen van de derde GRECO-evaluatieronde zijn uitgevoerd, dat er een nationale anticorruptiecoördinator is aangesteld en dat de regering voornemens is om in elk ministerie een waakhond aan te stellen; onderstreept dat de geldende anticorruptiewetgeving consequent moet worden toegepast;

15.  verzoekt de regering om een duidelijk mandaat en actieplan/strategie uit te werken voor de nationale anticorruptiecoördinator en om werk te maken van het opstellen van de nieuwe nationale anticorruptiestrategie, onder meer door duidelijke resultaatindicatoren en follow‑up- en monitoringmechanismen uit te werken; dringt er bovendien bij de bevoegde autoriteiten op aan om de rol van de dienst Interne Controle en Corruptiebestrijding te verduidelijken en de capaciteit op het gebied van interne controlemechanismen te vergroten, gezamenlijke onderzoekseenheden op te richten en deze van voldoende middelen te voorzien, toezicht te houden op de uitvoering van anticorruptiestrategieën en actieplannen en verder te werken aan het behalen van betere resultaten bij onderzoeken, vervolgingen en veroordelingen, ook bij corruptiezaken op hoog niveau; dringt er voorts bij de Albanese autoriteiten op aan om ervoor te zorgen dat de instellingen die zich bezighouden met de strijd tegen corruptie minder kwetsbaar worden voor politieke aanvallen;

16.  herhaalt dat hervormingen en regionale samenwerking in de strijd tegen de georganiseerde misdaad resoluut moeten worden doorgevoerd en dat er solide resultaten moeten worden geboekt op het vlak van onderzoek, vervolging en veroordeling op alle niveaus, met name waar het gaat om de productie van en handel in drugs, mensenhandel, met inbegrip van minderjarigen, en illegaal gokken; dringt er bij de regering op aan om werk te maken van goede resultaten met betrekking tot financieel onderzoek dat zich concentreert op onverklaarbare rijkdom en het verband tussen zulke rijkdom en criminele activiteiten en georganiseerde misdaad; herhaalt dat de coördinatie tussen de wetshandhavinginstanties verder moet worden verbeterd;

17.  prijst de ombudsman om zijn inspanningen om de mensenrechten te bevorderen, zijn openheid tegenover kwetsbare mensen en zijn samenwerking met organisaties uit het maatschappelijk middenveld; betreurt het dat de jaarverslagen en de speciale verslagen van de ombudsman niet zijn besproken in het parlement en bijgevolg niet kunnen worden gepubliceerd en niet officieel erkend zijn; roept de regering en het parlement op tot betere samenwerking met de ombudsman; betreurt het dat de ombudsman tot dusver door de regering niet regelmatig en tijdig wordt geïnformeerd of geraadpleegd over relevante wetsontwerpen; stelt met bezorgdheid vast dat het budget voor de ombudsman ontoereikend blijft en nog verder verlaagd is; onderstreept dat de instelling meer financiële en politieke steun nodig heeft van zowel het parlement als de regering om haar taken te kunnen blijven uitvoeren; roept op tot een brede bewustmakingscampagne waarin de rol en het belang van deze instelling wordt benadrukt;

18.  verzoekt het parlement en de regering alsmede andere relevante overheidsinstellingen om de integriteit en onafhankelijkheid van essentiële instellingen als de landelijke politie, de Hoge Raad voor justitie, de Hoge Inspectie voor de aangifte en controle van activa, de Autoriteit voor audiovisuele media en het Nationale Bureau voor statistiek te behouden en te stimuleren;

19.  is bezorgd over het feit dat bloedwraak in Albanië blijft voortbestaan, hetgeen niet alleen tot moord en geweld leidt, maar ook veel kinderen noodzaakt om langdurig thuis te blijven, met alle verreikende maatschappelijke consequenties van dien voor de levens van duizenden mensen; stelt vast dat het aantal moorden wegens bloedwraak toeneemt; verzoekt de Albanese autoriteiten te reageren op de oproep van de Verenigde Naties en de aanbevelingen van de ombudsman om een betrouwbare databank op te richten, de in 2005 opgerichte coördinatieraad voor de bestrijding van bloedwraak te activeren en een actieplan voor de aanpak van bloedwraak te ontwikkelen;

20.  waardeert de verbetering van de dialoog tussen het maatschappelijk middenveld en de regering en benadrukt dat de bereikte resultaten moeten worden geconsolideerd, verdiept en verbreed, zowel wat betreft democratie, mensenrechten en burgerlijke vrijheden als het scheppen van een wettelijk kader voor nieuwe hervormingen; onderstreept de essentiële rol van het maatschappelijk middenveld in regionale samenwerking met betrekking tot de sociale en politieke aspecten; verzoekt de regering de participatie van actoren van het maatschappelijk middenveld in het beleidsvormingsproces te vergemakkelijken;

21.  juicht toe dat de rechten van minderheden over het algemeen worden geëerbiedigd en dat godsdienstvrijheid wijdverbreid is; verzoekt de bevoegde autoriteiten om het klimaat van inclusie en tolerantie voor alle minderheden in het land verder te bevorderen; is bezorgd dat groepen zoals de Roma, personen met een handicap en lesbiennes, homo-, bi-, trans- en interseksuelen (LGBTI) nog steeds gediscrimineerd worden, ook door bepaalde autoriteiten; onderstreept dat alle minderheden bescherming moeten genieten; dringt er bij de regering op aan om ervoor te zorgen dat de relevante wetsbepalingen overal worden toegepast en spoort de autoriteiten ertoe aan om meer inspanningen te leveren voor bewustmaking ten aanzien van alle vormen van discriminatie; wijst erop dat het belangrijk is om de bevolking bewust te maken van de wettelijke mogelijkheden die burgers hebben om klachten in te dienen over verschillende vormen van discriminatie;

22.  verzoekt om verdere maatregelen om de rechten van de Roma-minderheid te waarborgen, die nog vaak geconfronteerd wordt met discriminatie; dringt in dit verband aan op een versnelde uitvoering van het actieplan voor het decennium van de Roma om de inclusie van de Roma te versterken, op voldoende en passende financiële middelen alsook op een herziening van de wetgeving; onderstreept dat inschrijving in de bevolkingsregisters en toegang tot huisvesting en onderwijs van essentieel belang zijn om de problemen van de Roma in Albanië op te lossen; roept de regering met klem op om daadkrachtig op te treden om de nodige voorwaarden te scheppen;

23.  dringt aan op passende herziening en uitvoering van de wetgeving, op bevordering van bewustmaking, voorlichting en andere activiteiten gericht op de bestrijding van de discriminatie van LGBTI, met inbegrip van straffen voor haatzaaiende uitspraken, en op het boeken van resultaten op dit gebied;

24.  onderstreept het cruciale belang van professionele, onafhankelijke en pluriforme publieke en particuliere media als hoeksteen van de democratie; onderstreept het belang van toegang tot internet, aangezien de penetratiegraad in het land tot de laagste van de regio behoort, en van digitale vrijheid;

25.  is ingenomen met de verbeteringen die via de goedkeuring van de wet betreffende audiovisuele media zijn aangebracht in het rechtskader voor audiovisuele media; merkt op dat het medialandschap pluralistisch en divers is; maakt zich nog steeds zorgen over de politieke invloed en inmenging in de media alsmede zelfcensuur, met name in de publieke media; benadrukt dat er meer inspanningen moeten worden geleverd om de onafhankelijkheid van de mediaregulator en de openbare omroep te waarborgen; pleit voor maatregelen om journalisten en hun onderzoekswerk te beschermen; wijst erop hoe belangrijk het is om mediapluralisme te waarborgen en te bevorderen teneinde de vrijheid van meningsuiting verder te verbeteren en om te zorgen voor transparantie van eigendom en financiering van de media; wijst erop dat er een langetermijnstrategie moet worden uitgewerkt voor de ontwikkeling van publieke media binnen het nieuwe mediastelsel;

26.  neemt met tevredenheid nota van het besluit van de nieuwe regering om het aantal vrouwen op hoge regeringsposten te verhogen en hoopt dat dit een positief effect zal hebben op de maatschappij in het algemeen; verzoekt om nultolerantie voor geweld tegen vrouwen en om het wegwerken van gendervooroordelen in de wetgeving en bij de tenuitvoerlegging ervan;

27.  verzoekt de regering om meer inspanningen te leveren om de wetten inzake vrouwenrechten en gendergelijkheid te handhaven en het desbetreffende beleid ten uitvoer te leggen, met bijzondere aandacht voor de bescherming van vrouwen tegen alle vormen van geweld en voor de gelijke deelname van vrouwen aan het openbare en politieke leven; pleit voorts voor inspanningen op gebied van gendermainstreaming op zowel centraal als plaatselijk niveau;

28.  benadrukt dat de rechten en de levenskwaliteit van mensen die afhankelijk zijn van de staat, zoals gevangenen, wezen en psychiatrische patiënten, verbeterd moeten worden;

29.  dringt aan op aanvullende inspanningen voor een doeltreffende tenuitvoerlegging van de strategie en het actieplan voor eigendomsrechten, aangezien deze een essentiële voorwaarde vormen voor economische ontwikkeling; neemt kennis van de stappen die zijn ondernomen om het vraagstuk van illegale bouwwerken die in het hele land zijn neergezet, aan te pakken; is bezorgd over de beperkte vooruitgang die is geboekt bij de registratie en teruggave van eigendommen; verzoekt de regering om een duidelijk plan en tijdpad naar voren te schuiven voor de handhaving van arresten van het Europees Hof voor de rechten van de mens ten aanzien van eigendomsrechten;

30.  verzoekt de overheid met klem om beleidsmaatregelen inzake hernieuwbare energie uit te werken, het probleem van afvalbeheer doeltreffender aan te pakken en milieuvriendelijk en duurzaam toerisme te ontwikkelen; is ingenomen met het recente initiatief van het maatschappelijk middenveld betreffende een referendum over de invoer van afval; is bijzonder tevreden met de stemming in het parlement van 10 oktober 2013 waarmee de vergunning voor de invoer van afval zoals bepaald in wet nr. 10463 van 22 september 2011 nietig werd verklaard;

31.  dringt erop aan om in het kader van de ontwikkeling van een visumvrije regeling met de EU maatregelen te treffen tegen het groeiende aantal ongegronde asielprocedures;

Sociaal-economische hervormingen

32.  verzoekt de bevoegde instanties slechte wetshandhaving en belastinginning evenals de omvangrijke informele economie resoluut aan te pakken, aangezien deze factoren de sociale cohesie en de economische vooruitzichten van het land belemmeren; spoort de nieuwe regering aan maatregelen en wetgeving ter bevordering van de werkgelegenheid, veiligheid en gezondheid op het werk, socialezekerheidsrechten, het recht op non-discriminatie op het werk, op welke grond dan ook, een gelijk loon voor mannen en vrouwen en andere arbeidsgerelateerde wetgeving, met name ten behoeve van jongeren en vrouwen, te handhaven;

33.  merkt met bezorgdheid op dat er onvoldoende vorderingen zijn gemaakt op het gebied van sociaal beleid en werkgelegenheid; is ingenomen met het voornemen van de nieuwe regering om dit probleem aan te pakken; is zich bewust van de budgettaire beperkingen, maar roept toch op om de tendens van dalende begrotingen voor de uitvoering van hervormingen op het gebied van sociale bijstand en bescherming te keren; onderstreept dat er dringend sociale bijstand moet worden verleend aan de meest kwetsbare groepen werklozen; merkt met ernstige bezorgdheid op dat kinderarbeid een groot probleem blijft en roept de regering op om dit probleem daadkrachtig aan te pakken;

34.  benadrukt dat Albanië de acht verdragen over de fundamentele arbeidsrechten van de IAO heeft geratificeerd; is bezorgd over het feit dat er slechts beperkte vooruitgang is geboekt op het gebied van arbeidsrechten en vakbonden; verzoekt de regering de arbeids- en vakbondsrechten verder te versterken; dringt er bij de regering op aan de eerbiediging van de arbeidswetgeving te waarborgen, zowel in de private als de publieke sector, en om de sociale trialoog te verbeteren, met het oog op een grotere rol voor de vakbonden en bredere steun voor de uitvoering van de hervormingswetgeving; merkt tot zijn bezorgdheid op dat de dialoog is opgeschort sinds het mandaat van de nationale arbeidsraad in maart 2013 is verstreken en dat de bipartite sociale dialoog erg zwak blijft, met name in de privésector; wijst erop dat de sociale dialoog en de eerbiediging van de arbeidsrechten de hoekstenen vormen van een sociale markteconomie;

35.  benadrukt dat speciale aandacht moet worden besteed aan de bescherming van de rechten van kinderen en pleit voor investeringen in het leren op jonge leeftijd – met name voor kinderen uit gemarginaliseerde of minderheidsgroepen – om uitsluiting te voorkomen, alsook voor gerichte maatregelen om kinderen te verzekeren van zorg, voeding en gezinsondersteuning, teneinde te voorkomen dat armoede van generatie op generatie wordt overgedragen; beklemtoont dat de situatie van jongeren in gerechtelijke procedures onmiddellijk moet worden verbeterd, conform optimale Europese werkwijzen; benadrukt dat het belangrijk is om voor voldoende financiering voor het openbare onderwijsstelsel te zorgen; dringt er bij de autoriteiten op aan om de strategie inzake rechtspraak voor kinderen goed te keuren; benadrukt dat de wijdverbreide corruptie binnen het rechtswezen een belemmering blijft vormen voor met name de handhaving van de wetgeving tegen mensenhandel en de inspanningen om slachtoffers te beschermen;

Regionale samenwerking

36.  is verheugd over de stabiliserende rol van Albanië op de Westelijke Balkan en met name over zijn betrekkingen met de buurlanden, waarvan enkele een grote Albanese minderheid kennen, alsook over zijn bijdrage aan religieuze harmonie;

37.  stelt met tevredenheid vast dat de regering nationalistische uitingen afwijst en voornemens is een "zero problems"-beleid uit te werken met de buurlanden; onderstreept dat Albanië een sleutelrol vervult bij het bevorderen van goede buurbetrekkingen op de Westelijke Balkan; spoort Albanië aan zijn constructieve regionale benadering voort te zetten;

o
o   o

38.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de regering en het parlement van Albanië.

(1) Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0453.
(2) Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0508.
(3) Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0434.

Juridische mededeling - Privacybeleid